Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Kwaliteit van leven

Tevredenheid met het leven naar leeftijd en geslacht

Nederlanders zijn tevreden met hun eigen leven

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden met hun eigen leven: tussen de 80% en 90% van hen is tevreden. In de leeftijdsgroepen tussen de 30 en 40 jaar en tussen de 60 en 70 jaar is men het meest tevreden (mannen en vrouwen samen); het minst tevreden zijn de mensen vanaf 80 jaar (mannen en vrouwen samen).

Na 80e levensjaar minst tevreden

Mannen zijn het meest tevreden tussen de 60 en 70 jaar en het minst tevreden vanaf 80 jaar. Bij vrouwen is die verdeling iets anders; zij zijn tussen de 20 en 30 jaar het meest tevreden en na hun 80ste het minst tevreden.

Meer informatie

Datum publicatie

02-05-2018

Tevredenheid met het leven naar opleiding en geslacht

Hoger opgeleiden meer tevreden dan lager opgeleiden

De tevredenheid met het leven verschilt naar opleidingsniveau. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter het percentage personen dat tevreden is met het leven (mannen en vrouwen samen). Onder vrouwen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd hebben is het percentage tevreden personen het kleinst.

Meer informatie

Datum publicatie

02-05-2018

Tevredenheid met het leven naar leeftijd bij scholieren

Tevredenheid met het leven daalt met het ouder worden

Scholieren van 12 tot met 16 jaar zijn over het geheel genomen tevreden met hun eigen leven. De tevredenheid met het eigen leven daalt naarmate de leerlingen ouder worden. Op 12-jarige leeftijd waarderen leerlingen hun eigen leven nog met gemiddeld met een 8,1; bij 16-jarigen is dat gedaald tot een 7,3. Over het geheel genomen zijn meisjes minder tevreden met hun leven dan jongens (resp. 7,3 en 7,8; niet weergegeven in de figuur).

Meer informatie

Datum publicatie

17-10-2018

Tevredenheid met het leven naar opleiding bij scholieren

Tevredenheid verschilt weinig naar opleidingsniveau

Scholieren van verschillende opleidingsniveaus in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar verschillen onderling weinig in hoe tevreden ze zijn met hun leven.

Meer informatie

Datum publicatie

17-10-2018

Trend in tevredenheid met het leven bij scholieren

Geen grote trends in tevredenheid met het leven

In de periode 2001-2017 waren er onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar maar kleine veranderingen in tevredenheid met het eigen leven. Jongens en meisjes waren in 2001 en 2009 iets positiever over hun leven dan in 2017.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

17-10-2018

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over Kwaliteit van leven

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn Tevredenheid met het leven en de lichamelijke en psychische gezondheid Nederlandse bevolking vanaf 20 jaar  CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn op Zorggegevens en CBS-website
  Gezondheid en welzijn van Scholieren, Nederlandse onderdeel van HBSC Tevredenheid met het leven Nederlandse jongeren van 12 t/m 16 jaar Gezondheid en Welzijn van Scholieren, HBSC

   

Methoden
 • Methoden bij cijfers tevredenheid

  Cijfers over tevredenheid in CBS Enquête Sociale samenhang en welzijn zijn gemeten met de vraag: "Hoe tevreden bent u - alles in aanmerking nemend - met ...

  • ... uw eigen leven?"
  • ... uw lichamelijke gezondheid?"
  • ... uw psychische gezondheid?"

  De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot en met 10. Een 1 staat voor "volledig ontevreden" en een 10 voor "volledig tevreden". Personen met een score van 7 of hoger zijn geclassificeerd als "tevreden"; personen met een score van 5 of 6 als "niet tevreden en niet ontevreden"; personen met een score van 1 tot en met 4 als "ontevreden".

  In het onderzoek 'Gezondheid en Welzijn van scholieren' is voor het meten van tevredenheid met het leven gebruik gemaakt van de cantril-ladder. Aan jongeren is gevraagd om op een ladder een cijfer te geven voor hun leven in het algemeen. De ladder loopt van 0 'slechts mogelijke leven' naar 10 'best mogelijke leven'.

   

Andere websites over Kwaliteit van leven