Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Mentale gezondheid

Wat is mentale gezondheid?

Geen eenduidige definitie van mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een breed begrip. Er is een grote variatie aan indicatoren en definities die onder de noemer mentale gezondheid gebruikt worden. Een eenduidige afbakening en definitie van mentale gezondheid ontbreekt. In VZinfo.nl vatten we mentale gezondheid op als een continuüm waarbij mensen heen en weer bewegen tussen welbevinden, klachten en stoornissen. Bij mentaal welbevinden gaat het om aspecten als tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven. Psychische klachten zijn bijvoorbeeld gevoelens van stress, angst of somberheid. Bij psychische stoornissen is op basis van de aard en ernst van de psychische klachten een diagnose gesteld. Deze drie componenten komen in aparte secties van dit onderwerp Mentale gezondheid aan bod: 

Experts en redactie

Datum publicatie

05-10-2021

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Bronnen bij de cijfers over Mentale gezondheid

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Gezondheidsenquête, CBS Percentage dat zich psychisch gezond voelt Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  Gezondheidsenquête
  Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Nederland Percentage met emotionele problemen, gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten en hyperactiviteit Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar HBSC-Nederland

  Gezondheidsmonitor Jeugd GGD-en en RIVM

  Percentage dat zich psychosociaal ongezond voelt, veel stress ervaart, zich gelukkig voelt en voldoende weerbaar is Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op Zorggegevens, Website Gezondheidsmonitors
Methoden
 • Psychische gezondheid gebaseerd op de MHI-5

  Cijfers over psychische gezondheid in de algemene bevolking zijn gebaseerd op de CBS Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête meet verschillende aspecten van gezondheid, waaronder psychische gezondheid. De psychische gezondheid is gemeten met de Mental Health Inventory (MHI)-5. Deze bestaat uit de volgende items:

  1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
  2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
  3. Voelde u zich kalm en rustig?
  4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
  5. Voelde u zich gelukkig?

  De  vragen hebben betrekking op vier weken voorafgaand aan het moment dat de vragenlijst wordt ingevuld. Er zijn zes antwoordmogelijkheden: voortdurend, meestal, vaak, soms, zelden en nooit. De antwoorden zijn omgerekend naar een somscore tussen 0 en 100, waarbij rekening is gehouden met positieve en negatieve formuleringen. Hoe hoger de score des te beter de psychisch gezondheid. Personen met een score lager dan 60 worden 'psychisch ongezond' genoemd. De MHI-5 is een subschaal van de SF-36, een instrument om de kwaliteit van leven te meten.