Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Aanbod psychische gezondheidsbevordering

Interventie-aanbod omvat gezondheidsbevordering en ziektepreventie

Het verbeteren van de psychische gezondheid kan via twee ‘wegen’: gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Gezondheidsbevordering richt zich op het versterken van beschermende factoren en/of het verminderen van risicofactoren van psychische (on)gezondheid. Ziektepreventie richt zich op het verminderen van psychische klachten ter voorkoming van een psychische stoornis.

Gezondheidsbevordering idealiter gericht op individuele én omgevingsfactoren

Bevordering van psychische gezondheid richt zich idealiter zowel op persoonsgebonden factoren als op omgevingsfactoren. Psychische gezondheid wordt namelijk beïnvloed door vaardigheden en kenmerken van het individu, maar ook door omgevingsfactoren. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn de steun van anderen, de gelegenheid om vaardigheden te ontwikkelen en een stabiele, steunende thuisomgeving.

Huidig aanbod vooral gericht op versterken van vaardigheden

Veel interventies voor psychische gezondheidsbevordering richten zich op het versterken van individuele vaardigheden. Dergelijke - vaak universele - interventies zijn vooral gericht op jeugd (sociaal-emotionele vaardigheden) en werknemers (veerkracht en stressbestendigheid). Daarnaast richt het aanbod zich op groepen met een verhoogd risico, zoals vluchtelingen, kinderen van gescheiden ouders, slachtoffers van (seksueel) misbruik of jonge/kwetsbare ouders (selectieve preventie). Interventies voor de laatste groep hebben een dubbel doel: de opvoedvaardigheden van de ouders vergroten én de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kinderen versterken. Het aanbod voor psychische gezondheidsbevordering omvat vooral lesprogramma’s, trainingen en (groeps)cursussen, zowel face to face als online (e-health).

Psychische gezondheidsbevordering op school kan via Gezonde School aanpak

Psychische gezondheidsbevordering op scholen kan onder andere vorm krijgen via de Gezonde Schoolaanpak (thema Welbevinden). Daarmee kunnen scholen structureel en integraal werken aan het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. De Gezonde Schoolaanpak richt zich hierbij op vier pijlers: educatie (schoollessen), de fysieke en sociale schoolomgeving, signaleren (van psychische problemen) en schoolbeleid.

Meer informatie

Aanbod preventie van psychische problemen

Preventie omvat gezondheidsbevordering en ziektepreventie

Het verbeteren van de psychische gezondheid kan via twee ‘wegen’: gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Gezondheidsbevordering richt zich op het versterken van beschermende factoren en/of het verminderen van risicofactoren van psychische (on)gezondheid. Ziektepreventie richt zich op het verminderen van psychische klachten ter voorkoming van een psychische stoornis.

Klachtvermindering via geïndiceerde preventie

Het interventieaanbod voor mensen met psychische klachten bestaat uit geïndiceerde preventie. Dergelijke interventies beogen psychische klachten te verminderen of te voorkomen dat de klachten zich ontwikkelen tot een psychische stoornis. Belangrijke doelgroepen zijn mensen met depressie- of angstklachten.

Meer informatie

Experts en redactie

Verantwoording

Definities
 • Psychische gezondheid

  Psychische gezondheid is een subjectief begrip

  Het begrip psychische gezondheid verwijst naar cognitief, emotioneel en sociaal welzijn. Psychisch gezonde personen voelen zich over het geheel genomen tevreden, zijn in staat om te genieten, denken positief, kunnen omgaan met tegenslagen en zijn tevreden met hun sociale relaties. Een officiële definitie van psychische gezondheid is er niet volgens de WHO. De betekenis hangt af van allerlei aspecten, zoals de cultuur waarin iemand leeft, zijn/haar subjectieve beleving of vanuit welk theoretisch kader naar psychische gezondheid gekeken wordt (https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheid).

