Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

EerstelijnszorgCijfers & ContextGebruik eerstelijnszorg

Cijfers & Context

Nederland telt ruim 9.000 werkzame huisartsen

Regionaal & Internationaal

Meer huisartsen in het westen

Kosten

Eerstelijnszorg kost ruim 9,5 miljard euro

Zorgprestaties

Prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg

Gebruik huisartsenzorg naar leeftijd

Ruim driekwart van de Nederlanders heeft jaarlijks contact met een huisartsenpraktijk

In 2019 heeft meer dan driekwart (78,2%) van de mensen die bij een huisartsenpraktijk ingeschreven staan éénmaal of vaker contact met de huisartsenpraktijk. Dat kan een telefonisch of fysiek consult bij de huisarts zijn, een consult bij een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) of een visite door de huisarts. De meeste mensen (83%) die contact hadden, hadden een consult met de huisarts.

Bijna alle ouderen van 85 jaar en ouder hebben contact met een huisartsenpraktijk

In de groep kinderen van 0 tot 5 jaar was het percentage personen dat contact had met de huisartsenpraktijk het hoogst (78%), terwijl dat in de groep kinderen van 5 tot 18 juist het laagst was van alle leeftijdsklassen (69%). Boven de 18 jaar neemt het percentage personen dat contact heeft toe met de leeftijd. In de groep 85 jaar en ouder heeft vrijwel iedereen minimaal één keer in een jaar contact met de huisartsenpraktijk.

In een jaar heeft een patiënt ongeveer 5 contacten met de huisarts

Patiënten die in een jaar contact hebben met een huisartsenpraktijk, hebben jaarlijks ongeveer 5 contacten. Er is zijn grote verschillen in het aantal contacten tussen de leeftijdscategorieën. Het aantal varieert van gemiddeld 2,3 contacten bij kinderen van 5 tot 18 jaar tot ruim 15 contacten per jaar in de groep van 85 jaar en ouder.

Meer informatie

 

Datum publicatie

13-04-2021

Gebruik tandartsenzorg naar geslacht

Contact met de tandarts 2020

LeeftijdPercentage
Totaal78,8
Mannen77
Vrouwen80,5
0-335,2
4-1195,2
12-1593,8
16-1989,7
20-2978,2
30-2976,8
40-4984,5
50-5484,9
55-6481,4
65-7473
75+60,4
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk het zorggebruik van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Ongeveer 79% van de bevolking bezoekt jaarlijks de tandarts

Ongeveer 79% van alle inwoners van Nederland heeft naar eigen zeggen in 2020 minstens één keer contact met een tandarts. Redenen voor het tandartsenbezoek zijn de periodieke controle, behandeling, bijvoorbeeld naar aanleiding van de controle, of acute klachten. Een patiënt die de tandarts bezocht, deed dat gemiddeld 3 keer per jaar. Het percentage dat minimaal 1 keer per jaar de tandarts bezoekt is groter onder vrouwen dan onder mannen. Ongeveer 39% van de inwoners gaat minimaal 1 keer per jaar naar de mondhygiënist. Het aantal contacten met deze zorgverleners is onbekend. 

Advies is vanaf het tweede levensjaar naar de tandarts of mondhygiënist

Het Ivoren Kruis adviseert om kinderen vanaf het tweede levensjaar jaarlijks mee te nemen naar de tandarts of mondhygiënist. Mensen met een kunstgebit wordt geadviseerd om één maal per twee jaar een bezoek aan de tandarts te brengen (Ivoren Kruis, 2015).

Meer informatie

Datum publicatie

30-11-2021

Gebruik tandartsenzorg naar opleiding

Contact met de tandarts 2020

2020
basisonderwijs64,1
vmbo, mbo1, avo onderbouw70,6
havo, vwo, mbo80,0
hbo, wo bachelor80,9
wo, master, doctor85,7
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk het zorggebruik van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Bezoek aan de tandarts neemt toe met opleidingsniveau

Bijna 86% van de hoog opgeleide mensen heeft in 2020 naar eigen zeggen ten minste één contact met een tandarts. Dit percentage is bijna anderhalf maal zo groot als het percentage (64%) laagst opgeleide mensen dat minimaal één maal de tandarts bezocht. Met het stijgen van het opleidingsniveau neemt het percentage personen dat de tandarts bezoekt toe, maar daalt het aantal contacten met de tandarts. Zo gaande hoogstopgeleiden gemiddeld 2,5 keer naar de tandarts en de laagstopgeleiden 2,3 keer.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

