Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

LetselsCijfers & ContextLetsels algemeen

Cijfers & Context

Ruim 6 miljoen SEH-bezoeken voor letsel

Regionaal & Internationaal

Minste sterfte in Zeeland en Groningen

Kosten

Kosten het hoogst voor privé-ongevallen

Preventie & Zorg

Slachtoffers ongeval bezoeken meestal de huisarts

Totaal aantal letsels

Aantal letsels naar oorzaak en plaats van behandeling, 2011

Soort letsel

Medisch behandelde letsels

Huisartsconsulten

SEH-behandelingen

Ziekenhuisopnamen

Overledenen

Privé-ongevallen

1.100.000

920.000

440.000

87.000

2.816

Sportblessures

1.600.000

780.000

160.000

16.000

5

Arbeidsongevallen

200.000

150.000

76.000

7.900

59

Verkeersongevallen

380.000

330.000

130.000

33.000

661

Zelfbeschadiging

Onbekend

Onbekend

16.000

10.000

1.647

Letsel door geweld

Onbekend

Onbekend

24.000

4.100

143

Letsel overig/onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

3.200

521

Totaal

   

840.000

170.000

5.845

 

Bronnen (bewerkt door VeiligheidNL):

 

 • Voor privé-ongevallen, sportblessures en arbeidsongevallen is het aantal ziekenhuisopnamen geschat door middel van ophoging van het aantal ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling naar alle ziekenhuisopnamen (zie Methoden: Schatting ziekenhuisopnamen).

 • Aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers (dat wil zeggen: ziekenhuisopnamen met minimaal MAIS 2 en exclusief overledenen): 22.000

 • Arbeidsongevallen: exclusief arbeidsongevallen in het verkeer

Ruim 7 miljoen letsels door ongevallen

Letsels vormen in Nederland een niet te onderschatten volksgezondheidsprobleem. Ongevallen leidden in 2011 tot 7,1 miljoen letsels, waarvan 3,3 miljoen medisch behandeld werden. Er werden in dat jaar 840.000 mensen met letsels door een ongeval op de SEH behandeld, meer mannen dan vrouwen. Er moesten 170.000 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Hoeveel letsels ontstaan door geweld of zelf toegebracht letsel is niet bekend (den Hertog et al., 2013).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. den Hertog P, Stam C, Valkenberg H, Bloemhoff A, Panneman M, Klein-Wolt K. Letsels en letselpreventie. Amsterdam: VeiligheidNL; 2013. Bron

Aantal medische behandelingen voor letsel

Aantal letsels naar oorzaak en plaats van behandeling in 2011

Soort letsel Totaal aantal letsels Medisch behandelde letsels
Privé-ongevallen 1.800.000 1.100.000
Sportblessures 3.900.000 1.600.000
Arbeidsongevallen 560.000 200.000
Verkeersongevallen 830.000 380.000
Zelfbeschadiging

onbekend

onbekend

Letsel door geweld

onbekend

onbekend

Letsel overig/onbekend

onbekend

onbekend

 

Bronnen: OBiN (bewerkt door VeiligheidNL)

3,3 miljoen letsels door ongevallen medisch behandeld

In 2011 werden 3,3 miljoen letsels door ongevallen medisch behandeld. Het gaat hierbij om sportblessures en letsels als gevolg van privé-ongevallen, arbeidsongevallen en verkeersongevallen. Sportblessures (1,6 miljoen) en privé-ongevallen (1,1 miljoen) leidden het vaakst tot medische behandeling.

 

Meer informatie

Aantal mensen behandeld door de huisarts voor letsel

Aantal huisartsconsulten voor letsels, 2011

Soort letsel

Huisartsconsulten

Privé-ongevallen

920.000

Sportblessures

780.000

Arbeidsongevallen

150.000

Verkeersongevallen

330.000

Zelfbeschadiging

onbekend

Letsel door geweld

onbekend

Letsel overig/onbekend

onbekend

 

Bronnen: OBiN (bewerkt door VeiligheidNL)

Huisarts behandelt de meeste slachtoffers van een ongeval

De meeste slachtoffers van een ongeval worden door de huisarts behandeld. Een gedeelte van de patiënten wordt door meerdere behandelaars gezien, bijvoorbeeld zowel door de huisarts als op de SEH-afdeling. Andere behandelaars waar patiënten met letsel terechtkomen zijn onder meer de fysiotherapeut en de sportarts.

