Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

KankerCijfers & ContextOorzaken en gevolgen

Cijfers & Context

Longkanker veroorzaakt meeste ziektelast

Regionaal & Internationaal

Relatief veel nieuwe kankergevallen in Nederland

Kosten

Zorguitgaven kanker 5,9 miljard euro

Preventie & Zorg

Bijna 136.000 ziekenhuisopnamen kanker in 2019

Oorzaken kanker

Risicofactoren voor kanker

Verminderde afweer en bacterie- en virusinfecties

Leefomgeving

 • ultraviolette (UV) straling
 • ioniserende straling
 • radon
 • asbest

Leefstijl

 • roken
 • bewerkt vlees en mogelijk ook rood vlees
 • onvoldoende beweging
 • overmatig alcoholgebruik

Overgewicht

Erfelijke aanleg

 

Diverse risicofactoren voor kanker

De oorzaak van kanker is niet altijd te achterhalen of eenduidig, maar er zijn diverse factoren waarvan bekend is dat zij van invloed zijn op het ontstaan en de ernst van kanker. Algemene risicofactoren die van invloed zijn op het ontstaan van veel soorten van kanker staan hier beschreven. Specifieke risicofactoren van kankersoorten opgenomen op deze website zijn bij de betreffende kankersoorten beschreven onder ‘Oorzaken en gevolgen’.

Verminderde afweer en bepaalde infecties vergroten risico

Met name een langdurige aantasting van het afweersysteem kan het risico op kanker vergroten doordat het lichaam minder goed in staat is kankercellen op te ruimen.
Bepaalde bacterie- en virusinfecties kunnen leiden tot het ontstaan van kanker. Een bekend voorbeeld is infectie met het humane papillomavirus (HPV), dat tot baarmoederhalskanker kan leiden. Andere voorbeelden zijn langdurig bestaande infecties met hepatitis B en C die kunnen leiden tot leverkanker. Infectie met de bacterie Helicobacter pylori leidt tot een verhoogd risico op maagkanker. Hiv-infecties verzwakken het afweersysteem en vergroten hierdoor het risico op bepaalde kankersoorten.

Risico neemt toe met leeftijd

Kanker komt in het algemeen vooral op oudere leeftijd voor. Hoe ouder iemand wordt, des te meer celdelingen er al in het lichaam hebben plaatsgevonden. Bij elke celdeling kunnen er fouten/mutaties in het DNA ontstaan. Bij een opeenstapeling van fouten kan een cel ontsporen en een kankercel worden. De kans hierop wordt groter naarmate iemand ouder is.

Diverse risicofactoren in leefomgeving

Diverse factoren in de leefomgeving kunnen leiden tot een verhoogd risico op kanker.

 • Overmatige blootstelling aan ultraviolette (uv-)straling (in zonlicht en zonnebanken) zorgt voor versnelde veroudering van de huid en leidt tot schade aan de huid die kan leiden tot huidkanker.
 • Sommige andere soorten van straling (vooral ioniserende straling) kunnen het DNA in cellen beschadigen, waardoor op den duur kanker kan ontstaan. Bepaalde vormen van diagnostisch onderzoek naar kanker maken gebruik van straling (röntgen, PET-scan en CT-scan). Voor de behandeling van bepaalde tumoren wordt ook straling gebruikt (radiotherapie). Het gebruik van deze vormen van straling vergroot weliswaar de kans op het ontstaan van kanker, maar het voordeel van het diagnostisch onderzoek en de behandeling weegt op tegen eventuele risico’s.
 • Radon is een radioactief gas dat uit bepaalde bouwmaterialen vrijkomt en dat ioniserende straling bevat. Als radon zich hecht aan kleine stofdeeltjes, kan het in de longen terechtkomen. Blootstelling aan grote hoeveelheden radon vergroot het risico op longkanker.
 • Asbest is een natuurlijk product dat in het verleden veel gebruikt werd in en om gebouwen, vooral in bouwmaterialen. Risico’s voor de gezondheid treden alleen op wanneer losse asbestvezels in de (binnen)lucht vrijkomen en zo ingeademd worden. Inademing van de losse vezels kan longvlieskanker, buikvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Leeftstijlfactoren van invloed op risico kanker

De leefstijlfactoren roken, voeding, alcoholgebruik en lichaamsbeweging beïnvloeden in meerdere of mindere mate, het risico op kanker en/of de ernst van kanker. Hetzelfde geldt voor overgewicht.

 • Roken en meeroken vormen het grootste risico op kanker. Tabaksproducten en de rook ervan bevatten stoffen die het DNA in lichaamscellen kunnen beschadigen. Beschadigd DNA kan ertoe leiden dat een cel ontspoort en dat kanker ontstaat.
 • Consumptie van bewerkt vlees en mogelijk ook rood vlees verhogen het risico op darmkanker.
 • Overmatig alcoholgebruik vergroot het risico op verschillende soorten kanker. Het gebruik van alcohol en roken versterken elkaars risicoverhogende effect.
 • Lichaamsbeweging verkleint het risico op kanker. Een algemene verklaring hiervoor is dat  beweging het immuunsysteem stimuleert. Een bijkomend effect van meer lichaamsbeweging is dat het overgewicht tegengaat en hiermee ook het risico op kanker verkleint.

