Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Maag-, darm- en leveraandoeningen

Aantal personen met MDL-aandoening bekend bij huisarts in 2030 en 2040

Personen bekend bij huisarts 2030 en 2040

201720302040
Slokdarm, maag en duodenum433.200486.400502.500
Lever, galblaas/-wegen en alvleesklier272.300298.000304.800
Dunne darm, appendix, dikke darm en anus1.083.0001.203.7001.248.800
Infectieziekten en infestaties van het spijsverteringsstelsel287.900310.400319.800
Symptomen van het spijsverteringsstelsel2.392.2002.636.4002.759.400

10% meer personen met MDL-aandoeningen in 2030

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal de prevalentie van personen met MDL-aandoeningen bekend bij de huisarts in de periode 2017-2030 naar verwachting met 10% verder stijgen (12% voor mannen en 9% voor vrouwen). In de periode 2017-2040 zal de stijging 14% zijn (16% voor mannen en 13% voor vrouwen). Het aantal personen bekend bij de huisarts met een MDL-aandoening zal in 2040 stijgen naar ruim 4,3 miljoen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van MDL-aandoeningen beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Datum publicatie

06-05-2019

Aantal nieuwe gevallen MDL-kanker in 2030 en 2040

Nieuwe gevallen van MDL-kanker 2030 en 2040

201720302040
Dikke darm en endeldarm14.30017.90019.300
Alvleesklier2.4603.1003.300
Slokdarm2.4003.0003.200
Maag1.0301.3701.560
Lever8401.0301.090
Galblaas en extrahepatische galwegen7609701.070
Gastrointestinale carcinoïdtumoren660750760
Cardia490610640
Dunne darm230290330
Anus240290300
Gastrointestinale sarcomen en stromatumoren230270290
Spijsverteringsorganen, niet nader omschreven90120130
Melanomen van maag-darmkanaal203030

Bron: Nederlandse Kanker Registratie, bewerkt door RIVM

25% meer nieuwe gevallen van MDL-kanker in 2030

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het aantal nieuwe gevallen van MDL-kanker in de periode 2017-2030 naar verwachting met 25% verder stijgen (27% voor mannen en 22% voor vrouwen). In de periode 2017-2040 zal de stijging 35% zijn (37% voor mannen en 33% voor vrouwen). In totaal zullen er in 2030 bijna 30.000 nieuwe gevallen van kanker aan het spijsverteringsorgaan zijn. In 2040 zal dit oplopen tot 32.000. In 2040 zal de grootste toename (51%) door maagkanker komen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van MDL-aandoeningen beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Datum publicatie

06-05-2019

Aantal personen met medisch-specialistische zorg voor MDL-aandoening in 2030 en 2040

Aantal personen met medisch-spec. zorg 2030 en 2040

201720302040
Slokdarm, maag en duodenum65.40471.77772.786
Lever, galblaas/-wegen en alvleesklier86.33693.69195.171
Dunne darm, appendix, dikke darm en anus229.970242.516244.282
Infectieziekten en infestaties van het spijsverteringsstelsel14.26715.50515.643
Symptomen van het spijsverteringsstelsel190.414208.170217.621
Kanker van het spijsverteringsstelsel85.927107.456114.889

Bron: DBC Informatie Systeem, bewerkt door RIVM

10% meer personen met medisch-specialistische zorg

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal de prevalentie van personen met medisch-specialistische zorg (MSZ) voor een MDL-aandoening in de periode 2017-2030 naar verwachting met 10% verder stijgen (13% voor mannen en 8% voor vrouwen). In de periode 2017-2040 zal de stijging 13% zijn (17% voor mannen en 10% voor vrouwen). Het aantal personen met medisch-specialistische zorg voor een MDL-aandoening zal in 2040 stijgen naar ruim 700.000. Procentueel zal de grootste toename in aantal patienten met medisch-specialistische zorg komen door kanker aan het spijsverteringsstelsel (34%). De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door veranderingen in factoren die de kans op het ontstaan van MDL-aandoeningen beïnvloeden (epidemiologische ontwikkelingen). De toekomstige trend op basis van epidemiologische ontwikkelingen is niet gekwantificeerd.