 

Meer informatie

Aantal SEH-bezoeken voor letsel naar oorzaak

Aantal SEH-bezoeken voor letsel naar oorzaak, 2016

Oorzaak

Aantal

Percentage

Ongevallen

628.000

100

Privé-ongevallen

349.000

56

Sportblessures

121.000

19

Arbeidsongevallen

47.200

8

Verkeersongevallen

120.000

19

Opzettelijk toegebracht letsel

30.000

100

Geweld

15.700

52

Zelfbeschadiging

14.300

48

 

Bron: LIS, 2016 (bewerkt door VeiligheidNL)

Eén SEH-bezoek kan in het LIS bij meerdere ongevaltypen/oorzaken worden geregistreerd; bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen én verkeersongevallen of bij sportblessures, geweld én verkeersongevallen. Hierdoor is de som van de SEH-bezoeken voor de afzonderlijke ongevalstypen/oorzaken groter dan het totaal aantal SEH-bezoeken voor letsel.

628.000 SEH-bezoeken voor letsel door een ongeval in 2016

In 2016 werd de  SEH-afdeling van een ziekenhuis 628.000 keer bezocht in verband met letsel door een ongeval. In meer dan de helft van de gevallen (56%) was het letsel het gevolg van een privé-ongeval. 

30.000 SEH-bezoeken voor opzettelijk toegebracht letsel in 2016

In 2016 vonden 30.000 SEH-bezoeken plaats in verband met opzettelijk toegebracht letsel. Ruim de helft hiervan betrof letsel door geweld, in de overige gevallen was er sprake van letsel door zelfbeschadiging. 

Meer informatie

Aantal ziekenhuisopnamen na SEH-bezoek voor letsel

Aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van letsel, 2015

Oorzaak

Aantal

Percentage opnamen a)

Ongevallen

109.000

16

Privé-ongevallen

72.500

19

Sportblessures

8.200

6

Arbeidsongevallen

4.100

8

Verkeersongevallen

25.900

21

Opzettelijk toegebracht letsel

10.800

33

Geweld

2.700

15

Zelfbeschadiging

8.100

54

 

Bron: LIS, 2015; Stam & Blatter, 2017

a) Het percentage opnamen is het aandeel ziekenhuisopnamen na SEH-bezoek van het totaal aantal SEH-bezoeken, alleen berekend bij minimaal 100 ziekenhuisopnamen.

Ongeveer 110.000 ziekenhuisopnamen na SEH-bezoek voor letsel

In 2015 vonden naar schatting 109.000 ziekenhuisopnamen voor letsel door een ongeval plaats nadat het slachtoffer de SEH-afdeling had bezocht voor het betreffende letsel. Twee derde van de ziekenhuisopnamen betrof letsel door een privé-ongeval en een kwart betrof letsel door een verkeersongeval.

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Stam C, Blatter B. Letsels 2015; Kerncijfers LIS. Amsterdam: VeiligheidNL; 2017. Bron

Sterfte door letsels

Aantal sterfgevallen door letsels 2017

Doodsoorzaak

Mannen

Vrouwen

Totaal

Ongevallen

2.475

2.707

5.182

 

Vervoersongevallen

459

164

623

   

Wegverkeersongevallen

415

158

573

   

Overige vervoersongevallen

44

6

50

 

Accidentele val

1.623

2.408

4.031

 

Accidentele verdrinking

68

18

86

 

Accidentele vergiftiging

181

43

224

 

Overige ongevallen

144

74

218

Zelfdoding

1.304

613

1.917

Moord en doodslag (geweld)

89

43

132

Gebeurtenissen opzet onbekend

21

6

27

Overige uitwendige doodsoorzaken

270

441

711

 

Totaal uitwendige doodsoorzaken

4.159

3.810

7.969

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine op 10 augustus 2018)

Vallen meest belangrijke uitwendige doodsoorzaak

In 2017 overleden bijna 8.000 mensen aan een uitwendige doodsoorzaak, waarvan bijna 5.200 (65%) als gevolg van een ongeval. Veruit de meeste mensen (ruim 4.000) zijn overleden als gevolg van een val. Ook is een relatief groot aantal mensen (ruim 1.900) overleden als gevolg van zelfdoding (suïcide).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-09-2018

