Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Non-Hodgkin lymfomen (NHL)Preventie & ZorgZorg

Cijfers & Context

Afname sterfte door verbeterde behandeling

Regionaal & Internationaal

Relatief hoge incidentie en sterfte in Nederland

Kosten

Kosten van zorg 192 miljoen euro in 2011

Preventie & Zorg

Geen georganiseerde preventie

Ziekenhuisopnamen naar geslacht

Ziekenhuisopnamen voor non-Hodgkin lymfomen in 2010

Aantal klinische opnamen en opnamedagen, gemiddelde opnameduur (in dagen) en aantal dagopnamen met non-Hodgkin lymfomen als hoofdontslagdiagnose

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Klinische opnamen

3.483

2.380

5.863

Klinische opnamedagen

31.824

23.302

55.126

Gemiddelde opnameduur (in dagen)

9,1

9,8

9,4

Dagopnamen

6.877

5.242

12.119

Bijna 6.000 ziekenhuisopnamen voor non-Hodgkin in 2010

In 2010 waren er 5.863 ziekenhuisopnamen (exclusief dagopnamen) voor non-Hodgkin lymfomen (NHL). Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon per jaar vaker opgenomen kan zijn. Gemiddeld verbleven patiënten ruim 9 dagen in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnamen had betrekking op 55.126 opnamedagen. In 2010 vonden 12.119 dagopnamen plaats in verband met NHL. In 2010 waren er 46% meer ziekenhuisopnamen voor mannen dan voor vrouwen. Ook het aantal dagopnamen was groter voor mannen (31%).

 

Experts en redactie

Trend in ziekenhuisopnamen

Ziekenhuisopnamen voor non-Hodgkin lymfomen

Klinische opnamen, klinische opnamedagen en gemiddelde opnameduur voor non-Hodgkin lymfomen als hoofdontslagdiagnose
JaarKlinische opnamen (m)Klinische opnamen (v)Klin. opnamedagen (m)Klin. opnamedagen (v)Gem. opnameduur (m)Gem. opnameduur (v)
1995100100100100100100
19961009110293102101
199792869392101106
19988886918510398
19998277788095103
2000817580739998
2001797477689893
2002827574699092
2003817971698887
20041019283748280
20051079978677268
20061029376657470
20071019267596664
2008949365616965
2009978872597467
2010988769577066

Bron: LMR

Gemiddelde opnameduur afgenomen

Het aantal ziekenhuisopnamen voor non-Hodgkin lymfomen (NHL) is in de periode 1995-2001 voor zowel mannen als vrouwen gedaald, gemiddeld met ongeveer 25%. In 2010 is het aantal ziekenhuisopnamen voor mannen weer terug op het niveau van 1995 en ligt het aantal voor vrouwen ruim 10% onder het niveau van 1995. De gemiddelde opnameduur voor NHL is in de periode 1995-2010 met ongeveer een derde afgenomen. Als gevolg hiervan is het aantal klinische opnamedagen is in deze periode ook gedaald, met ongeveer 30% voor mannen en 45% voor vrouwen. Deze trends zijn gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking.

Aantal dagopnamen sterk toegenomen

Het absoluut aantal dagopnamen voor non-Hodgkin lymfomen (NHL) is in de periode 1995-2010 sterk gestegen, van 3.351 in 1995 naar 12.119 in 2010. Gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking, is voor zowel voor mannen als voor vrouwen het aantal dagopnamen voor NHL toegenomen met ongeveer een factor 3.

Experts en redactie

Verantwoording

Definities
 • Wat zijn non-Hodgkin lymfomen?

  Lymfoom: ongecontroleerde ontwikkeling en vermenigvuldiging van lymfoïde cellen

  Wanneer lymfoïde cellen zich ongereguleerd ontwikkelen en zich ongecontroleerd vermenigvuldigen, spreekt men van lymfklierkanker of lymfoom. Lymfomen worden in twee categorieën verdeeld: Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen. Hodgkin lymfomen (vroeger de ziekte van Hodgkin genoemd) hebben een geheel ander beloop dan non-Hodgkin lymfomen (NHL) en worden op een andere manier behandeld. Hodgkin lymfomen worden hier niet verder besproken.

  Non-Hodgkin lymfomen: meer dan dertig verschillende ziekten

  Non-Hodgkin lymfomen vormen een zeer heterogene groep van kwaadaardige tumoren met een grote variatie in presentatie en klinisch beloop. Er is toenemende consensus over de te gebruiken classificatie. De in 2008 gepubliceerd WHO-classificatie is algemeen en wereldwijd geaccepteerd (Swerdlow et al., 2008). Deze classificatie verdeelt NHL in meer dan dertig verschillende ziekten. Deze hebben allemaal hun typische microscopische beeld, immunologische en genetische eigenschappen en klinische karakteristieken. In grote lijnen zijn er relatief langzaam ontwikkelende (indolente) lymfomen en relatief agressieve tot ook zeer agressieve typen.

  De volgende tumoren zijn geïncludeerd bij het presenteren van het aantal nieuwe gevallen en de prevalentie van NHL (inclusief de trend hierin):

  • B-CLL/kleincellig B-cel lymfoom
  • Indolent non-Hodgkin lymfoom
  • Agressief non-Hodgkin lymfoom
  • Mature T- en NK-celtumoren (excl. huidlymfomen)

  Cutane (huid-) lymfomen, lymfoblastaire leukemie/lymfoom en plasmaceltumoren zijn niet geïncludeerd.

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Northants, UK: Oxford University Press; 2008. Bron
 • Stadiumindeling van non-Hodgkin lymfomen

  Vier stadia onderscheiden

  Bij zowel indolente als agressieve lymfomen worden vier stadia onderscheiden (Ann Arbor stadiumindeling). Het stadium waarin de ziekte zich bevindt, is van invloed op de behandeling en de vooruitzichten.

   

  Stadium

  Omschrijving

  I

  ziekte beperkt zich tot één lymfkliergebied, of ziekte beperkt zich tot één orgaan

  II

  ziekte strekt zich uit tot meerdere lymfkliergebieden, maar wèl aan één kant van het middenrif, of één orgaan en één of meer lymfkliergebieden aan dezelfde kant van het middenrif zijn aangetast

  III

  aan beide kanten van het middenrif zijn er aangetaste lymfkliergebieden

  IV

  ziekte heeft zich diffuus verspreid naar organen die niet tot de lymfklierstations horen, zoals de longen, of er zijn afwijkingen in het beenmerg

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over non-Hodgkin lymfomen

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie

  Nederlandse bevolking 

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal mensen met longkanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met NHL als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking 

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor NHL

  Nederlandse bevolking 
   

  Kosten van Ziekten database

  European Cancer Information System (ECIS)

  Geschatte incidentie en sterfte

  Europese bevolking 

  ECIS

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.