Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

HuidkankerRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

Sterke toename aantal nieuwe gevallen melanoom

Regionaal & Internationaal

Aantal nieuwe gevallen relatief groot in Nederland

Kosten

Zorguitgaven voor huidkanker bijna 169 miljoen

Preventie & Zorg

Bijna 1.900 ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Aantal gevallen van huidtumoren per GGD-regio

Aantal invasieve huidtumoren 2016-2019

Per GGD-regio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Aantal invasieve huidtumoren 2016-2019
GGD-regioTotaalMannenVrouwen
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ8,39,27,4
GGD Amsterdam6,16,65,5
GGD Brabant-Zuidoost887,9
GGD Drenthe8,18,67,6
GGD Flevoland7,78,37,1
GGD Fryslân7,27,86,6
GGD Gelderland-Zuid7,38,26,4
GGD Gooi en Vechtstreek6,57,15,9
GGD Groningen6,97,56,4
GGD Haaglanden8,397,6
GGD Hart voor Brabant6,16,85,4
GGD Hollands-Midden9,510,18,8
GGD Hollands-Noorden8,598
GGD IJsselland7,47,96,9
GGD Kennemerland8,99,28,7
GGD Limburg-Noord897
GGD Noord- en Oost-Gelderland6,97,76,1
GGD Regio Twente6,57,65,4
GGD Regio Utrecht7,38,26,5
GGD Rotterdam-Rijnmond8,69,18,1
GGD West-Brabant7,17,86,3
GGD Zaanstreek/Waterland8,69,18,2
GGD Zeeland9,710,58,9
GGD Zuid-Limburg6,47,25,7
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden7,28,16,3

Bron: NKR

View all detail data

Meeste huidtumoren in Zeeland

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses invasieve huidtumoren (huidkanker) per 10.000 inwoners. In het zuidwesten van Nederland (Zeeland) komen vaker huidtumoren voor. In de periode 2016-2019 zijn er 52.185 nieuwe gevallen van huidkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 7,6 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met huidkanker. Huidkanker is een veel voorkomende vorm van kanker in Nederland. De cijfers in deze kaart betreffen invasieve huidtumoren exclusief melanomen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

07-07-2021

Aantal melanomen per GGD-regio

Aantal melanomen 2016-2019

Per GGD-regio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Aantal melanomen 2016-2019
GGD-regioTotaalMannenVrouwen
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ43,94
GGD Amsterdam2,92,82,9
GGD Brabant-Zuidoost3,73,73,8
GGD Drenthe4,13,84,3
GGD Flevoland3,53,43,5
GGD Fryslân4,13,94,2
GGD Gelderland-Zuid4,14,14,1
GGD Gooi en Vechtstreek4,44,74,1
GGD Groningen3,93,74,1
GGD Haaglanden3,83,73,8
GGD Hart voor Brabant3,23,13,3
GGD Hollands-Midden4,64,54,6
GGD Hollands-Noorden5,255,3
GGD IJsselland43,84,2
GGD Kennemerland4,84,84,7
GGD Limburg-Noord3,63,53,7
GGD Noord- en Oost-Gelderland3,93,74
GGD Regio Twente44,14
GGD Regio Utrecht4,44,54,3
GGD Rotterdam-Rijnmond3,63,53,6
GGD West-Brabant3,12,93,2
GGD Zaanstreek/Waterland5,14,95,2
GGD Zeeland3,73,63,8
GGD Zuid-Limburg3,233,4
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden3,83,83,8

Bron: NKR

View all detail data

Minste melanomen in regio Amsterdam

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van melanomen per 10.000 inwoners. In de regio Amsterdam komen relatief het minst vaak melanomen voor. In de periode 2016-2019 zijn er 26.521 nieuwe gevallen van melanomen geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 3,9 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Melanoom vorm van huidkanker

Een melanoom is een vorm van huidkanker die uitgaat van de pigmentcellen die overal in de huid voorkomen. Het melanoom is een agressief groeiende tumor die de neiging heeft relatief snel uit te zaaien.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • Wat is huidkanker?

