Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Voeding

Verantwoording

Bronverantwoording
  • EU-SILC survey

    De EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden, afgekort als EU-SILC (naar het Engelse Statistics on Income and Living Conditions) bevat een groot aantal variabelen op het gebied van inkomen, arbeid, armoede, sociale uitsluiting, gezondheid en andere indicatoren voor de leefsituatie van huishoudens en personen. Het betreft zowel een cross-sectie als een longitudinaal panelonderzoek. Het eerste EU-SILC ging in 2004 in dertien Europese landen van start en kan gezien worden als de belangrijkste Europese dataverzameling op het gebied van diverse aspecten van welvaart, hun onderlinge samenhang en veranderingen in de loop van de tijd.

    De referentiepopulatie van EU-SILC omvat alle privé-huishoudens met hun huidige leden die verblijven op het territorium van een land op het moment van de gegevensverzameling. Personen die leven in een collectief huishouden of in een instelling worden gewoonlijk uitgesloten van de doelpopulatie. Bepaalde kleine delen van het nationaal territorium die niet meer dan 2% van de nationale bevolking mogen vertegenwoordigen en expliciet opgesomde nationale territoria mogen van EU-SILC uitgesloten worden. Alle leden van een huishouden worden meegenomen in de enquête, maar alleen die van 16 jaar of ouder worden ondervraagd.

    Meer informatie