Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Ruim 266.000 migrainepatiënten bekend bij huisarts

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Flevoland en Zuid-Limburg

Kosten

Geen gegevens beschikbaar

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Migraine of ernstige hoofdpijn per GGD-regio

Migraine of ernstige hoofdpijn 2014-2016

Totale bevolking, per GGD-regio
Migraine of ernstige hoofdpijn per ggd-regio
Migraine of ernstige hoofdpijn 2014-2016
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)Significantie (gecorrigeerd percentage)
GGD Amsterdam14,8Wijkt niet significant af14,0Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost13,0Wijkt niet significant af12,4Onder (95% zeker)
GGD Drenthe14,2Wijkt niet significant af15,1Wijkt niet significant af
GGD Flevoland17,4Boven (95% zeker)17,4Boven (95% zeker)
GGD Fryslân11,1Onder (99% zeker)11,4Onder (99% zeker)
GGD Gelderland-Midden14,3Wijkt niet significant af14,3Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid16,6Wijkt niet significant af15,9Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek14,1Wijkt niet significant af13,9Wijkt niet significant af
GGD Groningen12,0Onder (95% zeker)11,7Onder (99% zeker)
GGD Haaglanden14,5Wijkt niet significant af14,3Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant14,0Wijkt niet significant af13,9Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden13,6Wijkt niet significant af13,4Wijkt niet significant af
GGD Hollands Noorden14,0Wijkt niet significant af14,7Wijkt niet significant af
GGD IJsselland13,6Wijkt niet significant af13,6Wijkt niet significant af
GGD Kennemerland14,6Wijkt niet significant af15,0Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord13,8Wijkt niet significant af14,7Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland13,3Wijkt niet significant af13,7Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht13,9Wijkt niet significant af13,8Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond16,3Boven (95% zeker)15,6Wijkt niet significant af
GGD Twente13,3Wijkt niet significant af14,1Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant16,8Boven (95% zeker)16,3Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland14,2Wijkt niet significant af13,4Wijkt niet significant af
GGD Zeeland14,4Wijkt niet significant af14,8Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid14,5Wijkt niet significant af15,0Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg18,3Boven (99% zeker)18,0Boven (99% zeker)
View all detail data

Meeste migraine of ernstige hoofdpijn in Flevoland en Zuid-Limburg

In de GGD-regio's Flevoland en Zuid-Limburg hebben meer mensen last van migraine of ernstige hoofdpijn (zelfgerapporteerd) dan in de rest van het land. In deze regio's komt migraine ook significant vaker voor dan het Nederlands gemiddelde (14,4%). Het laagste percentage inwoners met migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn zijn te vinden in het noorden van het land. De regio's Fryslân (11,1%) en Groningen (12,0%) scoren significant lager dan het landelijk gemiddelde. Het landelijke gemiddelde over de periode 2014-2016 kan afwijken van het landelijk gemiddelde over 2016, zie methoden voor meer informatie.

Toelichting regionale verschillen

Informatie over significantie is beschikbaar via de kaart. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD-en, CBS en RIVM

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsenquête

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.
 • Methode regionale verschillen: Gegevensverzameling gezondheidsenquête

  De doelpopulatie van de Gezondheidsenquête is de in Nederland woonachtige bevolking van 0 jaar of ouder in particuliere huishoudens (voor sommige onderwerpen bestaat een aparte leeftijdsgrens). De Gezondheidsenquête is gebaseerd op een personensteekproef uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Alleen personen die wonen buiten instellingen en tehuizen in Nederland worden daadwerkelijk benaderd voor deelname aan het onderzoek.

  Op jaarbasis is de netto steekproefomvang circa 15.000 personen. De jaarlijkse respons bedraagt 60-65 procent. De non-respons kan selectief zijn. Daarom wordt een wegingsfactor berekent die corrigeert voor eventuele verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de doelpopulatie. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproef zijn ze onderhevig aan toevalsfluctuaties en is er sprake van marges.

  Veranderde waarnemingsmethode

  Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. Deze andere waarnemingsmethode vanaf 2010 kan voor sommige uitkomsten leiden tot trendbreuken, zie het pdf-bestand over de methodebreuk op de website van het CBS voor meer informatie.

  Standaardfout

  Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarges bij een bepaalde waarde (zoals een gemiddelde of percentage) kan worden berekend door middel van een standaardfout (se).

  De standaardfout is afhankelijk van het aantal waarnemingen en de grootte van een effect. Toetsing kan dan globaal plaatsvinden met de t-toets voor het verschil van 2 gemiddelden volgens de formule T=(p1-p2)/√(se1²+se2²). Een waarde groter of kleiner dan 2 duidt dan op een significant verschil op 95 procents niveau.

  Meer informatie:

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS-Gezondheidsenquête, CBS-GE. zorggegevens.nl