Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

EerstelijnszorgCijfers & ContextAanbod eerstelijnszorg

Cijfers & Context

Nederland telt ruim 9.000 werkzame huisartsen

Regionaal & Internationaal

Meer huisartsen in het westen

Kosten

Eerstelijnszorg kost ruim 9,5 miljard euro

Zorgprestaties

Prestatie-indicatoren voor de gezondheidszorg

Aantal werkzame huisartsen

Aantal werkzame huisartsen 2019

Beroepsbeoefenaren

Aantal op 1 januari

Huisartsen:
- Zelfstandig gevestigde huisartsen
- HIDHA's/vaste waarnemers
- Wisselende waarnemers

Totaal


7.784
2.458
2.524

12.766

In Nederland zijn 12.766 huisartsen werkzaam

Op 1 januari 2019 werkten er in Nederland in totaal 12.766 huisartsen in een vaste praktijk. Het betreft zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA's en 2.524 wisselende waarnemers. Wisselende waarnemers werken voornamelijk voor korte periodes in praktijken (Batenburg et al., 2019).

Meer vrouwelijke huisartsen

Op 1 januari 2019 is meer dan de helft (58%) huisartsen vrouw (Batenburg et al., 2019). Vrouwen werken gemiddeld minder dan mannen. In 2018 werkten vrouwen gemiddeld 0,71 FTE, voor mannen was dat 0,79 FTE (Versteeg et al., 2018). 

Meer informatie

Datum publicatie

14-09-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Batenburg R, van der Velden L, Vis E, Kenens R. Cijfers uit de registratie van huisartsen – een update van de werkzaamheidscijfers voor 2018 en 2019. Utrecht: NIVEL; 2019. Bron
 2. Versteeg S, Vis E, van der Velden L, Batenburg R. De werkweek van de Nederlandse huisarts in 2018. Utrecht: NIVEL; 2018. Bron

Aantal instellingen waar huisartsen werken

Nederland telt ruim 5.000 huisartsenpraktijken

Op 1 januari 2016 waren er in Nederland  5.028 huisartsenpraktijken. Hiervan is 35% een solopraktijk, 43% een duopraktijk (praktijk met twee huisartsen) en 22% een groepspraktijk (drie of meer huisartsen). Vrouwen kiezen veel minder vaak voor een solopraktijk dan mannen. In 2016 is bijna 40% van de mannelijke huisartsen werkzaam in een solopraktijk en 29% van de vrouwelijke huisartsen (Velden et al., 2017).

Meer informatie

Datum publicatie

24-09-2018

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Nivel Beroepenregistratie huisartsen, Huisartsenregistratie. zorggegevens.nl

Literatuur

 1. Velden vander, Kasteleijn A, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen; peiling 2016. Utrecht: NIVEL; 2017. Bron

Aantal openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Aantal openbare apotheken 2021

Peildatum 1 januari

Openbare apotheken

Aantal

Overig zelfstandig

314

Zelfstandig met formule

1.092

Eigendom van keten

599

Totaal

2.005

 

 

Dit cijfer is ook onderdeel van

Ruim 2.000 openbare apotheken

Op 1 januari 2021 waren er in Nederland 2.005 openbare apotheken. Ongeveer 84% van de apotheken is verbonden aan een keten of een formule (SFK, 2021). Het aandeel zelfstandige apothekers is relatief laag, omdat het voor individuele zelfstandige apothekers niet of nauwelijks mogelijk is om afzonderlijk met zorgverzekeraars te onderhandelen (SFK, 2019). In Nederland zijn 4 grote apotheekformules met ieder meer dan tweehonderd aangesloten apotheken. Een apotheekformule bestaat uit een groep apotheken die volgens een bepaald concept zijn ingericht en/of worden gefaciliteerd vanuit een centrale organisatie. Ze zijn (veelal) verbonden aan een groothandel.

