Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

SportSport Toekomstverkenning

Inleiding Sport Toekomstverkenning

Damesvoetbal

Trendscenario online

Het eerste onderdeel van de Sport Toekomstverkenning, het trendscenario, is gepubliceerd. Na het trendscenario volgen nog de perspectieven op sport en de kansen en keuzes voor sport.

Product van RIVM en SCP

De Sport Toekomstverkenning (STV) is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De centrale vraag is om de bestaande kennis over het heden en verleden van de twintig kernindicatoren sport, zoals gepubliceerd in de Rapportage Sport, aan te vullen met informatie over de toekomst. De STV dient als input voor de nieuwe sportbeleidsperiode vanaf 2017.

Belangrijke bijdrage van experts

Het SCP en het RIVM werken voor de Sport Toekomstverkenning samen met tal van experts en stakeholders uit het veld.

Methodiek toekomstverkennen

Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de sport passen we een scenariobenadering toe. In deze benadering worden alle benodigde stappen en de te maken keuzen om te komen tot een toekomstverkenning uiteengezet.

Verantwoording

Definities
  • Sport

    In de Sport Toekomstverkenning hanteren we een brede opvatting van het begrip sport. Sport is het geheel aan sport- en beweegaanbod en voorzieningen, sport- en beweeggedrag, beleving van sport via media en bezoek, (sport)beleid op lokaal en nationaal niveau, en de impact die het geheel heeft op de economie, gezondheid en maatschappij. We hebben ons niet beperkt tot ontwikkelingen binnen het sportdomein, maar hebben zo veel mogelijk andere relevante ontwikkelingen meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeid en leefomgeving.

Methoden
  • Scenariobenadering

    Om te komen tot een (wetenschappelijk) gefundeerde toekomstverkenning voor de Sport passen we een scenariobenadering toe. In zo’n benadering worden alle stappen die gezet moet worden en de keuzen die gemaakt moeten worden om te komen tot een toekomstverkenning, geëxpliciteerd. Een uitgebreide toelichting is te vinden onder Methoden en Verantwoording van de STV

     

     

Andere websites over Sport Toekomstverkenning

Data en gegevensbronnen