Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Veelgestelde vragen

Waarom wordt Volksgezondheidenzorg.info gemaakt?

In de wet op het RIVM is opgenomen dat het RIVM de taak heeft periodiek te rapporteren over de toestand en de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid (artikel 3, eerste lid, onder b). Het RIVM rapporteert hierover in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) die vierjaarlijks verschijnt.

Sinds eind 2014 rapporteert RIVM over de toestand van de volksgezondheid en zorg via de website Volksgezondheidenzorg.info. Deze website geeft betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Het is belangrijk dat de informatie actueel is, en is samengesteld door experts van binnen en buiten het RIVM.

Voor wie is deze website bedoeld?

Natuurlijk kan iedereen gebruikmaken van Volksgezondheidenzorg.info, maar de website is speciaal bedoeld voor professionals op het gebied van (volks)gezondheid en zorg. Wij denken dan aan beleidsmakers, beleidsmedewerkers op lokaal, regionaal en nationaal niveau, docenten en studenten, journalisten, medewerkers van kennisinstituten, GGD-medewerkers, epidemiologen, artsen en andere zorgverleners.

Hoe moet ik verwijzen naar deze website als ik gegevens gebruik?

Voor het verwijzen naar onderwerpen of onderdelen van onderwerpen op Volksgezondheidenzorg.info, hanteren wij de volgende richtlijnen:

Verwijzen in lopende tekst

In de lopende tekst kan als volgt verwezen worden:
(Volksgezondheidenzorg.info, [jaar raadpleging] (bij meerdere citaties aangevuld met een volgletter: a, b, c, etc.)

Voorbeeld:

  • ‘De levensverwachting bij geboorte was in 2016 voor vrouwen 3,2 jaar hoger dan voor mannen (Volksgezondheidenzorg.info, 2018a)’.
  • ‘De kosten van longontsteking en influenza samen bedroegen 711 miljoen euro in 2011 (Volksgezondheidenzorg.info, 2018b)’.

Verwijzen in literatuuroverzicht

In het literatuuroverzicht kan als volgt worden verwezen:
Volksgezondheidenzorg.info ([jaar raadpleging] (a, b, c, etc.)): [URL], RIVM: Bilthoven, [datum raadpleging].

Voorbeeld:

Verwijzen naar grafieken/kaarten

U mag altijd onze grafieken/kaarten gebruiken zolang u maar duidelijk de bron www.volksgezondheidenzorg.info erbij vermeldt.

Voorbeelden: 

Welke informatie kan ik op deze website vinden?

Volksgezondheidenzorg.info biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. Deze site wordt gemaakt door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De onderwerpen die deze website bevat staan alfabetisch gerangschikt bij Onderwerpen.

Per onderwerp is informatie te vinden (indien relevant) over cijfers en context, regionale en internationale informatie, kosten, preventie en zorg, en in sommige gevallen over zorgprestaties.

Er bestaan ook onderwerpen met een eigen structuur (ranglijsten), en met een dossier-opzet.

Bij 'Direct naar' bovenaan in de blauwe balk zijn onderdelen ook op andere manieren te benaderen, zoals alle kaarten in de Atlas VZinfo of alle prestatie-indicatoren.

Wie maakt Volksgezondheidenzorg.info?

Wie maakt Volksgezondheidenzorg.info?

Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo.nl)  is gemaakt door het Centrum Gezondheid en Maatschappij van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het  is een onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). In VZinfo zijn vijf websites samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Deze websites bestaan sinds oktober 2016 niet meer. Het gaat om Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens.

Input van experts essentieel

Aan VZinfo.nl werken ook veel mensen en organisaties buiten het RIVM mee. De bijdrage van deze experts is essentieel voor de kwaliteit van de informatie op de website. Zie voor een overzicht van deze personen de pagina Experts en redactie. Daar vindt u ook informatie over het redactieteam van het RIVM. Bij de verschillende onderdelen in VZinfo.nl worden de experts ook apart genoemd.

Wie is de auteur van de teksten?

Na elke tekst staat aangegeven welke experts verantwoordelijk zijn voor de informatie. Informatie uit Volksgezondheidenzorg.info is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar deze site. De redactie stelt het op prijs als u meldt dat u informatie uit de VZinfo.nl gebruikt.

Wat kan ik allemaal met de grafieken en kaarten die op de website staan?

Bij iedere grafiek en kaart staan iconen waarmee u verschillende mogelijkheden heeft om de achterliggende gegevens in te zien of de gegevens te downloaden.

In de legenda van een grafiek is het mogelijk om categorieën aan of uit te zetten.

U mag altijd onze grafieken gebruiken zolang u maar duidelijk de bron www.volksgezondheidenzorg.info erbij vermeldt.

Voorbeeld: 

Ik wil graag een kaart in hoge resolutie. Hoe pak ik dat aan?

Als u graag een kaart in hoge resolutie wilt, kunt u mailen naar info@volksgezondheidenzorg.info. Eén van onze medewerkers neemt dan contact met u op.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de informatie op deze site, dan kunt u uw vraag via het contactformulier stellen.

U mag altijd onze kaarten gebruiken zolang u maar duidelijk de bron www.volksgezondheidenzorg.info erbij vermeldt.

