Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorggegevens

Toelichting pagina's organisaties

Hieronder krijgt u een overzicht van organisaties die gegevensbronnen hebben aangeleverd voor de metadatabase Zorggegevens. Naast een korte tekst over de organisatie een link naar de gegevensbron(nen) van die organisatie in de metadatabase Zorggegevens.

A

 

Academisch Medisch Centrum (AMC)

Direct naar gegevensbronnen AMC opgenomen in Zorggegevens

Het Academisch Medisch Centrum (AMC), gevestigd in Amsterdam, is één van de acht universitair medische centra in Nederland. Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van geneeskundig onderwijs.

 

ActiZ

Direct naar gegevensbronnen ActiZ opgenomen in Zorggegevens

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Onze leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden (website ActiZ).

Experts en redactie

B

 

Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure for The Netherlands (BBMRI)

Direct naar de gegevensbron BBMRI opgenomen in Zorggegevens

BBMRI-NL is het samenwerkingsverband tussen biobanken in Nederland. BBMRI-NL is opgezet om de onderlinge samenwerking tussen biobanken, en daarmee wetenschappelijk onderzoek, te bevorderen. BBMRI-NL is het Nederlandse knooppunt binnen het Europese Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC).

Experts en redactie

C

 

CAK

Er zijn nog geen gegevensbron(nen) CAK opgenomen in Zorggegevens

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Direct naar gegevensbronnen CBS opgenomen in Zorggegevens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en bewerkt gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Hieronder wordt een overzicht gegeven van gegevensverzamelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg.

 

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

Direct naar gegevensbronnen van het CIBG opgenomen in Zorggegevens

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisatie startte in 1995 als project met het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg) en is sinds 2003 een zelfstandige uitvoeringsorganisatie. Het CIBG registreert, beheert, beoordeelt, bewerkt en genereert (vertrouwelijke) zorggegevens die leiden tot besluiten, beschikkingen en vergunningen. Tevens biedt het CIBG ondersteuning aan onafhankelijke (toetsings)commissies en colleges en verstrekken ze informatie over en begeleiding bij de implementatie van CIBG-producten (registraties, vergunningen, voorlichting).

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Direct naar de gegevensbron Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) opgenomen in Zorggegevens

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert of toetst de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het  CIZ is bekend op hoeveel iemand recht heeft en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Experts en redactie

D

 

Data Archiving and Network Services (DANS)

Direct naar de gegevensbron Data Archiving and Networked Service (DANS) opgenomen in Zorggegevens

DANS stimuleert duurzame toegang tot digitale onderzoeksdata door diensten te bieden op het gebied van Data-archivering, Data-hergebruik en Training en consultancy. Zie voor meer informatie de website van Data Archiving Network Services.

 

DBC-Onderhoud / Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Direct naar de gegevensbron DBC-informatiesysteem opgenomen in Zorggegevens

DBC-Onderhoud biedt inzicht in zorgprestaties en is expert op het vlak van de DBC-zorgproducten en andere vormen van zorgprestaties. DBC-Onderhoud en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vanaf 1 mei 2015 één organisatie: de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook het DBC-informatiesysteem (DIS) is vanaf 1 mei ondergebracht bij de NZa. De zorgautoriteit moet erop toezien dat de DIS-gegevens betrouwbaar en veilig beheerd blijven.

 

Dutch Institute for Clinical Auditing (stichting DICA)

Direct naar gegevensbronnen DICA opgenomen in Zorggegevens

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) registreert kwaliteit van de zorg. Daaronder vallen op dit moment bijvoorbeeld wachttijden, het naleven van richtlijnen, duur van een ziekenhuisopname en sterfte na een operatie. DICA faciliteert en de beroepsverenigingen bepalen de inhoud. Wekelijks is er een online terugkoppeling met een landelijke benchmark. Zo kunnen behandelaars hun resultaten vergelijken met die van andere ziekenhuizen en weten zij direct op welke punten zij hun zorg moeten verbeteren. Daarnaast houdt het systeem rekening met zorgzwaarte: sommige ziekenhuizen behandelen nu eenmaal ingewikkelder patiënten, waardoor zij in absolute zin misschien minder goed scoren maar niet noodzakelijkerwijs slechter zijn. Dit wordt gecorrigeerd waardoor de resultaten tussen ziekenhuizen vergelijkbaar zijn.

 

Dutch Hospital Data (DHD)

Direct naar gegevensbronnen Dutch Hospital Data opgenomen in Zorggegevens

De stichting Dutch Hospital Data (DHD) is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met als voornaamste doel het beheer en onderhoud van verzamelingen van ziekenhuisgegevens. Zie voor meer informatie de DHD website.

Experts en redactie

E

 

Erasmus MC

Direct naar gegevenbronnen Erasmus Medisch Centrum opgenomen in Zorggegevens

Het Erasmus MC is één van de acht universitair medische centra van Nederland. De organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie kerntaken van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Direct naar de gegevensbron European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) opgenomen in Zorggegevens

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) is opgericht in 2005. Het ECDC is een agentschap van de Europese Unie en heeft als doel de bescherming van de inwoners van de EU-lidstaten tegen overdraagbare ziekten als influenza en hiv/aids te helpen versterken.

