Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ZiekteverzuimCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Ziekteverzuimpercentage 4,5% in 2019

Regionaal & Internationaal

Ziekteverzuim in Nederland hoger dan EU-gemiddelde

Kosten

Kosten werkgerelateerd verzuim 6 miljard euro

Preventie & Zorg

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht

Bijna 47% van de werknemers verzuimde in 2019

In 2019 gaf 46,8% van de Nederlandse werknemers aan het afgelopen jaar afwezig te zijn geweest op het werk om gezondheidsredenen. Dat zijn in totaal bijna 3,5 miljoen mensen. Het percentage mannen dat verzuimde lag iets lager (44,4%) dan het percentage vrouwen (49,5%). In de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar was het aandeel werknemers dat verzuimde het hoogst (NEA). Indien iemand langdurig ziek is (104 weken), komt hij of zij in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Meer informatie

Datum publicatie

02-12-2020

Ziekteverzuimpercentage naar leeftijd en geslacht

Ziekteverzuimpercentage 4,5% in 2019

Het ziekteverzuimpercentage in Nederland bedroeg 4,5% in 2019. Vrouwen verzuimden in dat jaar gemiddeld iets meer dan mannen: gemiddeld 5,3 dagen per 100 werkdagen in een jaar tegen 3,7 dagen door mannen. Dit verschil komt doordat vrouwen zich vaker ziek meldden en, wanneer ze verzuimden, ook iets langer thuis bleven (NEA). Deze verschillen worden deels verklaard door ziekte tijdens zwangerschap en na de bevalling. 

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage stijgt met de leeftijd

In 2019 steeg het gemiddelde ziekteverzuimpercentage met de leeftijd. Ouderen verzuimen niet vaker, maar wanneer werknemers ouder worden is de kans groter dat zij langer verzuimen. Na het 60e levensjaar neemt het verzuimpercentage weer iets af. Het totaal percentage voor 65- tot 75-jarigen is 5,9%. Selectie-effecten, waarbij bijvoorbeeld de gezondste mensen op latere leeftijd blijven doorwerken, kunnen hier de reden van zijn (NEA).

Meer informatie

Datum publicatie

02-12-2020

Verzuimfrequentie naar leeftijd en geslacht

Vrouwen verzuimen iets vaker dan mannen

De gemiddelde verzuimfrequentie in 2019 was 1,2 keer. In alle leeftijdscategorieën verzuimen vrouwen (1,4 keer) in 2019 gemiddeld iets vaker dan mannen (1,1 keer). Naast dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen, blijven zij ook langer thuis wanneer zij ziek zijn. Er is weinig verschil in verzuimfrequentie tussen de verschillende leeftijdscategorieën (NEA).

Meer informatie

Datum publicatie

02-12-2020

Verzuimduur naar leeftijd en geslacht

Verzuimduur gemiddeld bijna 8 dagen 

In 2019 verzuimden werknemers gemiddeld 7,8 werkdagen wegens ziekte. De gemiddelde verzuimduur voor mannen was 7,1 werkdagen en voor vrouwen 8,6 werkdagen. De grootste verschillen in verzuimdagen tussen mannen en vrouwen zitten in de leeftijdscategorieën 25- tot 35-jarigen (3,7 dagen verschil) en 35- tot 45-jarigen (2,6 dagen verschil). Mannen verzuimden alleen in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar meer dagen dan vrouwen. Het aantal dagen dat men verzuimt neemt tot 65 jaar toe met de leeftijd (NEA).