Beïnvloedende factoren letsels

Verschillende factoren beïnvloeden de kans op letsels

De factoren die de kans op letsels beïnvloeden, verschillen per type letsel. De kans op sportblessures is bijvoorbeeld groter bij contactsporten zoals zaalvoetbal, dan bij zwemmen. Bij arbeidsongevallen speelt de bedrijfstak een rol. Er vinden bijvoorbeeld meer ongevallen plaats in de bouw dan in het onderwijs. Bij alle letsels is het een combinatie van beïnvloedende factoren:

 • persoonsgebonden factoren (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht)
 • leefstijl en gedrag (bijvoorbeeld alcohol- en medicijngebruik)
 • omgevingsfactoren (bijvoorbeeld het weer en de verkeersinfrastructuur)

Gevolgen van letsels

Zes procent van de slachtoffers houdt blijvende beperkingen

Bij zes procent van de slachtoffers van letsels door verkeer-, sport-, arbeid- en privé-ongevallen is er sprake van een blijvende handicap of letsel. Dit varieert van 4% bij sportblessures tot 10% bij letsel door verkeersongevallen (Bron: OBiN).

Verantwoording

Definities
 • Letsels

  Onder letsels verstaan we in VZinfo.nl letsels die ontstaan door ongevallen, geweld en zelfbeschadiging. Zij vormen samen een zeer heterogeen gezondheidsprobleem, waarbij diverse vormen van gezondheidsschade (zoals hersenletsel, fracturen en vergiftigingen) veroorzaakt worden door sterk uiteenlopende oorzaken (bijvoorbeeld verkeersongevallen, privé-ongevallen en arbeidsongevallen).

 • Indeling letsel

  Letsels en vergiftigingen (hoofdgroep 17 in de ICD-9, code 800-999) worden in VZinfo.nl gepresenteerd vanuit de invalshoek van de afzonderlijke oorzaken of ontstaanswijzen. Deze indeling sluit beter aan op preventiebeleid dan een indeling naar letseltype. Er wordt onderscheid gemaakt in letsels ten gevolge van ongevallen en opzettelijk toegebrachte letsels. Complicaties als gevolg van genees- en heelkundige behandeling worden in VZinfo.nl buiten beschouwing gelaten (tenzij anders aangegeven). Gepresenteerd worden:

  • Arbeidsongevallen
  • Geweld
  • Privé-ongevallen
  • Sportblessures
  • Zelftoegebracht letsel
  • Verkeersongevallen
 • Arbeidsongevallen

  Arbeidsongeval: ongeval door of tijdens betaald werk

  Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens betaald werk. Ook ongevallen in het verkeer tijdens het werk tellen mee. Ongevallen tijdens woon-werkverkeer tellen niet mee als arbeidsongeval. Iedereen die in Nederland werkt (ook mensen die hier niet wonen) telt mee in de cijfers (Venema, 2003). Letsel dat met opzet is toegebracht en letsel dat tijdens een medische behandeling ontstaat, telt niet mee als arbeidsongeval. In de Europese statistieken gaat het bij arbeidsongevallen om ongevallen die leiden tot meer dan 3 dagen absentie.

  Dodelijk ongeval: slachtoffer overlijdt binnen 30 dagen na het arbeidsongeval

  In Nederland spreken we van een dodelijk arbeidsongeval als het slachtoffer binnen 30 dagen na het arbeidsongeval overlijdt (CBS-NND). In de Europese statistieken geldt een andere definitie (Eurostat). Daar spreekt men van een dodelijk ongeval als het slachtoffer binnen een jaar na het ongeval overlijdt.

 • Privé-ongevallen

  Onder privé-ongevallen vallen alle ongevallen voor zover het géén arbeids-, verkeers- of sportongevallen betreft. Het gaat vaak om letsel dat is opgelopen in of om het huis, in openbare gebouwen, op straat of tijdens vrijetijdsbesteding (uitgezonderd sport). Opzettelijk toegebracht letsel en letsel ontstaan tijdens medische behandeling vallen er buiten.

  Letsels na privé-ongevallen vormen een heterogeen gezondheidsprobleem met diverse vormen van gezondheidsschade, zoals hersenletsel, fracturen, vergiftigingen, hypothermie. Op de afdelingen voor Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen zijn de meest voorkomende letsels bij privé-ongevallen fracturen, oppervlakkig letsel en open wonden.