Experts en redactie

F

 

Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Er zijn geen gegevensbron(nen) van het FMS opgenomen in Zorggegevens

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. De Federatie medisch Specialisten (FMS) wordt gevormd door 32 wetenschappelijke Verenigingen en vertegenwoordigt ongeveer 20.000 medisch specialisten. De wetenschappelijke Verenigingen werken binnen de Federatie samen op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit, opleiding en wetenschap & innovatie.

 

Fiom

Direct naar de gegevensbron Fiom opgenomen in Zorggegevens

Fiom wil bevorderen dat elke ongewenst zwangere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken die past bij haar leven, bij haar waarden en toekomst. Fiom wil iedereen de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie, omdat iedereen het recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Fiom streeft ernaar om op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen als specialist en ambassadeur van meerwaarde te zijn voor iedereen die met deze thema’s te maken krijgt.

Experts en redactie

G

 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD/GHOR)

Direct naar gegevensbronnen van de diverse GGD'en en opgenomen in Zorggegevens

GGD’en ondersteunen gemeenten met de openbare gezondheidszorg. De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) ondersteunen en adviseren gemeenten bij het uitvoeren van verschillende taken in het kader van de openbare gezondheidszorg (OGZ). Dit gebeurt onder meer door het doen van onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking en door de bestrijding van infectieziekten. Daarnaast voert de GGD vele andere werkzaamheden uit op het gebied van bescherming, bewaking en bevordering van de volksgezondheid, bijvoorbeeld reizigersadvies, technische milieuzorg en geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten.

 

GGZ Nederland

Er zijn geen gegevensbron(nen) van GGZ-NL opgenomen in Zorggegevens

GGZ Nederland streeft er naar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Ggz heeft een meerwaarde voor patiënten en voor de samenleving: dat draagt GGZ Nederland uit. Bij GGZ Nederland zijn ruim honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders, en dat aantal stijgt jaarlijks licht. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

Experts en redactie

I

 

InEen

Direct naar gegevensbronnen InEen opgenomen in Zorggegevens

InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn (website InEen). De eerste lijn speelt een sleutelrol in het behoud van de hoge kwaliteit van zorg die Nederland gewend is. Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede en betaalbare zorg. De zorg vertrekt vanuit de behoefte van de patiënt (persoonsgerichte zorg), heeft een proactieve aanpak en is resultaatgericht. Om de zorg dicht bij de patiënt te kunnen bieden zijn goed georganiseerde lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties nodig om de noodzakelijke randvoorwaarden te regelen.

 

Informatievoorziening zorg (stichting IVZ)

Direct naar gegevensbronnen Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) opgenomen in Zorggegevens

De stichting Informatievoorziening Zorg (sIVZ) levert oplossingen op het gebied van informatie- en gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Zie voor meer informatie de website  sIVZ.

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Direct naar gegevensbronnen van de IGJ opgenomen in Zorggegevens

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een Nederlandse overheidsinstantie gevestigd in Utrecht en onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verzorgt het overheidstoezicht op de gezondheidszorg. Toezicht wordt gehouden op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Direct naar de gegevensbron Integraal Kankercentrum Nederland opgenomen in Zorggegevens

Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland, voorheen het VIKC) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg.  IKNL draagt bij aan het verbeteren van de zorg rond kanker door het verzamelen van gegevens, het opstellen van richtlijnen, het bewaken van kwaliteit en het faciliteren van samenwerkingsverbanden. IKNL richt zich primair op de zorgverleners, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en verder op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg. 

 

Isala klinieken

Direct naar de gegevensbron Isala opgenomen in Zorggegevens

Het NICU neonatale gehoorscreeningsprogramma heeft een vaste plaats verworven in alle NICU’s als aanvulling op de medische diagnostiek. De medische coördinatie van het programma ligt bij Isala te Zwolle.

Experts en redactie

J

 

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Direct naar gegevensbronnen van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde opgenomen in Zorggegevens

Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het centrum houdt zich voornamelijk bezig met internationaal georiënteerd onderzoek en onderwijs op de terreinen epidemiologie, huisartsgeneeskunde en diëtetiek. Voor meer informatie zie de website van het Julius Centrum.

Experts en redactie

K

 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

Direct naar gegevensbronnen KNMT opgenomen in Zorggegevens

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De KNMT ondersteunt tandartsen in het uitoefenen van hun beroep en behartigt de belangen van de tandarts in Nederland. De KNMT is een vereniging en bestaat uit 14 regionale afdelingen. De besturen van deze afdelingen nemen samen met het Hoofdbestuur de besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering.