Meer informatie

Datum publicatie

02-12-2020

Werkgerelateerd ziekteverzuim naar leeftijd

Ongeveer kwart van het ziekteverzuim komt door werk

In 2019 gaf 24,2% van de werknemers die hebben verzuimd aan dat hun meest recente ziekteverzuim deels (15%) of hoofdzakelijk (9,2%) door het werk kwam. Het percentage ziekteverzuim dat hoofdzakelijk een gevolg was van het werk, is het hoogst in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar. Het ziekteverzuim deels gevolg van werk is het hoogst in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar (NEA). Bij verzuim dat volgens de werknemers geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het werk, is er sprake van een langere gemiddelde verzuimduur. Dit geldt met name voor ziekteverzuim dat wordt veroorzaakt door psychische arbeidsbelasting (zoals werkdruk, werkstress en conflicten op het werk). Het overgrote deel van het ziekteverzuim wijten werknemers niet aan werk of werkomstandigheden. Werknemers noemen griep of verkoudheid de klacht waarvoor ze het meest verzuimen. 

Werkstress bij ruim 37% van de werknemers oorzaak van verzuim

In 2018 gaf ruim 35,3% van de werknemers aan dat werkstress de belangrijkste oorzaak is het werkgerelateerde verzuim. Dit blijkt uit zelfrapportage van werknemers in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Hooftman et al., 2019). Werkstress is uiteraard niet hetzelfde als burn-out of overspannenheid, maar er zijn wel overeenkomsten. Verschijnselen van werkstress zijn bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, gespannenheid of nervositeit.

Meer informatie

Datum publicatie

02-12-2020

Ziektespecifiek verzuim naar geslacht

Ziektespecifiek verzuim verschilt voor mannen en vrouwen

Er zijn verschillende oorzaken van langdurig ziekteverzuim (42 tot en met 730 dagen). De meestvoorkomende ziektespecifieke oorzaak volgens gegevens van een arbodienst zijn, bij zowel mannen als vrouwen 'psychische aandoeningen'. Bij mannen veroorzaakt dit 31,1% van het langdurende verzuim en bij vrouwen 43,2%. Onder 'overig verzuim' worden onder andere hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, neurologische aandoeningen, urogenitale klachten en longklachten verstaan (ArboNed & HumanCapitalCare, 2020).

Meer informatie

Datum publicatie

14-12-2020

Ziektespecifiek verzuim naar leeftijd

Ziektespecifiek verzuim naar leeftijd 2019

LeeftijdBewegingsapparaatPsychisch verzuimOverigOnbekend
15-1945,116,521,217,3
20-2429,537,420,912,2
25-2919,549,421,110,0
30-3418,151,120,99,9
35-3920,048,922,19,0
40-4422,744,923,98,5
45-4925,936,729,38,2
50-5427,630,034,57,9
55-6029,425,636,88,2
60-6430,821,439,48,4
65+31,712,538,517,4

Meeste ziekteverzuim door psychische aandoeningen in leeftijd 25 tot 45 jaar

De oorzaken van langdurig ziekteverzuim (42 tot en met 730 dagen) verschillen per levensfase. Tussen het 25e en 45e levensjaar wordt het verzuim, volgens gegevens van een arbodienst, grotendeels veroorzaakt door psychische aandoeningen. Hierna neemt het aandeel werknemers dat verzuimt wegens psychische aandoeningen af en wordt het verzuim voornamelijk veroorzaakt door overige aandoeningen (hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, neurologische aandoeningen, urogenitale klachten, longklachten etc.) (ArboNed & HumanCapitalCare, 2020).

Meer informatie

Datum publicatie

14-12-2020

Verantwoording

Definities
 • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

  Er is sprake van ziekteverzuim als een persoon een aantoonbare ziekte of gebrek heeft én daardoor ongeschikt is voor de uitvoering van het werk. Het ziekteverzuim in Nederland omvat zowel werkgebonden ziekteverzuim (bijvoorbeeld rugklachten door het tillen van zware lasten op het werk) als niet-werkgebonden ziekteverzuim (bijvoorbeeld door sportletsels). Het verzuim start op de dag dat de werknemer zich ziek meldt en duurt voort tot de dag van volledig herstel of tot 104 weken na de ziekmelding. Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee als ziekteverzuim.

