Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ZiekenhuiszorgKostenZorguitgaven

Cijfers & Context

Nederland telt 69 ziekenhuisorganisaties

Regionaal & Internationaal

Afstand tot ziekenhuis het grootst in het noorden

Kosten

Ziekenhuiszorg ruim 26,7 miljard

Zorgprestaties

Prestatie-indicatoren voor de ziekenhuiszorg

Zorguitgaven ziekenhuiszorg naar leeftijd en geslacht

Zorguitgaven ziekenhuiszorg 2017

LeeftijdMannenVrouwenTotaal
0295239533
1-4339246585
5-9298218515
10-14290237526
15-19329338667
20-24276380656
25-29299613912
30-343137661079
35-393576831040
40-444606561116
45-496758291504
50-5486310101872
55-59108110912172
60-64130611522458
65-69151212842796
70-74156112962858
75-79122310652288
80-848428661708
85-89416549965
90-94127227354
95+205271
 • Geraamde cijfers

Ziekenhuiszorg kost ruim 26,7 miljard euro

Aan ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg werd in 2017 ruim 26,7 miljard euro uitgegeven. Dit is ongeveer 30% van de totale kosten van de gezondheidszorg in dat jaar. In 2017 werd er in totaal 88 miljard euro uitgegeven aan de Nederlandse gezondheidszorg. 

Meer zorguitgaven ziekenhuiszorg voor vrouwen door zorg rond geboorte

In de leeftijdsgroep 25-39 zijn voor vrouwen de kosten voor ziekenhuiszorg aanzienlijk hoger dan voor mannen als gevolg van kosten voor zwangerschap en geboorte. In de leeftijdsgroep van 60 tot 79 jaar nemen de mannen een groter aandeel van deze kosten voor hun rekening. Boven de 85 jaar treedt zowel voor vrouwen als mannen een daling op. Dit komt waarschijnlijk ook doordat een deel van de oudere bevolking op deze leeftijd gebruik maakt van geïnstitutionaliseerde ouderenzorg, wat de kans op gebruik van ziekenhuiszorg verlaagt.

Meer informatie

Datum publicatie

17-12-2020

Trend zorguitgaven van ziekenhuiszorg naar volume

Gemiddelde jaarlijkse groei van kosten van ziekenhuiszorg 1999-2015

Groei in %

Ziekenhuiszorg

 

Totaal

Prijs*

Volume*

 

   

Totaal

Demografie

Overig volume

1999-2003

10,8

6,6

4,2

1,1

3,0

2003-2005

5,9

-0,3

6,2

1,0

5,3

2005-2007

5,0

2,3

2,7

0,9

1,8

2007-2011

4,5

0,3

4,2

1,3

2,9

2011-2015

3,7

0,9

2,7

1,2

1,5

Bron: Slobbe et al., 2011van den Berg et al., 2014CPB, 2016; gegevens bewerkt door het RIVM

* De gemiddelde jaarlijkse groei is onder te verdelen in twee factoren: prijs en volume. De ontwikkelingen in prijs zijn toe te schrijven aan loonontwikkelingen en veranderingen in kostprijzen van goederen en diensten. Veranderingen in volume komen onder meer doordat de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking veranderen. Het verschil tussen de totale volumegroei en de demografische volumegroei is de ‘overige volumegroei’. Onder overige volumegroei vallen veranderingen in bijvoorbeeld epidemiologie en technologie.

 

Groei in zorguitgavenvan ziekenhuiszorg neemt na 2003 af

In de periode 1999-2003 groeide de zorguitgaven voor ziekenhuiszorg met gemiddeld 10,8% per jaar. Dit percentage is lager dan de gemiddelde groei van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg (11,6%) in die jaren. Na 2003 volgt een periode waarin de groei van de zorguitgaven afgeremd wordt.

Ondanks volumegroei daling in groei zorguitgaven tussen 2003 en 2005

In de periode 2003-2005 lag de jaarlijkse groei in de uitgaven aan ziekenhuiszorg bijna 50% lager dan in de periode 1999-2003 terwijl het volume van ziekenhuiszorg toenam. Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkeling ging gepaard met een daling van de prijs van de ziekenhuiszorg.