Geringe bijdrage van erfelijkheid aan risico kanker

Hoewel genetische factoren bij veel vormen van kanker een rol spelen, is bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker de erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak. Kanker zelf is niet erfelijk, de aanleg voor kanker wel. De bijdrage van erfelijkheid aan het ontstaan van kanker verschilt per soort kanker. Er zijn bijvoorbeeld genen ontdekt die de kans op borstkanker of darmkanker vergroten. Mensen met deze genen zijn vatbaarder voor kanker, maar het hebben van de genen betekent niet ze ook daadwerkelijk kanker zullen krijgen. Soms is er door erfelijke aanleg een hoger risico op meerdere soorten kanker.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

10-06-2020

Gevolgen kanker

Blijvende gevolgen voor sociaal en maatschappelijk functioneren

Kanker en de behandeling ervan hebben voor veel mensen blijvende gevolgen die van invloed zijn op het sociaal en maatschappelijk functioneren. Gevolgen waar veel mensen met kanker mee te maken krijgen zijn vermoeidheidsklachten, concentratie- en geheugenproblemen, neuropathie (zenuwschade), pijn en psychische problemen, zoals angst (voor terugkeer van de ziekte) en somberheid (Vonk et al., 2016).

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Vonk R, Korevaar J, van Saase L, Schoemaker C. Een samenhangend beeld van kanker: ziekte, zorg, mens en maatschappij: Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Bilthoven: RIVM; 2016. Bron

Verantwoording

Definities
 • Wat is kanker?

  Kanker is een verzamelnaam voor een groep van ziekten die worden aangeduid met de term 'kwaadaardige (maligne) nieuwvormingen'. Nieuwvormingen hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen, waardoor een gezwel of tumor ontstaat. Er zijn goedaardige en kwaadaardige nieuwvormingen. Alleen kwaadaardige nieuwvormingen noemen we kanker. Goedaardige nieuwvormingen, bijvoorbeeld wratten, groeien niet door andere weefsels heen en verspreiden zich niet door het lichaam. Bij kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) zijn de genen die de cellen onder controle houden zo beschadigd, dat de cellen zich zeer afwijkend gaan gedragen. Zij kunnen omliggende weefsels en organen binnendringen en daar ook groeien. Ze worden aangeduid met de term 'invasief'. Kwaadaardige nieuwvormingen kunnen ook uitzaaien. Dat wil zeggen dat ze zich kunnen verspreiden door het lichaam, meestal via het bloed of lymfevaten, en ergens anders in het lichaam tot een tumor leiden.

 • Stadia-indeling

  Kanker kent vaak verschillende stadia. Deze onderscheiden zich op basis van de omvang van de tumor en de aanwezigheid van uitzaaiingen in nabijgelegen lymfeklieren of elders in het lichaam. Vaak worden de stadia ingedeeld volgens de Tumour-Nodes-Metastases (TNM) classificatie. Deze classificatie beschrijft de tumor zelf (T), de lymfeklieren rond de tumor (N) en het al of niet aanwezig zijn van uitzaaiingen elders in het lichaam (M). Een combinatie van deze drie criteria bepaalt het stadium van de kanker. Er worden vijf stadia onderscheiden: 0, I, II, III en IV. Voor een aantal vormen van kanker worden naast of in plaats van de TNM-classificatie andere indelingen gebruikt om de stadia en ernst van de kanker te onderscheiden, zoals de Dukes-classificatie bij dikkedarmkanker, de Ann Arbor indeling bij non-Hodgkin lymfomen en de Gleason score bij prostaatkanker.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over kanker

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Aantal nieuwe gevallen, tienjaarsprevalentie Nederlandse bevolking IKNL, NKR
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Overleving (percentage) Geregistreerd aantal mensen met kanker IKNL, NKR
  Landelijke Medische Registratie (LMR) Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met kanker als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor kanker Nederlandse bevolking
   
  Kosten van Ziekten database
  European Cancer Information System (ECIS) Aantal nieuwe gevallen Europese bevolking ECIS
  Eurostat Aantal sterfgevallen Europese bevolking Eurostat

   

 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
Methoden
 • Regionale vergelijkingen Nederlandse Kankerregistratie

  De regionale cijfers van verschillende types kanker zijn gebaseerd op data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Voor deze analyse is uit de NKR het aantal registraties per tumorsoort geselecteerd in de periode 2016-2019, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en GGD-regio van de patiënt. De NKR houdt internationaal geaccordeerde indelingen aan, waarbij een combinatie van lokalisatie en morfologisch type kanker wordt toegepast. Ten behoeve van de standaardisatie van de regio's naar leeftijd en geslacht, hebben we als standaard populatie de middenjaarsschatting 2016-2019 van de bevolking gebruikt. Deze bevolkingscijfers zijn afkomstig van CBS. In zowel de NKR als de CBS-data is de leeftijd onderverdeeld in 18 leeftijdsklassen (0-4, 5-9, 10-14 .... 75-79, 80-84, 85+).