  Als iemand langer dan 104 weken ziek is en hierdoor niet of alleen gedeeltelijk kan werken, wordt hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Iemand die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan namelijk als gevolg van ziekte of gebreken met gangbare arbeid niet meer hetzelfde verdienen als gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring. Er zijn verschillende wetten/voorzieningen van kracht waarop een arbeidsongeschikte werknemer een beroep kan doen (UWV).

  Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn indicatoren van tijdelijke en meer langdurige functionele beperkingen in de arbeidssituatie. In die zin worden ze beschouwd als indicatoren voor de gezondheidstoestand van een populatie. De mate waarin ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vóórkomen in een populatie wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals maatregelen van de overheid en de macro-economische situatie (UWV).

 • Maten om ziekteverzuim te meten

  Ziekteverzuimpercentage

  De belangrijkste maat om ziekteverzuim te meten is het verzuimpercentage. Om dit te berekenen wordt het aantal verzuimdagen per jaar gemeten en vervolgens gedeeld ofwel door het aantal werkdagen per jaar ofwel door het aantal kalenderdagen per jaar. Een minder gebruikte manier om het verzuimpercentage te meten is het aantal kalenderdagen vanaf de dag van de ziekmelding tot aan de dag van herstel per 100 kalenderdagen op jaarbasis te berekenen.

  Percentage werknemers dat verzuimt

  Een andere manier om ziekteverzuim te kwantificeren is het meten van het percentage van de beroepsbevolking dat minstens één keer per jaar verzuimt. Deze maat wordt o.a. gebruikt voor internationale vergelijkingen.

  Meldings- of verzuimfrequentie

  De meldings- of verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld in een jaar ziek melden. De verzuimfrequentie wordt berekend door het aantal ziekmeldingen in een jaar te delen door het totaal aantal werknemers in een bepaalde populatie (bijvoorbeeld binnen Nederland of binnen een bedrijf).

  Verzuimduur

  Het aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.

 • Maten om arbeidsongeschiktheid te meten

  Instroom

  Het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in een bepaalde periode.

  Uitstroom

  Het aantal beëindigingen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in een bepaalde periode.

  Lopende uitkeringen

  Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op een bepaald moment.

  Instroompercentage

  Het aantal nieuwe uitkeringen in een jaar als percentage van de omvang van de beroepsbevolking een jaar eerder. Dit kan opgevat worden als de kans om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen.

  Uitstroompercentage

  Het aantal beëindigde uitkeringen in een jaar als percentage van het aantal uitkeringen dat in dat jaar werd verstrekt. Dit kan opgevat worden als de kans op beëindiging van de uitkering in dat jaar.

  Arbeidsongeschiktheidspercentage

  Het aantal arbeidsongeschikten als percentage van de beroepsbevolking vermeerderd met het aantal arbeidsongeschikten, waarbij een arbeidsongeschikt persoon meetelt naar rato van arbeidsongeschiktheid. Dit percentage geeft dus niet het percentage personen met een uitkering.

 • Arbeidsongeschiktheidswetten

  Indien iemand niet of alleen gedeeltelijk kan werken wegens gezondheidsredenen gelden er verschillende wetten. De wetten zijn zo opgesteld dat iedereen beroep kan doen op één van de wetten. 

  Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ) + Wet Verlening Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ)

  Als een werknemer ziek is, dan is de werkgever verplicht (krachtens de WULBZ en VLZ) om gedurende ten hoogste 104 weken minimaal 70% van het loon door te betalen, waarbij de eerste 52 weken ten minste het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon moet worden betaald. Werknemer en werkgever moeten zich daarbij redelijkerwijs inspannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen (re-integratie). Werknemers die geen vaste werkgever hebben (zoals thuiswerkers, uitzendkrachten, flexwerkers en zieke werklozen) en werknemers die hun werk verliezen tijdens ziekte (door reorganisatie of tijdelijk contract), krijgen bij ziekte een uitkering vanuit de Ziektewet (ZW) door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor loondoorbetaling tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) van kracht, zodat zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meetelt als ziekteverzuim (UWV).

