Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

InfectieziektenCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Meeste meldingen voor kinkhoest in 2017

Regionaal & Internationaal

Mazelenepidemie in 2013-2014 met name in Biblebelt

Kosten

Infectieziekten minstens 1,7% van zorgkosten 2015

Preventie & Zorg

30.000 ziekenhuisopnamen infectieziekten in 2010

Aantal meldingen infectieziekten

Meldingen meest voorkomende infectieziekten 2017

Aantal wettelijke meldingen
Groep Infectieziekte 2017
B2 Kinkhoest 4.929
B2 Hepatitis B chronisch 1.080
B1 Tuberculose 787
C Legionellose 571
B2 Shigellose 426
B2 STEC/enterohemorragische E.coli-infectie 394
B2 Hepatitis A 372
B2 Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 292
C Malaria 204
C Meningokokkenziekte 204

Bron: Staat van Infectieziekten 2017 (De Gier et al., 2018)

De staat van de infectieziekten is een jaarrapport dat inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten in de Nederlandse bevolking. Het rapport beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn.

Kinkhoest meest gemelde infectieziekte in 2017

In 2017 was kinkhoest met 4.929 meldingen de meest gemelde infectieziekte in Nederland, gevolgd door chronische Hepatitis B en Tuberculose. In totaal zijn er 51 infectieziekten meldingsplichtig, verdeeld over de groep A, B1, B2 en C. De indeling is gebaseerd op de maatregelen die genomen kunnen worden om de bevolking te beschermen tegen infectieziekten. 

Overige informatie over infectieziekten opgenomen in VZinfo

Infectieziekten zijn onder te verdelen in verschillende groepen (definitie infectieziekten). De groepen infectieziekten waar meer informatie over is opgenomen in Volksgezondheidenzorg.info zijn:

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

29-01-2019

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. De Gier B, Mooij SH, Hahne SJM. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2017. Bilthoven: RIVM; 2018. Bron

Verantwoording

Definities
 • Wat is een infectieziekte?

  De meest gehanteerde manieren om infectieziekten in te delen zijn:

  • op basis van de overdrachts-/transmissieroute (bijvoorbeeld voedselinfecties en seksueel overdraagbare aandoeningen);
  • op basis van de ziekteverwekker (bijvoorbeeld hepatitis B enHaemophilus influenzae type b (Hib));
  • op basis van het orgaan waarin de ziekte primair optreedt (bijvoorbeeld luchtweginfecties en urineweginfecties);
  • op basis van setting (bijvoorbeeld ziekenhuisinfecties);
  • op basis van vermijdbaarheid door vaccinatie.

  De ICD-classificatie heeft infectieziekten ingedeeld op basis van een mix van de bovengenoemde uitgangspunten, waardoor niet alle infectieziekten in het hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire aandoeningen' (ICD-10-codes A00-B99) zijn ingedeeld, maar bijvoorbeeld ook in de hoofdstukken 'Ziekten van het urogenitale stelsel' (acute urineweginfecties) en 'Ziekten van de ademhalingswegen'. Acute infecties van de onderste en bovenste luchtwegen, influenza en pneumonie (longontsteking) zijn in het laatstgenoemde hoofdstuk ingedeeld. De infectieziekten die onder het hoofdstuk 'Infectieziekten en parasitaire ziekten' vallen zijn in de tabel hieronder te vinden. 

  ICD-code Infectieziekte
  A00-A09  intestinale infecties
  A15-A19  tuberculose
  A20-A28  bepaalde bacteriële-zoönosen
  A30-A49  overige bacteriële-ziekten
  A50-A64  infecties met hoofdzakelijk-seksuele overdracht
  A65-A69  overige ziekten door spirocheten
  A70-A74  overige ziekten door Chlamydia
  A75-A79  rickettsiosen
  A80-A89  virusinfecties van centraal zenuwstelsel
  A90-A99  door-artropoden-overgebrachte virale-koorts en virale hemorragische-koorts
  B00-B09  virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen
  B15-B19  virushepatitis
  B20-B24  ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV]
  B25-B34  overige virusziekten

  B35-B49

  schimmelziekten

  B50-B64

  ziekten door protozoën 
  B65-B83  wormziekten
  B85-B89  pediculose, acariasis en overige infestaties
  B90-B94  late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen
  B95-B98  bacteriële, virale en overige infectieuze-agentia
  B99-B99  overige infectieziekten
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over infectieziekten

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Staat van infectieziekten

  Aantal (wettelijke) meldingen van infectieziekten

  Nederlandse bevolking

  De Gier et al., 2018

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met infectieziekten als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor infectieziekten

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. De Gier B, Mooij SH, Hahne SJM. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2017. Bilthoven: RIVM; 2018. Bron
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
Methoden
 • Berekening ziektelast infectieziekten

  De cijfers over ziektelast die hier worden gepresenteerd zijn op verschillende manieren berekend. Meer informatie over de berekening van de ziektelast voor de VTV-2014 is te vinden in Ziektelastberekeningen. De cijfers over trends in ziektelast van infectieziekten zijn berekend door het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, in het kader van de Staat van de infectieziekten 2013 (Bijkerk et al., 2014). 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Bijkerk P, van Lier A, McDonald S, Kardamanidis K, Fanoy EB, Wallinga J. State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2013. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2014. Bron
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.