Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Over zorggegevens

Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

In de metadatabase Zorggegevens vindt u een overzicht van wie welke gegevens verzamelt met welk doel, wie dit financiert en waar de gegevens voor gebruikt worden. Het gaat daarbij om in Nederland beschikbare bronnen met gegevens over gezondheid en zorg, zoals zorgregistraties, patiëntenregistraties, enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik. Deze metadatabase is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld voor professionals zoals epidemiologen, wetenschappers en beleidsmakers en voor studenten. Doel van de metadatabase is informatiestromen breed te borgen en toegankelijk te maken en dubbele dataverzameling te voorkomen.

 

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u een nieuwe gegevensbron aanmelden?

 

Meer informatie

Experts en redactie

Verantwoording

Definities
 • Over Zorggegevens

  Zorggegevens is ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS. Sinds juni 2009 bestaat het project uit twee sterk aan elkaar gerelateerde delen.

  Onderhoud en beheer van de database

  Dit deel van het project heeft betrekking op het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van de bestaande database.

  Advies en ondersteuning VWS

  Dit deel van het project heeft betrekking op de uitbreiding van de functies van de metadatabase. Doel is om de huidige metadatabase met landelijke registraties en databestanden over de zorg in Nederland om te vormen tot een gegevenscatalogus. In eerste instantie heeft de uitbreiding betrekking op de registraties/databestanden die worden beheerd door partijen in het Informatieberaad/Community van data experts. Het uiteindelijke doel is dat het project Zorggegevens een aantal regiefuncties van het Ministerie van VWS ondersteunt ten aanzien van de infrastructuur voor zorgregistraties en andere gegevensbronnen, op het terrein van volksgezondheid en zorg. De website zal gebruikt worden als informatieplatform.

Methoden
 • Werkwijze database Zorggegevens

  Selectiecriteria voor de database Zorggegevens

  Inclusie

  Zorggegevens gebruikt de volgende inclusiecriteria. Gegevensbronnen worden opgenomen als zij aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoen:

  • relevant zijn voor rijksbeleid;
  • wettelijk verplicht zijn;
  • in belangrijke overheidsdocumenten over gezondheid(sbeleid) als bron zijn gebruikt, of in de belangrijkste beleidsadviserende rapporten (bijvoorbeeld de Volksgezondheid Toekomst Verkenning) voor VWS als bron gebruikt is;
  • in de VZinfo website hiernaar verwezen wordt als toelichting;
  • de gegevens beschikbaar zijn, al of niet onder voorwaarden;
  • de registratie operationeel is;
  • de registratie in de toekomst ook nog relevant is;
  • de registratie omvat voldoende gegevens;
  • er een contactpersoon of organisatie als aanspreekpunt voor de registratie beschikbaar is.

  In de metadatabase Zorggegevens zijn alleen algemeen toegankelijke registraties opgenomen, Dat wil zeggen dat – binnen de grenzen van privacyregels – ook anderen dan de berichtgever, bewerker, houder of financier op enige wijze en op enig aggregatieniveau een (variabele) set van gegevens moeten kunnen verkrijgen.

  Exclusie

  Zorggegevens kent ook enkele expliciete exclusiecriteria. Niet in Zorggegevens zijn opgenomen:

  • administraties en registraties die niet op een centraal punt worden onderhouden;
  • secundaire databestanden die integraal zijn overgenomen uit een andere gegevensverzameling;
  • classificatiesystemen;
  • meta-systemen;
  • microdata die 5 jaar of langer niet meer wordt onderhouden wordt in principe niet opgenomen (tenzij er een goede reden is om deze wel op te nemen, bijvoorbeeld om de historie van ‘opvolgers’ in beeld te brengen).
 • Rubrieksindeling Zorggegevens

  Zorggegevens kent de volgende rubrieksindeling:

  Algemene gegevens
  Onder andere naam, doel en omschrijving van de gegevensbron; operationaliteit, opdrachtgever en financier.

  Beschikbaarheid gegevens
  Onder andere beheerder, voorwaarden beschikbaarheid, URL’s, contactgegevens en gebruikers.

  Inhoud van de registratie
  Onder andere observatie-eenheid, aantallen, respons, respondenten en variabelen.

 • Zorggegevens als open data beschikbaar

  1. De opendata-link naar de informatie van de gegevensbronnen is: https://bronnen.zorggegevens.nl/Odata/Sources .
  2. De opendata-link naar de informatie van de gegevensbronnen met thema's is: https://bronnen.zorggegevens.nl/Odata/Sources?$expand=Themes .
  3. Je krijgt in beide gevallen de brongegevens dan in een JSON-bestandsformaat. Voor ontwikkelaars te gebruiken om de data rechtstreeks op een website te gebruiken. Kopieer dit bestand en zet het via een programma om naar *.csv of *.xlsx format. 
  4. Bijvoorbeeld via de online tool http://www.convertcsv.com/json-to-csv.htm in Firefox kun je het bestand omzetten naar een *.csv of *.xlsx bestand.
 • Printen teksten gegevensbronnen

  1. Dat gaat met de optie CtrlA (selecteren tekst)
  2. Kies vervolgens ‘opslaan als’ en je kunt dan kiezen voor opslaan als *.pdf.
  3. Deze handeling moet je verrichten voor elk tabblad van de gegevensbron. De tekst wordt afhankelijk van de grootte op één of meerdere pagina’s weergegeven.
    
  4. Je kunt de tekst ook rechtsreeks opnemen in een MSWord document. Kopieer alle tabbladen in één MSWord document.
  5. Met de optie CtrlA selecteer je alle tekst in het MSWord document en vervolgens kun je naar wens de arcering weghalen, de alinea-afstand instellen, lettertype aanpassen en de uitlijning netjes maken.
  6. Sla het document vervolgens op.