  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

  Na twee jaar ziekteverzuim kan de werknemer een beroep doen op de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er wordt dan door het UWV onderzoek gedaan naar de resterende verdiencapaciteit, oftewel wat iemand nog zou kunnen verdienen, en daarmee wordt ook de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. De WIA is voor iedereen die arbeidsongeschikt geworden is vanaf 1 januari 2004. Iedereen die voor die tijd arbeidsongeschikt geworden is, valt onder de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO). De bepaling voor de mate van arbeidsongeschiktheid is vergelijkbaar met de WIA, maar er wordt niet naar de duurzaamheid gekeken. Ook is er bij de WAO al een uitkering mogelijk vanaf 15% arbeidsongeschiktheid (UWV).

  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

  Indien een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, komt hij of zij in aanmerking voor een uitkering op basis van de regeling 'Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten' (IVA). Deze uitkering valt binnen de WIA. De kans op herstel is bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid minimaal en de werknemer kan hooguit 20% van het oude loon verdienen (UWV).

  Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

  Indien de werknemer ten minste 35% arbeidsongeschikt is of volledig arbeidsongeschikt is met kans op herstel komt de werknemer in aanmerking voor een uitkering ‘Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ (WGA), deze uitkering valt ook binnen de WIA (UWV).

  Werkloosheidswet (WW)

  Wanneer de werknemer een arbeidsbeperking heeft, maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is en dus 65% verdiencapaciteit heeft, wordt de werkgever geacht de werknemer in dienst te houden en aangepaste arbeid aan te bieden. Als dat niet mogelijk is, dan kan de werknemer een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW). Er is dan geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (UWV, 2012).

  Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ)

  Beroepsbeoefenaren zonder werkgever, zoals zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten, moeten zelf maatregelen nemen om de financiële gevolgen af te dekken van arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid die is ontstaan vóór 1 augustus 2004 kunnen beroepsbeoefenaren zonder werkgever nog een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). De minimale arbeidsongeschiktheid dient dan 25% te zijn (UWV).

  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

  Daarnaast bestaat een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor meerderjarigen zonder arbeidsverleden (Wajong). Dit zijn personen bij wie de arbeidsongeschiktheid is ontstaan voordat de persoon zich op de arbeidsmarkt kon begeven, voor het 17e jaar of tijdens de studie tot en met het 27e jaar. De minimale arbeidsongeschiktheid dient 25% te zijn.

  Sinds 2010 is de Wajong vernieuwd. Iedereen die vanaf dat moment een aanvraag Wajong doet en recht heeft op Wajong, kan in drie verschillende regelingen terecht komen. De uitkeringsregeling voor iedereen die blijvend geen arbeidsmogelijkheden heeft, de studieregeling voor degenen die ook recht hebben op een vorm van studiefinanciering en de werkregeling voor iedereen die nog enige arbeidsmogelijkheid heeft of van wie het in de toekomst nog te verwachten is. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de Wajong opnieuw aangepast. De Wajong is vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. (UWV).

 • Arbeidsongeschiktheidsklassen

  Overzicht van arbeidsongeschiktheidsklassen, overeenkomstige resterende verdiencapaciteit, de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen waar men een beroep op kan doen (+) of waarvoor men juist niet in aanmerking komt (-) en de minimale omvang van de bijbehorende uitkering.

  Arbeidsongeschiktheids-klassen

  Resterende verdiencapaciteit

  WIA-IVAa

  WIA-WGAa

  WAOb

  WAZc

   

  Wajong

  Omvang van de uitkering

  minder dan 15% arbeidsongeschikt

  meer dan 84%

  -

  -

  -

  -

  -

  Geen recht op uitkering

  van 15% tot 25% arbeidsongeschikt

  van 75% tot 85%

  -

  -

  +

  -

  -

  14% van de grondslag d

  van 25% tot 35% arbeidsongeschikt

  van 65% tot 75%

  -

  -

  +

  +

  +

  21% van de grondslag

  van 35% tot 45% arbeidsongeschikt

  van 55% tot 65%

  -

  +

  +

  +

  +

  28% van de grondslag

  van 45% tot 55% arbeidsongeschikt

  van 45% tot 55%

  -

  +

  +

  +

  +

  35% van de grondslag

  van 55% tot 65% arbeidsongeschikt

  van 35% tot 45%

  -

  +

  +

  +

  +

  42% van de grondslag

  van 65% tot 80% arbeidsongeschikt

  van 20% tot 35%

  -

  +

  +

  +

  +

  50% van de grondslag

  meer dan 80% arbeidsongeschikt

  minder dan 21%

  +

  +

  +

  +

  +

  75% van de grondslag (70% bij WGA)