In 2017 naar schatting 344 apotheekhoudende huisartsenpraktijken

Op 1 januari 2017 waren er in Nederland naar schatting 344 apotheekhoudende huisartsenpraktijken en 486 huisartsen met een apotheekvergunning (Versteeg & Batenburg, 2019). Huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd (van Hassel et al., 2016).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

30-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. SFK. Data en feiten 2019 . Het jaar 2018 in cijfers. Den Haag: Stichting Farmaceutische Kengetallen; 2019. Bron
 2. Versteeg S., Batenburg R. Cijfers uit de registratie van huisartsen. Peiling 2017. Utrecht: NIVEL; 2019. Bron
 3. van Hassel DTP, Kasteleijn A, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen, peiling 2015. Utrecht: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL); 2016. Bron

Aantal werkzame tandartsen

Aantal werkzame tandartsen in de zorgsector 2018

Werkzaam in de zorg

Mannen

Vrouwen Totaal

Tandartsen

4.460

3.420

7.880

Orthodontisten

150

120

270

Kaakchirurgen

200

55

250

Totaal

4.810

3.595

8.400

Bron: BIG-register op CBS Statline

Nederland telt 8.400 werkzame tandartsen

Op 1 januari 2018 werkten er 8.400 tandartsen in de zorgsector; 7.880 tandartsen en 520 tandheelkundig specialisten (orthodontisten en tandartsen met specialisatie mondziekten en kaakchirurgie). 

Bijna 3.570 mondhygiënisten

In de eerstelijns mondzorg zijn ook mondhygiënisten werkzaam. De mondhygiënist richt zich op de preventieve mondzorg, met name op het voorkomen van aandoeningen. Op 1 januari 2019 waren er 3.569 mondhygiënisten werkzaam in Nederland. Mannen geven aan meer te werken dan vrouwen (41,7 uur en 0,91 FTE versus 31,6 en 0,76 FTE). De werkweek-lengte en aanstellings-omvang neemt af met de leeftijd; de oudere leeftijdsgroepen werken minder FTE en uren dan de jongere (NIVEL, 2019).

Meer informatie

Datum publicatie

14-09-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. NIVEL. Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland; Een enquête-onderzoek ten behoeve van de raming Eerstelijns Mondzorg 2019 van het Capaciteitsorgaan. Utrecht: NIVEL; 2019. Bron

Aantal tandartspraktijken

Aantal tandartspraktijken 2020 (3de kwartaal)

Type zorginstelling

Aantal

Tandartspraktijken

9.355

Praktijken van tandheelkundig specialisten

715

Totaal praktijken van tandheelkundigen

10.070

Voorlopige cijfers

Nederland telt ruim 9.350 tandartspraktijken

Het exact aantal tandartspraktijken in Nederland is niet bekend. Op basis van het CBS-bedrijven register zijn er in 2020 9.355 tandartspraktijken en 715 praktijken van tandheelkundig specialisten. Dit is inclusief solopraktijken en praktijken binnen organisaties met meer dan 100 werkzame personen.

Meer informatie

 

Datum publicatie

14-09-2020

Aantal werkzame paramedici

Aantal werkzame paramedici

Beroepsbeoefenaren

Aantal

Peiljaara

Aantal praktijken

Fysiotherapeuten

17.802

2011

4.770

Ergotherapeuten

3.511

2010

 

Oefentherapeuten

1.568

2011

 

a Peiljaar betekent op 31 december van het beschreven jaar of 1 januari van het volgende jaar.

Fysiotherapeuten vormen grootste groep paramedici

Nederland telde in 2010/2011 17.802 eerstelijnsfysiotherapeuten, 3.511 ergotherapeuten en 1.568 oefentherapeuten. De groep oefentherapeuten bestaat uit 55% oefentherapeuten Cesar en 45% oefentherapeuten Mensedieck. Er waren 4.770 fysiotherapiepraktijken, inclusief praktijken met maar één fysiotherapeut. Naast deze beroepsgroepen, die zich vaak bezighouden met aandoeningen van het bewegingsapparaat, zijn er tal van andere paramedische beroepen, zoals huidtherapeuten, diëtisten, logopedisten, optometristen en podotherapeuten. Hiervan zijn nog geen cijfers opgenomen.