 • Sportblessures

  Hoewel sporten over het algemeen gezond is, kan sport ook leiden tot diverse vormen van letsel, zoals botbreuken en verstuikingen, verzwikkingen (distorsies) of hersenletsel. Sportblessures zijn het gevolg van sport, waarbij sport gedefinieerd is als een lichamelijke activiteit die spelend wordt uitgevoerd, en waarbij aan de prestatie bijzondere waarde wordt gehecht. Sport wordt beoefend in georganiseerd verband, zoals wedstrijdsport en recreatiesport bij een vereniging, en in ongeorganiseerd verband, zoals sportieve recreatie. Ook letsel opgelopen tijdens bewegingsonderwijs op scholen wordt tot de sportblessures gerekend.

 • Verkeersongevallen

  Onder verkeersongevallen verstaan we alle ongevallen waarbij een voertuig is betrokken en waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen als gevolg van een verkeerssituatie, al dan niet op de openbare weg (inclusief fiets-, boot-, trein- en vliegverkeer, maar exclusief geparkeerde voertuigen). Eenzijdige fiets- en bromfietsongevallen (dat wil zeggen dat geen tegenpartij bij het ongeval betrokken was) vallen in het VZinfo.nl ook onder de verkeersongevallen.

 • Zelftoegebracht letsel

  In de regel wordt het begrip 'zelftoegebracht letsel' als paraplubegrip gebruikt voor letsels als gevolg van suïcidaal gedrag. Hieronder wordt verstaan:

  • suïcide: zelfdoding uit vrije wil;
  • suïcidepoging: een poging tot suïcide waarbij iemand ook daadwerkelijk de intentie heeft zichzelf om het leven te brengen;
  • parasuïcide: de omstandigheden geven aanleiding te denken aan een suïcidepoging, maar in het midden wordt gelaten of iemand zichzelf ook daadwerkelijk om het leven wilde brengen;
  • automutilatie: zelfbeschadigend gedrag dat regelmatig voorkomt en waarbij de wens tot overlijden niet aan de orde is.

  Intentie slachtoffer vaak niet duidelijk of niet geregistreerd

  Theorieën en onderzoeken maken vaak een scherpe scheiding tussen deze begrippen. In de praktijk is er echter sprake van een grote samenhang. De afbakening is niet scherp; er zijn glijdende overgangen en veelal is de intentie van het slachtoffer niet duidelijk of wordt het in ieder geval niet geregistreerd. Het gedrag, de achtergronden en motieven van de begrippen lopen door elkaar en rechtvaardigen geen scherp onderscheid. Dat is de reden waarom een definitie is opgesteld waarin suïcidaal gedrag, ongeacht de intentie van een persoon, alle gedragingen omvat die zelfverwondend en zelf geïnitieerd zijn. Alleen telkens terugkerend zelfverwondend gedrag dat tot een gewoonte is geworden (habitueel gedrag), zoals dat bijvoorbeeld door mensen met een verstandelijke handicap wordt vertoond, valt buiten de hier gehanteerde definitie (de Leo et al., 2006). De informatie over zelftoegebracht letsel heeft betrekking op letsels die medisch behandeld zijn op de afdelingen voor Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen (SEH) of tijdens ziekenhuisopnamen.

  Zelftoegebracht letsel vaak het gevolg van psychische stoornis

  Gedrag dat tot zelftoegebracht letsel leidt staat meestal niet op zichzelf, in veel gevallen is het onderdeel van een psychische stoornis (zoals depressie of een borderline persoonlijkheidsstoornis).

  Codering van zelftoegebracht letsel in classificatiesysteem

  In deze website is zelftoegebracht letsel ingedeeld naar oorzaak of ontstaanswijze. Er wordt minder nadruk gelegd op de indeling naar letseltype. Een indeling naar oorzaak sluit namelijk beter aan op preventiebeleid.

  • In de ICD-9-classificatie zijn de letseltypes opgenomen in hoofdgroep 17 ('ongevalletsels en vergiftigingen').
  • De oorzaken van letsels zijn opgenomen in de zogenoemde E-lijst ('external causes injuries') en voor zelftoegebracht letsel betreft dat de code E950-959 ('suicide and self-inflicted injury').
  • Binnen de ICD-10 valt zelftoegebracht letsel onder de categorie 'intentional self-harm' (X60-X84).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. de Leo DD, Burgis S, Bertolote JM, Kerkhof AFJM, Bille-Brahe U. Definitions of suicidal behavior: lessons learned from the WHO/EURO multicentre Study. Crisis. 2006;27(1):4-15. Pubmed
Bronverantwoording
 • Letsel Informatie Systeem (LIS; VeiligheidNL)

