Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorgZorgbehoeften

Nosocomiale decubitus in instellingen voor langdurige zorg

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde: 2,9%

Referentiewaarde (niet beschikbaar)

Geen referentiewaarde

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is stabiel

Trend nosocomiale decubitus in instellingen voor langdurige zorg

JaarDecubitus in instellingen voor wzw
20055,8
20065,9
20074,2
20083,4
20092,9
20102,2
20112,1
20122,2
20131,5
20142,2
20152,6
20162,4
20172,9

Bron: LPZ, Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Nosocomiale decubitus: tijdens het verblijf in een zorginstelling ontstane decubitus.

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage cliënten met nosocomiale decubitus van graad 2 of hoger in instellingen voor langdurige zorg

Bron

Landelijke prevalentiemeting zorgkwaliteit (Universiteit Maastricht; Care and Public Health Research Institute (Caphri))

Berekening

Teller: alle patiënten waarbij op één meetmoment decubitus is vastgesteld. Noemer: alle onderzochte patiënten. Meting wordt verricht door twee zorgverleners.

Interpretatie

Decubitus leidt tot pijn en ongemak en heeft een ongunstig effect op de kwaliteit van leven en kan zelfs leiden tot sterfte. Bovendien leidt het tot hoge kosten in de gezondheidszorg. Het aantal patiënten dat nosocomiale (= tijdens het verblijf ontstane) decubitus krijgt in een zorginstelling is een indicatie voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. Veel decubitusgevallen kunnen voorkómen worden door het nemen van specifieke maatregelen. 
In 2017 werden 7.590 cliënten onderzocht, het jaar daarvoor ruim 8.000.

Toelichting bij de referentiewaarde

n.v.t.

Jaar

2017

Literatuur LPZ

Tevredenheid zorgverleners met de kwaliteit van de geleverde zorg in de eigen instelling in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 4

Trend

Trend: De 3-jarige trend is dalend, dat is ongunstig

Trend tevredenheid zorgverleners met de kwaliteit van geleverde zorg in de eigen instelling in de langdurige zorg

Op schaal van 1 t/m 5
JaarGZ-verplTZ-verplTZ-verzIO-verplTotaal
20093,473,863,523,13,49
20113,44,023,753,203,59
20133,374,003,83,233,60
20153,263,853,663,143,48
20173,283,803,693,013,45
  • GZ-verpl = verpleegkundigen en agogisch begeleiders in de gehandicaptenzorg; TZ-verpl = verpleegkundigen in de thuiszorg; TZ-verz = verzorgenden in de thuiszorg; IO-verz = verzorgenden in de intramurale ouderenzorg.
  • De intramurale ouderenzorg omvat hier alleen verzorgenden; de verpleegkundigen zijn nog niet lang onderdeel van het panel en het is nog een relatief kleine groep.
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Gemiddelde score op schaal voor tevredenheid van zorgverleners in de langdurige zorg met kwaliteit van geleverde zorg in de eigen instelling.

Bron

NIVEL, Panel Verpleging & Verzorging

Berekening

De scores betreffen een gemiddelde van de antwoorden op 3 vragen naar de kwaliteit van zorg. Dit betreft een sub-schaal van de Maastrichtse arbeidstevredenheidsschaal voor de gezondheidszorg (MAS-GZ). De antwoorden werden gegeven op een vijfpuntsschaal, waarbij: 5=zeer tevreden, 4=tevreden, 3=neutraal, 2=ontevreden en 1=zeer ontevreden. Het gemiddelde kan variëren tussen 1 en 5.
Vragen worden ingevuld door verplegenden en verzorgenden in vijf sectoren.

Interpretatie

Een van de deelaspecten van arbeidstevredenheid is de kwaliteit van de zorg in de eigen instelling. Als zorgverleners ontevreden zijn over de kwaliteit van zorg, kan dat erop duiden dat patënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen, bijvoorbeeld dat er in het algemeen te weinig tijd beschikbaar is om goede zorg te ontvangen of dat de zorg te weinig toegespitst is op de individuele zorgbehoefte. Een hoger cijfer duidt op een betere kwaliteit in de ogen van zorgverleners.

Toelichting bij de referentiewaarde

Een score van 4 staat gelijk aan "tevreden".

