Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Zorg rond de geboorteCijfers & ContextAanbod

Cijfers & Context

3.440 praktiserende verloskundigen in Nederland

Regionaal & Internationaal

Hoogste verloskundigendichtheid in Gelderse Vallei

Kosten

Uitgaven geboortezorg 1,8 miljard euro

Zorgprestaties

Vroege zwangerschapsbegeleiding gestegen

Aanbod preconceptieconsult

Merendeel verloskundigenpraktijken bieden een preconceptieconsult aan

Preconceptiezorg is het geheel aan maatregelen en/of programma’s dat als doel heeft om risico’s voor de gezondheid van (aanstaande) ouders en hun toekomstige kind te identificeren en om vervolgens geïnformeerde keuzes mogelijk te maken en risico’s te minimaliseren door middel van counseling, preventie en beleid (CPZ/ACK-ZIN, 2016). Verloskundigen, huisartsen en gynaecologen kunnen preconceptieconsulten (ook wel kinderwensconsulten genoemd) aanbieden (KNOV, 2016; de Jong-Potjer et al., 2011; NVOG, 2008). In 2020 boden 540 van de 585 verloskundigenpraktijken een preconceptieconsult aan (Zorginzicht Open data Integrale geboortezorg).   

Een preconceptieconsult bestaat in grote lijnen uit (CPZ/ACK-ZIN, 2016):

 • verkenning van de zorgvraag
 • een uitgebreide (familie)anamnese van de vrouw en haar partner
 • gezondheidsvoorlichting
 • voorlichting over prenatale zorg
 • voorlichting over prenatale screening en -diagnostiek
 • (indien gewenst) gezondheid bevorderende interventies, zoals foliumzuurgebruik, vaccinaties tegen infectieziekten, doorverwijzen voor stoppen met roken, alcohol of drugs, overgewicht, wijziging van het medicatiegebruik en wijziging werkomstandigheden. 

De multidisciplinaire Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg en samenwerkingsafspraken ten aanzien van de organisatie van het preconceptieconsult.

Meer informatie

Datum publicatie

25-10-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. CPZ/ACK-ZIN. Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Versie 1.1. Utrecht/Diemen: Expertgroep Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, College Perinatale Zorg / Adviescommissie Kwaliteit Zorginstituut Nederland ; 2016. Bron
 2. KNOV. Aanbieders kinderwensspreekuur. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV); 2016. Bron
 3. de Jong-Potjer LC, Beentjes M, Bogchelman M, Jaspar AHJ, van Asselt KM. NHG-Standaard Preconceptiezorg . Huisarts Wet. 2011;54(6):310-2. Bron
 4. NVOG. Nota preconceptiezorg. Versie 1.0. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG); 2008. Bron

Aantal werkzame verloskundigen

In 2018 naar schatting 3.440 praktiserende verloskundigen

Op 1 januari 2018 waren in Nederland naar schatting 3.440 praktiserende verloskundigen. In totaal waren er 3.636 verloskundigen in de zorg werkzaam. Dit betekent niet per se dat zij als verloskundige praktiseerden. Het grootste deel van hen (96,6%) werkte in een ziekenhuis of in de ‘overige zorg’ (voornamelijk eerstelijnsverloskundigenpraktijken). Slechts weinig verloskundigen waren in één van de andere sectoren werkzaam. Ruim 99% van de verloskundigen is vrouw en 61% is jonger dan 40 jaar (Kenens et al., 2020).  

Grootste deel eerstelijnsverloskundigen gevestigd in groepspraktijk

Er waren op 1 januari 2018 naar schatting 570 verloskundigenpraktijken. Het merendeel (85,1%) van de eerstelijnsverloskundigen was in een groepspraktijk (praktijk van drie of meer eerstelijnsverloskundigen) gevestigd. Ongeveer één op de tien (10,5%) eerstelijnsverloskundigen werkte in duopraktijk en 4,3% was solist (Kenens et al., 2020).

Aantal verloskundige actieve huisartsen niet precies bekend

Ook huisartsten kunnen verloskundige zorg bieden, dat wil zeggen bevallingen doen en pre- en postnatale zorg bieden. Het is niet precies bekend hoeveel verloskundig actieve huisartsen er zijn. In mei 2021 stonden ongeveer 40 huisartsen ingeschreven in het register Verloskunde van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). In 1977 waren nog zo'n 2.700 huisartsen verloskundig actief (Van der Velden et al., 2012).

Meer informatie

Datum publicatie

16-04-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Kenens R., van der Velden L., Vis E., Batenburg R. Cijfers uit de registratie van verloskundigen; peiling 2018. Utrecht: Nivel; 2020. Bron
 2. Van der Velden L, Hingstman L, Wiegers T, Kenens RJ. Huisartsenzorg in cijfers: Verloskundig actieve huisarts bestaat nog steeds. Huisarts Wet. 2012;55(3):131. Bron

Trend in aantal werkzame verloskundigen

Aantal verloskundigen neemt toe

Het aantal verloskundigen is toegenomen van 1.196 in 1993 tot 3.440 in 2018. Vergeleken met de peiling van 2017 is het aantal praktiserende verloskundigen met 80 toegenomen, een groei van 2,4%. De groei lag daarmee aanzienlijk lager dan in de afgelopen 10 jaar. Tussen 2008 en 2018 is het aantal praktiserende verloskundigen met 1.079 verloskundigen toegenomen, wat neerkomt op een gemiddelde groei van 4,6% per jaar (Kenens et al., 2020).

