Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kwaliteit van leven

Tevredenheid lichamelijke gezondheid naar leeftijd en geslacht

Tevredenheid neemt af met de leeftijd

In grote lijnen geldt: hoe ouder, hoe minder tevreden mensen zijn met hun lichamelijke gezondheid. Op 20-30-jarige leeftijd is nog ruim driekwart tevreden; bij 80-plussers is dit percentage gedaald naar 54%. Bij alle leeftijdsgroepen zijn relatief meer mannen tevreden met hun lichamelijke gezondheid dan vrouwen. Bij mannen is de grootste daling in tevredenheid met hun lichamelijke gezondheid te zien na het 40e jaar, bij vrouwen na hun 80ste. 

Meer informatie

Datum publicatie

02-05-2018

Tevredenheid lichamelijke gezondheid naar opleiding en geslacht

Hoger opgeleiden zijn het meest tevreden

Hoe tevreden mensen zijn met hun lichamelijke gezondheid hangt samen met het opleidingsniveau. Bij de hoogst opgeleiden zijn naar verhouding meer mensen tevreden dan bij mensen met een lager opleidingsniveau. Vooral vrouwen die alleen de basisschool hebben afgerond blijven hierin achter. Bij deze groep is ruim de helft van de vrouwen tevreden met hun lichamelijke gezondheid, terwijl dat voor vrouwen met hbo+ bij meer dan driekwart het geval is. Bij alle opleidingsniveaus zijn naar verhouding meer mannen dan vrouwen tevreden. 

Meer informatie

Datum publicatie

02-05-2018

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over Kwaliteit van leven

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn Tevredenheid met het leven en de lichamelijke en psychische gezondheid Nederlandse bevolking vanaf 20 jaar  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn op Zorggegevens en CBS-website
  Gezondheid en welzijn van Scholieren, Nederlandse onderdeel van HBSC Tevredenheid met het leven Nederlandse jongeren van 12 t/m 16 jaar Gezondheid en Welzijn van Scholieren, HBSC

   

Methoden
 • Methoden bij cijfers tevredenheid

  Cijfers over tevredenheid in CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn zijn gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ...

  • ... uw eigen leven?"
  • ... uw lichamelijke gezondheid?"
  • ... uw psychische gezondheid?"

  De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot en met 10. Een 1 staat voor "volledig ontevreden" en een 10 voor "volledig tevreden". Personen met een score van 7 of hoger zijn geclassificeerd als "tevreden"; personen met een score van 5 of 6 als "niet tevreden en niet ontevreden"; personen met een score van 1 tot en met 4 als "ontevreden".

  In het onderzoek 'Gezondheid en Welzijn van scholieren' is voor het meten van tevredenheid met het leven gebruik gemaakt van de cantril-ladder. Aan jongeren is gevraagd om op een ladder een cijfer te geven voor hun leven in het algemeen. De ladder loopt van 0 'slechts mogelijke leven' naar 10 'best mogelijke leven'.

   

Andere websites over Kwaliteit van leven