Meer informatie

Datum publicatie

06-05-2019

Verantwoording

Definities
 • Definitie maag-, darm- en leveraandoeningen

  Om vast te stellen hoeveel mensen in Nederland een maag-, darm- of leveraandoening hebben, is het eerst nodig om hier een definitie voor vast te stellen. Vervolgens kan dan worden vastgesteld welke afzonderlijke aandoeningen aangemerkt kunnen worden als maag-, darm- en leveraandoening.

  Geen uniforme definitie voor maag-, darm- en leveraandoeningen
  Er is geen uniforme definitie van maag-, darm- en leveraandoeningen. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) ziet de hele spijsvertering als haar werkgebied, waaronder de slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, alvleesklier, lever en galwegen. In dit overzicht zijn chronische, oncologische, veel voorkomende aandoeningen en aandoeningen met een hoge impact aan deze spijsverteringsorganen meegenomen. In dit dossier maag-, darm- en leveraandoeningen zijn deze aandoeningen ingedeeld in zes clusters: drie clusters omvatten de (aandoeningen van) afzonderlijke organen (maag, darmen en lever), één cluster omvat infectieziekten en infestaties, er is één cluster met symptomen en één cluster met kanker per orgaan. Deze indeling is tot stand gekomen in overleg met de MLDS. De indeling is deels gebaseerd op een clustering van “samenwerkende” organen op volgorde van de spijsverteringsroute en deels op bestaande indelingen (ICD-10/ICPC-1). Vervolgens heeft het RIVM alle codes in relevante classificatiestelsels toegewezen aan één van de clusters of besloten om ze niet in dit overzicht mee te nemen. Hieronder staan de classificatiestelsels die zijn doorgelopen met vermelding van de gegevensbron waarvoor het stelsel gebruikt is.

  Classificatie

  Gegevensbron

  ICPC-1

  NIVEL Zorgregistratie eerste lijn

  ICD-10

  CBS - Doodsoorzakenstatistiek

  DBC’s Medisch Specialistische Zorg

  DIS Medisch Specialistische Zorg

  CAS – Classificaties voor Arbo en SV UWV – Uitvoering werknemersverzekeringen

   

  Voor kosten is aangesloten bij de indeling die wordt gehanteerd voor de Kosten van Ziektenstudie.

  Het RIVM is begonnen met de afbakening door in de ICD-10 en de ICPC-1 alle aandoeningen en symptomen weg te strepen die niet vallen onder de spijsvertering. De overgebleven aandoeningen zijn vervolgens intern besproken. Daar is toen de keuze gemaakt om aandoeningen in/aan de mond en speekselklieren buiten beschouwing te laten, maar aandoeningen rondom de anus wel mee te nemen.

  Enkele belangrijke keuzes die zijn gemaakt:

  • Aandoeningen worden alleen geïncludeerd bij manifestatie in één van de doelorganen (de ziekte van Pfeiffer bijvoorbeeld niet);
  • Aandoeningen aan maag, lever en darmen als gevolg van letsels en uitwendige oorzaken laten we buiten beschouwing;
  • Perinatale en congenitale aandoeningen aan maag, lever en darmen laten we buiten beschouwing;
  • Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen laten we buiten beschouwing (NB; coeliakie valt hier niet onder)
  • Bij kankers aan maag, lever en darmen laten we secundaire maligniteiten (uitzaaiingen) buiten beschouwing;
  • Inflammatoire darmziekten (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn) zijn onder de dikke darm gegroepeerd, hoewel de ziekte van Crohn ook elders in de darmen op kan spelen.

  Het hele proces van clustering van aandoeningen heeft plaatsgevonden in overleg met de MLDS. Zij hebben daarbij ook een externe expert geraadpleegd.

