Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Seksueel risicogedragCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Jonge mensen hebben vaker risicovolle seks

Regionaal & Internationaal

Nederlandse jongens gebruiken vaker condoom

Kosten

Preventie & Zorg

Breed aanbod aan maatregelen in en buiten de zorg

Risicovolle seks naar leeftijd en geslacht

Jonge mensen lopen meer risico op soa en/of hiv  dan ouderen

In 2020 liep 2,6% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder (mannen: 3,2%; vrouwen: 2,0%) risico op soa en/of hiv tijdens het laatste sekscontact (niet in figuur). Zij hadden geslachtsgemeenschap of anale seks zonder condoom met een partner waarmee ze geen vaste relatie hadden. Dit percentage is het hoogst bij de categorie 16 tot en met 29-jarigen. Van deze groep loopt 6,9% risico.

Meer informatie

Datum publicatie

11-03-2021

Risicovolle seks naar opleiding

Seksueel risicogedrag naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020

25 jaar en ouder
LaagMiddelbaarHoogTotaal
Mannen25-440,94,52,53,1
Mannen45-641,23,51,42,1
Mannen65+1,61,21,71,4
Vrouwen25-4401,82,92,2
Vrouwen45-6400,50,10,3
Vrouwen65+0,300,70,3
 • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
 • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
 • Hoog opleidingsniveau = hbo of wo.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Geen opleidingsverschillen in seksueel risicogedrag

De grafiek presenteert cijfers over seksueel risicogedrag naar opleiding over 2020. Risicovolle seks betekent geen condoomgebruik bij het laatste sekscontact met een partner waar je geen relatie mee hebt. De verschillen zijn statistisch getoetst.

Tussen opleidingsgroepen zijn geen significante verschillen gevonden in seksueel risicogedrag in 2020.

Meer informatie

Datum publicatie

09-09-2021

Risico op ongeplande zwangerschap naar leeftijd

Vrouwen onder de 30 lopen minste risico op ongeplande zwangerschap

Van de 16 tot en met 49-jarige vrouwen loopt 7,1% risico op een ongeplande zwangerschap (afgelopen 12 maanden seksueel actief, gebruiken geen anticonceptie, zijn niet zwanger en/of hebben geen kinderwens). Voor de groep 16 tot met 29-jarige vrouwen is dit percentage lager (4,0%) dan voor de groep vrouwen van 30 tot met 49 jaar (9,4%). Overigens kunnen ook vrouwen die anticonceptie gebruiken risico lopen op een ongeplande zwangerschap. In 2017 gaven twee van de vijf personen die te maken kregen met een ongeplande zwangerschap, aan dat er wel anticonceptie werd gebruikt, maar dat er iets mis was gegaan in het gebruik (de Graaf & Wijsen, 2017). 

Meer informatie

 

Datum publicatie

11-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. de Graaf H, Wijsen C. Seksuele gezondheid in Nederland 2017. Utrecht: Rutgers; 2017. Bron

Condoomgebruik jongeren naar leeftijd en geslacht

Condoomgebruik jongeren 2017

Scholieren 12 t/m 16 jaar
Condoomgebruik
Totaal54,5
Jongens 55,0
Meisjes53,8
13 jaar36,8
14 jaar47,4
15 jaar64,6
16 jaar52,4

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

 • Percentage condoomgebruik tijdens laatste keer geslachtsgemeenschap van degenen die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad.
 • Cijfers van 12-jarigen ontbreken omdat het percentage dat ooit geslachtsgemeenschap heeft gehad te klein is.

 

Deze cijfers zijn ook onderdeel van

Condoomgebruik laagste bij jonge scholieren

Van de jongens van 12 tot en met 16 jaar die ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad, gebruikte ruim 55% de laatste keer een condoom. Bij meisjes was dat 53,8%. Onder 13-jarigen was het condoomgebruik tijdens de laatste geslachtsgemeenschap het laagste (36,8%) vergeleken met oudere scholieren. Condooms beschermen tegen soa en een zwangerschap.

Meer informatie

 

Experts en redactie

Datum publicatie

03-06-2020

Verantwoording

Definities
 • Seksueel risicogedrag en seksuele gezondheid

  Onder seksueel risicogedrag verstaan we binnen Volksgezondheidenzorg.info seksueel gedrag dat risico’s op een soa of een ongewenste zwangerschap met zich meebrengt. Daarbij gaat het om de volgende aspecten van seksueel gedrag:

  • Risicovolle seks: Geen condoomgebruik bij het laatste sekscontact met een partner waar je geen relatie mee hebt (16+)
  • Risico op ongeplande zwangerschap: Geen anti-conceptiegebruik bij vrouwen die de afgelopen 12 maanden seksueel actief waren, niet zwanger waren of een kinderwens hadden (16-49 jaar)
  • Condoomgebruik bij de laatste keer geslachtsgemeenschap (12 tot en met 16 jaar)

  Daarnaast zijn abortuscijfers opgenomen bij dit onderwerp:

  • het aantal zwangerschapsafbrekingen (inclusief overtijdbehandelingen) per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar

  Het bevorderen van veilige seks ter voorkoming van soa en ongewenste zwangerschap valt binnen het bredere streven naar het bevorderen van seksuele gezondheid. Hierbij staat een veilige en vrijwillige seksualiteit waar mensen van kunnen genieten centraal. Voor informatie over andere aspecten van seksuele gezondheid dan seksueel risicogedrag verwijzen we naar Rutgers, kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. Soa en seksuele grensoverschrijding zijn elders in VZinfo uitgewerkt. 

Bronverantwoording
Methoden
 • Dataverzameling Gezondheidsenquête 2020

  In 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel met tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.
  De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk invloed gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020.

 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.