Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Prestatie-indicatoren gezondheidszorgSysteemdoelen

Gemiddelde klinische ligduur in ziekenhuizen

Indicatorwaarde

Indicatorwaarde:  Patiënten wordne gemiddeld 5,2 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Dagopnamen niet meegenomen.

Referentiewaarde

Referentiewaarde: 5,9 dagen

3-jarige trend

3-jarige trend: De trend is stabiel

Gemiddelde klinische ligduur in ziekenhuizen 2016

Land2016
Portugal7,2
Italië6,9
Polen6,7
Slovenië6,5
Oostenrijk6,4
Finland6,3
Estland*6,1
Verenigd Koninkrijk6
Spanje5,9
Letland*5,9
Frankrijk (2015)5,7
Zweden5,6
Zwitserland5,6
Verenigde Staten (2015)5,5
Hongarije5,5
Griekenland (2012)5,2
Israël5,2
Nieuw Zeeland (2015)5,1
NEDERLAND5

Bron: OECD

  • Nieuw Zeeland, Griekenland, Zwitserland,Letland, Verenigd Koninkrijk,Polen en Italië: Deze landen hebben aan de OECD aangegeven (een deel van) de psychiatrische ziekenhuisafdelingen niet mee te nemen in de berekening.
  • Oostenrijk: Palliatieve zorg ook meegenomen.
  • Nederland: Gezond geboren baby's tellen mee in de berekening. In Nederland wordt zo'n 30% van de baby's buiten de kliniek geboren, waardoor de ligduur bij ons iets hoger zal liggen.

Trend gemiddelde ligduur in ziekenhuizen

JaarDagen
20056,8
20066,6
20076,3
20086,1
20095,8
20105,6
20115,3
20125,2
20135,2
20145,2
20155,2
20165,2
20175,2
20185,2

Bron: CBS StatLine

  • Kleine wijziging in de methode vanaf 2013: buitenlanders die in Nederlandse ziekenhuizen zijn opgenomen en klinische opnamen van psychiatrie en revalidatie worden niet meer meegenomen.
Dit cijfer is ook onderdeel van   
 

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Gemiddelde klinische ligduur in ziekenhuizen

Bron

Indicatorwaarde en trend: LMR/LBZ (gegevens bewerkt door het CBS)

internationale vergelijking: OECD (Nederlands cijfer gebaseerd op jaarverslagen van ziekenhuizen)

Berekening

Teller: totaal aantal ligdagen van alle klinisch opgenomen patienten in een jaar;

Noemer: totaal aantal opnamen in een jaar.

Toelichting bij de berekening

Voor de tijdreeks is gebruik gemaakt van de cijfers van het CBS van de gemiddelde ligduur bij klinische opname in Nederlandse ziekenhuizen (vanaf 2013 exclusief psychiatrie, revalidatie en opnamen van buitenlanders; het effect hiervan op de tijdreeks is verwaarloosbaar). Door verschillen in bron, populatie en definitie wijken de landelijke cijfers wel iets af van de Nederlandse cijfers die in de internationale vergelijking gebruikt zijn.

 

Voor de internationale vergelijking is uitgegaan van de gemiddelde ligduur in ziekenhuizen voor curatieve zorg 2016. Dit omvat alle zorg die erop gericht is om de symptomen van aandoeningen en letsels te verlichten, de ernst ervan te verminderen of te beschermen tegen exacerbaties of complicaties van aandoeningen of letsel. Dit omvat diagnostische, therapeutische, chirurgische of obstetrische (be)handelingen, inclusief gezond geboren baby's. Langdurige en palliatieve zorg of revalidatie worden niet gerekend tot curatieve zorg.

 

De berekening van de gemiddelde ligduur in ziekenhuizen is erg verschillend tussen de OECD-landen. Landen die bij de OECD hebben aangegeven dat ze in hun berekening gezond geboren baby's excluderen, dagopnames includeren en/of GGZ-instellingen meenemen zijn hier uitgesloten. Denemarken en Ierland zijn geëxcludeerd omdat zij met een maximum van 18 ligdagen per opname rekenen. De overgebleven landen liggen het dichtst bij de OECD-definitie (zo ook Nederland).

Interpretatie

Indien patiënten sneller in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, gaan de kosten per behandeling omlaag. Veronderstellende dat de kwaliteit bij een kortere ligduur niet verslechtert en dat er geen verschuiving van zorg plaatsvindt (naar extramuraal), betekent een kortere ligduur ook meer doelmatigheid.

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan getoonde OECD-landen (Spanje/Letland), 2016

Jaar

2018

Gebruik generieke geneesmiddelen

Indicatorwaarde

Referentiewaarde*

Referentie waarde: niet beschikbaar

3-jarige trend

Trend: De 3-jarige trend laat een stjiging zien. Dat is gunstig

Trend gebruik generieke geneesmiddelen

JaarPercentage
200546,6
200648,3
200749,3
200848,5
200949,3
201053,2
201157,7
201261,8
201362,7
201464,0
201564,6
201665,8
201766,2
201871,6

Bron: GIPeilingen

  • Peildatum: 02-10-2019
  • 2016, 2017 en 2018 zijn voorlopige cijfers
Dit cijfer is ook onderdeel van

 

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Het gebruik van generieke geneesmiddelen als percentage van het totale geneesmiddelengebruik per geneesmiddelengroep

Bron

Zorginstituut Nederland, GIPPeilingen

Bronhouder secundaire bron Zorginstituut Nederland gebruikt als primaire bron de declaratiegegevens voor de farmaceutische zorg (inclusief dieet- en voedingsmiddelen) en hulpmiddelenzorg, afkomstig van vijfentwintig zorgverzekeraars.

Berekening

Teller: gebruik generieke geneesmiddelen in DDD.
Noemer: totale geneesmiddelengebruik in DDD.

Toelichting berekening

Met ‘gebruik’ wordt eigenlijk het volume van ‘verstrekte’ geneesmiddelen bedoeld, omdat niet bekend is of personen aan wie de middelen zijn verstrekt, deze ook gebruiken. De berekening heeft betrekking op geneesmiddelen die zijn verstrekt door openbare apotheken of apotheekhoudende huisartsen en zijn voorgeschreven door artsen (incl. medisch specialisten) of verpleegkundig specialisten en worden vergoed via de prestatie farmaceutische zorg in de basisverzekering van de Zvw.

Interpretatie

Generieke middelen bevatten dezelfde werkzame stof(fen) als de originele merkgeneesmiddelen. Generieke middelen komen tegen een lagere prijs op de markt nadat het octrooi op het merkgeneesmiddel is verlopen. Uit doelmatigheidsoogpunt is het wenselijk het percentage te verhogen aangezien dan eenzelfde gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten.

Toelichting bij de referentiewaarde

n.v.t.

Jaar

2018