  Het Letsel Informatie Systeem (LIS) is een registratiesysteem voor spoedeisende hulp dat gebruikt wordt op een aantal Spoedeisende Hulp afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Het wordt beheerd door VeiligheidNL. Deelnemende ziekenhuizen registreren hierin slachtoffers die na een ongeval, geweld of zelf toegebracht letsel zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling. VeiligheidNL gebruikt het LIS onder meer om een schatting te maken van het totale aantal op SEH- afdelingen behandelde letselslachtoffers in Nederland. Het LIS vormt hiermee een belangrijke gegevensbron voor het letselpreventiebeleid van het ministerie van VWS en andere ministeries.

  VeiligheidNL heeft in 2015 zelf de representativiteit van de LIS-steekproef onderzocht. Daartoe heeft zij verschillende bronnen gebruikt, waaronder gepubliceerde gegevens, gegevens van andere registraties en een eigen dataverzameling. Op een aantal relevante kenmerken bleek de LIS-steekproef af te wijken van het landelijk beeld, waaronder de mate van specialisatie, het percentage UMC’s en verdeling van SEH-level en IC-level (Panneman & Blatter, 2016). Dit hoeft echter geen bezwaar te zijn als elke categorie voldoende eenheden bevat en er adequate weging plaatsvindt bij het berekenen van landelijke cijfers.

  Om meer helderheid te krijgen over de representativiteit van het LIS, heeft het RIVM eind 2015 onderzocht hoe valide de schatting van het landelijk aantal SEH-bezoeken is die VeiligheidNL maakt door middel van extrapolatie van de LIS-data. Hiertoe heeft het RIVM in het DIS geregistreerde zorgactiviteiten op de SEH-afdelingen van alle Nederlandse ziekenhuizen vergeleken met het geschatte aantal SEH-bezoeken berekend op basis van het LIS. Het RIVM concludeert dat de schattingen van het landelijk aantal SEH-bezoeken op basis van het LIS het werkelijke aantal SEH-bezoeken goed weer lijken te geven (Gommer & Gijsen, 2016).

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Letsel Informatie Systeem, LIS. zorggegevens.nl

  Literatuur

  1. Panneman M, Blatter B. Letsel Informatie Systeem; Representatief voor alle SEH’s in Nederland?. Amsterdam: VeiligheidNL; 2016. Bron
  2. Gommer AM, Gijsen R. Onderzoek naar schatting van landelijk aantal SEH-bezoeken op basis van Letsel Informatie Systeem (LIS). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2016. Bron
 • Letselregistratie in Landelijke Medische Registratie (LMR; Dutch Hospital Data)

  De Landelijke Medische Registratie (LMR) bevat gegevens over alle ziekenhuisopnamen in nagenoeg alle ziekenhuizen in Nederland. Binnen de LMR worden de diagnose en de uitwendige oorzaak van letsel gecodeerd volgens de ICD-9.

  ICD-9- codes voor letsels als gevolg van ongevallen

  Type letsel

  ICD-9

  Verkeersongevallen

  E800-E848

  Niet-verkeersongevallen

  E850-E949

  Suïcide

  E950-E959

  Geweld

  E960-E969

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Landelijke Medische Registratie, LMR. zorggegevens.nl
 • CBS Statistiek niet-natuurlijke dood (CBS-NND) en Statistiek Verkeersdoden

  CBS Statistiek niet-natuurlijke dood (CBS-NND)

  De Statistiek Niet Natuurlijke Dood van het CBS (Niet-natuurlijke dood statistiek) bevat gegevens van alle overledenen door een niet-natuurlijke dood die in Nederland woonachtig waren inclusief ingezetenen van Nederland die in het buitenland door een niet-natuurlijke dood overlijden. 

  Statistiek Verkeersdoden

  In de Statistiek Verkeersdoden van het CBS staan personen geregistreerd die zijn overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners. Deze cijfers worden door het CBS gemaakt in samenwerking met Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Niet-natuurlijke dood statistiek, NND. zorggegevens.nl
 • Uitwendige doodsoorzaken: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  De CBS Doodsoorzakenstatistiek bevat informatie over sterfgevallen met een uitwendige doodsoorzaak. In onderstaande tabel zijn de ICD-10-codes gepresenteerd die het CBS per type uitwendige doodsoorzaak hanteert in de doodsoorzakenstatistiek.