Meer informatie

 

 

Aantal werkzame verloskundigen

In 2016 waren er 3.221 verloskundigen en 555 verloskundigenpraktijken

Op 1 januari 2016 waren er in Nederland 3.221 werkzame verloskundigen. Hiervan zijn 2.315 verloskundigen werkzaam in de eerste lijn en zijn 906 verloskundigen klinisch werkzaam. In 2016 telde Nederland 555 verloskundigenpraktijken in de eerste lijn. Het grootste deel van alle verloskundigen (46%) werkte in 2016 in een eigen praktijk (alleen of in maatschap) (Kenens et al., 2017). 

Onbekend aantal verloskundig actieve huisartsen

Het is niet precies bekend hoeveel verloskundig actieve huisartsen er zijn. Volgens een analyse van gegevens van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) en de NIVEL-huisartsenregistratie waren er eind 2011 waarschijnlijk minimaal 168 en maximaal 458 verloskundig actieve huisartsen. In 1977 waren er zo'n 2.700 huisartsen verloskundig actief. Daarna is het aantal gedaald tot 1.120 in 1998 en 465 in 2002 (Van der Velden et al., 2012). Zowel het aantal huisartsen dat ingeschreven staat in het CHBB-register Verloskunde als het aantal praktijken dat in de NIVEL-huisartsenregistratie heeft aangegeven dat zij bevallingen begeleiden, is sinds 2011 gedaald. Steeds minder huisartsen houden zich dus bezig met de begeleiding van zwangere vrouwen. 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Kenens RJ, Batenburg RS, Kasteleijn A. Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2016. Utrecht: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL); 2017. Bron
 2. Van der Velden L, Hingstman L, Wiegers T, Kenens RJ. Huisartsenzorg in cijfers: Verloskundig actieve huisarts bestaat nog steeds. Huisarts Wet. 2012;55(3):131. Bron

Aantal huisartsenposten en SEH's

Aantal huisartsenposten en samenwerking met SEH's 2020

Type locatie

Aantal locaties

Peiljaar

Huisartsenposten

113

2020

Totaal aantal afdelingen Spoedeisende Hulp:

 • SEH's met 24/7 uurs openstelling (80)
 • SEH's met dag/avond openstelling (3)

83
 

2020

Bron: Gebaseerd op Benchmark huisartsenposten 2019 (InEen, 2020); bewerkt door RIVM; RIVM, 2020

113 huisartsenposten

Rond 2000 ontstonden in veel regio’s in Nederland huisartsenposten. In 2020 (peildatum oktober) waren er 113 HAP's die georganiseerd waren in 55 huisartsendienstenstructuren (HDS’en). Bij een huisartsenpost werken gemiddeld 70 huisartsen en 22 triagisten.

80 ziekenhuislocaties met een SEH-afdeling

Volgens de Analyse gevoelige ziekenhuizen 2020 zijn er in totaal 83 ziekenhuislocaties met een SEH. Hiervan zijn 80 locaties 24/7 uur geopend, 3 SEH’s zijn overdag en ’s avonds geopend en zijn ’s nachts gesloten.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

11-01-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. RIVM. Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2020 (Analyse gevoelige ziekenhuizen). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2020. Bron

Verantwoording

Definities
 • Eerstelijnszorg is de eerste zorg die mensen met hulpvraag ontvangen

  Eerstelijnszorg is de eerste zorg die mensen met een hulpvraag ontvangen. Deze zorg is direct toegankelijk. Zorgverleners in de eerstelijnszorg kunnen mensen die meer specialistische zorg nodig hebben doorverwijzen naar de tweedelijnszorg. Beroepsbeoefenaren in de eerstelijn zijn onder meer huisartsen, tandartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, eerstelijnsverloskundigen, praktijkondersteuners van de huisarts, apothekers, huidtherapeuten, mondhygiënisten en podotherapeuten.