 

Kwaliteitsregister Paramedici

Direct naar de gegevensbron Kwaliteitsregister Paramedici in Zorggegevens

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, namelijk ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Experts en redactie

L

 

Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)

Direct naar de gegevensbron LNAZ opgenomen in Zorggegevens

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg stelt ketenpartners in staat om acute zorgketens gezamenlijk verder vorm te geven. Ook wordt de kennis en expertise van betrokkenen verder ontwikkeld voor opgeschaalde zorg bij rampen en calamiteiten. Het LNAZ ondersteunt de acute zorgnetwerken bij de uitvoering van hun taken, coördineert landelijke projecten en behartigt hun gezamenlijke belangen. Voor beleidsmakers en andere betrokkenen bij de acute zorgketens en traumazorg is het LNAZ een aanspreekpunt.

 

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (stichting LROI)

Direct naar de gegevensbron LROI opgenomen in Zorggegevens

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is de registratie van alle orthopedische heup- en knie-implantaten. Alle 98 ziekenhuizen in Nederland die heup- en knieprothesen plaatsen, registreren hun gegevens in de LROI. De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een digitaal kwaliteitsregister dat in 2007 is opgezet door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). In het LROI worden de patiënt- en prothesekenmerken van knie- en heupprothesen geregistreerd. Alle orthopedisch chirurgen in Nederland gebruiken de LROI om hun gegevens over deze gewrichtsimplantaten te registreren.

 

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Direct naar de gegevensbronnen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) opgenomen in Zorggegevens

Het Netwerk Universitaire Huisartspraktijken Leiden en Omstreken is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de kernpraktijken van het Leids Eerstelijns Onderzoeksnetwerk  LEON. Zij stellen zich tot doel een centraal databestand op te bouwen met geanonimiseerde gegevens uit het huisarts informatie systeem (HIS). Alle deelnemende praktijken maken gebruik van zowel de basismodule als medische module van het Huisarts Informatie Systeem (HIS), Medicom. Jaarlijks worden gegevens uit het HIS geëxtraheerd en overgebracht in de centrale database van het Netwerk.

 

Lifelines

Direct naar de gegevensbron Lifelines opgenomen in Zorggegevens

De Groningse cohortstudie LifeLines is met een unieke multidimensionale aanpak en moderne onderzoeksfaciliteit op zoek naar de dieper liggende oorzaken van chronische ziekten en gezondheid. LifeLines is in december 2006 gestart als grootschalig bevolkingsonderzoek onder ruim 165.000 inwoners van Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). In dit onderzoek worden deelnemers uit drie generaties minimaal 30 jaar gevolgd om inzicht te krijgen in hoe mensen gezonder oud worden en in de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en verloop van chronische ziekten.

Experts en redactie

M

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Direct naar de gegevensbron van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgenomen in Zorggegevens

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Direct naar de gegevensbronnen waar VWS als (mede)financier optreedt en die zijn opgenomen in Zorggegevens

Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Experts en redactie

N

 

Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)

Direct naar de gegevensbron Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (sNICE) opgenomen in Zorggegevens

De Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (sNICE) omvat een continue en complete registratie van alle opgenomen patiënten in deelnemende intensive care afdelingen in Nederland voor het monitoren en bevorderen van de kwaliteit van intensive care geneeskunde in Nederland. De Stichting NICE is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht door de beroepsgroep (intensivisten) en beheert de registratie. De bewerking en het onderhoud van de registratie vindt plaats bij de afdeling Klinische Informatiekunde (AMC).

 

Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Direct naar de gegevensbron Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb opgenomen in Zorggegevens

Het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb is een onafhankelijke stichting met een bestuur en een Wetenschappelijke Adviesraad. Lareb telt ongeveer 40 medewerkers. Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht in een centrale databank. Zo bewaakt Lareb de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Ook op het gebied van veilig geneesmiddelgebruik bij zwangerschap en borstvoeding (teratologie) is Lareb actief. De afdeling teratologie adviseert zorgverleners over de te volgen behandeling. Jaarlijks komen ruim 10.000 meldingen binnen bij Lareb. Bij 20% van deze meldingen gaat het om een ernstige melding. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld sprake is van ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit, aangeboren afwijkingen of overlijden. Lareb werkt onafhankelijk en geeft belangrijke meldingen anoniem door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Voor meer informatie zie de website van het Lareb.

 

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)

Direct naar de gegevensbron Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting opgenomen in Zorggegevens

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) behartigt de belangen van mensen met Cystic Fibrosis (CF) en hun omgeving. De stichting maakt (digitaal) lotgenotencontact mogelijk en geeft voorlichting aan patiënten, ouders, partners, begeleiders en deskundigen. De NCFS beheert de Nederlandse CF Registratie: een database ten behoeve van onderzoek, met geanonimiseerde medische gegevens van vrijwel alle mensen met CF in Nederland. Voor meer informatie zie de website NCFS.

 

Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Direct naar de gegevensbron Nederlandse Hart Registratie opgenomen in Zorggegevens

De Nederlandse Hart Registratie is een overkoepelende stichting die het beheer voert over verschillende Cardiovasculaire databases. Iedere database heeft een eigen stuurgroep verantwoordelijk voor het functioneren van de database. Het NHR bestuur is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de verschillende databases, voor de organisatorische aspecten en voor de financiële gang van zaken. Daarnaast is het NHR bestuur verantwoordelijk voor de bewaking van de integriteit en voor het opstellen van een gedragscode waarmee zaken als privacybescherming en rapportage van gegevens zal worden geregeld.