Na 2003 prijseffect kleiner dan volume-effect 

Na de prijsdaling in de periode 2003-2005 nam de prijs in de periode 2005-2007 weer toe. Vanaf 2003 is het prijseffect echter kleiner dan het volume-effect. De invloed van de demografische veranderingen op het volume-effect is redelijk constant; het effect van ‘overig volume’ fluctueert veel meer, maar is wel steeds groter dan het demografische effect.  

Meer informatie

 

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Slobbe LCJ, Smit JM, Groen J, Poos MJJC, Kommer GJ. Kosten van ziekten in Nederland 2007. Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999-2010. Bilthoven / Den Haag: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM / Centraal Bureau voor de Statistiek CBS; 2011. Bron
 2. van den Berg MJ, de Boer D, Gijsen R, Heijink R, Limburg LCM, Zwakhals L. Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; 2014. Bron
 3. CPB. Middellange termijnverkenning 2018-2021. Den Haag: Centraal Planbureau; 2016. Bron

Verantwoording

Definities
 • DBC-traject

  Een DBC-traject is een zorgpakket met alle onderdelen van een behandeling die een patiënt in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) krijgt voor een bepaalde aandoening. Indien een patiënt meerdere aansluitende DBC-trajecten ondergaat voor dezelfde primaire aandoening, is er sprake van een 'zorgtraject', bestaande uit meerdere DBC's. Op de kaarten voor ziekenhuiszorg geven we aantallen DBC-trajecten weer, omdat binnen die registratie DBC's (nog) niet betrouwbaar aan een zorgtraject van een patiënt zijn te koppelen. In de GGZ is dat wel mogelijk, en geven we complete zorgtrajecten weer.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over ziekenhuiszorg

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Abortusregistratie Nederland Zwangerschapsafbreking per provincie Vrouwen van 15-44 jaar Abortusregistratie Nederland
  Autoriteit Consument & Markt (ACM) Fusies tussen ziekenhuizen N.v.t. ACM
  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) Aantal medisch specialisten werkzaam in de zorg, Aantal andere zorgprofessionals werkzaam in ziekenhuizen N.v.t. BIG-register
  CBS Gezondheidsenquête Contact met medisch specialist per GGD-regio Nederlandse bevolking CBS-gezondheidsenquête
  CBS Zorgaanbod Aantal ziekenhuisbedden N.v.t. CBS Zorgaanbod
  CBS Zorguitgaven Kosten van ziekenhuiszorg Nederlandse bevolking CBS Zorguitgaven
  College Geneeskundige Specialismen Aantal medisch specialisten en profielen N.v.t. CGS
  Fertilieit.info Locaties transport- en UVF-centra N.v.t. Fertilieit.info
  Kosten van ziekten studie Kosten van ziekenhuiszorg naar leeftijd Nederlandse bevolking Kosten van ziekten database
  Landelijke IVF-resultaten IVF-behandelingen IVF-centra Landelijke IVF-resultaten, NVOG
  Landelijke Medische Registratie (LMR) Ziekenhuisopnamen, Ligduur Nederlandse bevolking LMR
  CBS Nabijheidsstatistiek Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis N.v.t. CBS Nabijheidsstatistiek
  Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie Wachttijden en aantal wachtenden orgaantransplantatie, Transplantaties per transplantatiecentrum Nederlandse bevolking

  Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie, Jaarverslagen NTS

  Nefrovisie Locaties dialysecentra N.v.t. Nefrovisie
  NGvA Locaties aborusklinieken N.v.t. NGvA
  Registratie nierfunctievervanging Nederland Dialysepatiënten per GGD-regio Nederlandse bevolking Registratie nierfunctievervaning Nederland, Nefrovisie
  Wachttijdenregistratie Mediquest Wachttijden ziekhuiszorg N.v.t. Mediquest
Methoden
 • Databewerking regionale gegevens door het RIVM

  Het gebruik van medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen en van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland is in kaart gebracht met behulp van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC-trajecten of DBC's). De oorspronkelijke data met betrekking tot medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen bestaat uit een overzicht van het aantal DBC-trajecten en de bijbehorende kosten (uitgesplitst naar ziekenhuis- en honorariumkosten) per vierpositie postcode, naar leeftijd (21 klassen) en geslacht. Tevens is er een onderscheid naar specialisme, type zorgaanbieder, zorgtype en individuele instelling/zorgaanbieder (middels de AGB-code).

