Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SportSport Toekomstverkenning

Workshops

Sport Toekomstverkenning: foto perspectieven

De wenselijke toekomst van sport

Bij het verkennen van de toekomst gaat het niet alleen om wat mogelijk of waarschijnlijk is, maar ook om wat wenselijk is. Wat voor toekomst willen we in de sport? Gaat het primair om een maximale sportdeelname, om topsport op het hoogste niveau, om een optimaal sportaanbod of om sport als middel voor gezondheid of participatie? Deze vraag staat centraal tijdens de workshops over de perspectieven.

In 2016/2017 zijn er in totaal drie workshops: twee over de perspectieven op sport en één over de kansen en keuzes.

Workshop 1 september 2016

Op 1 september was de tweede perspectievenworkshop. 

Workshop 8 maart 2016

Op 8 maart was de eerste perspectievenworkshop.

Workshop 21 april 2015

Op 21 april 2015 was de allereerste workshop van de Sport Toekomstverkenning. Deelnemers waren experts op het gebied van sport(onderzoek) en bewegen en de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel was kennis te delen en deelnemers bekend te maken met de methodiek van de Volksgezondheid Toekomstverkenning.

Verantwoording

Definities
  • Sport

    In de Sport Toekomstverkenning hanteren we een brede opvatting van het begrip sport. Sport is het geheel aan sport- en beweegaanbod en voorzieningen, sport- en beweeggedrag, beleving van sport via media en bezoek, (sport)beleid op lokaal en nationaal niveau, en de impact die het geheel heeft op de economie, gezondheid en maatschappij. We hebben ons niet beperkt tot ontwikkelingen binnen het sportdomein, maar hebben zo veel mogelijk andere relevante ontwikkelingen meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeid en leefomgeving.

Methoden
  • Scenariobenadering

    Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de Sport passen we een scenariobenadering toe. In zo’n benadering worden alle stappen die gezet moet worden en de keuzen die gemaakt moeten worden om te komen tot een toekomstverkenning, geëxpliciteerd. Een uitgebreide toelichting is te vinden onder Methoden en Verantwoording van de STV

     

     

Andere websites over Sport Toekomstverkenning

Data en gegevensbronnen