Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Seksueel risicogedragRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Twintigers hebben vaker risicovolle seks

Regionaal & Internationaal

Nederlandse jongens gebruiken vaker condoom

Kosten

Preventie & Zorg

Breed aanbod aan maatregelen in en buiten de zorg

Zwangerschapsafbrekingen per provincie

Meeste zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen uit Flevoland

Het abortuscijfer is het hoogst in de provincies Flevoland gevolgd door Noord en Zuid-Holland, met meer dan 11 zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen van 15-44 jaar. Het aantal behandelingen is het laagst in de provincie Zeeland (4,7 per 1.000 vrouwen van 15-44 jaar). In 2018 werden er rond de 31.000 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd (8,8 per 1.000 vrouwen van 15-44 jaar). Een deel van de behandelingen (11%) betrof vrouwen die in het buitenland woonachtig zijn en voor een abortus naar Nederland kwamen (3.370 behandelingen). Het aantal behandelde vrouwen dat in Nederland woonde was 27.620 (IGJ, 2019).

Vergelijk met andere kaart

 • Het aantal zwangerschapsafbrekingen kan ook gerelateerd worden aan het aantal levendgeborenen. In dat geval praten we over de abortusratio. In 2018 was de abortusratio in Nederland 164 per 1.000 levendgeborenen.
 • Instellingen met Wafz-vergunning (inclusief abortusklinieken)

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

17-02-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. IGJ. Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap 2018. Utrecht: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; 2019. Bron

Verantwoording

Definities
 • Seksueel risicogedrag en seksuele gezondheid

  Onder seksueel risicogedrag verstaan we binnen Volksgezondheidenzorg.info seksueel gedrag dat risico’s op een soa of een ongewenste zwangerschap met zich meebrengt. Daarbij gaat het om de volgende aspecten van seksueel gedrag:

  • Risicovolle seks: Geen condoomgebruik bij het laatste sekscontact met een partner waar je geen relatie mee hebt (16+)
  • Risico op ongeplande zwangerschap: Geen anti-conceptiegebruik bij vrouwen die de afgelopen 12 maanden seksueel actief waren, niet zwanger waren of een kinderwens hadden (16-49 jaar)
  • Condoomgebruik bij de laatste keer geslachtsgemeenschap (12 tot en met 16 jaar)

  Daarnaast zijn abortuscijfers opgenomen bij dit onderwerp:

  • het aantal zwangerschapsafbrekingen (inclusief overtijdbehandelingen) per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar

  Het bevorderen van veilige seks ter voorkoming van soa en ongewenste zwangerschap valt binnen het bredere streven naar het bevorderen van seksuele gezondheid. Hierbij staat een veilige en vrijwillige seksualiteit waar mensen van kunnen genieten centraal. Voor informatie over andere aspecten van seksuele gezondheid dan seksueel risicogedrag verwijzen we naar Rutgers, kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. Soa en seksuele grensoverschrijding zijn elders in VZinfo uitgewerkt. 

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over seksueel risicogedrag

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie  in VZinfo Meer informatie
  Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête Risicovolle seks, risico op ongeplande zwangerschap Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar  LSMGezondheidsenquête, Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016
  Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren Condoomgebruik  Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMPeilstations Scholieren
  Abortusregistratie Nederland Aantal zwangerschapsafbrekingen  Nederlandse vrouwen van 15-44 jaar Abortusregistratie Nederland, IGZ, 2017
  Landelijke Abortus Registratie (LAR) Aantal zwangerschapsafbrekingen Nederlandse vrouwen van 15-44 jaar LARTwisk & Wijsen, 2017

  Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study

  Condoomgebruik Europese scholieren van 15 jaar HBSC NederlandHBSC internationaalInchley et al., 2016


   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. IGZ. Jaarrapportage 2015 van de Wet afbreking zwangerschap. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg; 2017. Bron
  2. Twisk D, Wijsen C. Landelijke abortusregistratie 2015 . Utrecht: Rutgers Kenniscentrum seksualiteit; 2017. Bron
  3. Inchley J, Currie D, Young T, Samdal O, Torsheim T, Augustson L, et al. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Denemarken: World Health Organization; 2016. Bron
Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.