  Psychische ongezondheid varieert in ernst van klachten tot stoornis

  Psychische ongezondheid kan zich uiten in allerlei klachten, zoals je down voelen, stress ervaren, zenuwachtig zijn of angst hebben. Het kunnen ook psychosomatische klachten zijn, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid of buikpijn. De ernst van psychische klachten kan variëren van af en toe milde klachten ervaren tot een gediagnosticeerde psychische stoornis. Dit is een glijdende schaal, die onder meer afhangt van de mate waarin de klachten de betreffende persoon belemmeren in zijn of haar dagelijks leven.

  Psychisch gezond en psychisch ongezond sluiten elkaar niet uit

  Psychische gezondheid en psychische ongezondheid kunnen tegelijk voorkomen bij een persoon. Iemand met psychische klachten kan zich op een aantal aspecten nog altijd psychisch gezond voelen, bijvoorbeeld omdat hij of zij nog kan genieten van het leven of tevreden is met zijn of haar sociale relaties.

  Psychische stoornissen zijn op zichzelf staande onderwerpen op Volksgezondheidenzorg.info

  Op Volksgezondheidenzorg.info zijn gediagnosticeerde psychische stoornissen beschreven als op zichzelf staande onderwerpen, die behoren tot de groep 'ziekten en aandoeningen'. Daarom zijn ze niet opgenomen als onderdeel van het onderwerp 'Psychische gezondheid'.  

Bronverantwoording
 • CBS Gezondheidsenquête: psychische gezondheid

  Cijfers over psychische gezondheid in de algemene bevolking zijn gebaseerd op de CBS Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête meet verschillende aspecten van gezondheid, waaronder psychische gezondheid. De psychische gezondheid is gemeten met de MHI-5. Deze bestaat uit de volgende items:

  1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
  2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
  3. Voelde u zich kalm en rustig?
  4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
  5. Voelde u zich gelukkig?

  De  vragen hebben betrekking op vier weken voorafgaand aan het moment dat de vragenlijst wordt ingevuld. Er zijn zes antwoordmogelijkheden: voortdurend, meestal, vaak, soms, zelden en nooit. De antwoorden zijn omgerekend naar een somscore tussen 0 en 100. Hoe hoger de score des te beter de psychisch gezondheid. Personen met een score van 60 en hoger worden 'psychisch gezond' genoemd. De MHI-5 is een sub-schaal van de SF-36, een instrument om de kwaliteit van leven te meten.

 • Nivel Zorgregistraties eerste lijn: psychische klachten

  Cijfers over psychische klachten in de algemene bevolking zijn gebaseerd op de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. De gepresenteerde cijfers betreffen het aantal huisartspatiënten per jaar (jaarprevalentie). Uit de Zorgregistraties eerste lijn (huisartspraktijken) is een aantal veelvoorkomende psychische klachten geselecteerd. Het betreft vier veelvoorkomende P-diagnoses die weergeven hoe mensen zich voelen:

  • Angstig/nerveus/gespannen gevoel (P01)
  • Crisis/voorbijgaande stressreactie (P02)
  • Down/depressief gevoel (P03)
  • Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag (P04)

  Personen met bovengenoemde klachten die in hetzelfde jaar ook met een diagnose psychische stoornis (P70 tot en met P99) bekend waren bij de huisarts zijn van de selectie uitgesloten. De geselecteerde groep huisartspatiënten betreft dus personen die wél één of meer van bovengenoemde klachten hadden, maar niet bekend waren met een psychische stoornis.

  In VZinfo is voor deze selectie gekozen om psychische (on)gezondheid qua ernst te kunnen onderscheiden van psychische stoornissen. Psychische stoornissen worden in VZinfo als afzonderlijke onderwerpen beschreven. Voor een overzicht hiervan zie: Overzicht van psychische stoornissen in VZinfo.

  Meer informatie over het schatten van morbiditeit op basis van gegevens uit huisartsenregistraties is te vinden in Gebruik van huisartsenregistraties voor schattingen morbiditeit.

 • CBS Gezondheidsenquête: angst- en depressieklachten

  Cijfers over angst- en/of depressieklachten in de algemene bevolking naar opleidingsniveau zijn gebaseerd op de CBS Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête meet verschillende aspecten van gezondheid, waaronder angst- en depressieklachten.