 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Er zijn geen gegevensbron(nen) van het Nederlands Huisartsen Genootschap opgenomen in Zorggegevens

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

 

Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (Nivel)

Direct naar de gegevensbronnen van het Nivel opgenomen in Zorggegevens

Het Nivel is een kenniscentrum waar samenhangende kennis aanwezig is over de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg in Nederland en in Europa. Het Nivel onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen de) verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het Nivel onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg. Nivel-onderzoek is multidisciplinair, toegepast, openbaar, beleidsrelevant en met name gericht op de eerstelijnszorg. 

 

Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (NRLBM)

Direct naar de gegevensbron van het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (NRLBM) opgenomen in Zorggegevens

Het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (NRLBM) heeft een belangrijke referentietaak bij het bestrijden van bacteriële meningitis (hersenvliesontsteking) in Nederland. Van elke patiënt met meningitis of een andere binnendringende (invasieve) infectie ontvangt het referentielaboratorium een gekweekte bacterie-isolaat uit het hersenvocht (liquor) of uit het bloed van de patiënt. Het NRLBM is onderdeel van het AMC.

 

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

Direct naar de gegevensbron Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) opgenomen in Zorggegevens

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een dienstverlenende non-profitorganisatie voor de transplantatiecentra en andere ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast geeft de NTS informatie aan het Nederlandse publiek over donatie van organen en weefsels. De NTS zorgt ervoor dat donororganen en -weefsels die beschikbaar komen voor transplantatie zo goed mogelijk worden gebruikt en terecht komen bij de meest geschikte ontvanger. Dit betekent dat de NTS bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het beheer van de wachtlijst, raadpleging van het Donorregister en het toewijzen van organen en weefsels aan ontvangers.

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Direct naar de gegevensbron Nederlands Autisme Register (NAR) opgenomen in Zorggegevens

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten, in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. De NVA heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit, het Nederlands Autisme Register opgericht, ten behoeve van iedereen met autisme en zijn of haar naasten.

 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Direct naar de gegevensbron Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) opgenomen in Zorggegevens

Doel van de NVK is het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen van geboorte tot volwassenheid (18 jaar). Dit betekent:

 • bevorderen van gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren;
 • verbeteren van de kwaliteit van de zorg;
 • bevorderen van de ontwikkeling van richtlijnen, protocollen en indicatoren voor de kindergeneeskundige zorg in de Nederlandse praktijk;
 • bevorderen van goede scholing voor kinderartsen;
 • bevorderen van goede na- en bijscholing van kinderartsen en andere professionals die bij de gezondheidszorg voor kinderen betrokken zijn;
 • opkomen voor de belangen van kinderartsen.

 

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NvvN)

Direct naar de gegevensbron NvvN opgenomen in Zorggegevens

De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie telt circa 110 gewone leden. Dit zijn neurochirurgen die in Nederland praktijk uitoefenen. De neurochirurgen zijn verbonden aan 13 neurochirurgische centra. De meeste centra bevinden zich in de academische ziekenhuizen. Daarnaast zijn er centra binnen de muren van enkele grote algemene ziekenhuizen.

 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

Direct naar de gegevensbron NVOG opgenomen in Zorggegevens

Van een klein groepje bevlogen pioniers in 1887 is de huidige Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie uitgegroeid tot een krachtige professionele organisatie, met 902 werkende leden, met ongeveer vijftig werkgroepen en commissies, verzameld in acht koepels of pijlers.

 

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)

Direct naar de gegevensbron NVT opgenomen in Zorggegevens

De NVT is de Wetenschappelijke Vereniging voor cardio-thoracaal chirurgen. De NVT is opgericht op 1 januari 1948 met als doel "het bevorderen van de ontwikkeling der thoraxchirurgie in de ruimste zin van het woord". Twee keer per jaar (in het voorjaar en het najaar) organiseert de NVT wetenschappelijke bijeenkomsten voor haar leden.

 

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Direct naar de gegevensbron NVU opgenomen in Zorggegevens

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is opgericht op 14 maart 1908. De NVU is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie. De vereniging heeft dan ook als doel de bevordering van de urologie en de belangenbehartiging van de leden. De NVU telt momenteel ruim 650 leden.

Experts en redactie

P

 

Het Parelsnoer Instituut (PSI)

Direct naar gegevensbronnen Parelsnoer Instituut opgenomen in Zorggegevens

Het Parelsnoer Instituut realiseert een unieke samenwerking tussen de acht Universitair Medische Centra (UMC's). Het Parelsnoer Instituut, opgericht in 2007 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), verzamelt op interuniversitair niveau klinische data en lichaamsmaterialen. Het Parelsnoer Instituut richt zich op dit moment op 14 ziektebeelden ("Parels"). In de toekomst zullen de activiteiten van het Parelsnoer Instituut naar andere ziektebeelden worden uitgebreid.

