Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Aantal mensen met migraine sterk toegenomen

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Flevoland en Zuid-Limburg

Kosten

Zorguitgaven voor migraine ruim 37 miljoen

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Prevalentie migraine in huisartsenpraktijk

Ongeveer 275.000 mensen met migraine bekend bij huisarts

In 2018 waren er 275.500 personen met migraine bekend bij de huisarts: 58.600 mannen en 216.900 vrouwen. Dit komt overeen met 6,8 per 1.000 mannen en 25,0 per 1.000 vrouwen. Migraine komt het meest voor tussen de 45 en 54 jaar en komt veel vaker voor bij vrouwen. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2018 bekend waren bij de huisarts met migraine. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2018 contact te hebben gehad met de huisarts voor migraine. 

Meer informatie

Nieuwe gevallen migraine in huisartsenpraktijk

Bijna 120.000 nieuwe gevallen van migraine bij huisarts

In 2018 kregen naar schatting 118.500 personen de diagnose migraine bij de huisarts: 28.100 mannen en 90.500 vrouwen. Dit komt overeen met 3,3 per 1.000 mannen en 10,4 per 1.000 vrouwen. Er zijn meer nieuwe gevallen van migraine bij vrouwen dan bij mannen. Het aantal nieuwe gevallen is het hoogst onder volwassenen. 

Meer informatie

 

Aantal personen met migraine (zelfgerapporteerd)

14% van de bevolking rapporteert migraine of ernstige hoofdpijn

In 2018 gaf 13,9% van de bevolking aan één of meer migraineaanvallen of ernstige hoofdpijn te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Dit betrof 8,6% van de mannen en 19,1% van de vrouwen (CBS-Gezondheidsenquête). In de leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar komt migraine het meest voor (21,1%). Het percentage mensen dat zelf aangeeft in het afgelopen jaar migraine of ernstige hoofdpijn te hebben gehad, is veel hoger dan de jaarprevalentie op basis van registratie door de huisarts. Een verklaring hiervoor is dat in de gezondheidsenquête niet alleen is gevraagd naar migraine maar ook naar ernstige hoofdpijn. Daarnaast zal een deel van de mensen met migraine niet bij de huisarts bekend zijn, omdat ze niet met hun klachten naar de huisarts gaan of omdat de huisarts deze niet (meteen) onderkent.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS-Gezondheidsenquête

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking

  CBS-GE

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS DOS

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.