Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Wat is zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

In de metadatabase Zorggegevens vindt u een overzicht van wie welke gegevens verzamelt over volksgezondheid en zorg in Nederland, met welk doel, wie dit financiert en waar de gegevens voor gebruikt worden. Het gaat daarbij om in Nederland beschikbare bronnen zoals zorgregistraties, patiëntenregistraties, enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik. Deze metadatabase is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld voor professionals zoals epidemiologen, wetenschappers en beleidsmakers en voor studenten. Doel van de metadatabase is informatiestromen breed te borgen en toegankelijk te maken en dubbele dataverzameling te voorkomen.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u een nieuwe gegevensbron aanmelden?

Selectiecriteria voor de metadatabase zorggegevens

Inclusie
De metadatabase gebruikt de volgende inclusiecriteria. Gegevensbronnen worden opgenomen als zij aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Relevant zijn voor rijksbeleid.
 • Wettelijk verplicht zijn.
 • In belangrijke overheidsdocumenten over gezondheid(sbeleid) als bron zijn gebruikt, of in de belangrijkste beleidsadviserende rapporten (bijvoorbeeld de Volksgezondheid Toekomst Verkenning) voor VWS als bron gebruikt zijn.
 • In de VZinfo website als bron zijn gebruikt.
 • De gegevens beschikbaar zijn voor hergebruik, al of niet onder voorwaarden.
 • De registratie operationeel is.
 • De registratie in de toekomst ook nog relevant is.
 • De registratie voldoende gegevens omvat.
 • Er een contactpersoon of organisatie als aanspreekpunt voor de registratie beschikbaar is.

In de metadatabase zorggegevens zijn alleen algemeen toegankelijke registraties opgenomen, Dat wil zeggen dat - binnen de grenzen van privacyregels - ook anderen dan de berichtgever, bewerker, houder of financier op enige wijze en op enig aggregatieniveau een (variabele) set van gegevens moeten kunnen verkrijgen.

Exclusie
De metadatabase kent ook enkele expliciete exclusiecriteria. Niet in de metadatabase zijn opgenomen:

 • Administraties en registraties die niet op een centraal punt worden onderhouden.
 • Secundaire databestanden die integraal zijn overgenomen uit een andere gegevensverzameling.
 • Classificatiesystemen.
 • Meta-systemen.
 • Metadata die 5 jaar of langer niet meer wordt onderhouden wordt in principe niet opgenomen tenzij er een goede reden is om deze wel op te nemen, bijvoorbeeld om de historie van opvolgende gegevensverzamelingen in beeld te brengen.

Rubrieksindeling metadatabase zorggegevens

De metadatabase kent de volgende rubrieksindeling:
Algemene gegevens
Onder andere naam, doel en omschrijving van de gegevensbron, operationaliteit, opdrachtgever en financier.

Inhoud van de registratie
Onder andere observatie-eenheid, aantallen, respons, respondenten en variabelen. Onder thema's zijn trefwoorden opgenomen om de vindbaarheid van gegevensbronnen te verhogen.

Beschikbaarheid gegevens
Onder andere beheerder, voorwaarden beschikbaarheid, URL’s, contactgegevens en gebruikers.

Codeboek
Voorzover van toepassing de gegevens of een verwijzing naar het bijbehorende codeboek of datadictionary.

Meer informatie

Experts en redactie

Verantwoording

Definities
 • Over Zorggegevens

  Zorggegevens is ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS. Sinds juni 2009 bestaat het project uit twee sterk aan elkaar gerelateerde delen.

  Onderhoud en beheer van de database

  Dit deel van het project heeft betrekking op het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van de bestaande database.

  Advies en ondersteuning VWS

  Dit deel van het project heeft betrekking op de uitbreiding van de functies van de metadatabase. Doel is om de huidige metadatabase met landelijke registraties en databestanden over de zorg in Nederland om te vormen tot een gegevenscatalogus. In eerste instantie heeft de uitbreiding betrekking op de registraties/databestanden die worden beheerd door partijen in het Informatieberaad/Community van data experts. Het uiteindelijke doel is dat het project Zorggegevens een aantal regiefuncties van het Ministerie van VWS ondersteunt ten aanzien van de infrastructuur voor zorgregistraties en andere gegevensbronnen, op het terrein van volksgezondheid en zorg. De website zal gebruikt worden als informatieplatform.

