Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SportSport Toekomstverkenning

Hoe ontwikkelt de topsport zich tot 2030?

Kernindicatoren in het cluster topsport

Kernindicator

Ontwikkeling tot 2030

Topsport

Plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel(Olympische sporten) zal dalen.

Talentontwikkeling

Plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel bij jeugd EK’s en WK’s zal gelijk blijven.

Het cluster topsport gaat over competitie, presteren en winnen. 

Trends in de toekomst

De Nederlandse topsport heeft zich ten doel gesteld bij de beste tien van de wereld te horen, zowel bij de Olympische als bij de Paralympische sporten. Het Nederlandse topsportbeleid heeft sinds de jaren negentig vooral in het teken gestaan van het verbeteren van de collectieve omstandigheden. Veel topsporters hebben hiervan geprofiteerd en ze presteren in vergelijking met andere landen beter dan verwacht mag worden op basis van het bruto nationaal product en de bevolkingsomvang; belangrijke verklarende variabelen voor topsportsucces. 

Top tien positie lastig te behouden

Doordat Nederland in economische en bevolkingsgroei achterblijft bij de concurrentie zal het lastig zijn om te top 10-positie te behalen en te behouden.

Talentontwikkeling stijgt licht

Nederland doet het goed op talentontwikkeling. Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen dit versterken. Een bedreiging is dat andere landen nu ook meer gaan investeren in talenten en dat de relatieve voorsprong van Nederland zal afnemen.

Top 10 ambitie

Trend in de toekomst

Doordat Nederland op het gebied van economische groei en bevolkingsgroei achterblijft bij de concurrentie zal het lastig zijn om te top 10-positie te behalen en te behouden.

Verantwoording

Tot op heden (OS & PS, 2012) doet Nederland het relatief goed op de Olympische en Paralympische Spelen. De spreiding van de medaillekansen van een land wordt voor ongeveer 50% bepaald door de omvang van de bevolking en het bruto nationaal product (bnp). Ondanks dat Nederland het 65ste land ter wereld is op basis van het aantal inwoners en 24ste op de ranking van het bnp, behoorde ons land in 2012 tot de top-13 van de wereld op de Olympische medailleranking en nam Nederland de 10de plaats in op de Paralympische medailleladder. Dit kan deels worden verklaard doordat Nederland relatief veel investeert in topsport en begeleiding van sporters (Tiessen-Raaphorst, 2015).

Verwachte ontwikkelingen naar de toekomst

Minder zeker (in vergelijking met de concurrentie):
 • Achterblijvende economische groei (--)
 • Commitment vanuit de rijksoverheid (+)
 • Teruglopen van de Lotto-gelden (-)
 • Private partijen trekken zich terug uit sportsponsoring (-)
 • Professionalisering (+)

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.

Economische ontwikkelingen

Topsportprestaties hangen sterk samen met het bbp van een land. Dit betekent dat er namelijk meer geïnvesteerd kan worden in topsport. De economische ontwikkelingen in Nederland zijn nog onzeker, maar verwachtingen van het CPB (2015) wijzen op een lichte economische groei. Er zijn echter verschillende landen waar de economie een stuk sneller groeit (--) dan in Nederland en waar dus relatief meer geïnvesteerd gaat worden in topsport. Nederland zal daardoor dalen op de ranglijsten.

Politieke ontwikkelingen

De afgelopen jaren is een stijging zichtbaar in de investeringen en commitment (+) van het ministerie van VWS in topsport (1997: 4,5 miljoen, 2012: 29,3 miljoen). Op het vlak van topsport scoort Nederland hoog, zeker wanneer wordt gekeken naar landen met een vergelijkbare rijkdom en omvang. De uitgaven aan topsport uit de Lotto-gelden (-) laten echter een tegengesteld beeld zien: de afgelopen jaren zijn inkomsten uit de Lotto sterk teruggelopen. Het is nog onzeker hoe de investeringen vanuit de rijksoverheid en de inkomsten vanuit de Lotto zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Ook trekken private partijen (-) zich steeds meer terug uit de sportsponsoring, al dan niet vanwege verschillende dopingschandalen. Ook hier is echter de vraag of deze ontwikkeling doorzet, of dat het slechts tijdelijk is.