 • Eerstelijnszorg kent verschillende aspecten

  Om eerstelijnszorg in kaart te brengen zijn verschillende aspecten te belichten:

  • Het aanbod aan eerstelijnsvoorzieningen en werkzame beroepsbeoefenaren in de eerstelijn
  • De vraag naar eerstelijnsvoorzieningen
  • Het gebruik van de eerstelijn door patiënten (het gaat dan om gebruik van eerstelijnsvoorzieningen en contacten met beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerstelijn)
  • De kosten van de eerstelijn (de door de eerstelijn verstrekte zorg)
  • De prestaties van de eerstelijn uitgedrukt in kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijn

  De vraag naar eerstelijnsvoorzieningen hebben we in het onderwerp Eerstelijnszorg niet meegenomen.

  Per bron zijn andere operationalisaties voor het beschrijven van eerstelijnszorg gebruikt, zie Bronverantwoording. Dit betekent dat de invulling van eerstelijnszorg per onderdeel (Cijfers & Context, Regionaal& Internationaal, Kosten en Zorgprestaties) kan verschillen.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over eerstelijnszorg

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register)

  Aantal werkzame tandartsen en mondhygiënisten

  N.v.t.

  BIG-register

  CBS Bedrijvenregister

  Aantal tandartsenpraktijken

  N.v.t.

  CBS Bedrijvenregister

  Enquête Capaciteitsorgaan

  Aantal werkzame tandartsen en mondhygiënisten

  N.v.t

  Capaciteitsplan mondzorg

  CBS-Gezondheidsenquête

  Gebruik huisartsenzorg, Gebruik mondzorg, Gebruik fysio- en oefebtherapie

  Nederlandse bevolking

  CBS-Gezondheidsenquête; CBS

  De Verloskundige

  Locaties pre-conceptiespreekuur

  N.v.t

  De Verloskundige

  KNMT-tandartsenadministratie

  Tandartsendichtheid

  N.v.t.

  KNMT-tandartsenadministratie; Staat van de mondzorg, KNMT

  Kosten van ziekten studie

  Kosten van ziekenhuiszorg naar leeftijd

  Nederlandse bevolking

  Kosten van ziekten database

  Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

  Gebruik huisartsenzorg

  Nederlandse bevolking

  Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

  OECD Health Statistics

  Gebruik antibiotica voorschriften huisarts/medisch specialist

  Nederlandse bevolking

  OECD; ECDC, 2014

  Registratie fysiotherapeuten

  Aantal fysiotherapeuten

  N.v.t.

  Registratie fysiotherapeuten; Nivel Beroepen in de gezondheidszorg

  Register gevestigde apothekers

  Openbare apotheken

  N.v.t.

  Register gevestigde apothekers

  Registratie oefentherapeuten

  Aantal oefen therapeuten

  N.v.t.

  Registratie oefentherapeuten; Nivel Beroepen in de gezondheidszorg

  Registratie Huisartsen

  Werkzame huisartsen

  N.v.t.

  Registratie Huisartsen; Beroepen in de gezondheidszorg

  Registratie verloskundigen

  Wekzame verloskundigen

  N.v.t.

  Registratie verloskundigen; Beroepen in de gezondheidszorg

  Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

  Aantal openbare apotheken

  N.v.t.

  SFK, Data en Feiten (SFK)

  De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen

  Voorschrijfgedrag

  Nederlandse bevolking

  De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen

  Vergunningen apotheekhoudende huisartsen Farmatec

  Aantal apotheekhoudende huisartsen

  N.v.t.