13-04-2021

Gebruik fysio- en oefentherapie naar geslacht

Gebruik van fysio- of oefentherapie 2020

Door thuiswonende mensen (volgens eigen opgave)
Fysio- en oefentherapeut

Mannen

Vrouwen

Totaal

% met contact

21,8

29,6

25,7

Aantal contacten per inwoner

2,5

3,7

3,1

Aantal contacten per patiënt

11,5

12,6

12,1

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk het zorggebruik van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Bijna 26% van bevolking heeft jaarlijks contact met fysio- of oefentherapeut

Bijna 26% van de thuiswonende bevolking had naar eigen zeggen in 2020 contact met een fysio- of oefentherapeut. Patiënten die in 2020 werden behandeld door een fysio- of oefentherapeut hadden gemiddeld 12 behandelingen. Vrouwen gingen vaker naar de fysio- of oefentherapeut dan mannen.  Volgens de NIVEL Zorgregistratie Eerste lijn zijn de meest voorkomende aandoeningen waarvoor zorg gevraagd wordt, aandoeningen van spier, pees en bindweefsel van de lumbale en cervico-thoracale wervelkolom. Hieronder vallen respectievelijk lage rugpijn en pijn aan de nek/schouder (van den Dool & Meijer, 2021).

Meer informatie

 

Datum publicatie

13-04-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. van den Dool J, Meijer W. Zorg door de Fysiotherapeut: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, Jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019. Utrecht: NIVEL; 2021. Bron

Gebruik orthodontist naar leeftijd

Bijna helft van de 12- tot en met 15-jarigen bezoekt de orthodontist

De orthodontist werd in 2019 door bijna de helft van de 12- tot en met 15-jarigen ten minste één maal geconsulteerd, onder 16- tot en met 19-jarigen was dit aandeel nog ruim 26,5%, om in oudere leeftijdsgroepen te dalen tot rond de 4%. Het verschil tussen mannen en vrouwen is gering, respectievelijk 8,1 en 8,6%. Het aantal contacten per persoon is niet bekend.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

30-11-2021

Gebruik mondhygiënist naar leeftijd

Bezoek aan de mondhygiënist hoogst onder 55 tot en met 64-jarigen

In de leeftijdsgroepen van 30 tot en met 74 jaar gaf meer dan een derde van de mensen aan in 2019 de mondhygiënist bezocht te hebben. Met 45,9% was het aandeel 55- tot en met 64-jarigen bijna twee keer zo groot als in de jongere en oudste leeftijdsgroepen. Meer vrouwen dan mannen brachten in dit jaar een bezoek aan de mondhygiënist, respectievelijk 35,3 en 40,5%. 

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

30-11-2021

Verantwoording

Definities
 • Eerstelijnszorg is de eerste zorg die mensen met hulpvraag ontvangen

  Eerstelijnszorg is de eerste zorg die mensen met een hulpvraag ontvangen. Deze zorg is direct toegankelijk. Zorgverleners in de eerstelijnszorg kunnen mensen die meer specialistische zorg nodig hebben doorverwijzen naar de tweedelijnszorg. Beroepsbeoefenaren in de eerstelijn zijn onder meer huisartsen, tandartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, eerstelijnsverloskundigen, praktijkondersteuners van de huisarts, apothekers, huidtherapeuten, mondhygiënisten en podotherapeuten.

 • Eerstelijnszorg kent verschillende aspecten

  Om eerstelijnszorg in kaart te brengen zijn verschillende aspecten te belichten:

  • Het aanbod aan eerstelijnsvoorzieningen en werkzame beroepsbeoefenaren in de eerstelijn
  • De vraag naar eerstelijnsvoorzieningen
  • Het gebruik van de eerstelijn door patiënten (het gaat dan om gebruik van eerstelijnsvoorzieningen en contacten met beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerstelijn)
  • De kosten van de eerstelijn (de door de eerstelijn verstrekte zorg)
  • De prestaties van de eerstelijn uitgedrukt in kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijn

  De vraag naar eerstelijnsvoorzieningen hebben we in het onderwerp Eerstelijnszorg niet meegenomen.

  Per bron zijn andere operationalisaties voor het beschrijven van eerstelijnszorg gebruikt, zie Bronverantwoording. Dit betekent dat de invulling van eerstelijnszorg per onderdeel (Cijfers & Context, Regionaal& Internationaal, Kosten en Zorgprestaties) kan verschillen.

 • Contact tandarts

  Minimaal  één tandartsbezoek in de afgelopen 12 maanden. Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg zijn niet meegenomen.

Bronverantwoording
 • Cijfers over aanbod en gebruik gebaseerd op verschillende soorten bronnen

  Cijfers over het aanbod en gebruik van de eerstelijn zijn gebaseerd op enquêtes of op een combinatie van informatie uit zorgregistraties en enquêtes.

