Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SportSport Toekomstverkenning

Het trendscenario

Het eerste tussenproduct van de STV: het trendscenario

Het trendscenario is, net als de perspectieven en de kansen en keuzes, een tussenproduct van de STV. Op grond van data uit heden en verleden, expertoordelen en de impact van maatschappelijke ontwikkelingen (de drijvende krachten) geven we een inschatting van de toekomstige ontwikkelingen van sport en bewegen. De toekomstige trends vormen het ‘business as usual’ scenario of trendscenario, waarin op basis van de brede sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen worden doorgetrokken naar de toekomst waarbij verondersteld wordt dat er geen nieuw beleid wordt gevoerd. De toekomstige trends beschrijven we tot 2030. Zie ook de leeswijzer.

De vragen die centraal staan zijn:

Participatie

Tot 2030 blijven mensen in de toekomst evenveel sporten, maar zal de manier waarop men aan sport doet veranderen. Mensen bepalen steeds vaker zelf wanneer, waar en met wie ze sporten. De ontwikkeling van clublidmaatschap en tevredenheid met sportaccommodaties is sterk afhankelijk van de mate waarin sportclubs en –verenigingen tegemoet kunnen komen aan de veranderende vraag. De tevredenheid zal ook sterk afhankelijk zijn van de investeringen in zowel sportaccommodaties als de openbare ruimte. Een tweede grote verandering zien we in het vrijwilligerswerk. Potentiele vrijwilligers vragen steeds meer flexibiliteit. Ze ‘hoppen’ steeds vaker tussen verschillende vrijwilligersfuncties. Ook hier is de vraag in hoeverre sportclubs hierop kunnen inspelen.

Vitaliteit

Hoe lichamelijk actief Nederland in de toekomst is, wordt voor een groot deel bepaald door de vergrijzing. De nieuwe generatie 55-plussers is fitter dan voorgaande generaties en de verwachting is dat zij vaker en langer actief zijn. De verhoogde pensioenleeftijd zal deze trend enigszins drukken: als ouderen langer blijven werken zullen zij meer zitten en minder bewegen. Aan de andere kant bewegen en spelen de kinderen en jongeren van nu minder vaak buiten dan vorige generaties. Passieve vrijetijdsbesteding is toegenomen: gamen en sociale media zijn populair tijdverdrijf, waardoor de bevolking minder lichamelijk actief is.

Economie

Veranderingen in het mediagebruik en de toenemende technologische mogelijkheden voor het uitzenden en volgen van sport leiden tot een toename in het volgen van sport via de media. Ook het bezoek aan commerciële sportevenementen zal toenemen, voornamelijk omdat ze zich steeds meer richten op de totaalbeleving, wat meer mensen aantrekt. In een samenleving waar intensivering en de vraag naar ‘beleving’ steeds belangrijker wordt, groeit ook de vraag naar snel resultaat met zo weinig mogelijk tijd en inspanning. Dit kan leiden tot meer sportblessures en dopinggebruik. De toekomst van werkgelegenheid in de sport hangt samen met de sportdeelname. Commercialisering en professionalisering van de sport kunnen een positief effect hebben op de werkgelegenheid en de sporteconomie. Wel is dit afhankelijk van hoeveel de burger voor een professionaliseringsslag wil betalen. Sportdeelname, sportbezoek en sportproducten passen steeds meer binnen de leefstijl van de consument. Dit zorgt voor een lichte groei van de sporteconomie.

Topsport

Nederland doet het goed op talentontwikkeling. Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen dit verder versterken. De concurrentie van andere landen op het gebied van topsport zal echter toenemen door sterkere economische- en bevolkingsgroei. Dat maakt het lastig voor Nederland om te top-10 positie te behalen en te behouden. 

 

Verantwoording

Definities
  • Sport

    In de Sport Toekomstverkenning hanteren we een brede opvatting van het begrip sport. Sport is het geheel aan sport- en beweegaanbod en voorzieningen, sport- en beweeggedrag, beleving van sport via media en bezoek, (sport)beleid op lokaal en nationaal niveau, en de impact die het geheel heeft op de economie, gezondheid en maatschappij. We hebben ons niet beperkt tot ontwikkelingen binnen het sportdomein, maar hebben zo veel mogelijk andere relevante ontwikkelingen meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeid en leefomgeving.

Methoden
  • Scenariobenadering

    Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de Sport passen we een scenariobenadering toe. In zo’n benadering worden alle stappen die gezet moet worden en de keuzen die gemaakt moeten worden om te komen tot een toekomstverkenning, geëxpliciteerd. Een uitgebreide toelichting is te vinden onder Methoden en Verantwoording van de STV

     

     

Andere websites over Sport Toekomstverkenning

Data en gegevensbronnen