Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Aantal mensen met migraine sterk toegenomen

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Flevoland en Zuid-Limburg

Kosten

Zorguitgaven voor migraine ruim 37 miljoen

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Migraine of ernstige hoofdpijn per GGD-regio

Migraine of ernstige hoofdpijn 2014-2016

Totale bevolking, per GGD-regio
Migraine of ernstige hoofdpijn per ggd-regio
Migraine of ernstige hoofdpijn 2014-2016
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)Significantie (gecorrigeerd percentage)
GGD Amsterdam14,8Wijkt niet significant af14,0Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost13,0Wijkt niet significant af12,4Onder (95% zeker)
GGD Drenthe14,2Wijkt niet significant af15,1Wijkt niet significant af
GGD Flevoland17,4Boven (95% zeker)17,4Boven (95% zeker)
GGD Fryslân11,1Onder (99% zeker)11,4Onder (99% zeker)
GGD Gelderland-Midden14,3Wijkt niet significant af14,3Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid16,6Wijkt niet significant af15,9Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek14,1Wijkt niet significant af13,9Wijkt niet significant af
GGD Groningen12,0Onder (95% zeker)11,7Onder (99% zeker)
GGD Haaglanden14,5Wijkt niet significant af14,3Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant14,0Wijkt niet significant af13,9Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden13,6Wijkt niet significant af13,4Wijkt niet significant af
GGD Hollands Noorden14,0Wijkt niet significant af14,7Wijkt niet significant af
GGD IJsselland13,6Wijkt niet significant af13,6Wijkt niet significant af
GGD Kennemerland14,6Wijkt niet significant af15,0Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord13,8Wijkt niet significant af14,7Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland13,3Wijkt niet significant af13,7Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht13,9Wijkt niet significant af13,8Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond16,3Boven (95% zeker)15,6Wijkt niet significant af
GGD Twente13,3Wijkt niet significant af14,1Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant16,8Boven (95% zeker)16,3Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland14,2Wijkt niet significant af13,4Wijkt niet significant af
GGD Zeeland14,4Wijkt niet significant af14,8Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid14,5Wijkt niet significant af15,0Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg18,3Boven (99% zeker)18,0Boven (99% zeker)
View all detail data

Meeste migraine of ernstige hoofdpijn in Flevoland en Zuid-Limburg

In de GGD-regio's Flevoland en Zuid-Limburg hebben meer mensen last van migraine of ernstige hoofdpijn (zelfgerapporteerd) dan in de rest van het land. In deze regio's komt migraine ook significant vaker voor dan het Nederlands gemiddelde (14,4%). Het laagste percentage inwoners met migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn zijn te vinden in het noorden van het land. De regio's Fryslân (11,1%) en Groningen (12,0%) scoren significant lager dan het landelijk gemiddelde. Het landelijke gemiddelde over de periode 2014-2016 kan afwijken van het landelijk gemiddelde over 2016, zie methoden voor meer informatie.

Toelichting regionale verschillen

Informatie over significantie is beschikbaar via de kaart. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS-Gezondheidsenquête

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking

  CBS-GE

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS DOS

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.