Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ZorgverzekeringCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Ouderen meer zorgkosten (basisverzekering)

Regionaal & Internationaal

Hoogste zorgkosten in grensgebieden

Kosten

Zorgprestaties

Zorgkosten naar leeftijd en geslacht

Zorgkosten naar leeftijd 2015

Declaraties basisverzekering
LeeftijdMannenVrouwen
0-419461550
5-9976781
10-14871796
15-199381063
20-249131305
25-299661904
30-3410542307
35-3911761980
40-4413371709
45-4915571838
50-5419122192
55-5924292510
60-6431622965
65-6939123550
70-7450154435
75-7962295554
80-8475446986
85-8992228936

Bron: Vektis databastand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door RIVM

Gemiddelde zorgkosten iets hoger voor vrouwen dan voor mannen

Gemiddeld zijn de kosten van verzekerde zorg (basisverzekering) voor vrouwen wat hoger dan voor mannen. Voor vrouwen liggen de gemiddelde zorgkosten op 2.528 euro per verzekerdenjaar, voor mannen is dit 2.191 euro per verzekerdenjaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gemiddeld hogere zorgkosten van vrouwen in de leeftijd tussen 20 en 50. Dat is grotendeels te verklaren door de kosten voor zwangerschap en bevalling, die geheel bij de vrouw terechtkomen. De zorgkosten voor mannen zijn juist hoger in de kinderleeftijd en vanaf 60 jaar.

Oudere bevolking maakt hoogste zorgkosten

De bevolking van 60 jaar en ouder maakt gemiddeld gezien de hoogste zorgkosten. Dit hangt samen met hogere sterfte- en ziektekansen die gelden voor mensen in deze leeftijdsgroepen.

Meer informatie

Experts en redactie

Zorgkosten naar type zorg

Zorgkosten naar type zorg 2015

Declaraties basisverzekering
Type zorgZorgkosten per verzekerdenjaar (in €)
Medisch specialistische zorg1.231,50
Farmacie270,10
Huisarts (totaal)150,50
GGZ180,90
Hulpmiddelen90,30
Paramedische zorg40,40
Wijkverpleging184,10
Verloskundige zorg en kraamzorg32,40
Mondzorg44,10
Ziekenvervoer40,40
Grensoverschrijdende zorg15,60

Bron: Vektis databastand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door RIVM

Helft van gedeclareerde zorgkosten voor medisch specialistische zorg

In 2015 bedroegen de totale zorgkosten 2.363 euro per verzekerdenjaar. Hiervan werd iets meer dan de helft, 1.231 euro, besteed aan medisch specialistische zorg. Dit is ruim anderhalf maal zoveel als aan huisartsenzorg, GGZ, wijkverpleging en farmacie tezamen werd uitgegeven. Aan deze laatste typen zorg werd meer dan 100 euro per verzekerdenjaar uitgegeven. Het gaat hier om verzekerde zorg die valt onder de basisverzekering (Zvw).

Wijzigingen in Zorgverzekeringswet verzekerde zorg

Met ingang van januari 2013 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de betaling per type zorg. Zo is in dat jaar het onderscheid tussen eerste- en tweedelijns GGZ komen te vervallen en omvat de GGZ zorg die vanuit de basisverzekering wordt bekostigd, de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ inclusief de eerste drie jaar van een verblijf in een GGZ-instelling. Daarnaast is het verzekerde pakket met ingang van 2013 uitgebreid met geriatrische revalidatiezorg en met ingang van 2015 met wijkverpleging.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

22-05-2018

Wanbetalers zorgverzekering naar leeftijd

Bijna 190.000 wanbetalers zorgpremie

Op 31 december 2020 hebben 189.652 mensen van 18 jaar en ouder (1,4%) een achterstand opgelopen bij de betaling van hun zorgpremie (VWS., 2020). Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CAK.

Hoogste percentage wanbetalers onder 25- tot 40-jarigen

Het percentage wanbetalers is het hoogst onder 25- tot 40-jarigen. De cijfers uitgesplitst naar leeftijd van het CBS zijn gebaseerd op de cijfers van het CAK. Om de kenmerken van de groep wanbetalers te bepalen gaat het CBS uit van de wanbetalers die op 31 december 2019 zijn ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Een deel van de wanbetalers is niet in de BRP ingeschreven, waardoor het aantal wanbetalers waarvan achtergrondgegevens bekend zijn afwijkt van het aantal wanbetalers bij het CAK.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

29-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

  1. VWS. VWS - Verzekerdenmonitor 2020. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2020. Bron

Verantwoording

Methoden
  • Regionale vergelijkingen zorgkosten

    De kaarten laten zorgkosten per verzekerdenjaar, kostenrubriek (bijvoorbeeld zorgkosten voor huisarts of medisch specialistische zorg) en gemeente zien. Voor iedere gemeente is naast het aantal verzekerdenjaren ook het totaal aantal ingeschreven verzekerden in het peiljaar bekend. Een weergave van de zorgkosten per verzekerdenjaren heeft de voorkeur omdat deze maat rekening houdt met migratie, geboorte, sterfte en uitschrijving in een gemeente. De maat ‘verzekerdenjaren’ weegt verzekerden woonachtig in een gemeente voor hun verblijfduur in het peiljaar. Het aantal verzekerdenjaren dat een persoon krijgt toegekend is een getal tussen de 0 en 1. Is iemand een heel jaar woonachtig in de zelfde gemeente dan is de waarde 1.

Andere websites over Zorgverzekering