  De cijfers betreffen twee vragen:

  1. Heeft u ooit een periode gehad waarin u erg angstig of bezorgd was, minstens twee weken achter elkaar?
  2. Heeft u ooit een periode gehad waarin u erg somber of depressief was, minstens twee weken achter elkaar?

  Beide vragen zijn met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Personen die met ‘ja’ antwoorden, krijgen de vervolgvraag of men dit in de afgelopen twaalf maanden heeft gehad.

 • Gezondheid en Welzijn van Scholieren: psychische problemen

  Cijfers over psychische klachten bij jongeren zijn gebaseerd op het onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren. Dit is de Nederlandse tak van de internationale studie 'Health Behaviour in Schoolaged Children' (HBSC). In de HBSC-studie is voor het meten van psychische problemen gebruik gemaakt van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). De SDQ maakt een onderscheid tussen vier typen problemen: emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. Voor elk type problemen kregen jongeren vijf uitspraken (items) voorgelegd. Daarvan konden ze aangeven of deze wat betreft hun gedrag en gevoelens van de afgelopen zes maanden ‘niet waar’, ‘een beetje waar’ of ‘zeker waar’ waren. Voor elk type probleem zijn de vijf items bij elkaar opgeteld. In de HBSC-studie is vervolgens gewerkt met afkappunten. Het afkappunt is zo vastgesteld dat ongeveer 15 procent van de jeugdigen uit het HBSC onderzoek van 2005 een score boven dit afkappunt vertoonde. Jongeren die hoger scoren dan dit afkappunt, worden in de HBSC-studie dus beschouwd als jongeren met relatief veel problemen. Er is voor deze aanpak gekozen, omdat binnen Nederland nog geen gevalideerde afkappunten bestaan, terwijl deze aanpak het wel mogelijk maakt een vergelijking te maken tussen een relatief problematische en niet-problematische groep jongeren.

 • Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

  De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en opnieuw uitgevoerd in 2016 en 2020. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 bevat informatie over de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en 2020 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012, 2016 en 2020 deden respectievelijk ruim 387.000 personen, 457.000 personen en 539.900 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 zijn uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen.

  Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier en hier en voor Gezondheidsmonitors Jeugd vindt u hier. Gewoonlijk kunt u bij het digitale loket Gezondheidsmonitors data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Omdat het digitale loket tijdelijk niet bereikbaar is, kunt u een aanvraag indienen via monitorgezondheid.nl. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Data en cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 zijn beschikbaar vanaf najaar 2021. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.

Methoden
 • Regionale verschillen: verschil in wijkcijfers

  Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om voldoende respondenten te hebben om cijfers op wijkniveau te kunnen presenteren. Omdat deze cijfers op een andere manier zijn berekend, kunnen ze afwijken van de cijfers die hier worden gepresenteerd. Niet alleen het onderliggende model is anders, ook het aantal achtergrondkenmerken dat wordt gebruikt verschilt; bij de RIVM schattingen wordt meer informatie over de bevolking gebruikt. Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden.

  Hieronder vindt u een lijstje van GGD'en met eigen wijkcijfers:

 • Regionale verschillen: Schattingen per wijk

  Aanleiding
  Vanwege de decentralisaties in het sociaal domein is steeds meer informatie nodig over gezondheid gerelateerde indicatoren op kleinere geografische niveaus. Daarom heeft het RIVM een model ontwikkeld om cijfers te kunnen berekenen op wijk- en buurtniveau op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en, CBS en RIVM. Ondanks dat de Gezondheidsmonitor een enorm databestand is, bevat het onvoldoende respondenten om met behulp van weegmethoden cijfers te berekenen voor alle wijken en buurten in Nederland. In 2012 zijn de eerste wijk- en buurtcijfers gepresenteerd. Op basis van de Gezondheidsmonitor 2016 zijn nieuwe cijfers berekend.

