Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Aantal mensen met migraine vrijwel constant

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Zuid-Limburg

Kosten

Zorguitgaven voor migraine ruim 37 miljoen

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Prevalentie migraine in huisartsenpraktijk

Jaarprevalentie migraine 2020

LeeftijdMannenVrouwenTotaal
0-40,10,10,1
5-91,71,41,5
10-145,37,06,1
15-197,416,311,7
20-246,025,515,6
25-298,132,620,1
30-348,632,420,3
35-398,838,323,5
40-449,442,526,0
45-499,445,527,5
50-549,242,025,5
55-598,633,420,9
60-648,126,417,3
65-695,920,313,2
70-745,514,510,1
75-793,811,57,9
80-844,88,16,6
85+2,74,74,0

Ongeveer 276.400 mensen met migraine bekend bij huisarts

In 2020 waren er 276.400 personen met migraine bekend bij de huisarts: 58.900 mannen en 217.600 vrouwen. Dit komt overeen met 6,8 per 1.000 mannen en 24,8 per 1.000 vrouwen. Migraine komt het meest voor tussen de 40 en 54 jaar en komt veel vaker voor bij vrouwen. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2020 bekend waren bij de huisarts met migraine. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2020 contact te hebben gehad met de huisarts voor migraine. 

Meer informatie

Nieuwe gevallen migraine in huisartsenpraktijk

Nieuwe gevallen migraine 2020

LeeftijdMannenVrouwenTotaal
0-40,00,10,1
5-91,20,91,1
10-143,24,43,8
15-193,98,66,2
20-243,512,78,0
25-294,816,510,5
30-343,915,79,7
35-394,416,710,5
40-444,116,910,5
45-493,615,99,8
50-543,514,08,8
55-593,211,07,1
60-643,39,06,1
65-692,16,64,4
70-742,85,64,2
75-791,85,13,5
80-841,93,62,9
85+1,21,91,7

Ruim 115.000 nieuwe gevallen van migraine bij huisarts

In 2020 kregen naar schatting 115.500 personen de diagnose migraine bij de huisarts: 27.100 mannen en 88.400 vrouwen. Dit komt overeen met 3,1 per 1.000 mannen en 10,1 per 1.000 vrouwen. Het aantal nieuwe gevallen is het hoogst bij personen van middelbare leeftijd. 

Meer informatie

 

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS-Gezondheidsenquête

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking

  CBS-GE

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS DOS

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.