   

  a. Geldt voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan vanaf 1 januari 2004 (de eerst mogelijke ingangsdatum na wachttijd van 104 weken is 29-12-2005.
  b. Geldt voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan vóór 1 januari 2004.
  c. Geldt voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan vóór 1 augustus 2004.
  d. De grondslag is gebaseerd op het genoten inkomen vóór de arbeidsongeschiktheid of op het minimumloon, bijvoorbeeld in het geval van jongeren zonder arbeidsverleden.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over ziekteverzuim

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Enquête Ziekteverzuim op CBS StatLine

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Werknemers in Nederland

  Enquête Ziekteverzuim

  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Werknemers tussen de 15 en 75 jaar in Nederland

  NEA, Hooftman et al., 2020

  European Working Conditions Survey (EWCS)

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Werknemers en zelfstandigen vanaf 15 jaar in Europa

  Eurofound

  ArboNed en HumanCapitalCare

  Prevalentie, aantal nieuwe gevallen van ziekteverzuim

  Werknemers in Nederland

  ArboNed
  HumanTotalCare

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hooftman W.E., Mars G.M.J., Knops J.C.M., van Dam L.M.C., de Vroome E.M.M., Janssen B.J.M., et al. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019: Methodologie en globale resultaten. Leiden / Heerlen: TNO / CBS; 2020. Bron
 • ArboNed

  Voor de bepaling van de incidentie en prevalentie van ziekteverzuim naar diagnosecategorie worden in VZinfo gegevens van ArboNed en HumanCapitalCare gebruikt. ArboNed en HumanCapitalCare zijn onderdeel van HumanTotalCare. ArboNed is een arbodienst, die werkgevers en werknemers vertegenwoordigt uit met name het midden- en kleinbedrijf. HumanCapitalCare is een arbodienst, gericht op de grootzakelijke markt. Gezamenlijk bedienen zij ruim 70.000 werkgevers en ruim één miljoen werknemers. Op 1 juli 2020 zaten er 1,2 miljoen werknemers in de datawarehouse van HumanTotalCare. De geanalyseerde cijfers voor dit onderwerp beslaan 960.000 werknemers.

  ArboNed en HumanCapitalCare verzamelen gegevens over ziekteverzuim in een zogenaamde datawarehouse. De werkgever voert elektronisch een ziekmelding in op de eerste verzuimdag met een uniek nummer, naam-adres-woonplaatsgegevens, leeftijd, geslacht en functie; die elektronische melding komt vervolgens in de datawarehouse. Bij volledig herstel voert de werkgever een herstelmelding in op de dag van werkhervatting; die melding komt vervolgens ook in de datawarehouse terecht. De datawarehouse bevat dus alleen de gegevens van mensen die verzuimen of in het verleden verzuimd hebben. Het verzuimpercentage wordt vervolgens berekend door het aantal verzuimde kalenderdagen te delen door het totaal van de kalenderdagen van de werknemers in het datawarehouse (werkbare dagen). Uiterlijk op de 42e dag van het verzuim worden werknemers opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. In dit spreekuur wordt de diagnose gesteld en ingevoerd in de administratie. Vervolgens worden deze diagnoses bij het middellange of langdurig verzuim ook opgeslagen in de datawarehouse. Tenslotte worden deze diagnoses gegroepeerd naar klachten aan het bewegingsapparaat, psychische klachten en overige lichamelijke klachten.