Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Achtergrondinformatie web-applicatie Zorggegevens

Metadatabase Zorggegevens

Over de metadatabase Zorggegevens

Zorggegevens is ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS. Sinds juni 2009 bestaat het project uit twee aan elkaar gerelateerde delen.

 1. Onderhoud en beheer van de database: dit deel van het project heeft betrekking op het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van de bestaande database.
 2. Advies en ondersteuning VWS: dit deel van het project heeft betrekking op de uitbreiding van de functies van de metadatabase. Doel is om de huidige metadatabase met landelijke registraties en databestanden over de zorg in Nederland om te vormen tot een gegevenscatalogus. In eerste instantie heeft de uitbreiding betrekking op de registraties/databestanden die worden beheerd door partijen in het informatieberaad. Het uiteindelijke doel is dat het project Zorggegevens een aantal regiefuncties van het Ministerie van VWS ondersteunt ten aanzien van de infrastructuur voor zorgregistraties en andere gegevensbronnen, op het terrein van volksgezondheid en zorg. De website zal gebruikt worden als informatieplatform.

Overzicht van de gegevens, codeboeken

De metadatabase is in 2016 uitgebreid met een gegevenscatalogus-functie waardoor ook codeboeken of datadictionaries van de afzonderlijke registraties opgenomen kunnen worden of ernaar verwezen kan worden. Hierbij wordt een gedetailleerd overzicht gepresenteerd van de geregistreerde gegevens, de betekenis ervan en de verschillende mogelijkheden. De codeboeken van de gegevensbronnen van de partijen uit het informatieberaad zijn in de metadatabase opgenomen. Vervolgens is de gegevenscatalogus verder gevuld met de codeboeken van de overige gegevensbronnen. Informatie is aangeleverd door de beheerders van de gegevensbronnen.

Actualisatie gegevensbronnen

Er vindt doorlopend onderhoud plaats om de metadata in de gegevenscatalogus up-to-date te houden. Jaarlijks worden alle bronhouders benaderd.

Experts en redactie

Selectiecriteria voor de metadatabase Zorggegevens

Inclusiecriteria voor de metadatabase Zorggegevens

Zorggegevens gebruikt de volgende inclusiecriteria. Gegevensbronnen worden opgenomen als zij aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Relevant zijn voor rijksbeleid.
 • Wettelijk verplicht zijn.
 • In belangrijke overheidsdocumenten over gezondheid(sbeleid) als bron zijn gebruikt, of in de belangrijkste beleidsadviserende rapporten (bijvoorbeeld de Volksgezondheid Toekomst Verkenning) voor VWS als bron gebruikt zijn.
 • In de VZinfo website als bron zijn gebruikt.
 • De gegevens beschikbaar zijn voor hergebruik, al of niet onder voorwaarden.
 • De registratie operationeel is1).
 • De registratie in de toekomst ook nog relevant is.
 • De registratie voldoende gegevens omvat.
 • Er een contactpersoon of organisatie als aanspreekpunt voor de registratie beschikbaar is.

In de metadatabase Zorggegevens zijn alleen algemeen toegankelijke registraties opgenomen. Dat wil zeggen dat – binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – ook anderen dan de berichtgever, bewerker, houder of financier op enige wijze en op enig aggregatieniveau een (variabele) set van gegevens moeten kunnen verkrijgen.

1) Omdat in de website Volksgezondheidenzorg.info veelvuldig verwezen wordt naar de metadatabase kan het zijn dat gegevensbronnen die niet meer operationeel toch nog zijn opgenomen in de metadatabase. Dit om te voorkomen dat er defecte links ontstaan en historie van gegevensregistraties niet meer beschikbaar is.

Exclusiecriteria voor de metadatabase Zorggegevens

Zorggegevens kent ook enkele expliciete exclusiecriteria. Niet in Zorggegevens zijn opgenomen:

 • Registraties die niet op een centraal punt worden onderhouden.
 • Secundaire databestanden die integraal zijn overgenomen uit een andere gegevensverzameling.
 • Classificatiesystemen.
 • Meta-systemen.
 • Metadata die 5 jaar of langer niet meer wordt onderhouden wordt in principe niet opgenomen (tenzij er een goede reden is om deze wel op te nemen, bijvoorbeeld om de historie van opvolgende dataregistraties in beeld te brengen).