 

Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)

Direct naar de gegevensbron stichting PALGA opgenomen in Zorggegevens

Het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA), is een stichting die in 1971 door pathologen is opgericht. Het doel van de Stichting PALGA is om de communicatie en de informatievoorziening binnen en tussen de laboratoria voor pathologie en de omgeving te bevorderen en de opgedane kennis ter beschikking te stellen aan anderen in de gezondheidszorg. Het PALGA-netwerk heeft een landelijke dekking en faciliteert de doelstelling van de Stichting. Dankzij het PALGA-netwerk is een optimaal gebruik mogelijk van gegevens die worden vastgelegd in het laboratorium. Stichting PALGA beheert een databank met alle pathologie-uitslagen en een computernetwerk voor gegevens uitwisseling met alle pathologie-laboratoria in Nederland voor:

 • Incidentiemelding aan de kankerregistratie;
 • Evaluatie en monitoring bevolkingsonderzoeken;
 • Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs;
 • Directe patiënt zorg (landelijke pathologie-historie beschikbaar);
 • Ondersteuning van medische kwaliteitscontrole.

 

Perinatale Registratie Nederland (Perined)

Direct naar de Gegevensbron Perined opgenomen in Zorggegevens

Binnen Perined zijn – samen met de NVVP (pathologen) – alle vier beroepsgroepen die zich bezighouden met de zorg rondom geboorte vertegenwoordigd: te weten de LHV (huisartsen), KNOV (verloskundigen), NVK (kinderartsen/neonatologen) en NVOG (gynaecologen). Perined heeft als doelstelling om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten. 

Meten en bespreken: Stichting PAN en Stichting PRN hebben zich in de afgelopen jaren bezig gehouden met de perinatale audit en de perinatale registratie. Het multidisciplinair bespreken van zwangerschappen met een slechte afloop heeft haar toegevoegde waarde in de afgelopen vijf jaar zonder meer bewezen. Het beschikken over een brede perinatale registratie en de mogelijkheden die dat geeft voor onderzoek, vergelijkingen en indicatoren is van grote waarde. Audit en registratie hebben belangrijk bijgedragen aan de borging en vergroting van de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland. De registratie en de audit zijn instrumenten die in waarde toenemen wanneer zij integraal onderdeel uitmaken van de perinatale kwaliteitscyclus. Daarom zijn de stichtingen PAN en PRN in 2015 gefuseerd.

 

Pharmo instituut

Direct naar de gegevensbronnen Pharmo instituut opgenomen in Zorggegevens

Het PHARMO Instituut is een onafhankelijk onderzoeksbureau en voert, in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen, al meer dan 15 jaar farmaco-epidemiologisch onderzoek uit naar ziekteverloop en het gebruik en de effecten van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk (‘real world’). Voor dit onderzoek maakt het PHARMO Instituut gebruik van het PHARMO Datanetwerk. Het PHARMO Datanetwerk bevat geanonimiseerde patiënt gegevens verkregen via diverse zorgprofessionals, waaronder huisartsen, openbare- en ziekenhuisapotheken, klinische laboratoria en ziekenhuizen. Daarnaast worden gegevens van de kanker-, pathologie- en perinatale registratie gebruikt.

 

Portaal voor Patiëntveiligheid

Direct naar de Gegevensbron Portaal voor de Patiëntveiligheid opgenomen in Zorggegevens

Het Portaal voor Patiëntveiligheid is een onafhankelijke stichting met een bestuur, op zorg gespecialiseerde medewerkers en een externe multidisciplinaire adviesgroep. Het Portaal draagt actief bij aan het verhogen van de veiligheid in de zorg, dit wordt gedaan door het anoniem en veilig verzamelen en analyseren van incidentmeldingen en zodoende zichtbaar maken van risico’s.
Wij delen onze kennis, op landelijk en lokaal niveau en daarmee bieden wij zorgverleners instrumenten waarmee ze in de praktijk aan de slag kunnen om hun patiëntenzorg veiliger te maken en bieden we (landelijke) organisaties onze kennis aan die als input voor richtlijnen / protocollen kan dienen.

 

Prismant

Direct naar de gegevensbron van Prismant opgenomen in Zorggegevens

Prismant (voorheen Kiwa Carity) werkt voor zorginstellingen, brancheorganisaties, overheden en andere partijen in de zorg. Zij zitten met vragen, Prismant helpt met de oplossingen. Dat doet Prismant door op een onafhankelijke en objectieve manier te onderzoeken, meten en toetsen, en door het verschaffen van inzichten op basis van stuurinformatie. Op die manier wil Prismant de zorg en het werk van de zorgprofessionals in de sector daadwerkelijk beter maken.

Experts en redactie

R

 

Radboudumc

Direct naar de gegevensbronnen Radboudumc opgenomen in Zorggegevens

Het Radboudumc (voorheen UMC St Radboud) is een academisch ziekenhuis in Nijmegen, dat samenwerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Zie voor meer informatie de website van het Radboudumc.