  Beperkingen bij cijfers over aanbod van eerstelijnszorg

  Een nadeel van cijfers gebaseerd op alleen enquêtes is dat niet alle beroepsbeoefenaren bereikt worden. Dit komt doordat er meestal een steekproef wordt getrokken en er altijd sprake is van non-respons. Een nadeel van cijfers op basis van registraties is dat niet altijd alle beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in een beroepsregistratie (zoals het BIG-register) ook werkzaam zijn als zorgverlener. Cijfers op basis van louter registratie kan dus een overschatting geven van het aanbod van beroepsbeoefenaren.

  Specifiek aandachtspunt bij cijfers over gebruik huisartsenzorg

  Voor het beschrijven van het gebruik van de eerstelijnszorg gebruiken we de Gezondheidsenquête van het CBS en NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De belangrijkste methodologische verschillen tussen beide bronnen zijn dat:

  • de Gezondheidsenquête contacten met de huisartsenpost in principe ook meetelt (in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn niet),
  • de Gezondheidsenquête huisartscontacten met bewoners van verzorgingshuizen niet meetelt (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wel),
  • en dat de Gezondheidsenquête contacten met de praktijkondersteuner of –assistente niet meetelt (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wel).
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over eerstelijnszorg

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register)

  Aantal werkzame tandartsen, mondhygiënisten en fysiotherapeuten

  N.v.t.

  BIG-register

  CBS Bedrijvenregister

  Aantal tandartsenpraktijken

  N.v.t.

  CBS Bedrijvenregister

  CBS-Gezondheidsenquête

  Gebruik mondzorg, Gebruik fysio- en oefentherapie

  Nederlandse bevolking

  CBS-Gezondheidsenquête; CBS

  De Verloskundige

  Locaties pre-conceptiespreekuur

  N.v.t

  De Verloskundige

  KNMT-tandartsenadministratie

  Tandartsendichtheid

  N.v.t.

  KNMT-tandartsenadministratie; Staat van de mondzorg, KNMT

  Kosten van ziekten studie

  Kosten van ziekenhuiszorg naar leeftijd

  Nederlandse bevolking

  Kosten van ziekten database

  Nabijheidsstatistiek CBS Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer, Afstand in kilometers naar dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk N.v.t. Nabijheidsstatistiek CBS
  Nivel Beroepenregistratie Aantal werkzame huisartsen en verloskundigen N.v.t. Nivel Beroepenregistratie huisartsen; Nivel Beroepenregistratie verloskundigen
  Nivel Zorgregistraties eerstelijn Gebruik huisartsenzorg Nederlandse bevolking Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Register gevestigde apothekers

  Openbare apotheken

  N.v.t.

  Register gevestigde apothekers

  Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

  Aantal openbare apotheken

  N.v.t.

  SFK, Data en Feiten (SFK)

  Vergunningen apotheekhoudende huisartsen Farmatec

  Aantal apotheekhoudende huisartsen

  N.v.t.

  Farmatec.nl

   

 • Dataverzameling Gezondheidsenquête 2020

  In 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel met tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.
  De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk invloed gehad op het zorggebruik en de gezondheid van de geïnterviewden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020.

 • Register van gevestigde apotheken

  Degene die de leiding heeft over de apotheek, laat zich op eigen verzoek inschrijven in dit register. Artikel 61 van de Geneesmiddelenwet regelt dat er per apotheek altijd één apotheker moet zijn ingeschreven in het register van gevestigd apothekers. Ziekenhuisapotheken en grootbereiders zijn niet in de kaart opgenomen. De poliklinische apotheken waar patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of omwonenden terecht kunnen zijn wel in de kaart opgenomen.

 • Register van apotheekhoudende huisartsen

  Farmatec verleend apotheekvergunningen aan huisartsen in gebieden waar geen openbare apotheek gevestigd is. Huisartsen die dubbel voorkomen in het register zijn maar één keer meegeteld. Associé(e)s van een huisarts die al een apotheekvergunning (APH/H-vergunning) hebben, kunnen een associatievergunning aanvragen. Deze APG/A-vergunningen zijn niet opgenomen in de kaart, omdat deze hetzelfde adres betreffen als de APH/H-vergunning.

Methoden
 • Verschillende maten voor beschrijving onderdelen eerstelijnszorg

  Om Eerstelijnszorg te beschrijven, zijn voor verschillende onderdelen verschillende maten gebruikt. Hieronder wordt dit per onderdeel toegelicht.

 • Regionale verschillen in reistijd naar dichtstbijzijnde zorgvoorziening

  Voor het bepalen van de reistijden per vierpositiepostcode gebied is gebruik gemaakt van de Drive Time Matrix (DTM) van Geodan. Deze matrix tabel bevat de reistijden en -afstanden over de weg tussen postcodes in Nederland op vierpositiepostcodeniveau. Hierbij is uitgegaan van de snelste route met de personenauto.