  Farmatec.nl

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. ECDC ECentr. Legionnaires’ disease in Europe. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2014. Bron
 • Dataverzameling Gezondheidsenquête 2020

  In 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel met tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.
  De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk invloed gehad op het zorggebruik en de gezondheid van de geïnterviewden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020.

 • Locaties huisartsenposten

  Voor de huisartsenposten is gebruik gemaakt van de Benchmark huisartsenposten 2019 (Ineen, 2020) met peildatum 31 december 2019. Na deze datum zijn de volgende wijzigingen opgetreden. De wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de kaart:

  • Op 6 januari 2020 is de Spoedpost in Oldenzaal gesloten.
  • Per januari 2020 zijn de huisartsenposten in Deurne, Bladel, Eersel en Valkenswaard gesloten (Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo))
  • Per september 2020 is de huisartsenpost in Hardenberg verhuisd.

  Voor de SEH is gebruik gemaakt van de Bereikbaarheidsanalyse SEHs en acute verloskunde 2020 (RIVM, 2020) met als peildatum juni 2020. 

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. RIVM. Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2020 (Analyse gevoelige ziekenhuizen). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2020. Bron
 • Cijfers over aanbod en gebruik gebaseerd op verschillende soorten bronnen

  Cijfers over het aanbod en gebruik van de eerstelijn zijn gebaseerd op enquêtes of op een combinatie van informatie uit zorgregistraties en enquêtes. In onderstaande tabel is per bron weergegeven welke operationalisatie voor eerstelijnszorg is gebruikt. 

  Tabel: Gebruikte bronnen eerstelijnszorg en operationalisatie eerstelijnszorg per bron

  Bron

  Operationalisatie aanbod

  Cijfers op NIVEL.nl beroepenregistraties en monitors (waaronder Beroepenregistratie huisartse en Beroepenregistratie verloskundigen )

  Aantal werkzame beroepsbeoefenaren (huisartsen en verloskundigen)

  Aantal instellingen (huisartspraktijken)

  CBS Arbeidspositie medisch geschoolden

  Werkzame tandartsen

  CBS Actieve bedrijven

  Aantal instellingen (tandartspraktijken)

   

  Operationalisatie gebruik

  CBS-Gezondheidsenquête

  Contacten met tandarts

  Contacten met huisarts

  Contacten met fysiotherapeut

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Contacten met huisarts

   

  Beperkingen bij cijfers over aanbod van eerstelijnszorg

  Een nadeel van cijfers gebaseerd op alleen enquêtes is dat niet alle beroepsbeoefenaren bereikt worden. Dit komt doordat er meestal een steekproef wordt getrokken en er altijd sprake is van non-respons. Een nadeel van cijfers op basis van registraties is dat niet altijd alle beroepsbeoefenaren die ingeschreven staan in een beroepsregistratie (zoals het BIG-register) ook werkzaam zijn als zorgverlener. Cijfers op basis van louter registratie kan dus een overschatting geven van het aanbod van beroepsbeoefenaren.

  Specifiek aandachtspunt bij cijfers over trends in aanbod eerstelijnszorg

  Er zijn ook nog enkele specifieke beperkingen voor de cijfers die zijn gebruikt bij het beschrijven van trends in aanbod. In de cijfers tot 1999 zitten meerdere trendbreuken door verandering van bron, definitie of berekeningswijze. De voornaamste trendbreuk bij huisartsen was die tussen 1998 en 1999; het ging om een daling van rond de tweehonderd huisartsen. Voor tandartsen waren er meerdere, aanzienlijke trendbreuken. De voornaamste trendbreuk was die tussen 1998 en 1999; het ging om een daling van rond de duizend tandartsen. De trendbreuken daarvoor hingen samen met het al dan niet meetellen van 65-plussers. Het ging om verschillen van 520 tandartsen tussen 1990 en 1991 en 371 tandartsen tussen 1995 en 1996. Voor meer informatie zie: Breuken in de tijdsreeksen van Beroepen in de Gezondheidszorg.