 

Registratie Nierfunctievervanging Nederland (Nefrovisie)

Direct naar de gegevensbron Nefrovisie opgenomen in Zorggegevens

Bij de stichting Renine worden kerngegevens geregistreerd van de dialyse- en niertransplantatiepatiënten in Nederland. De registratie van deze gegevens wordt uitgevoerd met medewerking van de dialysecentra in Nederland. De registratie dient om de dialysecentra en andere belanghebbenden te voorzien van informatie over de feitelijke en benodigde dialysecapaciteit en over de kwaliteit van de nierfunctievervangende behandeling. De missie van de Stichting Renine is het bijdragen aan de verbetering van de integrale behandeling van nierpatiënten door het registeren en analyseren van gegevens over het dialyse- en niertransplantatieprogramma in Nederland. Voor meer informatie zie de website van de stichting Nefrovisie.

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Direct naar gegevensbronnen RIVM opgenomen in Zorggegevens

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de publieke gezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. De kerntaken van het RIVM, die zowel in nationale als internationale context worden uitgevoerd, dienen als beleidsondersteuning voor de overheid. Het RIVM is mede verantwoordelijk voor een onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking aan professionals en burgers, op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. Het doel hierbij is de wetenschappelijke kennis en kunde optimaal te benutten en toegankelijk te maken.

 

Rutgers

Direct naar gegevensbronnen Rutgers opgenomen in Zorggegevens

Rutgers doet onderzoek naar en ontwikkelt voorlichtingsprogramma’s over seksualiteit. Door middel van onderzoek, interventies, pleitbezorging en (internationaal) ontwikkeling/capaciteitsopbouw van organisaties wil Rutgers de seksuele en reproductieve gezondheid van mensen meten en bevorderen. Rutgers WPF streeft naar een samenleving waarin ieders seksuele rechten en integriteit zijn gewaarborgd, respectvol met verschillen wordt omgegaan en geen discriminatie en uitsluiting plaatsvindt.

Experts en redactie

S

 

Santeon

Direct naar de gegevensbron Santeon opgenomen in Zorggegevens

Santeon is in 2010 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, om open samenwerking tussen de zes Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. De zes Santeon ziekenhuizen zijn Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis. Zie voor meer informatie de Santeon website.

 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Direct naar de gegevensbron Sociaal en Cultureel Planbureau opgenomen in Zorggegevens

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut en staat ten dienste van het gehele overheidsbeleid. Formeel valt het bureau onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voornaamste taken van het SCP zijn:

 • het beschrijven van situatie op sociaal en cultureel terrein in Nederland en de te verwachten ontwikkelingen;
 • het bijdragen aan verantwoorde keuzen van doeleinden en middelen in het sociaal en cultureel beleid en het ontwikkelen van alternatieven;
 • het beoordelen van het gevoerde beleid, speciaal het interdepartementale beleid.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Direct naar de gegevensbron Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) opgenomen in Zorggegevens

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert de geneesmiddelen uitgifte van 95% van de openbare apotheken in Nederland. De verzamelde gegevens dienen ter ondersteuning van de apotheekpraktijk en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Zie voor meer informatie de website van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

 

Stichting HIV Monitoring (SHM)

Direct naar de gegevensbron Stichting HIV Monitoring (SHM) opgenomen in Zorggegevens

De Stichting HIV Monitoring (SHM) heeft als doel het verzamelen en analyseren van en rapporteren over data van met HIV-geïnfecteerde patiënten in Nederland. De SHM is opgericht in 2001 als voortvloeisel van het succesvolle AIDS Therapy Evaluation in the Netherlands (ATHENA) project. Sindsdien worden gepseudonimiseerde data verzameld door deskundige medewerkers en voor wetenschappelijke doeleinden verwerkt en opgeslagen in SHM’s landelijke database. SHM beheert de database, is eigenaar van de gecodeerde gegevens en bewaakt toegang en gebruik ervan. SHM geeft ook toestemming aan HIV-onderzoeksgroepen voor het gebruik van specifieke data voor onderzoeksdoeleinden. Daarnaast waarborgt SHM de kwaliteit van de verspreide informatie. Behandelende artsen hebben toegang tot de gegevens en kunnen informatie op maat krijgen om het niveau van patiëntzorg in hun behandelcentrum te verhogen.

 

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren

Direct naar gegevensbronnen de StOET opgenomen in Zorggegevens

In 1985 is door de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) een landelijke registratie opgezet van families waarin waarschijnlijk sprake is van een erfelijke vorm van kanker. Doel van deze registratie is de medische zorg voor mensen met waarschijnlijke of aangetoonde erfelijke kanker te verbeteren.

 

Stichting Pediatrische Intensive Care Evaluatie (PICE)

Direct naar de gegevensbron stichting PICE opgenomen in Zorggegevens

De doelstelling van de stichting PICE is het opzetten van een permanente registratie van gegevens betreffende kinderen op een intensive care, waardoor inzicht ontstaat in soort en ernst van hun ziekte, de behandeling en de uitkomst hiervan. Het onderling vergelijken van de verschillende afdelingen (spiegelinformatie), welke kan leiden tot aanpassingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering. Daarnaast het vervolgen en evalueren van beleidsveranderingen zoals afstemming met de neonatologie, capaciteitsuitbreiding, het opzetten van een transport systeem en diagnose behandel combinaties (DBC).

