Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SportSport Toekomstverkenning

Expertsessies

Sportfans op een tribune met vlaggetjes en toeters

Kansen voor de sport

In 2017 staat het onderdeel ‘Kansen en keuzes’ op de agenda. Hierin gaan we samen met experts kijken waar perspectieven samengaan en waar zij botsen. Dit doen we aan de hand van de vier perspectieven op sport en de bijbehorende uitkomstmaten. Vervolgens inventariseren we met stakeholders aan de hand van deze uitkomsten, waar de kansen voor de sport liggen en waar er keuzes gemaakt moeten worden. 

Expertsessies en workshop

De expertsessies hebben plaatsgevonden in januari 2017. Aan de expertsessies sociale cohesie en verenigingsleven (16 januari), sport, gezondheid en autonomie (17 januari), beleven en collectieve identiteit (26 januari) en presteren en winnen (27 januari) hebben in totaal 42 experts deelgenomen.

De uitwerking van deze sessies is uitgewerkt in het startdocument voor de workshop van 14 maart. In de workshop is met stakeholders uit het veld van sport verdere invulling geven aan de Kansen en keuzes. De resultaten van de workshop komen in de eindrapportage van de Kansen en keuzes.

Verantwoording

Definities
  • Sport

    In de Sport Toekomstverkenning hanteren we een brede opvatting van het begrip sport. Sport is het geheel aan sport- en beweegaanbod en voorzieningen, sport- en beweeggedrag, beleving van sport via media en bezoek, (sport)beleid op lokaal en nationaal niveau, en de impact die het geheel heeft op de economie, gezondheid en maatschappij. We hebben ons niet beperkt tot ontwikkelingen binnen het sportdomein, maar hebben zo veel mogelijk andere relevante ontwikkelingen meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeid en leefomgeving.

Methoden
  • Scenariobenadering

    Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de Sport passen we een scenariobenadering toe. In zo’n benadering worden alle stappen die gezet moet worden en de keuzen die gemaakt moeten worden om te komen tot een toekomstverkenning, geëxpliciteerd. Een uitgebreide toelichting is te vinden onder Methoden en Verantwoording van de STV

     

     

Andere websites over Sport Toekomstverkenning

Data en gegevensbronnen