  Specifiek aandachtspunt bij cijfers over gebruik huisartsenzorg

  Voor het beschrijven van het gebruik van de eerstelijnszorg gebruiken we de Gezondheidsenquête van het CBS en NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De belangrijkste methodologische verschillen tussen beide bronnen zijn dat:

  • de Gezondheidsenquête contacten met de huisartsenpost in principe ook meetelt (in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn niet),
  • de Gezondheidsenquête huisartscontacten met bewoners van verzorgingshuizen niet meetelt (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wel),
  • en dat de Gezondheidsenquête contacten met de praktijkondersteuner of –assistente niet meetelt (NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wel).
 • Cijfers over kosten van eerstelijnszorg op basis Kosten van Ziektenstudie

  De gegevens over kosten van de eerstelijnszorg die worden gepresenteerd zijn afkomstig uit de Nederlandse Kosten van Ziektenstudie (KVZ-studie). In deze studie worden de totale kosten van de gezondheidszorg verdeeld naar leeftijd, geslacht, diagnose, sector, zorgfunctie (preventie, cure en overig) en financiering. Een deel van de cijfers uit de KVZ-studie wordt hier gepresenteerd. Het meest recente jaar waarvoor een gedetailleerde uitsplitsing is gemaakt van de zorgkosten is 2011. Een overzicht van alle cijfers uit de KVZ-studie over 2003, 2005, 2007 en 2011 is te vinden op de website Kosten van ziekten.nl. In onderstaande tabel staat de operationalisatie van eerstelijnszorg in de KVZ-studie. De indeling in sectoren is gebaseerd op de StatLine tabel Zorgrekeningen van het CBS. De Zorgrekeningen delen de zorgsector in zogeheten actoren in. De sector eerstelijnszorg is samengesteld uit vijftien actoren. Deze zijn over vijf subsectoren verdeeld.

  Voor meer informatie zie: Methodologie berekening van de zorgkosten in de Kosten van Ziektenstudie.

   

  Operationalisatie van eerstelijnszorg in de KVZ-studie
  Actoren Operationalisatie
  Huisartsenzorg Huisartsenpraktijken
  Mondzorg

  Praktijken van mondhygiënisten

  Praktijken van tandartsen

  Tandtechnici

  Verloskunde Praktijken van verloskundigen
  Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijken
  Overige eerstelijnszorg

  Cesarpraktijken

  Diëtistenpraktijken

  Ergotherapeutenpraktijken

  Mensendieckpraktijken

  Podotherapeutenpraktijken

  Praktijken van psychologen

  Sportmedische adviescentra

  Samenwerkingsverbanden (ketenzorg)

 • Cijfers over zorgprestaties eerstelijnszorg gebaseerd op Zorgbalans

  Cijfers over de prestaties van de eerstelijnszorg zijn gebaseerd op de indicatoren van de Zorgbalans (van den Berg et al., 2014). Deze indicatorenset geeft inzicht in de prestaties van de gezondheidszorg op het gebied van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Deze drie zijn verder onder te verdelen in:

  Betaalbaarheid/kosten

  • zorguitgaven
  • macrodoelmatigheid (prestaties op publieke doelen afgezet tegen de uitgaven)
  • mesodoelmatigheid (bijvoorbeeld productiviteit van ziekenhuizen, ligduur, etc.)

  Kwaliteit

  • effectiviteit
  • patiëntveiligheid
  • vraaggerichtheid

  Toegankelijkheid

  • geografische toegankelijkheid
  • financiële toegankelijkheid
  • tijdigheid
  • toegankelijkheid naar behoefte
  • keuzevrijheid
    

  Beschrijving kwaliteit en toegankelijkheid eerstelijnszorg op basis van registraties en enquêtes

  Voor de cijfers over de kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg zijn zorgregistraties, administratieve databases en enquêtes gebruikt. Zo is het voorschrijfgedrag van huisartsen inzichtelijk gemaakt aan de hand van door Vektis verstrekte declaratiegegevens. Op basis van een enquête naar rookgewoonten is achterhaald hoe vaak huisartsen adviezen geven om te stoppen met roken. In onderstaande tabel is per bron weergegeven welke operationalisatie voor eerstelijnszorg is gebruikt.