 

Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR

Direct naar de gegevensbron Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid opgenomen in Zorggegevens

De Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is een onafhankelijke stichting. Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is hét landelijke meldpunt voor zorgincidenten in het algemeen en medicatie-incidenten in het bijzonder. U kunt deelnemen aan de CMR door al uw lokale incidenten anoniem landelijk te melden. De CMR gebruikt een selectie van deze meldingen voor nieuwsbrieven, verbetersuggesties en alertmeldingen. Zo kunnen ook anderen de voorgestelde verbeteracties implementeren en kan voorkomen worden dat een incident elders optreedt. Je hoeft niet eerst zelf de fout te maken om er van te leren! Elke deelnemende beroepsgroep heeft binnen het portaal een eigen meldformulier, toegesneden op het beroepsspecifieke zorgproces en tot stand gekomen in samenspraak met de betreffende beroepsgroep. Om ook multidisciplinair te kunnen analyseren is een gedeelte van alle ontwikkelde meldformulieren identiek.

 

Stichting Registratie Systeemziekten Nederland

Direct naar de gegevensbron Stichting Registratie Systeemziekten Nederland opgenomen in Zorggegevens

Het register van deze Stichting beoogt het vastleggen van ziektegegevens, behandeling en uitkomsten van patiënten met Systemische Lupus Erythematodes (SLE) in Nederland.    

Experts en redactie

Datum publicatie

07-10-2021

T

 

Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Direct naar gegevensbronnen TNO opgenomen in Zorggegevens

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Het onderzoeksgebied dat ze daarbij bestrijken is breed. Naast thema’s als gezond leven, bebouwde omgeving en mobiliteit komen ook energie en industriële innovatie aan bod. Binnen TNO worden veel gegevensbronnen beheerd en gevuld. De bronnen die daarbij een relatie hebben met gezondheid en zorg zijn opgenomen in zorggegevens.

 

Trimbos-instituut

Direct naar gegevensbronnen Trimbos-instituut opgenomen in Zorggegevens

Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut is in 1996 ontstaan uit een fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD). Het Trimbos-instituut is actief op alle terreinen van de zorgketen, van monitoring tot behandeling en organisatie van zorg. Het takenpakket bestaat uit onder andere het organiseren van preventiecampagnes, voorlichting geven en het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden. Belangrijke taken op het gebied van het verzamelen van gegevens zijn het monitoren van psychische- en verslavingsproblemen, het informeren van beleidsmakers en professionals en onderzoek en evaluatie van de ggz- en verslavingszorg. het Trimbos-instituut beheert diverse gegevensbronnen, zelfstandig of in participatie met andere organisaties.

 

Transfusie- en Transplantatie Reacties In Patiënten (TRIP Hemo- en biovigilantie)

Direct naar gegevensbronnen stichting TRIP opgenomen in Zorggegevens

TRIP staat voor Transfusie- en Transplantatiereacties In Patiënten. Kerntaken zijn het registreren, analyseren en rapporteren van ingezonden meldingen over reacties en incidenten bij de toepassing van bloedproducten, humane cellen of weefsels. Uiteindelijk is het doel van hemo- en biovigilantie het verhogen van de patiëntveiligheid in Nederland. Zie verder de website van de  stichting TRIP.

Experts en redactie

U

 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Direct naar gegevensbronnen Universitair Medisch Centrum Groningen opgenomen in Zorggegevens

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG of UMC Groningen) is een ziekenhuis in Groningen. De drie kerntaken zijn gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Het UMCG is het samenwerkingsverband dat op 13 januari 2005 is ontstaan tussen het voormalige Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. In Nederland zijn de universiteiten verantwoordelijk voor het onderzoek- en onderwijsbeleid en de academische ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor patiëntenzorg, werkplaatsfunctie en opleiding tot medisch specialist. Deze taken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) / Universiteit van Utrecht (UvU)

Direct naar gegevensbronnen UMC UtrechtUMCUUniversiteit van Utrecht en NVIC opgenomen in Zorggegevens

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en bestaat uit het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU, ziekenhuis voor volwassenen), het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht .De kernactiviteiten van het UMC Utrecht zijn: het bieden van zorg waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is, het verrichten van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en het bieden van onderwijs en opleiding aan studenten, artsen, onderzoekers en andere zorgverleners.

Universiteit Maastricht (UM)

Direct naar gegevensbronnen Universiteit Maastricht / Maastricht University opgenomen in Zorggegevens

De Universiteit Maastricht is een internationaal georiënteerde universiteit opgericht in 1976. Zie voor meer informatie de website van de Universiteit Maastricht.