  DBC-data zijn beschikbaar vanaf 2005, maar in de jaren 2005-2009 zijn de achtergrondkenmerken (vierpositie postcode, leeftijd, geslacht) niet volledig beschikbaar, waardoor deze jaren niet geschikt zijn voor ruimtelijke analyse. In de Nationale Atlas Volksgezondheid is het gegevensjaar 2010 gebruikt, in dit jaar is het verlies door onvolledige of onjuiste codering minder dan 0,5% van het aantal trajecten.

  De data is geaggregeerd van vierpositie postcode naar gemeenteniveau (situatie 2013) en gekoppeld aan een middenjaarschatting (MJS) van de bevolking. Deze MJS is een benadering van de gemiddelde omvang van de bevolking in het jaar en wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de bevolking op 1 januari 2010 en 1 januari 2011. Vervolgens zijn met de bevolkingsgegevens de relatieve aantallen DBC-trajecten en kosten berekend.

  Om te corrigeren voor de invloed van een verschillende bevolkingssamenstelling (leeftijd en geslacht) is ook een direct gestandaardiseerd cijfer berekend, zichtbaar als achtergrondkaart. Daardoor zijn de gemeenten beter onderling te vergelijken dan met de ruwe gegevens alleen. Directe standaardisatie wordt berekend door het aantal DBC-trajecten per inwoner, naar leeftijd en geslacht, te wegen met het aandeel van deze leeftijds- en geslachtscategorie in de totale Nederlandse bevolking.

  De GGZ-DBC data wordt door het RIVM zonder verdere nabewerking overgenomen. De data is online verkrijgbaar via het CBS op Statline.

 • Regionale verschillen in reistijd naar dichtstbijzijnde zorgvoorziening

  Voor het bepalen van de reistijden per vierpositiepostcode gebied is gebruik gemaakt van de Drive Time Matrix (DTM) van Geodan. Deze matrix tabel bevat de reistijden en -afstanden over de weg tussen postcodes in Nederland op vierpositiepostcodeniveau. Hierbij is uitgegaan van de snelste route met de personenauto. 

 • Trend in kosten van ziekenhuiszorg naar prijs en volume

  De gemiddelde jaarlijkse groei is onder te verdelen in twee factoren: prijs en volume. De ontwikkelingen in prijs zijn toe te schrijven aan loonontwikkelingen en veranderingen in kostprijzen van goederen en diensten. Veranderingen in volume komen onder meer doordat de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking veranderen. Dit wordt ook wel demografische volumegroei genoemd. Het verschil tussen de totale volumegroei en de demografische volumegroei is de ‘overige volumegroei’. Onder overige volumegroei vallen veranderingen in bijvoorbeeld epidemiologie en technologie. Als de groei negatief is, betekent dit dat er een daling is opgetreden.

  De prijsontwikkeling in de tabel is gebaseerd op de sectorspecifieke prijsontwikkeling van het CBS. Voor ziekenhuiszorg is deze voor de jaren 2011-2015 nog niet beschikbaar. De prijsontwikkeling voor 2011-2015 is daarom gebaseerd op de prijsmutatie BBP uit de Middenlangetermijnverkenning van het CPB. Het CPB cijfer is een algemene prijsontwikkeling en geldt dus niet alleen voor ziekenhuiszorg. De CBS sectorspecifieke prijsontwikkeling kan hier van afwijken. 

  Het CPB geeft de jaarlijkse prijsontwikkeling. Op basis van de jaarlijkse prijsontwikkelingen is de prijsontwikkeling voor 2011-2015 berekend: 

  Prijsontwikkeling 2011-2015 = (prijsontwikkeling 2011 * prijsontwikkeling 2012 * prijsontwikkeling 2013 * prijsontwikkeling 2014) ^ (1/4)