Meer informatie

Datum publicatie

16-04-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Kenens R., van der Velden L., Vis E., Batenburg R. Cijfers uit de registratie van verloskundigen; peiling 2018. Utrecht: Nivel; 2020. Bron

Aantal geboortecentra

Nederland telt 23 geboortecentra

In september 2013 telde Nederland 23 geboortecentra. Daarbij is de volgende definitie van geboortecentrum gehanteerd (van den Akker-van Marle et al., 2016): "Een geboortecentrum is een ‘midwifery-managed’ bevallocatie anders dan thuis, waar laagrisicozwangeren kunnen bevallen onder verantwoordelijkheid van een eerstelijns verloskundig professional. Het geboortecentrum heeft een huiselijke sfeer en inrichting, met daarbij faciliteiten die het fysiologisch verloop van de baring kunnen ondersteunen. Wanneer er reden is voor overdracht neemt de tweede lijn (gynaecoloog of kinderarts) de verantwoordelijkheid van de zorg over van de eerste lijn (verloskundige of huisarts)." Geboortecentra kunnen (ver) buiten het terrein van het ziekenhuis liggen of in een ziekenhuis zonder afdeling Verloskunde (vrijstaand). Ze kunnen ook op het terrein van of binnen de muren van het ziekenhuis liggen, los van de klinische afdeling (aanpalend). Ook kunnen ze in het ziekenhuis liggen op dezelfde afdeling als de klinische verloskamers (intern)  (van den Akker-van Marle et al., 2016). 

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van den Akker-van Marle ME, Akkermans H, Boesveld IC, Bruijnzeels MA, Franx A, de Graaf JP, et al. Geboortecentrum Onderzoek. Evaluatie van zorg in geboortecentra in Nederland. Resultaten van het Geboortecentrum Onderzoek (ZonMw projectnummer 20900012). TNO; 2016. Bron

Aantal Neonatale Intensive Care Units

Negen ziekenhuizen hebben neonatale intensive care unit

In Nederland hebben momenteel 9 ziekenhuizen een neonatale intensive care unit (NICU) verdeeld over 11 locaties. Het betreft de zeven universitaire medische centra (UMC) plus het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en de Isalaklinieken in Zwolle. Het Amsterdam UMC heeft twee locaties, het AMC en het VUmc. Het  Leids Universitair Centrum heeft een locatie in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. 

Meer informatie

Datum publicatie

19-04-2021

Aantal lactatiekundigen

Ruim 400 erkende lactatiekundigen in Nederland

Momenteel zijn ruim 400 erkende lactatiekundigen IBCLC lid van de beroepsvereniging van lactatiekundigen (de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, NVL). IBCLC staat voor International Board Certified Lactation Consultant. Lactatiekundigen IBCLC hebben met goed gevolg het internationaal erkende examen (IBLCE) afgelegd en mogen de titel ‘lactatiekundige IBCLC’ voeren. Alleen IBCLC-gecertificeerd lactatiekundigen of lactatiekundigen in opleiding kunnen (aspirant) lid worden van de NVL. Voor sommige verzekeraars is lidmaatschap van de NVL een voorwaarde om tot vergoeding van lactatiekundige zorg te kunnen overgaan (NVL, 2021).

Datum publicatie

19-04-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. NVL. Website Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Vol 2021.; 2021. Bron

Verantwoording

Definities
 • Zorg rond de geboorte

  Het onderwerp zorg rond de geboorte volgt de definitie van integrale geboortezorg uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (CPZ/ACK-ZIN, 2016). Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of de overdracht naar kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals de kinderarts. Het doel van integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak (CPZ/ACK-ZIN, 2016). 

  In het onderwerp zorg rond de geboorte komen de volgende fases van geboortezorg aanbod: 

  • preconceptiezorg
  • prenatale zorg
  • zorg tijdens de bevalling en geboorte
  • zorg na de bevalling en geboorte
  • acute zorg.

  Onder zorg rond de geboorte valt ook de hulp door een kraamverzorgster bij de bevalling (naast de verloskundige hulp door de verloskundige en/of gynaecoloog) en aan de moeder en het pasgeboren kind gedurende de kraamtijd.

