Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Aantal mensen met migraine vrijwel constant

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Zuid-Limburg

Kosten

Zorguitgaven voor migraine ruim 37 miljoen

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Migraine of ernstige hoofdpijn per GGD-regio

Migraine of ernstige hoofdpijn 2017-2019

Per GGD-regio, totale bevolking
Migraine of ernstige hoofdpijn 2017-2019
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdSignificantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd
GGD Amsterdam16,1Boven (99% zeker)15,5Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost13,3Wijkt niet significant af14,2Wijkt niet significant af
GGD Drenthe15,6Wijkt niet significant af15,8Wijkt niet significant af
GGD Flevoland16,1Wijkt niet significant af15,8Wijkt niet significant af
GGD Fryslân11,6Onder (95% zeker)11,9Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden12,9Wijkt niet significant af13Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid13,6Wijkt niet significant af13,5Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek11Wijkt niet significant af11,3Wijkt niet significant af
GGD Groningen14,7Wijkt niet significant af14,2Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden15Wijkt niet significant af14,6Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant14Wijkt niet significant af13,9Wijkt niet significant af
GGD Hollands Midden13,4Wijkt niet significant af13,4Wijkt niet significant af
GGD Hollands Noorden11,7Onder (95% zeker)12,1Wijkt niet significant af
GGD IJsselland12,3Wijkt niet significant af12,6Wijkt niet significant af
GGD Kennemerland13,3Wijkt niet significant af12,5Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord13,6Wijkt niet significant af13,5Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland11,8Onder (95% zeker)12,5Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht11,3Onder (99% zeker)11,2Onder (99% zeker)
GGD Rotterdam-Rijnmond16,1Boven (99% zeker)15,5Boven (95% zeker)
GGD Twente12,3Wijkt niet significant af12,8Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant14,1Wijkt niet significant af13,9Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland12,5Wijkt niet significant af12,4Wijkt niet significant af
GGD Zeeland14,1Wijkt niet significant af14,8Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid15,4Wijkt niet significant af14,6Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg16,8Boven (99% zeker)16,4Boven (95% zeker)
Nederland13,8Wijkt niet significant af13,7Wijkt niet significant af
View all detail data

Meeste migraine of ernstige hoofdpijn in Zuid-Limburg

In de GGD-regio Zuid-Limburg (16,8%) hebben significant meer mensen last van migraine of ernstige hoofdpijn (zelfgerapporteerd) dan in de rest van het land (gemiddeld 13,8%). Het laagste percentage inwoners met migraine is te vinden in de regio's Utrecht, Fryslân, en Hollands Noorden. In de regio Gooi en Vechtstreeks is het percentage het laagst (minder dan 11,8%), maar deze regio wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde. Het landelijke gemiddelde over de periode 2017-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde over 2019, zie methoden voor meer informatie.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS-Gezondheidsenquête

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking

  CBS-GE

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS DOS

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.