  Methode
  In het kader van de Gezondheidsmonitor zijn via vragenlijsten gegevens over gezondheid en leefstijl verzameld over volwassenen van 19 jaar en ouder. De ruim 457.000 deelnemers aan de Gezondheidsmonitor zijn anoniem in een beveiligde omgeving gekoppeld aan registratiebestanden van het CBS. Deze bestanden bevatten informatie over een reeks achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, herkomst, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en woningtype. Er is een statistisch model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan deze achtergrondkenmerken. Ook wordt informatie uit de naastgelegen gebieden meegenomen. Door middel van deze relatie is het daarna mogelijk om voor alle volwassenen hun verwachte gezondheid en leefstijl te berekenen. De uitkomsten worden vervolgens gemiddeld over de betreffende wijk of buurt.

  Schattingen
  De cijfers op wijk- en buurtniveau moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Met het model wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderd, maar de cijfers blijven schattingen van de werkelijkheid. Daarom worden de uitkomsten ook als hele cijfers (dus zonder decimalen) gepresenteerd. 
  De cijfers uit de Gezondheidsmonitor die zijn verkregen met behulp van weegmethoden zijn echter ook een benadering van de werkelijkheid. De weging is nodig vanwege o.a. selectieve non-respons. Net zoals bij de berekeningen van de wijk- en buurtcijfers zijn de weegfactoren van het CBS ook gebaseerd op achtergrondkenmerken van de respondenten. 

  Verschil tussen cijfers
  Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om voldoende respondenten te hebben om cijfers op wijkniveau te kunnen presenteren. Omdat deze cijfers op een andere manier zijn berekend, kunnen ze afwijken van de cijfers die hier worden gepresenteerd. Niet alleen het onderliggende model is anders, ook het aantal achtergrondkenmerken dat wordt gebruikt verschilt; bij de RIVM schattingen wordt meer informatie over de bevolking gebruikt. Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden. 

  Let op: de gepresenteerde gemeentecijfers zijn berekend via de weegmethode van het CBS. De gepresenteerde wijk- en buurtcijfers zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met deze gemeentecijfers.

  Grote aantallen nodig

  Voor het doen van dit soort schattingen zijn grote aantallen respondenten nodig. Het is dus niet zo dat het ontwikkelde model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Hoe meer respondenten er zijn, hoe minder er geschat hoeft te worden en hoe beter de cijfers zijn.

  Samenwerking
  De cijfers zijn berekend in het kader van het Strategisch Programma RIVM (SPR), een programma voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Een werkgroep van epidemiologen van GGD’en en GGD GHOR NL is er bij betrokken. 

  Meer weten?
  Een uitgebreide toelichting op de gebruikte methode is beschreven in een artikel (van de Kassteele et al., 2017). Voor de cijfers van 2016 zijn enkele aanpassingen gedaan aan het model.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met carolien.van.den.brink@rivm.nl.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van de Kassteele J, Zwakhals L, Breugelmans O, Ameling C, van den Brink C. Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression. International Journal of Health Geographics. 2017;(1). Bron | DOI
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: hoog risico op een angststoornis of depressie

  Deze indicator is gebaseerd op de Nederlandse versie van de Kessler-10 vragenlijst (K10), een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie. 

  Iedere vraag heeft 5 antwoordcategorieën: 1 'Altijd'; 2 'Meestal'; 3 'Soms'; 4 'Af en toe'; 5 'Nooit' 9 'onbekend'
  Bij antwoord 1 'altijd' krijg je in dit geval de hoogste score 5, bij antwoord 5 'nooit' krijg je de laagste score 1.
  (Bij 3 of meer items missing, krijgt de indicator de waarde missing. Bij 1 of 2 items missing wordt de waarde geïmputeerd obv de gemiddelde score op dat item)

  De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 weken?

  • Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid zonder duidelijke reden?
  • Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?
  • Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen?
  • Hoe vaak voelde u zich hopeloos?
  • Hoe vaak voelde u zich rusteloos of ongedurig?
  • Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten?
  • Hoe vaak voelde u zich somber of depressief?
  • Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte?
  • Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?
  • Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?

  De antwoorden op de K10 worden samengevat in een score tussen de 10-50.
  10 t/m 15: geen of laag risico
  16 t/m 29: matig risico
  30 t/m 50: hoog risico op een angststoornis of depressie.