Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kwaliteit van leven

Tevredenheid psychische gezondheid naar leeftijd en geslacht

Tevredenheid hangt niet samen met leeftijd

Hoe tevreden iemand is met zijn of haar psychische gezondheid hangt niet sterk samen met de leeftijd. Dit in tegenstelling tot de andere aspecten van kwaliteit van leven (tevredenheid met eigen leven en met lichamelijke gezondheid); deze hangen wél samen met de leeftijd. Bij alle leeftijdsgroepen ligt het percentage personen dat tevreden is met hun psychische gezondheid ruim boven de 80%.

Mannen tevredener dan vrouwen

Mannen zijn over het geheel genomen meer tevreden met hun psychische gezondheid dan vrouwen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.  Het percentage tevreden mannen is het grootst bij 70-80-jarigen; bij vrouwen is dat bij 60-70-jarigen het geval.

Meer informatie

Datum publicatie

02-05-2018

Tevredenheid psychische gezondheid naar opleiding en geslacht

Hoger opgeleiden zijn het meest tevreden

Hoe tevreden mensen zijn met hun psychische gezondheid hangt samen met het opleidingsniveau. Bij mensen met een hoog opleidingsniveau zijn naar verhouding meer mensen tevreden dan bij mensen met een lager opleidingsniveau. Vooral mensen die alleen de basisschool hebben afgerond blijven achter.

Meer vrouwen dan mannen tevreden bij hoogste opleidingsniveau

Onder de hoogst opgeleiden zijn naar verhouding meer vrouwen dan mannen dan vrouwen tevreden met hun psychische gezondheid, terwijl dit bij de lagere opleidingsniveaus net andersom is.

Meer informatie

Datum publicatie

03-05-2018

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over Kwaliteit van leven

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn Tevredenheid met het leven en de lichamelijke en psychische gezondheid Nederlandse bevolking vanaf 20 jaar  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn op Zorggegevens en CBS-website
  Gezondheid en welzijn van Scholieren, Nederlandse onderdeel van HBSC Tevredenheid met het leven Nederlandse jongeren van 12 t/m 16 jaar Gezondheid en Welzijn van Scholieren, HBSC

   

Methoden
 • Methoden bij cijfers tevredenheid

  Cijfers over tevredenheid in CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn zijn gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ...

  • ... uw eigen leven?"
  • ... uw lichamelijke gezondheid?"
  • ... uw psychische gezondheid?"

  De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot en met 10. Een 1 staat voor "volledig ontevreden" en een 10 voor "volledig tevreden". Personen met een score van 7 of hoger zijn geclassificeerd als "tevreden"; personen met een score van 5 of 6 als "niet tevreden en niet ontevreden"; personen met een score van 1 tot en met 4 als "ontevreden".

  In het onderzoek 'Gezondheid en Welzijn van scholieren' is voor het meten van tevredenheid met het leven gebruik gemaakt van de cantril-ladder. Aan jongeren is gevraagd om op een ladder een cijfer te geven voor hun leven in het algemeen. De ladder loopt van 0 'slechts mogelijke leven' naar 10 'best mogelijke leven'.

   

Andere websites over Kwaliteit van leven