Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Vroeggeboorte en laag geboortegewichtCijfers & ContextSterfte

Cijfers & Context

7% van de baby's te vroeg geboren

Regionaal & Internationaal

Grote variatie aantal vroeggeboorten in EU-landen

Kosten

Kosten van zorg 176 miljoen euro in 2015

Preventie & Zorg

Gezondheid vóór zwangerschap belangrijk

Sterfte naar zwangerschapsduur

Sterfte naar zwangerschapsduur in 2017

ZwangerschapsduurPerinatale sterfte (promillage)Perinatale sterfte (aantal)
22-23.6987,1460
24-25.6561,1147
26-31.6137,1212
32-36.618,3178
37-41.61,7257
≥ 42.04,310
Totaal ≥ 227,71275

Bron: Perined, 2019 afkomstig van Perined

 • Absolute aantallen alleen zichtbaar in de tabel lay-out
 • Zwangerschapsduur wordt genoteerd door middel van het aantal weken en dagen, gescheiden door een punt. Een zwangerschapsduur van 30.6 betekent bijvoorbeeld een zwangerschapsduur van 30 weken en 6 dagen. 
 • Perinatale sterfte (28d): Aantal doodgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer (foetale sterfte) en sterfte in de eerste 28 dagen (laat neonatale sterfte); per 1.000 levend- en doodgeborenen.

Hogere sterfte bij kortere zwangerschapsduur

Hoe korter de zwangerschapsduur, hoe hoger de perinatale sterfte. Met iedere week dat de zwangerschap langer duurt, stijgt de kans op overleven. 

Drie kwart perinatale sterfte bij te vroeg geboren kinderen

Hoewel in 2017 maar 7,2% van alle kinderen geboren werd voor de 37ste zwangerschapsweek, maken zij 78% (997 van de 1.275 overleden kinderen) uit van alle kinderen die vóór of tijdens de eerste maand na de geboorte zijn overleden. Slechts 0,4% van alle kinderen komt extreem vroeg ter wereld, voor de 26ste week. Samen vormen zij bijna de helft (48%) van alle perinataal overleden kinderen. Van alle perinataal overleden kinderen werden er 460 (36%) geboren tussen de 22 en 24 weken, 147 (12%) kinderen bij  een zwangerschapsduur van 24 tot 26 weken en 212 (17%) bij 26 tot 32 weken zwangerschap. Van alle kinderen werd 5,5% geboren bij een zwangerschapsduur van 32 tot 37 weken, van hen overleden er 178, of wel 14% van alle perinataal overleden kinderen (Perined, 2019).

Belangrijkste doodsoorzaak hangt af van zwangerschapsduur

Bij de vroeg geboren kinderen tussen 31 en 36 weken zijn aangeboren afwijkingen en infecties de belangrijkste doodsoorzaken. Onder een zwangerschapsduur van 30 weken zijn extreme vroeggeboorte en daaraan gerelateerde ziekten zoals necrotiserende enterocolitis (NEC) en sepsis de voornaamste oorzaken (Verhagen, 2009).

Meer informatie

 

 

Datum publicatie

18-02-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2017. Utrecht: Perined; 2019. Bron
 2. Verhagen AAE. End-of-life decisions in Dutch neonatal intensive care units. Zutphen: Rijksuniversiteit Groningen; 2009. Bron

Sterfte naar geboortegewicht

Sterfte naar geboortegewicht in 2017

Perinatale sterfte (promillage)Perinatale sterfte (aantal)
Totaal < 500 gram971,4170
Totaal < 1000 gram625,1612
Totaal < 1500 gram354,5699
Totaal < 2500 gram84,7867
Totaal ≥ 2500 gram1,8275
Totaal ≥ 22 weken7,71275

Bron: Perined, 2019 afkomstig van Perined; gegevens bewerkt door het RIVM

 • Absolute aantallen alleen zichtbaar in de tabel lay-out.
 • Perinatale sterfte (28d): Aantal doodgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer (foetale sterfte) en sterfte in de eerste 28 dagen (laat neonatale sterfte); per 1.000 levend- en doodgeborenen.

Hogere sterfte bij lager geboortegewicht

Hoe lager het geboortegewicht, hoe hoger de perinatale sterfte. Vanaf 2500 gram is de perinatale sterfte niet meer verhoogd.