 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Tiessen-Raaphorst A. Rapportage sport 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); 2015. Bron

Talentontwikkeling

Trend in de toekomst

Het niveau van talentontwikkeling zal tot 2030 gelijk blijven.

Verantwoording

Nederland heeft internationaal gezien een sterk ontwikkelde methodiek van talentherkenning en -ontwikkeling. Mede ingegeven door onze cultuur van sporten op vroege leeftijd bij een van de vele verenigingen maakt dat sportief talent relatief eenvoudig is te herkennen. De compactheid van Nederland, gecombineerd met de dichte organisatiegraad van sportverenigingen, is internationaal gezien onze kracht. Talentontwikkeling wordt gemeten op basis van de plaats van Nederland op de internationale medaillespiegel bij jeugd-EK’s en -WK’s.

Verwachte ontwikkelingen naar de toekomst

Zeker

Minder zeker

Technologische ontwikkelingen in talentherkenning en monitoring (+)

Sterk ontwikkelde methodiek van talentherkenning (+)

 

Toenemende concurrentie (-)

 

Terugloop van financiële middelen uit de Lotto (--)

 

Professionalisering (+)

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.

Talentontwikkeling hangt sterk samen met sportdeelname, clublidmaatschap en bewegingsonderwijs. Als kinderen meer sporten en dit in doen in een omgeving waar hun talenten gemakkelijk kunnen worden herkend en gestimuleerd, zoals de school of de sportclub, zal dat een positieve invloed kunnen hebben op talentontwikkeling. De verwachting is echter dat sportdeelname en uren bewegingsonderwijs niet veel zullen toenemen de komende jaren en dat clublidmaatschap zelfs zal afnemen.

Technologische ontwikkelingen

De verwachting van de experts is dat technologische ontwikkelingen (+) een positieve invloed gaan hebben op talentontwikkeling en monitoring. Zo biedt de opkomst van wearables kansen om de talenten tijdens hun sport (en rust) nog beter te monitoren. Hierdoor kan de kwaliteit van talentontwikkeling verhoogd worden. Ook kan door middel van verschillende metingen (lichaamsbouw etc.) worden bepaald welke sport het beste bij een kind past.

Politieke ontwikkelingen

De mogelijkheden tot talentontwikkeling zijn sterk afhankelijk van politieke en financiële investeringen op dit gebied. Op dit moment heeft Nederland internationaal gezien een sterk ontwikkelde methodiek (+) van talentontwikkeling, maar de verwachting is dat ook concurrerende landen (-) hier steeds meer op zullen inzetten. Een bedreiging voor de Nederlandse talentontwikkeling is dat er steeds minder financiële middelen (--) uit de Lotto en andere kansspelaanbieders naar de sport gaan. De vraag is of deze dalende lijn doorzet, of dat hiervoor gecompenseerd wordt vanuit andere bronnen. Aan de andere kant kan professionalisering (+) een positieve invloed hebben op talentontwikkeling. Als vakleerkrachten en coaches er voor zijn opgeleid om talenten te herkennen en te stimuleren zal dit positief uitpakken voor de talentontwikkeling.

 

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Sport

  In de Sport Toekomstverkenning hanteren we een brede opvatting van het begrip sport. Sport is het geheel aan sport- en beweegaanbod en voorzieningen, sport- en beweeggedrag, beleving van sport via media en bezoek, (sport)beleid op lokaal en nationaal niveau, en de impact die het geheel heeft op de economie, gezondheid en maatschappij. We hebben ons niet beperkt tot ontwikkelingen binnen het sportdomein, maar hebben zo veel mogelijk andere relevante ontwikkelingen meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeid en leefomgeving.

Methoden
 • Scenariobenadering

  Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de Sport passen we een scenariobenadering toe. In zo’n benadering worden alle stappen die gezet moet worden en de keuzen die gemaakt moeten worden om te komen tot een toekomstverkenning, geëxpliciteerd. Een uitgebreide toelichting is te vinden onder Methoden en Verantwoording van de STV

   

   

Andere websites over Sport Toekomstverkenning

Data en gegevensbronnen