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Direct naar gegevensbronnen van het UWV opgenomen in Zorggegevens

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wet arbeid en zorg (Wazo) en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Opdrachtgever is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Experts en redactie

V

 

VeiligheidNL

Direct naar gegevensbronnen VeiligheidNL opgenomen in Zorggegevens

VeiligheidNL (voorheen Stichting Consument en Veiligheid) is een private stichting die zich, samen met overheid, bedrijven, politie, zorgverleners en experts, richt op veiligheidsproblemen met de grootste risico’s op ernstige letsels. VeiligheidNL richt zich op alle veiligheidsterreinen waar gewonden en doden zijn te betreuren in Nederland. Kerntaken zijn vroegtijdige signalering, onderzoek naar letsels en gedrag en, ten slotte, het stimuleren én faciliteren van veilig gedrag. Via verschillende registratiesystemen, analysemethoden, modellen en aanvullend onderzoek beschikt VeiligheidNL over informatie die inzicht geeft in aantallen letsels, de kosten en de ernst ervan.

 

Vektis

Direct naar gegevensbronnen Vektis CV opgenomen in Zorggegevens

Vektis is een centrum voor informatie en standaardisatie, dat is ontstaan vanuit een initiatief van de zorgverzekeraars. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Er zijn diverse externe partijen die bestanden aanleveren zoals DBC Onderhoud/NZa, Zichtbare Zorg en Stichting Miletus. Op basis van de Vektis-gegevens kunnen zorgverzekeraars op een geïnformeerde manier beleid bijstellen, gegevensuitwisseling vergemakkelijken en administratieve processen stroomlijnen. De Vektis databestanden bevatten relevante informatie voor zorgaanbieders, overheid en verzekerden over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland. De bestanden geven onder meer inzicht in de besteding van publieke gelden aan bijvoorbeeld medicijngebruik, medische hulpmiddelen en ziekenhuiszorg.

 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Er zijn geen gegevensbron(nen) van de VGN opgenomen in Zorggegevens

De VGN is de brancheorganisatie voor de gehandicaptenzorg, de website VGN betreft een kennisdeelplatform. Mensen met een beperking moeten het leven kunnen leiden dat zij willen. Daar zet de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zich voor in. Dat doel probeert men te bereiken door organisaties in de gehandicaptensector te ondersteunen, door een maatschappelijke positie in te nemen en door innovatieve ontwikkelingen te stimuleren en beschikbaar te maken. De leden zijn organisaties die gehandicaptenzorg bieden. De VGN is er voor iedereen die bij deze organisaties betrokken is. Voor de bestuurders, de medewerkers, de cliënten en hun verwanten. De VGN ondersteunt hen bij zaken als de CAO, passende financiering en wetgeving en zorgt ervoor dat er ook in de toekomst voldoende goede medewerkers zijn.

 

Vereniging PRISMA-RT

Direct naar de gegevensbron PRISMA-RT opgenomen in Zorggegevens

Prisma-RT is een Vereniging bestaande uit achttien radiotherapeutische instellingen die hebben besloten om samen te werken op het gebied van patiëntveiligheid. De Vereniging heeft op 10 april 2008 haar oprichtingsvergadering gehad. De naam PRISMA-RT is een acroniem voor Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in RadioTherapy. Het bekende meldingsanalysesysteem PRISMA ontwikkeld door Tjerk van der Schaaf is de basis voor deze samenwerking en is daarom ook geïntegreerd in de naam van deze samenwerking.

 

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Direct naar de gegevensbron Nederlands Autisme Register opgenomen in Zorggegevens.

De Vrije Universiteit is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden (verantwoordelijk, open, persoonlijk), die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. De VU heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme, het Nederlands Autisme Register opgericht, ten behoeve van iedereen met autisme en zijn of haar naasten.

Experts en redactie

Z

 

Zorgbelang Nederland

Direct naar de gegevensbron Zorgbelang Nederland opgenomen in Zorggegevens

In Nederland zijn dertien regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

 

Zorginstituut Nederland

Direct naar gegevensbronnen Zorginstituut Nederland opgenomen in Zorggegevens

Het Zorginstituut Nederland zorgt ervoor dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) de voor hen noodzakelijke zorg ontvangen. Het Zorginstituut Nederland speelt een adviserende en uitvoerende rol in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg door middel van drie kerntaken.

 1. Advies over de inhoud en samenstelling van de Zvw en de AWBZ. Door middel van advisering aan de overheid is het Zorginstituut Nederland een belangrijke speler in het bepalen van de inhoud van het basispakket verzekerde zorg.
 2. Administratie en verdeling onder de zorgverzekeraars en zorgkantoren van alle procentuele premies in het Zorgverzekeringsfonds (voor de Zvw) en het algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (voor de AWBZ). Dit zijn de premies ingehouden op het inkomen van de verzekerde, niet de premies direct geïnd door de zorgverzekeraars.
 3. Uitvoeren van regelingen voor specifieke groepen. Hieronder valt de administratie van zorg voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden van verzekerden die zich in het buitenland bevinden. Ook het innen van (achterstallige) premies wordt door het Zorginstituut Nederland uitgevoerd.

Experts en redactie