  Meer informatie

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. CPZ/ACK-ZIN. Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Versie 1.1. Utrecht/Diemen: Expertgroep Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, College Perinatale Zorg / Adviescommissie Kwaliteit Zorginstituut Nederland ; 2016. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over zorg rond de geboorte

  Bron

  Indicator op VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Registratie verloskundigen

  Aantal werkzame verloskundigen

  Aantal verloskundigenpraktijken

   

  Registratie verloskundigen

  Perinatale registratie (Perined)

  Geboorte naar lijn en plaats

  Geboorte naar wijze van bevalling

  Perinatale sterfte

  Vroeggeboorte

  Laag geboortegewicht

  Aantal NICU-opnamen

  Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Perinatale Registratie (Perined)
  Perined, 2019

  Perined, 2018

  Euro-Peristat

  Perinatale sterfte (som neonatale en foetale sterfte)

  Neonatale sterfte (levendgeboren kinderen na 24 weken zwangerschap)

  Foetale sterfte (levend- en doodgeboren kinderen na 28 weken zwangerschap)

  Keizersneden (alle levend- en doodgeboren kinderen)

  Vroeggeboorte (levendgeboren kinderen na 22 weken zwangerschap)

  Laag geboortegewicht (levendgeboren kinderen na 22 weken zwangerschap)

  Borstvoeding tijdens eerste 28 uur

  Borstvoeding bij 3 en 6 maanden

  Zie kolom indicator

  Euro-Peristat, 2018

  Monitor screeningsprogramma downsyndroom / Structureel Echoscopisch Onderzoek

  Deelname (%) screening op down-, edwards- en patausyndroom

  Deelname (%) 20-weken echo

  Percentage en aantal verhoogde kansuitslagen bij combinatietest voor down-, edwards- en patausyndroom

  Aantal en percentage positieve uitslag (vermoeden op afwijking) bij 20-weken echo

  Zwangere vrouwen

  Monitor screeningsprogramma downsyndroom/SEO

  Procesmonitor Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)

  Deelname (%) PSIE

  Resultaten (aantal getest, aantal opgespoord en

  percentage opgespoord)

  Zwangere vrouwen

  Proces Monitor PSIE

  Monitor neonatale hielprikscreening

  Deelname (%) neonatale hielprikscreening

  Percentage van de pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt, opgespoord via de neonatale hielprikscreening

  Pasgeborenen

  Monitor en evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen

  Monitoring neonatale gehoorscreening

  Deelname (%) neonatale gehoorscreening

  Percentage van gescreende pasgeborenen vanuit JGZ doorverwezen voor diagnostiek

   

  Pasgeborenen

  Monitoring neonatale gehoorscreening

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor zwangerschap, bevalling en kraambed

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten database

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Perined. Perinatale zorg in Nederland anno 2018: landelijke perinatale cijfers en duiding. Utrecht: Perined; 2019. Bron
  2. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2016. Utrecht: Perined; 2018. Bron
  3. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron
 • Registratie verloskundigen

  De Registratie verloskundigen van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) bevat persoons- en praktijkgegevens van alle werkzame verloskundigen in Nederland, die klinisch, zelfstandig, in loondienst of als waarneemster werkzaam zijn. De cijfers over aantallen, kenmerken en spreiding van de beroepsgroep zijn beschikbaar via jaarrapportages op de website van het Nivel.

 • Perinatale registratie

  Gegevens over geboorten naar lijn, plaats en wijze van bevalling en over perinatale sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht komen uit de Perinatale Registratie van Perined. Ook gegevens over het aantal neonatale intensive care units (NICU's) en het aantal kinderen dat op de NICU wordt opgenomen zijn afkomstig uit de Perinatale Registratie.  

  Meer informatie

 • Zwangerschapsscreeningen

  De cijfers over deelname aan de screening op downsyndroom en de 20-weken echo komen uit de monitor screeningsprogramma downsyndroom / Structureel Echoscopisch Onderzoek. IQ healthcare voert deze monitor uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Cijfers over deelname aan de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) komen uit de Procesmonitor Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) van TNO.  

  Meer informatie

   

 • Neonatale screeningen

  Cijfers over deelname aan de neonatale gehoorscreening komen uit de monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg. Doel van de gehoorscreening is het vroegtijdig opsporen van kinderen met een gehoorverlies van minimaal 40 dB aan één of beide oren. De gehoorscreening die uitgevoerd wordt binnen de Neonatale Intensive Care Units valt buiten het programma. Cijfers over deelname aan de neonatale hielprikscreening komen uit de monitor neonatale hielprikscreening. TNO voert beide monitors uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM.

  Meer informatie

 • Kosten van Ziekten: zwangerschap, bevalling en kraambed en perinatale aandoeningen

  De kosten van zwangerschap, bevalling en kraambed en de kosten van perinatale aandoeningen zijn afkomstig van de Kosten van Ziektenstudie. De gebruikte ICD-9-codes zijn:

  Kosten van zwangerschap, bevalling en kraambed
  Diagnosegroep Definitie volgens ICD-9
  Zwangerschap  630-648, V22-V23
  Bevalling  650-669, V20, V27, V30-V39
  Kraambed  670-676, V24
  Anticonceptie  V25