Ruim twee derde perinatale sterfte bij kinderen met laag geboortegewicht

Hoewel in 2017 van alle baby’s 6,2% een geboortegewicht lager dan 2500 gram had, maken zij 68% uit van alle kinderen die vóór, tijdens in de eerste maand na de geboorte zijn overleden (perinatale sterfte). Van de 1.275 kinderen die in 2017 perinataal zijn overleden, hadden er 867 (68%) een geboortegewicht beneden de 2500 gram. Van deze 867 kinderen wogen er 699 (55%) minder dan 1500 gram en 168 kinderen (13%) wogen tussen de 1500 en 2500 gram (Perined, 2019).

2500 gram bij de geboorte als maat voor te laag geboortegewicht

Een geboortegewicht van minder dan 2500 gram valt vanaf ongeveer 37 weken onder het tiende percentiel (P10) op de geboortegewichtcurve (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017). Daarom wordt de grens van 2500 gram internationaal beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht. Een laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (onder het 10e percentiel op de geboortegewichtcurve) is samen met aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte en een slechte start bij de geboorte (Apgar-score bij geboorte van <7 na 5 minuten) verantwoordelijk voor 85% van de perinatale sterfte in Nederland (Bonsel et al., 2010).

Meer informatie

 

 

Datum publicatie

18-02-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2017. Utrecht: Perined; 2019. Bron
 2. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018. Bron | DOI
 3. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
 4. Bonsel GJ, Birnie E, Denktaş S, Poeran JJ, Steegers EAP. Lijnen in perinatale sterfte. Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte 2010. Rotterdam: Erasmus MC ; 2010. Bron

Trend in overlevingskans vroeggeboorte

Sterfte naar zwangerschapsduur onder levendgeborenen in 1983 en 2017

Zwangerschaps-duur in weken

Aantal levend-geborenen a (1983)

Percentage sterfte ≤ 28 dagen (1983)

Aantal levend-geborenen (2017)

Percentage sterfte ≤ 28 dagen (2017)

22

3

100

65

95

23

5

100

83

96

24

19

100

93

56

25

48

81

96

23

22-26

75

88

337

64

26-32

935

23

1424

6

totaal (22-32)

1010

28

1761

17

 

Bronnen: WBC-LNR, 1998; Perined, 2019; gegevens bewerkt door het RIVM

a De tabel toont de getelde aantallen; het geschatte totale aantal levendgeborenen tussen 22 en 32 weken is met 1.068 iets hoger dan het getelde aantal (WBC-LNR, 1998).

Overlevingskans voor vroeggeborenen is toegenomen

De overlevingskans voor kinderen geboren vóór de 32ste zwangerschapsweek is in Nederland in de laatste decennia toegenomen. In 1983 was 72% van hen na vier weken nog in leven, in 2017 was dit percentage gestegen naar 83%. De sterfte onder vroeggeborenen, geboren voor de 26ste zwangerschapsweek, daalde van 88% naar 64%. Onder kinderen geboren tussen 26 en 32 weken zwangerschap daalde de sterfte van 23 naar 6% (WBC-LNR, 1998; Perined, 2019). Verwijzing van de zwangere vrouw (< 32 weken zwanger) vóór de geboorte van het kind naar een ziekenhuis met een NICU-afdeling, de toediening van antenatale corticosteroïden, verbeteringen in beademingstechnieken en betere bewakingsmogelijkheden en verbeteringen in de zorg hebben tot deze grotere overlevingskansen geleid (Kollée et al., 1992; Kollée et al., 1998; NVOG, 2007).

Meer informatie

 

Datum publicatie

18-02-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. WBC-LNR. Wetenschappelijke Begeleidingscommissie van de Landelijke Neonatale Registratie. Toename van het aantal vroeggeboorten in Nederland: vergelijking van 1983 tot 1993. Ned Tijdschr Geneeskd . 1998;142:127-131. Bron
 2. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2017. Utrecht: Perined; 2019. Bron
 3. Kollée LA, Brand R, Schreuder AM, Ens-Dokkum MH, Veen S, Verloove-Vanhorick SP. Five-year outcome of preterm and very low birth weight infants: a comparison between maternal and neonatal transport. Obstet Gynecol. 1992;80(4):635-8. Pubmed
 4. Kollée LA, den Ouden AL, Drewes JG, Brouwers HA, Verwey RA, Verloove-Vanhorick SP. Increase in perinatal referral to regional centers of premature birth in The Netherlands: comparison 1983 and 1993. Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142(3):131-4. Pubmed
 5. NVOG. Nota Verwijzing naar een perinatologisch centrum. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG); 2007. Bron

