Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ZorgverzekeringCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Ouderen meer zorgkosten (basisverzekering)

Regionaal & Internationaal

Hoogste zorgkosten in grensgebieden

Kosten

Zorgprestaties

Zorgkosten naar leeftijd en geslacht

Zorgkosten naar leeftijd 2018

Declaraties basisverzekering
Leeftijdmannenvrouwen
0-4 2137 1734
5-9 1150 941
10-14 991 900
15-19 1050 1227
20-24 1044 1491
25-29 1091 2049
30-34 1181 2496
35-39 1276 2176
40-44 1447 1908
45-49 1683 2044
50-54 2031 2351
55-59 2630 2738
60-64 3375 3217
65-69 4236 3849
70-74 5308 4674
75-79 6771 5993
80-84 8037 7332
85-89 9533 9117
90+1119910444

Bron: Vektis databastand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door RIVM

Gemiddelde zorgkosten iets hoger voor vrouwen dan voor mannen

Gemiddeld zijn de kosten van verzekerde zorg (basisverzekering) voor vrouwen wat hoger dan voor mannen. Voor vrouwen liggen de gemiddelde zorgkosten op 2.796 euro per verzekerdenjaar, voor mannen is dit 2.450 euro per verzekerdenjaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gemiddeld hogere zorgkosten van vrouwen in de leeftijd tussen 20 en 50. Dat is grotendeels te verklaren door de kosten voor zwangerschap en bevalling, die geheel bij de vrouw terechtkomen. De zorgkosten voor mannen zijn juist hoger in de kinderleeftijd en vanaf 60 jaar.

Oudere bevolking maakt hoogste zorgkosten

De bevolking van 60 jaar en ouder maakt gemiddeld gezien de hoogste zorgkosten. Dit hangt samen met hogere sterfte- en ziektekansen die gelden voor mensen in deze leeftijdsgroepen.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-04-2021

Zorgkosten naar type zorg

Zorgkosten naar type zorg 2018

Declaraties basisverzekering
Type zorgZorgkosten per verzekerdenjaar (in euro's)
Medisch specialistische zorg1376
Farmacie 282
Verpleging en verzorging 215
Huisarts (totaal) 201
Specialistische GGZ 187
Hulpmiddelen 88
Mondzorg (basisverzekering) 44
Geriatrische revalidatiezorg 44
Ziekenvervoer (liggend) 34
Paramedische zorg (fysiotherapie) 30
Overig 18
Kraamzorg (alleen vrouwen) 17
Grensoverschrijdende zorg 17
Eerstelijns verblijf 16
Paramedische zorg (overig) 15
Verloskundige zorg (alleen vrouwen) 14
Generalistische basis GGZ 13
Langdurige GGZ 9
Ziekenvervoer (zittend) 7
Eerstelijns ondersteuning 0

Bron: Vektis databastand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door RIVM

Helft van gedeclareerde zorgkosten voor medisch specialistische zorg

In 2018 bedroegen de totale zorgkosten 2.625 euro per verzekerdenjaar. Hiervan werd iets meer dan de helft, 1.376 euro, besteed aan medisch specialistische zorg. Dit is ruim anderhalf maal zoveel als aan huisartsenzorg, GGZ, wijkverpleging en farmacie tezamen werd uitgegeven. Aan deze laatste typen zorg werd 885 euro per verzekerdenjaar uitgegeven. Het gaat hier om verzekerde zorg die valt onder de basisverzekering (Zvw).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-04-2021

Wanbetalers zorgverzekering naar leeftijd

Bijna 190.000 wanbetalers zorgpremie

Op 31 december 2020 hebben 189.652 mensen van 18 jaar en ouder (1,4%) een achterstand opgelopen bij de betaling van hun zorgpremie (VWS., 2020). Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CAK.

Hoogste percentage wanbetalers onder 25- tot 40-jarigen

Het percentage wanbetalers is het hoogst onder 25- tot 40-jarigen. De cijfers uitgesplitst naar leeftijd van het CBS zijn gebaseerd op de cijfers van het CAK. Om de kenmerken van de groep wanbetalers te bepalen gaat het CBS uit van de wanbetalers die op 31 december 2019 zijn ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Een deel van de wanbetalers is niet in de BRP ingeschreven, waardoor het aantal wanbetalers waarvan achtergrondgegevens bekend zijn afwijkt van het aantal wanbetalers bij het CAK.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

29-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. VWS. VWS - Verzekerdenmonitor 2020. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2020. Bron

Verantwoording

Methoden
  • Regionale vergelijkingen zorgkosten

    De kaarten laten zorgkosten per verzekerdenjaar, kostenrubriek (bijvoorbeeld zorgkosten voor huisarts of medisch specialistische zorg) en gemeente zien. Voor iedere gemeente is naast het aantal verzekerdenjaren ook het totaal aantal ingeschreven verzekerden in het peiljaar bekend. Een weergave van de zorgkosten per verzekerdenjaren heeft de voorkeur omdat deze maat rekening houdt met migratie, geboorte, sterfte en uitschrijving in een gemeente. De maat ‘verzekerdenjaren’ weegt verzekerden woonachtig in een gemeente voor hun verblijfduur in het peiljaar. Het aantal verzekerdenjaren dat een persoon krijgt toegekend is een getal tussen de 0 en 1. Is iemand een heel jaar woonachtig in de zelfde gemeente dan is de waarde 1.

Andere websites over Zorgverzekering