Experts en redactie

Soorten gegevensverzamelingen in de metadatabase Zorggegevens

Indeling van soorten gegevensverzamelingen in de metadatabase Zorggegevens

De indeling is door de betreffende contactpersoon / registratiehouder toegekend. Aan een gegevensverzameling kunnen één of meerdere indelingssoorten zijn toegekend.

Benchmark
Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten, diensten of programma’s op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Hoe de benchmark precies wordt ingericht is afhankelijk van de kwaliteitscriteria die gemeten worden.

Biobank
Een biobank is een verzameling van lichaamsmateriaal  en bijbehordende medische gegevens van individuen.

CBS Onderzoeksbestand
Een CBS databestand waarvan naast StatLine-tabellen ook een remote access bestand bestaat.

CBS StatLine publicatie
StatLine is de elektronische databank van het CBS. In StatLine kan de bezoeker zelf tabellen en grafieken samenstellen.

Databank of Dataset
Een verzameling van gegevens die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn.

Huisartsennetwerk
Het betreft de samenwerking van huisartsenpraktijken om de onderlinge samenwerking tussen praktijken te versterken met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de huisartsenzorg voor de patiënt te verbeteren. Binnen een huisartsennetwerk worden veelal op systematische en uniforme wijze gegevens betreffende directe en indirecte patiëntcontacten geregistreerd.

Geaggregeerde gegevens
Data-aggregatie is een proces waarin informatie wordt verzameld en uitgedrukt in een beknopte vorm, voor bijvoorbeeld statistische doeleinden.

Kwaliteitsregistratie
Een kwaliteitsregistratie is een methode om de kwaliteit van een bepaalde handeling te borgen. Data worden verzameld over het handelen en op basis hiervan kunnen gerichte verbetertrajecten worden ingezet.

Longitudinale studie
Onderzoek waarbij men dezelfde personen in de loop van de tijd volgt en op vaste momenten onderzoekt, meestal verspreid over verscheidene opeenvolgende jaren.

Meting indicator
Een indicator is een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit. Wijkt een indicator af van een afgesproken norm dan kan bijsturing nodig zijn.

Monitor
Het periodiek meten en verzamelen van informatie gedurende langere tijd met de bedoeling afwijkingen op te sporen.

Patiëntenregistratie
Registratie van gegevens van patiënten.

Registratie
De activiteit van het vastleggen van data of gegevens die benodigd zijn voor formele doeleinden.

ZonMw dataset
Een verzameling van gegevens in het kader van een ZonMw studie die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk is.

Experts en redactie

Open data metadatabase Zorggegevens

Zorggegevens als open data beschikbaar maken

 1. De opendata-link naar de informatie van de gegevensbronnen is: https://bronnen.zorggegevens.nl/Odata/Sources.
 2. De brongegevens worden weergegeven in een JSON-bestandsformaat. Dit format is voor ontwikkelaars te gebruiken om de data rechtstreeks op een website te gebruiken. Kopieer dit bestand en zet het via een programma om naar *.csv of *.xlsx format.
 3. Bijvoorbeeld via de online tool http://www.convertcsv.com/json-to-csv.htm in Firefox kun je het bestand omzetten naar een *.csv of *.xlsx bestand.
  Stap 1: Selecteer de JSON-file.
  Stap 2: Geen actie nodig.
  Stap 3: Kies de gewenste output. JSON -> Excel.
  Download het resultaat. Let op: het Source ID is niet het ZGG-nummer.

Experts en redactie

Printen tekst gegevensbron metadatabase Zorggegevens

Printen teksten gegevensbronnen

 1. Je kunt de tekst rechtsreeks opnemen in een MSWord document. Kopieer de tekst uit de tabbladen en zet dit in één MSWord document.
 2. Met de optie CtrlA selecteer je alle tekst in het MSWord document en vervolgens kun je naar wens de arcering weghalen, de alinea-afstand instellen, lettertype aanpassen en de uitlijning netjes maken.
 3. Sla het document vervolgens op als *.docx of als *.pdf.

Experts en redactie