Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Wat is gezondheidszorg?

Volksgezondheidenzorg.info gebruikt de volgende definitie van gezondheidszorg: het geheel van zorgverleners (en ondersteunend personeel), instellingen, middelen en activiteiten dat direct gericht is op instandhouding en verbetering van de gezondheidstoestand en/of de mogelijkheid om zelf regie te voeren, en op het reduceren, opheffen, compenseren en voorkomen van tekorten daarin (gebaseerd op van der Meer et al., 1997; Nuy & Bex, 1986).

De zorgverlening door de zorgverlener aan de individuele patiënt/cliënt staat in deze definitie centraal, al worden ook ondersteunende activiteiten tot de gezondheidszorg gerekend, zoals activiteiten uitgevoerd door assistenten, laboratoriumpersoneel, management. Zorgverleners hebben een medische, verpleegkundige of verzorgende opleiding genoten op basis waarvan zij hun beroep uitoefenen.

Het verschil tussen gezondheidszorg en zorgstelsel

De focus van de hier gehanteerde definitie van gezondheidszorg is de zorgverlening (ook wel het 'primaire proces' genoemd) en niet het zorgstelsel. Het begrip zorgstelsel is breder dan gezondheidszorg, het omvat naast zorgverlening ook activiteiten van partijen die meer op afstand staan van de directe zorgverlening. Voorbeelden van aspecten die tot het zorgstelsel worden gerekend, zijn: 

  • de zorgverzekering, premieheffing en vergoedingen;
  • de organisatie van de kwaliteit- en veiligheidsbewaking door beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheid;
  • rechtspraak;
  • toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
  • beleidsbeïnvloeding;
  • opleiding en kennisontwikkeling.

Binnen Volksgezondheidenzorg.info komen zowel de gezondheidszorg als het zorgstelsel aan bod. 

Op Volksgezondheidenzorg.info worden de volgende onderwerpen tot de Gezondheidszorg-onderwerpen gerekend. 

Type zorg

Zorg rond de geboorte
Jeugdzorg
Publieke gezondheidszorg en Veiligheid
Eerstelijnszorg
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Curatieve geestelijke gezondheidszorg
Genees- en hulpmiddelen en lichaamsmaterialen
Langdurige zorg en ondersteuning
Integrale zorg
Zorg rond het levenseinde

 

 

Zorgstelsel

Zorgaanbod
Zorgebruik
Kosten

 

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. van der Meer J, Schouten JS, Bol P, Casparie AF, Donker MCH, Habbema JBF, et al. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. V: Effecten van zorg.. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom; 1997. Bron
  2. Nuy MHR, Bex JHM. Aspekten van de gezondheidszorg. Nijmegen: Instituut Sociale Geneeskunde, Afdeling Gezondheidszorgonderzoek, Universiteit Nijmegen; 1986. Bron