Voorbeeld: 

Volksgezondheidenzorg.info maakt onderdeel uit van het RIVM. Voor vragen aan het RIVM kunt u mailen naar info@rivm.nl.

Wat is de relatie met andere producten zoals de Staat VenZ en de VTV?

Staat van Volksgezondheid en Zorg

De website www.volksgezondheidenzorg.nl (VZinfo) is een belangrijke bron van cijfers voor de De Staat van Volksgezondheid en Zorg. Op Volksgezondheidenzorg.info is naast veel cijfers ook veel aanvullende informatie te vinden, bijvoorbeeld voor beleid en voor andere organisaties binnen de volksgezondheid en zorg.

VTV-2018

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV) is als groot vierjaarlijks product eigenstandig gepositioneerd onder de paraplu van de Staat VenZ. De VTV behoudt hierbij haar eigen identiteit en begeleidingsstructuur. Hiervoor is gekozen vanwege de gezaghebbendheid van de VTV en haar unieke karakter. De Staat VenZ, de VTV en Volksgezondheidenzorg.info zijn inhoudelijk nauw aan elkaar verbonden. De Staat van VenZ gaat over het heden en beschrijft de actuele stand van zaken. De VTV bouwt daar op voort en beschrijft de ontwikkelingen en de toekomst op basis van deze stand. Volksgezondheidenzorg.info geeft duiding en verdieping aan de cijfers van de Staat VenZ en de VTV.

Zorgbalans

De indicatorenset van de Zorgbalans is herijkt (evaluatie m.b.t. wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie). De nieuwe set prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg is opgenomen in Volksgezondheidenzorg.info.

Zorggegevens

De subsite Zorggegevens is zowel zelfstandig te raadplegen als opgenomen in Volksgezondheidenzorg.info. In de metadatabase Zorggegevens vindt u een overzicht van wie welke gegevens verzamelt over volksgezondheid en zorg in Nederland, met welk doel, wie dit financiert en waar de gegevens voor gebruikt worden. Het gaat daarbij om in Nederland beschikbare bronnen zoals zorgregistraties, patiëntenregistraties, enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik.

Kosten van ziekten

Resultaten van de Kosten van Ziektenstudie van het RIVM zijn opgenomen bij de desbetreffende onderwerpen op Volksgezondheidenzorg.info. Daarnaast is de cijfertool ook zelfstandig te raadplegen. In de cijfertool vindt u cijfers over de kosten van zorg in Nederland. Met de cijfertool maakt u hiermee heel makkelijk uw eigen grafieken en tabellen. De kosten zijn berekend voor de jaren vanaf 2003. De nieuwste cijfers zijn van 2015.

Waarom zijn bepaalde aandoeningen niet uitgewerkt?

De website Volksgezondheidenzorg.info presenteert informatie over de volksgezondheid. Het gaat daarbij dus niet om cijfers en informatie over gezondheid op individueel niveau. Ook is het helaas niet mogelijk (en ook niet het doel van de website) om voor alle afzonderlijke ziekten en ziektegroepen gedetailleerde informatie over de omvang van de ziektelast en zorg te presenteren. Dat zijn er namelijk te veel. Uit duizenden ziektebeelden en diagnosen hebben we daarom ongeveer vijftig ziekten gekozen die op bevolkingsniveau en vanuit het oogpunt van de volksgezondheid het ‘grootst’ zijn. De daarvoor gebruikte criteria zijn sterfte, morbiditeit (vóórkomen), zorggebruik (ziekenhuisopnamen), kosten en ziektelast (uitgedrukt in disability adjusted life years; DALY’s). Een aantal ziekten is toegevoegd op basis van de vermijdbaarheid van vóórkomen of sterfte. Daarbij ligt de focus dus op preventie. 

Voor uitgebreide informatie: Selectie van ziekten

Waar mogelijk en informatief, geven we ook informatie over hoofdgroepen van ziekten (waaronder stofwisselingsziekten), zoals bij sterfte en ziektelast in DALY's: 

Het gros van de informatie betreft echter informatie over de afzonderlijke gekozen ziekten. 

Waarom worden soms voorlopige cijfers gepresenteerd op Volksgezondheidenzorg.info?

De website Volksgezondheidenzorg.info streeft ernaar actuele cijfers te presenteren. Een aantal bronnen, zoals de CBS Doodsoorzakenstatistiek en de Nederlandse Kankerregistratie, publiceert voorlopige cijfers die als gevolg van correcties nog kunnen wijzigen, alvorens definitief te worden. Volksgezondheidenzorg.info neemt deze voorlopige cijfers over met de vermelding dat de cijfers voorlopig zijn en met de datum waarop de gegevens zijn gedownload. Als gedurende het jaar erna de definitieve cijfers beschikbaar komen, worden de cijfers op Volksgezondheidenzorg.info doorgaans niet aangepast. Reden is dat de voorlopige cijfers vaak nauwelijks afwijken van de definitieve cijfers en het relatief veel werk is om ze te vervangen. De voorlopige cijfers voor een bepaald jaar worden daarom vervangen door de voorlopige cijfers van het daaropvolgende jaar. In de trendcijfers worden dan wel de definitieve cijfers gepresenteerd, indien beschikbaar.

Datum publicatie

11-01-2019