Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

MigraineCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Bijn 273.000 migrainepatiënten bekend bij huisarts

Regionaal & Internationaal

Meeste migraine Flevoland en Zuid-Limburg

Kosten

Geen gegevens beschikbaar

Preventie & Zorg

Geen gegevens beschikbaar

Prevalentie migraine in de huisartsenpraktijk

Bijna 273.000 mensen met migraine bekend bij huisarts

In 2017 waren er ongeveer 273.000 personen met migraine bekend bij de huisarts: 59.800 mannen en 213.200 vrouwen (Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Dit komt overeen met 7,0 per 1.000 mannen en 24,7 per 1.000 vrouwen. Migraine komt het meest voor tussen de 45 en 54 jaar en komt veel vaker voor bij vrouwen (Nivel Zorgregistraties eerste lijn). De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2017 bekend waren bij de huisarts met migraine. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2017 contact te hebben gehad met de huisarts voor migraine. 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl

Aantal nieuwe gevallen migraine in de huisartsenpraktijk

Bijna 121.000 nieuwe gevallen van migraine bij huisarts

In 2017 kregen naar schatting 120.900 personen de diagnose migraine bij de huisarts: 29.600 mannen en 91.300 vrouwen. Dit komt overeen met 3,5 per 1.000 mannen en 10,6 per 1.000 vrouwen (Nivel Zorgregistraties eerste lijn). Er zijn meer nieuwe gevallen van migraine bij vrouwen dan bij mannen. Het aantal nieuwe gevallen is het hoogst onder volwassenen. 

Meer informatie

 

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl

Aantal personen met migraine (zelfgerapporteerd)

14% van de bevolking rapporteert migraine of ernstige hoofdpijn

In 2017 gaf 14% van de bevolking aan één of meer migraineaanvallen of ernstige hoofdpijn te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Dit betrof 9,6% van de mannen en 18,3% van de vrouwen (CBS-Gezondheidsenquête). In de leeftijdscategorie 18- tot en met 44-jarigen komt migraine het meest voor (19,9%). Het aantal patiënten dat geregistreerd is met migraine in huisartsenregistraties kan afwijken van het aantal personen dat migraineklachten ondervindt volgens epidemiologisch bevolkingsonderzoek. In de gezondheidsenquête is niet alleen gevraagd naar migraine maar ook naar ernstige hoofdpijn. Daarnaast zal een deel van de mensen met migraine niet bij de huisarts bekend zijn omdat ze niet met hun klachten naar de huisarts gaan of omdat de huisarts deze niet (meteen) onderkent.

Meer informatie

Datum publicatie

13-02-2019

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. CBS-Gezondheidsenquête, CBS-GE. zorggegevens.nl

Verantwoording

Definities
 • Migraine is chronische aandoening uitend in hoofdpijn

  Migraine is een neurovasculaire aandoening met aanvallen van bonzende hoofdpijn. Migraine is een hoofdpijn die herhaaldelijk en aan één kant van het hoofd (unilateraal) optreedt. De pijn is matig tot heftig gedurende 4 tot 72 uren en verergert bij fysieke inspanning. Vaak gaat deze pijn gepaard met misselijkheid en/of overgevoeligheid van licht en geluid (Dekker et al., 2014). Bij sommige mensen wordt een aanval voorafgegaan met een zogenaamd ‘aura’ (ook wel oogmigraine genoemd) met uitvalsverschijnselen, zoals het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval of tintelingen of doof gevoel van een arm, been of in het gezicht. Anderen hebben migraine zonder deze aura. Beide vormen kunnen ook afwisselend voorkomen (Haan et al., 2007). Er zijn verschillende soorten medicijnen die migraineaanvallen (deels) tegengaan en medicijnen die aanvallen voorkomen (zogenaamde profylactische medicijnen). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Dekker F, van Duijn NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening).; 2014. Bron
  2. Haan J, Hollander J, Ferrari MD. Migraine in the elderly: a review. Cephalalgia. 2007;27(2):97-106. Pubmed | DOI
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over migraine

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS-Gezondheidsenquête

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking

  CBS-GE

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS DOS

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.