Methoden
 • Zorggegevens: soorten gegevensverzamelingen

  De indeling van soorten gegevensverzamelingen in de metadatabase Zorggegevens is hieronder opgenomen. De indeling is door de betreffende contactpersoon / registratiehouder toegekend. Aan een gegevensverzameling kunnen één of meerdere soorten verzamelingen zijn toegekend.

  Benchmark
  Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten, diensten of programma’s op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Hoe de benchmark precies wordt ingericht is afhankelijk van de kwaliteitscriteria die gemeten worden.

  Biobank
  Een biobank is een verzameling van medische gegevens en lichaamsmateriaal van individuen.

  CBS StatLine publicatie
  StatLine is de elektronische databank van het CBS. In StatLine kan de bezoeker zelf tabellen en grafieken samenstellen.

  Databank of Dataset
  Een verzameling van gegevens die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn.

  Huisartsennetwerk
  Het betreft dan de samenwerking van huisartsenpraktijken om de onderlinge samenwerking tussen huisartsenpraktijken te versterken met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de huisartsenzorg voor de patiënt te verbeteren. Onderdeel van zo’n netwerk kan ook zijn het meer systematisch en op uniforme wijze registreren van gegevens, aan de hand van informatie uit directe en indirecte patiëntcontacten.

  Geaggregeerde gegevens
  Data aggregatie is een proces waarin informatie wordt verzameld en uitgedrukt in een beknopte vorm, voor doeleinden zoals statistische doeleinden.

  Indicatoren
  Een indicator is een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit. Wijkt een indicator af van een afgesproken norm dan kan bijsturing nodig zijn.

  Kwaliteitsregistratie
  Een kwaliteitsregistratie is een methode om de kwaliteit van een bepaalde handeling te borgen. Data worden verzameld over het handelen en op basis hiervan kunnen gerichte verbetertrajecten worden ingezet.

  Longitudinale studie
  Onderzoek waarbij men dezelfde personen in de loop van de tijd volgt en op vaste momenten onderzoekt, meestal verspreid over verscheidene jaren.

  Monitor
  Het periodiek meten en verzamelen van informatie gedurende langere tijd met de bedoeling afwijkingen op te sporen.

  Patiëntenregistratie
  Registratie van gegevens van patiënten. 

  ZonMw dataset
  Een verzameling van gegevens in het kader van een ZonMw studie die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk is.

 • Zorggegevens: andere organisaties die metadata verzamelen

  Andere organisaties in Nederland die ook metadata verzamelen zijn bijvoorbeeld ZonMw, DANS, BBMRI en DICA.

 • Zorggegevens als open data beschikbaar

  1. De opendata-link naar de informatie van de gegevensbronnen is: https://bronnen.zorggegevens.nl/Odata/Sources .
  2. De opendata-link naar de informatie van de gegevensbronnen met thema's is: https://bronnen.zorggegevens.nl/Odata/Sources?$expand=Themes .
  3. Je krijgt in beide gevallen de brongegevens dan in een JSON-bestandsformaat. Voor ontwikkelaars te gebruiken om de data rechtstreeks op een website te gebruiken. Kopieer dit bestand en zet het via een programma om naar *.csv of *.xlsx format. 
  4. Bijvoorbeeld via de online tool http://www.convertcsv.com/json-to-csv.htm in Firefox kun je het bestand omzetten naar een *.csv of *.xlsx bestand.
 • Printen teksten gegevensbronnen

  Optie 1

  • Dat gaat met de optie CtrlA (selecteren tekst).
  • Kies vervolgens ‘opslaan als’ en je kunt dan kiezen voor opslaan als *.pdf.
  • Deze handeling moet je verrichten voor elk tabblad van de gegevensbron. De tekst wordt afhankelijk van de grootte op één of meerdere pagina’s weergegeven.

  Optie 2

  • Je kunt de tekst ook rechtsreeks opnemen in een MSWord document. Kopieer alle tabbladen in één MSWord document.
  • Met de optie CtrlA selecteer je alle tekst in het MSWord document en vervolgens kun je naar wens de arcering weghalen, de alinea-afstand instellen, lettertype aanpassen en de uitlijning netjes maken.
  • Sla het document vervolgens op.