  Doodsoorzaak   ICD-10-code(s)
  Ongevallen   V01-X59
    Vervoersongevallen   V01-V99 (code Y85 niet geïncludeerd)
      Wegverkeersongevallen a
      Overige vervoersongevallen V01-V99 exclusief codes wegverkeersongevallen
    Accidentele val   W00-W19, X59
    Accidentele verdrinking   W65-W74
    Accidentele vergiftiging   X40-X49
    Overige ongevallen   W20-W64, W75-X39, X50-X58
  Zelfdoding   X60-X84
  Moord en doodslag (geweld)   X85-Y09
  Gebeurtenissen opzet onbekend   Y10-Y34
  Overige uitwendige doodsoorzaken   Y35-Y89
         
  Totaal uitwendige doodsoorzaken   V01-Y89

   

  a)  zie wegverkeersongevallen-codelijst CBS

 • Landelijke enquête ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN)

  De landelijke enquête ‘Ongevallen en Bewegen in Nederland’ (OBiN), voorheen Ongevallen in Nederland, is een continu uitgevoerde enquête onder Nederlandse huishoudens naar letsels door ongevallen en blessures. 

  De schatting van het aantal ziekenhuisopnamen is gemaakt door het aantal ziekenhuisopnamen volgend op een SEH-behandeling (dat wel bekend is voor arbeidsongevallen) op te hogen naar het totaal aan ziekenhuisopnamen.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. OBiN, Ongevallen en Bewegen in Nederland. zorggegevens.nl
 • European statistics on accidents at work (ESAW)

  ESAW: Eurostat verzamelt in het kader van de ESAW gegevens over het aantal arbeidsongevallen en de sterfte door arbeidsongevallen in EU-landen. De cijfers beperken zich tot ongevallen die leiden tot 4 dagen absentie of meer. Ze zijn afkomstig van registraties op basis van verzekeringsgegevens of van relevante nationale overheidsorganen (zoals arbeidsinspecties) in de verschillende EU-landen. De gegevens van België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Finland zijn gebaseerd op verzekeringsgegevens. De gegevens van Tsjechië, Denemarken, Estland, Ierland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Zweden en het Verenigd Koninkrijk komen van overheidsorganen. De vergelijkbaarheid tussen gegevens op basis van verzekeringen en die van overheden is beperkt (Eurostat:Accidents at work statistics, 2017). 

 • Krantenknipselregistratie VeiligheidNL

  In de Krantenknipselregistratie van VeiligheidNL worden alle berichten over privé-, sport- en arbeidsongevallen geregistreerd die in landelijke en regionale dagbladen zijn verschenen (vanaf januari 2010 alleen dodelijke ongevallen). De ongevallen waarover berichten in kranten verschijnen, zijn meestal ernstige ongevallen. De Krantenknipselregistratie vormt daarom in principe geen basis om kwantitatieve uitspraken te doen over ongevallen, maar geeft wel veel achtergrondinformatie over de ongevallen die geregistreerd worden.

  De Krantenknipselregistratie wordt gebruikt om het aantal dodelijke ongevallen tijdens sport te bepalen, aangezien de gangbare databestanden over dodelijk ongevallen hiervoor niet geschikt zijn.

 • Huisartsenregistratie van suïcide en suïcidepogingen

  Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations Nederland (NIVEL)

  In de huisartsenregistratie Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations Nederland van het NIVEL (CMR-peilstations) registreren huisartsen al vanaf 1979 suïcides en suïcidepogingen.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CMR, Continue Morbiditeits Registratie Nederland (peilstations). zorggegevens.nl
 • Letsels, regionale cijfers

  De weergegeven regionale cijfers zijn berekend met het Regionale Cijfers Model van VeiligheidNL. VeiligheidNL heeft met betrekking tot het aantal SEH-behandelingen in een regio het Regionale Cijfers Model ontwikkeld. Met behulp van regressie-analyse en projectiemethoden wordt een schatting gegeven van het aantal SEH-behandelingen in een regio. Dit model maakt gebruikt van variabelen uit de LMR, met name van de urbanisatiegraad van de patiënten en de leeftijdsopbouw.

 • Letsels, internationale vergelijkingen

  Voor internationale vergelijkingen van letsels wordt voor Nederland soms gebruik gemaakt van andere bronnen dan voor de cijfers onder Cijfers & Context. Dit heeft mede te maken met beperkte beschikbaarheid van internationaal vergelijkbare gegevens over letsels.

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.