  Berekenen gestandaardiseerde registratie-aantallen

  Door verschillen tussen bevolkingsopbouw in regio's zijn de ruwe gegevens moeilijk te vergelijken. Daarom is een (directe) standaardisatie uitgevoerd door alle in de regio’s geregistreerde aantallen per leeftijd en geslacht te wegen met het aandeel van deze leeftijd en geslachtscategorie in de totale Nederlandse bevolking. Bij geslachtsspecifieke aandoeningen (borst- en prostaatkanker) is gerekend met de totale bevolking van het betreffende geslacht.

  Kaarten

  De NKR-gegevens zijn gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht en worden per GGD-regio in kaart gebracht:

  Aantal registraties per 10.000 inwoners
  De kaart toont het jaarlijks gestandaardiseerd aantal registraties per 10.000 inwoners, gemiddeld over de periode 2016-2019. Zowel onder als boven het Nederlands gemiddelde gebruiken we een indeling in twee gelijke klassen.

  Berekening van significantie van de afwijking van het Nederlands gemiddelde
  Voor iedere regio is een standaardafwijking berekend. Hiermee wordt vervolgens een betrouwbaarheidsinterval berekend dat vergeleken wordt met het Nederlands gemiddelde. Als het Nederlands gemiddelde buiten dit interval valt is er sprake van een significante afwijking van het gemiddelde. Er is gerekend met 95% respectievelijk 99% betrouwbaarheidsintervallen.

  Kanttekeningen

  Het patroon in de kaart is een indicatie van de verdeling van een ziekte over Nederland. Behalve verschillen in het optreden van een ziekte, kunnen verschillen in andere factoren van invloed zijn op dit patroon. Zo kunnen verschillen in zorgniveau en de mate van gebruik van diagnostische tests tussen regio's een rol spelen. Verschillen in de wijze van coderen hebben waarschijnlijk geen rol gespeeld omdat landelijk dezelfde codeerafspraken gelden.

 • Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio

  Voor de berekening van de sterftecijfers op gemeente en GGD-regio niveau is gebruik gemaakt van de CBS Doodsoorzakenstatistiek. In deze statistiek zijn alle overleden inwoners van Nederland opgenomen, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en doodsoorzaak. De bevolking is vervolgens ingedeeld in tien leeftijdsklassen (0-jarigen, 1-24, 25-44, 45-54, 55-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-85-jarigen en 85-plussers). De analyse is gebaseerd op de gegevens van vier achtereenvolgende jaren (2013 t/m 2016).

  Standaardisering

  Door verschillen in bevolkingsopbouw tussen regio's zijn de ruwe gegevens moeilijk te vergelijken. Daarom is een directe standaardisatie uitgevoerd door de sterfte per regio, leeftijd en geslacht te wegen met het aandeel van deze leeftijds- en geslachtscategorie in de totale Nederlandse bevolking op 1-1-2000. Door gebruik te maken van deze vaste standaardpopulatie wordt het bovendien mogelijk om in de toekomst betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van (doodsoorzaakspecifieke) sterfte, onafhankelijk van veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Bij geslachtsspecifieke sterfte (borstkanker en prostaatkanker) is alleen gerekend met de totale bevolking van het betreffende geslacht.

  De sterftecijfers worden op twee verschillende manieren in kaart gebracht:

  1. CMF (Comparative Mortality Figure, directe standaardisatie); De kaart toont de verhouding tussen de sterfte in een bepaalde subpopulatie (gemeente of GGD-regio) en de sterfte in de totale populatie (Nederland) gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen, gemiddeld over de vier onderzoeksjaren. Als de CMF 100 is, is de sterfte in de subpopulatie gelijk aan die van de standaardpopulatie. Een CMF van bijvoorbeeld 104 wijst erop dat de sterfte in een regio 4% hoger is dan in de standaardpopulatie.
  2. Significantie; Het verschil tussen de gemiddelde kans op een sterfgeval in heel Nederland en de regionale (gestandaardiseerde) kans op een sterfgeval is gedeeld door de verwachte standaardafwijking van het gestandaardiseerde aantal sterfgevallen. Als de regio meer dan 1,96 standaarddeviaties afwijkt van het Nederlands gemiddelde dan betekent dat de regio met 95% zekerheid afwijkt van het Nederlands gemiddelde. Een afwijking van meer dan 2,576 standaarddeviaties geeft een zekerheid van 99% dat de gevonden waarde voor de betreffende regio afwijkt van het Nederlands gemiddelde.
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.