Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

InfectieziektenPreventie & ZorgZorg

Cijfers & Context

Meeste meldingen voor kinkhoest in 2018

Regionaal & Internationaal

Coronavirus (COVID-19) per gemeente

Kosten

Zorguitgaven ruim 1,5 miljard in 2017

Preventie & Zorg

30.000 ziekenhuisopnamen infectieziekten in 2010

Aantal ziekenhuisopnamen voor infectieziekten

Ziekenhuisopnamen voor infectieziekten, 2010

Naar leeftijd en geslacht
LeeftijdMannenVrouwen
029,4330083125,13574523
1-44,2091920943,481975169
5-90,8045716980,689450786
10-140,4827110630,398586978
15-190,5801855050,742903701
20-240,6669353740,85089077
25-290,7029883960,807032656
30-340,9302455290,753784418
35-390,9238557080,778573924
40-441,1501310510,877432909
45-491,1153430140,922413477
50-541,233139751,149282291
55-591,6256214061,19243938
60-641,9718330531,53973542
65-692,4529030971,897236393
70-743,5429732712,493727897
75-794,7402634763,293059066
80-846,6411575854,794077743
85+8,1968628585,860175014

Bron: LMR

30.000 ziekenhuisopnamen voor infectieziekten in 2010

In 2010 waren er 30.044 klinische ziekenhuisopnamen met infectieziekten als hoofdontslagdiagnose: 15.845 voor mannen en 14.199 voor vrouwen. Deze getallen geven het aantal opnamen weer, niet het aantal opgenomen personen. Het aantal opnamen kan hoger zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon per jaar vaker opgenomen kan zijn. Het aantal ziekenhuisopnamen had betrekking op 239.516 opnamedagen; de gemiddelde opnameduur in 2010 was 8 dagen. In 2010 waren er in totaal 17.960 dagopnamen in verband met de behandeling van infectieziekten (LMR). Relatief de meeste ziekenhuisopnamen voor infectieziekten vinden plaats bij nuljarigen.

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. LMR, Landelijke Medische Registratie. zorggegevens.nl

Trend in ziekenhuisopnamen voor infectieziekten

Trend ziekenhuisopnamen voor infectieziekten, 1995-2010

Klinische opnamen, klinische opnamedagen en gemiddelde opnameduur voor infectieziekten
JaarKlinische opnamen (m)Klinische opnamen (v)Klinische opnamedagen (m)Klinische opnamedagen (v)Gem. opnameduur (m)Gem. opnameduur (v)
1995100100100100100100
19961031051011029897
1997100105941039499
19989910287948893
19999510080908490
20009610175867985
2001919874858186
2002949974827983
20039210168807479
20049710572807476
200510010872797273
200610911773826770
200710711970826569
200811913375856364
200912313677866363
201013214781896161

Bron: LMR

Gemiddelde opnameduur afgenomen

In de periode 1995-2010 is de gemiddelde opnameduur voor infectieziekten met bijna 40% gedaald. Het aantal klinische opnamen voor infectieziekten is in de periode 2003-2010 gestegen met 40% voor mannen en 46% voor vrouwen. Het aantal dagopnamen voor infectieziekten is in de periode 1995-2010 voor zowel mannen als vrouwen met een factor 2,5 toegenomen (LMR).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. LMR, Landelijke Medische Registratie. zorggegevens.nl

Verantwoording

Definities
 • Wat is een infectieziekte?

  De meest gehanteerde manieren om infectieziekten in te delen zijn:

  • op basis van de overdrachts-/transmissieroute (bijvoorbeeld voedselinfecties en seksueel overdraagbare aandoeningen);
  • op basis van de ziekteverwekker (bijvoorbeeld hepatitis B enHaemophilus influenzae type b (Hib));
  • op basis van het orgaan waarin de ziekte primair optreedt (bijvoorbeeld luchtweginfecties en urineweginfecties);
  • op basis van setting (bijvoorbeeld ziekenhuisinfecties);
  • op basis van vermijdbaarheid door vaccinatie.

  De ICD-classificatie heeft infectieziekten ingedeeld op basis van een mix van de bovengenoemde uitgangspunten, waardoor niet alle infectieziekten in het hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire aandoeningen' (ICD-10-codes A00-B99) zijn ingedeeld, maar bijvoorbeeld ook in de hoofdstukken 'Ziekten van het urogenitale stelsel' (acute urineweginfecties) en 'Ziekten van de ademhalingswegen'. Acute infecties van de onderste en bovenste luchtwegen, influenza en pneumonie (longontsteking) zijn in het laatstgenoemde hoofdstuk ingedeeld. De infectieziekten die onder het hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire ziekten' vallen zijn in de tabel hieronder te vinden. 

  ICD-code Infectieziekte
  A00-A09  intestinale infecties
  A15-A19  tuberculose
  A20-A28  bepaalde bacteriële-zoönosen
  A30-A49  overige bacteriële-ziekten
  A50-A64  infecties met hoofdzakelijk-seksuele overdracht
  A65-A69  overige ziekten door spirocheten
  A70-A74  overige ziekten door Chlamydia
  A75-A79  rickettsiosen
  A80-A89  virusinfecties van centraal zenuwstelsel
  A90-A99  door-artropoden-overgebrachte virale-koorts en virale hemorragische-koorts
  B00-B09  virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen
  B15-B19  virushepatitis
  B20-B24  ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV]
  B25-B34  overige virusziekten

  B35-B49

  schimmelziekten

  B50-B64

  ziekten door protozoën 
  B65-B83  wormziekten
  B85-B89  pediculose, acariasis en overige infestaties
  B90-B94  late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen
  B95-B98  bacteriële, virale en overige infectieuze-agentia
  B99-B99  overige infectieziekten
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over infectieziekten

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Staat van infectieziekten

  Aantal (wettelijke) meldingen van infectieziekten

  Nederlandse bevolking

  de Gier et al., 2019

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met infectieziekten als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LBZ

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor infectieziekten

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. de Gier B., Schimmer B., Mooij S.H., Raven C.F.H., Leenstra T., Hahné S.J.M. Staat van infectieziekten in Nederland, 2018. Bilthoven: RIVM; 2019. Bron | DOI
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
Methoden
 • Berekening ziektelast infectieziekten

  De cijfers over ziektelast die hier worden gepresenteerd zijn op verschillende manieren berekend. Meer informatie over de berekening van de ziektelast voor de VTV-2014 is te vinden in Ziektelastberekeningen. De cijfers over trends in ziektelast van infectieziekten zijn berekend door het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, in het kader van de Staat van de infectieziekten 2013 (Bijkerk et al., 2014). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Bijkerk P, van Lier A, McDonald S, Kardamanidis K, Fanoy EB, Wallinga J. State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2013. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2014. Bron
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.