Verantwoording

Definities
 • Vroeggeboorte

  In VZinfo definiëren we een vroeggeboorte of prematuriteit als een geboorte (inclusief doodgeboorte) tussen de 22ste en 37ste complete zwangerschapsweek (259 dagen zwangerschapsduur). Van extreme vroeggeboorte is sprake bij een geboorte vóór de 26ste zwangerschapsweek (NVK/NVOG, 2010).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. NVK/NVOG. Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG); 2010. Bron
 • Laag geboortegewicht

  In internationale vergelijkingen wordt de grens van 2500 gram beschouwd als maat voor een te laag geboortegewicht en 1500 gram voor een veel te laag geboortegewicht. Vroeggeboorte gaat vaak samen met een laag geboortegewicht, maar ook op tijd (vanaf 37 weken) geboren kinderen kunnen een laag geboortegewicht hebben. Een geboortegewicht van minder dan 2500 gram valt vanaf ongeveer 37 weken onder het tiende percentiel (P10) op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017).

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018. Bron | DOI
  2. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
 • Laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur

  Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur is gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017). De curven zijn gebaseerd op de verdeling van kinderen zonder (verhoogd risico op) morbiditeit bij henzelf of hun moeder. Alle pasgeborenen met risicofactoren voor afwijkende foetale groei zijn uitgesloten. Hierbij gaat het om kinderen van moeders met hypertensie, diabetes of overige gezondheidsproblemen, moeders met middelengebruik, zwangerschappen gecompliceerd door placenta-afwijkingen of intra-uteriene infecties, meerlingzwangerschappen en pasgeborenen met congenitale afwijkingen. Ook kinderen geboren na een inleiding of met behulp van een primaire keizersneden zijn uitgesloten. Een laag gewicht voor de zwangerschapsduur wordt in het Engels 'small for gestational age' (SGA) genoemd.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018. Bron | DOI
  2. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
 • Groeivertraging

  Van foetale groeivertraging is sprake als een kind zijn eigen optimale geboortegewicht, zijn individuele groeipotentieel, niet heeft kunnen bereiken. Bij dit groeipotentieel speelt ook de aanleg van het kind een rol (Beentjes et al., 2013). Een laag gewicht voor zwangerschapsduur (small for gestational age (SGA)) en foetale groeivertraging (Intra-Uteriene Groei Retardatie (IUGR)) worden vaak als synoniem gebruikt, maar niet elk kind dat groeivertraagd is, is ook SGA en niet elk SGA-kind is groeivertraagd. Van een laag gewicht voor zwangerschapsduur is sprake als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is. Dit is gedefinieerd als een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven (Hoftiezer-gewichtspercentielen). Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur (Hoftiezer et al., 2018; Perined, 2017).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Beentjes M, de Roon-Immerzeel A, Zeeman K. KNOV-standaard Opsporing van foetale groeivertraging. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV); 2013. Bron
  2. Hoftiezer L, Hof MHP, Dijs-Elsinga J, Hogeveen M, Hukkelhoven CWPM, van Lingen RA. From population reference to national standard: new and improved birthweight charts. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018. Bron | DOI
  3. Perined. Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. Perined; 2017. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over vroeggeboorte en een laag geboortegewicht

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Perinatale registratie

  Vroeggeboorte, geboortegewicht, laag geboortegewicht voor duur van de zwangerschap, foetale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, neonatale sterfte naar zwangerschapsduur of geboortegewicht, NICU opnamen naar zwangerschapsduur of geboortegewicht

   

  Combinatie van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (= Big 2)

  Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

   

   

   

  Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Euro-Peristat

  Vroeggeboorte, geboortegewicht onder de 2500 gram

  Levendgeboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap

  Landelijke Medische Registratie

  Ziekenhuisopname bij vroeggeboorte en laag geboortegewicht

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Perined. Perinatale Zorg in Nederland 2017. Utrecht: Perined; 2019. Bron
  2. Euro-Peristat Project. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. .; 2018. Bron