Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Over zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

U vindt hier informatie over gegevensbronnen zoals zorgregistraties, enquêtes, monitors en langlopende (cohort) onderzoeken. Deze informatie is primair bedoeld voor professionals zoals epidemiologen, wetenschappers en beleidsmakers en voor studenten. Wie verzamelt met welk doel welke gegevens, wie financiert dit en waar gebruikt men de gegevens voor?

U kunt zoeken op 'Trefwoord', 'Beheerder gegevensbron', 'Categorie', 'Indicatoren' en 'Product'. In de zoekregel 'Indicator' kan worden gekozen tussen de verschillende typen gegevensverzamelingen. De keuze is 'Benchmark', 'Geaggregeerde gegevens', 'Gegevensverzameling', 'Indicator', 'Monitor', 'Patiëntenregistratie' en 'Statistiek'. Hiermee kan snel een selectie van gegevensbronnen worden gemaakt. Bij nog niet alle gegevensbronnen is dit veld ingevuld en geverifieerd, op termijn worden alle gegevensbronnen voorzien van een type gegevensbron. In 2015 worden nog nieuwe gegevensvelden toegevoegd en wordt waar nodig de naamgeving gegevensvelden in de metadatabase aangepast.

 

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u een nieuwe gegevensbron aanmelden?

 

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Over Zorggegevens

  Zorggegevens is ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS. Sinds juni 2009 bestaat het project uit twee sterk aan elkaar gerelateerde delen.

  Onderhoud en beheer van de database

  Dit deel van het project heeft, kort gezegd, betrekking op het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van de bestaande database met bijbehorende webpagina’s.

  Advies en ondersteuning VWS

  Dit deel van het project heeft betrekking op de uitbreiding van de functies van het project. Het uiteindelijke doel is dat het project Zorggegevens een aantal regiefuncties van het Ministerie van VWS ondersteunt ten aanzien van de infrastructuur voor zorgregistraties en andere gegevensbronnen, op het terrein van volksgezondheid en zorg. De website zal gebruikt worden als informatieplatform.

Methoden
 • Werkwijze database Zorggegevens

  Selectiecriteria voor de database Zorggegevens

  Inclusie

  Zorggegevens gebruikt de volgende inclusiecriteria. Gegevensbronnen worden opgenomen als zij aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoen:

  • relevant zijn voor rijksbeleid;
  • wettelijk verplicht zijn, of
   • in belangrijke overheidsdocumenten over gezondheid(sbeleid) als bron zijn gebruikt, of
  • in de belangrijkste beleidsadviserende rapporten (bijvoorbeeld de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, de Zorgbalans en Kosten van Ziekten) voor VWS als bron gebruikt zijn.
  • de gegevens beschikbaar zijn, al of niet onder condities (bijvoorbeeld een medisch ethische toetsingscommissie);
  • de registratie is operationeel;
  • de registratie is ook in de toekomst nog relevant;
  • de registratie bevat voldoende aantallen;
  • er een contactpersoon of organisatie als aanspreekpunt voor de registratie beschikbaar is.

  In Zorggegevens zijn alleen algemeen toegankelijke registraties opgenomen, Dat wil zeggen dat – binnen de grenzen van privacyregels – ook anderen dan de berichtgever, bewerker, houder of financier op enige wijze en op enig aggregatieniveau een (variabele) set van gegevens moeten kunnen verkrijgen.

  Exclusie

  Zorggegevens kent ook enkele expliciete exclusiecriteria. Niet in Zorggegevens zijn opgenomen:

  • administraties en registraties die niet op een centraal punt worden onderhouden;
  • secundaire databestanden die integraal zijn overgenomen uit een andere gegevensverzameling;
  • classificatiesystemen;
  • meta-systemen;
  • microdata die 5 jaar of langer niet meer wordt onderhouden wordt in principe niet opgenomen (tenzij er een goede reden is om deze wel op te nemen, bijvoorbeeld om de historie van ‘opvolgers’ in beeld te brengen).

  Rubrieksindeling

  Zorggegevens kent de volgende rubrieksindeling:

  1. Algemene gegevens: onder andere naam, doel en omschrijving
  2. Beschikbaarheid gegevens voor onderzoek: onder andere beheerder, voorwaarden, (online) beschikbaarheid, URL’s, contactgegevens en gebruikers
  3. Inhoud van de registratie: onder andere observatie-eenheid, aantal, respons, respondenten en variabelen 
  4. Operationaliteit: onder andere meetjaren, wijzigingen, opdrachtgever en financier