Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Nek- en rugklachtenKostenZorguitgaven

Cijfers & Context

Meer vrouwen dan mannen met nek- en rugklachten

Regionaal & Internationaal

In Zuid-Limburg meeste rugaandoeningen

Kosten

Uitgaven aan zorg 937 miljoen in 2017

Preventie & Zorg

Patiënten gemiddeld 4,2 dag in ziekenhuis

Zorguitgaven nek- en rugklachten naar sector

Zorguitgaven nek- en rugklachten 2017

ZorgsectorMannenVrouwen
Ziekenhuiszorg262,4320,5
Eerstelijnszorg52,261,7
Overige zorgaanbieders48,253,5
Genees- en hulpmiddelen31,347,8
Beheer14,217,8
Overig11,716
 • Geraamde cijfers
 • ICD-10 codes M45-M48, M49.1-M49.5, M49.8, M50-M51, M53-M54 (dorsopathieën)

Zorguitgaven nek- en rugklachten 937 miljoen euro in 2017

De uitgaven aan de zorg voor nek- en rugklachten bedroegen 937 miljoen euro in 2017. Dat komt overeen met 14% van de totale zorguitgaven die gemaakt werden voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 1,07% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor nek- en rugklachten werd 62% besteed aan ziekenhuiszorg, 12% aan eerstelijnszorg en 11% aan overige aanbieders.

Meer informatie

Zorguitgaven nek- en rugklachten naar leeftijd en geslacht

Zorguitgaven nek- en rugklachten 2017

LeeftijdMannenVrouwen
000
1-40,30,3
5-91,11,2
10-142,34,4
15-195,311,5
20-247,610,4
25-2912,817,1
30-3419,822,9
35-3927,229,9
40-4434,440,3
45-4948,953,2
50-5451,557,9
55-5952,553,2
60-6445,848,8
65-6935,843
70-7431,142
75-7922,734,5
80-8413,125,5
85-895,915
90-941,65,2
95+0,20,9
 • Geraamde cijfers
 • ICD-10 codes M45-M48, M49.1-M49.5, M49.8, M50-M51, M53-M54 (dorsopathieën)

Meer zorguitgaven aan nek- en rugklachten voor vrouwen

Het aandeel in de zorguitgaven voor nek- en rugklachten in 2017 was groter voor vrouwen (55%) dan voor mannen (45%). Dit is in lijn met het feit dat nek- en rugklachten vaker voorkomen bij vrouwen. Met name onder ouderen is er een groter verschil in zorguitgaven tussen mannen en vrouwen. Voor mannen waren de zorguitgaven het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar, en voor vrouwen in de leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar. De uitgaven aan de zorg voor nek- en rugklachten bedroegen 937 miljoen euro in 2017.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Nek- en rugklachten

  Nek- en rugklachten (dorsopathieën) zijn de meest voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het is een verzameling aandoeningen met diverse of onbekende oorzaken. Rugklachten worden meestal ingedeeld in specifieke en aspecifieke rugklachten.

  • Specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij sprake is van een aantoonbare lichamelijke oorzaak. Voorbeelden daarvan zijn een hernia nuclei pulposi (HNP), een infectie, een ontsteking, een fractuur of een tumor.
  • Aspecifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij geen specifieke oorzaak aantoonbaar is. Dit is bij de meeste mensen met rugklachten het geval (Van Tulder & Koes, 2013).

  Rugklachten ook naar duur ingedeeld

  Tot nu toe kunnen aspecifieke rugklachten niet op een betrouwbare manier verdeeld worden naar de precieze lokalisatie van de pijnklachten en/of welk type weefsel is aangedaan, bijvoorbeeld de spieren, pezen, of gewrichten. Hoewel duidelijk is dat rugklachten vaak terugkomen (Van Tulder & Koes, 2013), worden de klachten in de internationale literatuur meestal ingedeeld op basis van hoe lang ze duren (Koes et al., 2010):

  • Acute rugklachten (duur van minder dan 6 weken)
  • Subacute rugklachten (duur van 6 tot 12 weken)
  • Chronische rugklachten (duur van meer dan 12 weken)

  De ICD-10 maakt het volgende onderscheid:

  • M45: spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)
  • M46: overige inflammatoire spondylopathieën
  • M47: spondylose (artrose van de wervelkolom)
  • M48: overige spondylopathieën
  • M50-51: aandoeningen van de tussenwervelschijven (waaronder hernia nuclei pulposi)
  • M53: overige dorsopathieën, niet elders geclassificeerd
  • M54: dorsalgie

  Houdingsafwijkingen, (ICD-10 code M40 en M41), vallen niet onder de geselecteerde aandoeningen. In deze ziektebeschrijving staat vooral informatie over rugklachten omdat hierover het meeste bekend is.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over nek- en rugklachten

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ)

  Jaarprevalentie

  Nederlandse bevolking

  LIPZ opgegaan in NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Landelijke Medische Registratie (LBZ)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met nek- en rugklachten als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LBZ

  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsenquête

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor nek- en rugklachten

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.