Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Seksueel risicogedragRegionaal & InternationaalInternationaal

Cijfers & Context

Jonge mensen hebben vaker risicovolle seks

Regionaal & Internationaal

Nederlandse jongens gebruiken vaker condoom

Kosten

Preventie & Zorg

Breed aanbod aan maatregelen in en buiten de zorg

Internationale vergelijking seksueel gedrag jongeren

Condoomgebruik bij de laatste keer seks internationaal 2013/2014

15-jarigen
LandJongensMeisjes
Zwitserland8283
Griekenland8078
Frankrijk7877
Finland7573
Oostenrijk7472
Ierland7274
Hongarije7371
Slowakije7767
Portugal7172
Estland7267
Slovenië7463
NEDERLAND7364
Canada7165
Kroatië6669
Luxemburg6866
Spanje7064
Italië6468
Tsjechië6368
Bulgarije7456
HBSC-gemiddelde6862
Letland6465
Wales6757
Duitsland6257
België (Vlaanderen)5661
Zweden6057
Litouwen5257
Malta5647
Engeland5348
Denemarken5740
Schotland5338
Roemenië650
Polen4124
 • De figuur toont EU-landen die deelnemen aan de HBSC-studie en Zwitserland; survey-jaar 2013/2014

Condoomgebruik onder jongeren in Nederland hoger dan gemiddeld

Vergeleken met andere landen in Europa is het condoomgebruik van Nederlandse jongeren iets hoger dan het gemiddelde van de HBSC-landen, vooral onder jongens. In de meeste landen en regio's is het percentage jongens dat een condoom gebruikte bij laatste keer seks, hoger dan het percentage meisjes. In Zwitserland, Griekenland en Frankrijk is het condoomgebruik aanzienlijk hoger dan het HBSC-gemiddelde (Inchley et al., 2016).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

20-02-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Inchley J, Currie D, Young T, Samdal O, Torsheim T, Augustson L, et al. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Denemarken: World Health Organization; 2016. Bron

Verantwoording

Definities
 • Seksueel risicogedrag en seksuele gezondheid

  Onder seksueel risicogedrag verstaan we binnen Volksgezondheidenzorg.info seksueel gedrag dat risico’s op een soa of een ongewenste zwangerschap met zich meebrengt. Daarbij gaat het om de volgende aspecten van seksueel gedrag:

  • Risicovolle seks: Geen condoomgebruik bij het laatste sekscontact met een partner waar je geen relatie mee hebt (16+)
  • Risico op ongeplande zwangerschap: Geen anti-conceptiegebruik bij vrouwen die de afgelopen 12 maanden seksueel actief waren, niet zwanger waren of een kinderwens hadden (16-49 jaar)
  • Condoomgebruik bij de laatste keer geslachtsgemeenschap (12 tot en met 16 jaar)

  Daarnaast zijn abortuscijfers opgenomen bij dit onderwerp:

  • het aantal zwangerschapsafbrekingen (inclusief overtijdbehandelingen) per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar

  Het bevorderen van veilige seks ter voorkoming van soa en ongewenste zwangerschap valt binnen het bredere streven naar het bevorderen van seksuele gezondheid. Hierbij staat een veilige en vrijwillige seksualiteit waar mensen van kunnen genieten centraal. Voor informatie over andere aspecten van seksuele gezondheid dan seksueel risicogedrag verwijzen we naar Rutgers, kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. Soa en seksuele grensoverschrijding zijn elders in VZinfo uitgewerkt. 

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over seksueel risicogedrag

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie  in VZinfo Meer informatie
  Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête Risicovolle seks, risico op ongeplande zwangerschap Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar  LSMGezondheidsenquête, Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016
  Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren Condoomgebruik  Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMPeilstations Scholieren
  Landelijke Abortusregistratie Nederland (LAR) Aantal zwangerschapsafbrekingen  Nederlandse vrouwen van 15-44 jaar Abortusregistratie Nederland, IGJ, 2019

  Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study

  Condoomgebruik Europese scholieren van 15 jaar HBSC NederlandHBSC internationaalInchley et al., 2016


   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. IGJ. Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap 2018. Utrecht: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; 2019. Bron
  2. Inchley J, Currie D, Young T, Samdal O, Torsheim T, Augustson L, et al. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Denemarken: World Health Organization; 2016. Bron
Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.