Jaar

2017

Onvoldoende kwaliteit volgens verpleegkundigen en verzorgenden binnen eigen afdeling of team in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Prestatieindicator: 13,5%

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 10%

Trend

Trend: De 3-jarige trend is stabiel

Trend onvoldoende kwaliteit van zorg op de eigen afdeling volgens verpleegkundigen en verzorgenden en verzorgenden in de langdurige zorg

JaarGZ-verplTZ-verplTZ-verzIO-verzTotaal
20094,811,95,223,2
201114,58,612,421,213,8
20138,15,85,7148,2
201513,5117,716,812,5
201715,38,59,621,213,5
  • GZ-verpl = verpleegkundigen en agogisch begeleiders in de gehandicaptenzorg; TZ-verpl = verpleegkundigen in de thuiszorg; TZ-verz = verzorgenden in de thuiszorg; IO-verz = verzorgenden in de intramurale ouderenzorg.
  • De intramurale ouderenzorg omvat hier alleen verzorgenden; de verpleegkundigen zijn nog niet lang onderdeel van het panel en het is nog een relatief kleine groep.
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.

 

Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat de kwaliteit van zorg binnen de eigen afdeling of team regelmatig of vaak niet goed is

Bron

NIVEL, Panel Verpleging & Verzorging

Berekening

Teller: aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat 'regelmatig'of 'vaak' antwoordde op de vraag: ‘Hoe vaak komt het volgens u in het algemeen binnen uw afdeling of team voor dat de kwaliteit van zorg verleend door verpleegkundigen en verzorgenden niet goed is?’
Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord.

Interpretatie

Een matig of slecht eigen oordeel over de kwaliteit van zorg binnen de afdeling of team van verpleegkundigen en verzorgenden, kan erop wijzen dat patiënten zorg van onvoldoende kwaliteit ontvangen. Het oordeel van zorgverleners is subjectief maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voorhanden. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door minder dan 10% positief beantwoord zal worden. Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per definitie niet haalbaar is.

Jaar

2017

Onvoldoende gekwalificeerd personeel volgens verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg

Indicatorwaarde

Referentiewaarde

Referentuewaarde: 25%

4-jarige trend

Trend onvoldoende gekwalificeerd personeel volgens verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg

JaarGZ-verplTZ-verpTZ-verzIO-verztotaal
201129,130,715,738,728,4
201325,928,211,234,224,6
201533,842,223,541,734,5
201736,537,021,842,734,0
  • GZ-verpl = verpleegkundigen en agogisch begeleiders in de gehandicaptenzorg; TZ-verpl = verpleegkundigen in de thuiszorg; TZ-verz = verzorgenden in de thuiszorg; IO-verz = verzorgenden in de intramurale ouderenzorg.
  • De intramurale ouderenzorg omvat hier alleen verzorgenden; de verpleegkundigen zijn nog niet lang onderdeel van het panel en het is nog een relatief kleine groep.
  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van het panel tussen de jaren voor wat betreft leeftijd en omvang van elke beroepsgroep.

 

Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg dat van mening is dat er in de eigen instelling onvoldoende gekwalificeerd personeel is om een goede kwaliteit van zorg te leveren.

Bron

NIVEL, Panel Verpleging & Verzorging

Berekening

Gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit van zorg te leveren. Het oordeel van zorgverleners is subjectief, maar is gebaseerd op ervaring die dagelijks wordt opgedaan en geeft daarmee een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van zorg vanuit professioneel perspectief. De overigen (66% in 2017) beantwoordden de vraag met 'ja' of 'weet ik niet'.

Interpretatie

Teller: verpleegkundigen en verzorgenden die 'nee' antwoordden op de vraag: "Vindt u dat er voldoende gekwalificeerd personeel is om goede kwaliteit van zorg te leveren?", Noemer: alle verpleegkundigen en verzorgenden die de vraag hebben beantwoord (n=743 in 2017)

Toelichting bij de referentiewaarde

Er is geen beleidsnorm, veldnorm of internationale vergelijking voor handen. De referentiewaarde is voor discussie vatbaar, maar is gebaseerd op de aanname dat het wenselijk is dat de vraag door een kwart van de respondenten negatief beantwoord zal worden.  Er wordt vanuit gegaan dat een 0% score per defintie niet haalbaar is.

Jaar

2017