   

 • Definitie arbeidsongeschiktheid

  Als iemand langer dan 104 weken ziek is en hierdoor niet of alleen gedeeltelijk kan werken, wordt hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Iemand die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan namelijk als gevolg van ziekte of gebreken met gangbare arbeid niet meer hetzelfde verdienen als gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring. Er zijn verschillende wetten/voorzieningen van kracht waarop een arbeidsongeschikte werknemer een beroep kan doen. De arbeidsongeschiktheidswetten gebruikt in dit dossier:

  Wet

  Definitie

  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

  De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers van een uitkering in geval zij arbeidsongeschikt raken. De wet is in werking getreden per 29 december 2005 en is van toepassing op personen die op of na deze datum voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend krijgen. Er is een wachttijd van 104 weken. Het betreft dus mensen die ziek geworden zijn vanaf 1 januari 2004. De WIA kent twee soorten uitkeringen, de IVA en de WGA. De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikten. De WIA is voor iedereen die ziek geworden is vanaf 1 januari 2004. Iedereen die voor die tijd ziek geworden is, valt onder de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO) (UWV.nl).

  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

  Iedereen die vóór 1 januari 2004 ziek is geworden, valt onder de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO). De bepaling voor de mate van arbeidsongeschiktheid is vergelijkbaar met de WIA, maar er wordt niet naar de duurzaamheid gekeken. Bij de WAO krijgt men al een uitkering bij 15% arbeidsongeschiktheid (UWV.nl).

  Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ)

  Beroepsbeoefenaren zonder werkgever, zoals zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten, moeten zelf maatregelen nemen om de financiële gevolgen af te dekken van arbeidsongeschiktheid. Beroepsbeoefenaren zonder werkgever konden tot 1 augustus 2004 een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). De minimale arbeidsongeschiktheid dient dan 25% te zijn (UWV.nl).

  Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

  De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) verstrekt in geval van arbeidsongeschiktheid uitkeringen aan degenen die vóór hun 17e levensjaar of als student arbeidsongeschikt zijn geworden. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong ingegaan. Jongeren met een langdurige ziekte of handicap krijgen intensieve begeleiding naar werk. Wajongers die geen mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt of die nog druk bezig zijn werk te vinden, ontvangen een (aanvullende) uitkering. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan en is de Wajong 2015 van toepassing. Alleen jonggehandicapten die nu en in de toekomst niet meer kunnen werken komen in aanmerking voor een uitkering van UWV als zij aan de voorwaarden voldoen. Jonggehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden en hulp bij het vinden van geschikt werk. De Wajongers die vóór 1 januari 2015 al een Wajong uitkering ontvingen, behouden deze uitkering bij UWV (UWV.nl).

   

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over maag-, darm- en leveraandoeningen

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie

  Meer informatie

  Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  Nederlandse Kanker Registratie

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NKR

  DBC Informatie Systeem

  Jaarprevalentie

  Nederlandse bevolking

  DIS

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen en verloren levensjaren

  Nederlandse bevolking

  CBS

  ArboNed

  Prevalentie, aantal nieuwe gevallen van ziekteverzuim

  Werknemers in Nederland

  Arboned.nl

  Humantotalcare.nl

  UWV

  Aantal uitkeringen WAO, WIA, WAZ en Wajong

  Nederlandse bevolking

  PIAV

  UWV.nl

  Kosten van Ziektenstudie

  Zorguitgaven

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten database

 • Vektis-bestanden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Voor het schatten van het aantal mensen dat medisch specialistische somatische zorg voor een MDL-aandoening ontving in 2017, is gebruik gemaakt van Vektis-bestanden van de NZa. Deze zijn gebaseerd op Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). DBC’s leveren informatie over de diagnose en behandeling die een patiënt krijgt binnen een vastgestelde periode (CBS, 2013). Hiermee vormen ze de basis voor de declaratie van geleverde zorg bij zorgverzekeraars. De gegevens zijn afkomstig van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra of een andere (categorale) instelling, waarbij de zorg wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist. Schattingen zijn gebaseerd op het aantal personen dat in 2017 op enig moment een openstaand zorgtraject had (lopende DBC’s). Het aantal unieke personen is geteld per diagnose en voor het totaal MDL-aandoeningen, dat betekent dat personen slechts eenmaal zijn meegeteld.

Andere websites over Maag-, darm- en leveraandoeningen