Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorgZorgbehoeften

Nosocomiale decubitus in instellingen voor langdurige zorg

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 2,9%

Referentiewaarde (niet beschikbaar)

Geen referentiewaarde

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is stabiel
 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage cliënten met nosocomiale decubitus van graad 2 of hoger in instellingen voor langdurige zorg

Bron

Landelijke prevalentiemeting zorgkwaliteit (Universiteit Maastricht; Care and Public Health Research Institute)

Berekening

Teller: alle cliënten waarbij op één meetmoment decubitus van graad 2 of hoger is vastgesteld (door twee hulpverleners).

Noemer: alle onderzochte cliënten. 

Interpretatie

Het aantal cliënten dat nosocomiale (= tijdens het verblijf ontstane) decubitus krijgt in een zorginstelling is een indicatie voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. 

Decubitus leidt tot pijn en ongemak en heeft een ongunstig effect op de kwaliteit van leven en kan zelfs leiden tot sterfte. Bovendien leidt het tot hoge kosten in de gezondheidszorg. Veel decubitusgevallen kunnen voorkómen worden door het nemen van specifieke maatregelen. 

In 2019 werden 11.303 cliënten onderzocht, het jaar daarvoor bijna 13.000.

Toelichting bij de referentiewaarde

n.v.t.

Jaar

2019

Tevredenheid zorgverleners met de kwaliteit van de geleverde zorg in de eigen instelling in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 4

Trend

Trend tevredenheid zorgverleners met de kwaliteit van geleverde zorg in de eigen instelling in de langdurige zorg

Schaal van 1 t/m 5
JaarGZ verpleegkundigenTZ verpleegkundigenTZ verzorgendenIO verpleegkundigenTotaal
20133,374,013,83,243,52
20153,273,853,673,143,50
20173,313,803,703,023,52
20193,093,653,542,993,37
 • GZ = gehandicaptenzorg inclusief agogisch begeleiders; TZ = thuiszorg; IO = intramurale ouderenzorg.
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er geen statistisch significante daling zichtbaar is.
Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Gemiddelde score op schaal voor tevredenheid van zorgverleners in de langdurige zorg met kwaliteit van geleverde zorg in de eigen instelling.

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

De scores betreffen een gemiddelde van de antwoorden op 3 vragen naar de kwaliteit van zorg. Dit betreft een sub-schaal van de Maastrichtse arbeidstevredenheidsschaal voor de gezondheidszorg (MAS-GZ). De antwoorden worden gegeven op een vijfpuntsschaal, waarbij: 5=zeer tevreden, 4=tevreden, 3=neutraal, 2=ontevreden en 1=zeer ontevreden. Het gemiddelde kan variëren tussen 1 en 5.

 

Toelichting bij de berekening

Vragen worden ingevuld door verpleegkundigen en verzorgenden in vijf sectoren (waarvan drie hier weergegeven) (n=557 in 2019).

Voor deze indicator zijn de volgende 3 vragen uit de MAS-GZ gebruikt: "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u over het algemeeen tijd hebt uw patiënten/cliënten goed te verzorgen?", "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u individuele zorgverlening aan uw patiënten/cliënten kunt geven?", "Hoe tevreden bent u met: de mate waarin u het gevoel hebt psychosociale begeleiding aan uw patiënten/cliënten te geven?". 

Interpretatie

Een van de deelaspecten van arbeidstevredenheid is de kwaliteit van de zorg in de eigen instelling. Als zorgverleners ontevreden zijn over de kwaliteit van zorg, kan dat erop duiden dat patënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen, bijvoorbeeld dat er in het algemeen te weinig tijd beschikbaar is om goede zorg te ontvangen of dat de zorg te weinig toegespitst is op de individuele zorgbehoefte. Een hoger cijfer duidt op een betere kwaliteit in de ogen van zorgverleners.

Toelichting bij de referentiewaarde

Een score van 4 staat gelijk aan "tevreden".

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

12-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron

Onvoldoende kwaliteit volgens verpleegkundigen en verzorgenden binnen eigen afdeling of team in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 10%

Trend

Trend: De 3-jarige trend is stabiel

Trend onvoldoende kwaliteit van zorg op de eigen afdeling volgens verpleegkundigen en verzorgenden en verzorgenden in de langdurige zorg

JaarGZ verpleegkundigenTZ verpleegkundigenTZ verzorgendenIO verpleegkundigenTotaal
20137,86,06,214,09,2
201513,711,57,416,212,7
201714,28,79,822,413,1
201911,911,55,619,412,1
 • GZ = gehandicaptenzorg (inclusief agogisch begeleiders); TZ =  thuiszorg; IO = intramurale ouderenzorg.
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er geen statistisch significante stijging/daling zichtbaar is.

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat de kwaliteit van zorg binnen de eigen afdeling of team regelmatig of vaak niet goed is

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

Teller: aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat 'regelmatig' of 'vaak' antwoordde op de vraag: "Hoe vaak komt het volgens u in het algemeen binnen uw afdeling of team voor dat de kwaliteit van zorg verleend door verpleegkundigen en verzorgenden niet goed is?"

Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=561 in 2019).

Interpretatie

Een matig of slecht eigen oordeel over de kwaliteit van zorg binnen de afdeling of team van verpleegkundigen en verzorgenden, kan erop wijzen dat patiënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen. Het oordeel van zorgverleners is subjectief maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voorhanden. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door minder dan 10% positief beantwoord zal worden. Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per definitie niet haalbaar is.

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

12-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron

Onvoldoende gekwalificeerd personeel volgens verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentuewaarde: 25%

4-jarige trend

Trend onvoldoende gekwalificeerd personeel volgens verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg

JaarGZ verpleegkundigenTZ verpleegkundigenTZ verzorgendenIO verpleegkundigenTotaal
201325,727,911,434,425,9
201534,042,123,441,537,1
201735,637,122,144,035,0
201939,249,526,846,042,9
 • GZ = gehandicaptenzorg (inclusief agogisch begeleiders); TZ = thuiszorg; IO = intramurale ouderenzorg.
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
 • De trend voor alle beroepsgroepen samen is getoetst met multilevel analyses, daaruit blijkt dat er sprake is van een statistisch significante stijging over de tijd (2013 - 2019).

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van  
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat er in de eigen instelling onvoldoende gekwalificeerd personeel is om een goede kwaliteit van zorg te leveren.

Bron

Panel Verpleging & Verzorging, Nivel

Berekening

Teller: verpleegkundigen en verzorgenden die 'nee' antwoordden op de vraag: "Vindt u dat er voldoende gekwalificeerd personeel is om goede kwaliteit van zorg te leveren?" 

Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=561 in 2019).

Interpretatie

Gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit van zorg te leveren. Het oordeel van zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. De overigen (57,1% in 2019) beantwoordden de vraag met 'ja' of 'weet ik niet'.

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voor handen. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door een kwart van de respondenten negatief beantwoord zal worden.  Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per defintie niet haalbaar is.

Jaar

2019

Literatuur Verest et al., 2019

Datum publicatie

12-11-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Verest W., de Veer A., de Groot K., Francke A. Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht : Nivel; 2019. Bron