Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

OsteoporoseCijfers & ContextTrends

Cijfers & Context

Bijna half miljoen mensen met osteoporose

Regionaal & Internationaal

Kosten

Zorguitgaven ruim 116 miljoen in 2017

Preventie & Zorg

Vrouwen vaker opgenomen in ziekenhuis dan mannen

Trend voorkomen osteoporose

Zorgprevalentie en aantal nieuwe gevallen osteoporose 2011-2018

JaarNieuwe gevallen, mannenNieuwe gevallen, vrouwenPrevalentie, mannenPrevalentie, vrouwenNieuwe gevallen, mannen (absoluut)Nieuwe gevallen, vrouwen (absoluut)Prevalentie, mannen (absoluut)Prevalentie, vrouwen (absoluut)
20111001001001007.30039.00015.800112.000
201214211412712010.60045.20020.500136.600
201313210711910410.10043.10019.800120.900
2014105851131048.20035.00019.100123.800
20159879107987.90032.90018.700117.900
20169774103918.00031.40018.500111.400
20179170104917.60030.40019.000114.400
20189966107908.40028.60020.200115.200
 • ICPC-code L95
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2011
 • Geïndexeerd (2011 is 100)
 • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe gevallen osteoporose afgenomen

Het aantal nieuwe gevallen van osteoporose is in de periode 2011-2018 bij vrouwen met ruim 30% afgenomen. Na een aanvankelijke toename van het aantal nieuwe gevallen, is het aantal nieuwe gevallen ook bij mannen afgenomen tot het uitgangsniveau in 2011. Deze trends zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal nieuwe gevallen van osteoporose laat een vergelijkbare trend zien als de gestandaardiseerde trend. Voor mannen nam het aantal nieuwe gevallen eerst toe van 7.300 in 2011 naar 10.600 in 2012. Daarna nam het aantal af en in 2018 bedroeg het aantal nieuwe gevallen 8.400. Voor vrouwen nam het aantal nieuwe gevallen eerst toe van 39.000 in 2011 naar 45.200 in 2012. Vervolgens nam het aantal af naar 28.600 in 2018 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Prevalentie osteoporose afgenomen

Na een aanvankelijke toename is de zorgprevalentie van osteoporose vanaf 2012 afgenomen, voor zowel mannen als vrouwen. Het betreft hier het aantal mensen dat voor deze klacht zorg heeft gehad van de huisarts of waarvan de huisarts wist dat de patiënt zorg ontving in de tweede lijn. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen dat zorg heeft ontvangen voor osteoporose is voor mannen toegenomen van 15.800 in 2011 naar 20.200 in 2018. Voor vrouwen is dit aantal toegenomen van 112.000 in 2011 naar 115.200 in 2018 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Sterke stijging prevalentie en aantal nieuwe gevallen osteoporose tussen 1991 en 2014

De gestandaardiseerde jaarprevalentie van osteoporose is in de periode 1991-2014 voor zowel mannen als vrouwen sterk gestegen. Over de gehele periode is het aantal mannen met osteoporose verdrievoudigd en het aantal vrouwen met osteoporose verviervoudigd. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar bekend waren bij de huisarts voor osteoporose. Deze mensen hoeven in dat jaar niet allemaal contact te hebben gehad met de huisarts voor osteoporose.
Ook het gestandaardiseerd aantal nieuwe gevallen van osteoporose is in deze periode toegenomen. Voor mannen was deze toename groter dan voor vrouwen. Deze trends zijn gebaseerd op de huisartsenregistratie RNH-Limburg (zie: Trend jaarprevalentie en nieuwe gevallen osteoporose 1991-2014 (PDF; 120 KB)).

Meer informatie

Datum publicatie

10-04-2020

Toekomstige trend osteoporose door demografische ontwikkelingen

Verwachte stijging aantal mensen met osteoporose door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met osteoporose (jaarprevalentie) in de periode 2015-2040 naar verwachting met 46% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 55% voor mannen en 45% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van osteoporose beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Osteoporose

  Osteoporose is een aandoening van het skelet
  Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid (botmassa) en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) groter. Bij inzakking van de ruggenwervels spreekt men van een wervelfractuur, een compressiefractuur in de wervels, of werveldeformatie. De meest voorkomende osteoporotische fracturen zijn fracturen van wervel, pols en heup.

  Diagnose osteoporose gebaseerd op botmineraaldichtheid
  De daadwerkelijke diagnose osteoporose is gebaseerd op de botmineraaldichtheid (BMD), waarbij de botdichtheidsmeting met behulp van de Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) techniek de gouden standaard vormt. Bij een DXA-meting wordt de BMD van de lumbale wervelkolom en een heup gemeten; dit wordt uitgedrukt in een T-score. De T-score wordt vergeleken met de piekbotmassa (de gemiddelde dichtheid van de botten bij jongvolwassenen) (Lems et al., 2011).

  De indeling van osteoporose op basis van de T-score:

  • Normaal (T-score ≥ -1); de BMD is niet meer dan 1 standaarddeviatie (SD) lager dan de piekbotmassa.
  • Osteopenie (T-score tussen -1 en -2.5); de BMD is verminderd, maar er is nog geen sprake van osteoporose. De botmineraaldichtheid ligt tussen 1 en 2,5 SD onder de gemiddelde piekbotmassa.
  • Osteoporose (T-score ≤ -2.5); de BMD ligt meer dan 2,5 SD onder de gemiddelde piekbotmassa.
  • Ernstige osteoporose; osteoporose gebaseerd op de BMD gaat gepaard met osteoporotische fracturen (Lems et al., 2011).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Lems W.F., Post P.N., van den Bergh J.P.W., Cornelder H.W., Elders P.J.M., Geusens P.P.M., et al. Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie. Utrecht: CBO; 2011. Bron
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over osteoporose

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met osteoporose als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LBZ

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor osteoporose

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.