  Huidkanker vaak ingedeeld in melanoom en overige vormen van huidkanker

  Er zijn verschillende typen huidkanker. Deze worden meestal als volgt ingedeeld:

  • melanomen van de huid
  • andere vormen van huidkanker, ook wel non-melanoma huidkanker genoemd. Deze groep huidtumoren is onderverdeeld in het basaalcelcarcinoom, het plaveiselcelcarcinoom en zeer zeldzame tumoren die uitgaan van de talg- of zweetklieren.
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over huidkanker

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie (exclusief basaalcelcarcinoom (BCC))

  Nederlandse bevolking 

  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie van basaalcelcarcinoom (BCC)) bevolking Zuid-Nederland (regio Eindhoven)  IKNLNKR

  Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

  Overleving (percentage)

  Geregistreerd aantal mensen met huidkanker

  IKNLNKR

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met huidkanker als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking 

  LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor huidkanker

  Nederlandse bevolking 
   

  Kosten van Ziekten database

  European Cancer Information System (ECIS)

  Aantal nieuwe gevallen

  Europese bevolking

  ECIS

  Eurostat

  Aantal sterfgevallen

  Europese bevolking 

  Eurostat

  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
Methoden
 • Regionale vergelijkingen Nederlandse Kankerregistratie

  De regionale cijfers van verschillende types kanker zijn gebaseerd op data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Voor deze analyse is uit de NKR het aantal registraties per tumorsoort geselecteerd in de periode 2016-2019, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en GGD-regio van de patiënt. De NKR houdt internationaal geaccordeerde indelingen aan, waarbij een combinatie van lokalisatie en morfologisch type kanker wordt toegepast. Ten behoeve van de standaardisatie van de regio's naar leeftijd en geslacht, hebben we als standaard populatie de middenjaarsschatting 2016-2019 van de bevolking gebruikt. Deze bevolkingscijfers zijn afkomstig van CBS. In zowel de NKR als de CBS-data is de leeftijd onderverdeeld in 18 leeftijdsklassen (0-4, 5-9, 10-14 .... 75-79, 80-84, 85+).

  Berekenen gestandaardiseerde registratie-aantallen

  Door verschillen tussen bevolkingsopbouw in regio's zijn de ruwe gegevens moeilijk te vergelijken. Daarom is een (directe) standaardisatie uitgevoerd door alle in de regio’s geregistreerde aantallen per leeftijd en geslacht te wegen met het aandeel van deze leeftijd en geslachtscategorie in de totale Nederlandse bevolking. Bij geslachtsspecifieke aandoeningen (borst- en prostaatkanker) is gerekend met de totale bevolking van het betreffende geslacht.

  Kaarten

  De NKR-gegevens zijn gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht en worden per GGD-regio in kaart gebracht:

  Aantal registraties per 10.000 inwoners
  De kaart toont het jaarlijks gestandaardiseerd aantal registraties per 10.000 inwoners, gemiddeld over de periode 2016-2019. Zowel onder als boven het Nederlands gemiddelde gebruiken we een indeling in twee gelijke klassen.

  Berekening van significantie van de afwijking van het Nederlands gemiddelde
  Voor iedere regio is een standaardafwijking berekend. Hiermee wordt vervolgens een betrouwbaarheidsinterval berekend dat vergeleken wordt met het Nederlands gemiddelde. Als het Nederlands gemiddelde buiten dit interval valt is er sprake van een significante afwijking van het gemiddelde. Er is gerekend met 95% respectievelijk 99% betrouwbaarheidsintervallen.

  Kanttekeningen

  Het patroon in de kaart is een indicatie van de verdeling van een ziekte over Nederland. Behalve verschillen in het optreden van een ziekte, kunnen verschillen in andere factoren van invloed zijn op dit patroon. Zo kunnen verschillen in zorgniveau en de mate van gebruik van diagnostische tests tussen regio's een rol spelen. Verschillen in de wijze van coderen hebben waarschijnlijk geen rol gespeeld omdat landelijk dezelfde codeerafspraken gelden.

 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.