  Tabel: Gebruikte bronnen en operationalisatie kwaliteit en toegankelijkheid eerstelijnszorg
  Bron Operationalisatie

  Vektis (declaratiegegevens medicijnvoorschriften)

  Voorschrijfgedrag huisartsen

  OECD Health Statistics (database)

  Gebruik antibiotica voorschriften huisarts/medisch specialist

  Antimicrobial consumption interactive database (ESAC-Net)

  Gebruik antibiotica voorschriften huisarts/medisch specialist

  Continu Onderzoek Rookgewoonten (Stivoro, Trimbos-instituut), 2001-2013

  Stopadvies huisarts

  Advies medicatie huisarts

  Advies doorverwijzing huisarts

  NIVEL Beroepenregistratie

  Locatie huisarts- en fysiotherapiepraktijken

  CQ-Index (NIVEL)

  Patiëntervaringen huisartsenzorg en fysiotherapie

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van den Berg MJ, de Boer D, Gijsen R, Heijink R, Limburg LCM, Zwakhals L. Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; 2014. Bron
 • Register van gevestigde apotheken

  Degene die de leiding heeft over de apotheek, laat zich op eigen verzoek inschrijven in dit register. Artikel 61 van de Geneesmiddelenwet regelt dat er per apotheek altijd één apotheker moet zijn ingeschreven in het register van gevestigd apothekers. Ziekenhuisapotheken en grootbereiders zijn niet in de kaart opgenomen. De poliklinische apotheken waar patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of omwonenden terecht kunnen zijn wel in de kaart opgenomen.

 • Register van apotheekhoudende huisartsen

  Farmatec verleend apotheekvergunningen aan huisartsen in gebieden waar geen openbare apotheek gevestigd is. Huisartsen die dubbel voorkomen in het register zijn maar één keer meegeteld. Associé(e)s van een huisarts die al een apotheekvergunning (APH/H-vergunning) hebben, kunnen een associatievergunning aanvragen. Deze APG/A-vergunningen zijn niet opgenomen in de kaart, omdat deze hetzelfde adres betreffen als de APH/H-vergunning.

Methoden
 • Verschillende maten voor beschrijving onderdelen eerstelijnszorg

  Om Eerstelijnszorg te beschrijven, zijn voor verschillende onderdelen verschillende maten gebruikt. Hieronder wordt dit per onderdeel toegelicht.

 • Aanbod eerstelijnszorg in VenZinfo

  We gebruiken voor het beschrijven van het huidige aanbod van de eerstelijn de cijfers zoals gepresenteerd in NIVEL Beroepenregistraties, CBS Actieve Bedrijven en CBS Arbeidspositie medisch geschoolden. De trends in het aanbod van de eerstelijn is gebaseerd op CBS Arbeidspositie medisch geschoolden.We presenteren het zorgaanbod van de eerstelijn aan de hand van het aantal beroepsbeoefenaren en in het aantal praktijken. Deze worden uitgedrukt in absoluut aantal in heel Nederland en het gemiddeld aantal per 100.000 inwoners ( voor de trends). Die laatst genoemde maat wordt veelgebruikt door internationale organisaties omdat deze rekening houdt met veranderingen of verschillen in bevolkingsomvang. Voor het berekenen van de trends in zorgaanbod zijn twee tabellen van CBS Statline gecombineerd; de tabel  Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en aanbod en de tabel  Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.

  Het aanbod uitgedrukt in aantal per 100.000 inwoners houdt overigens geen rekening met de leeftijdsopbouw van de bevolking. Bij vergelijking van het zorgaanbod tussen jaren of regio's is het dan ook belangrijk om te beseffen dat in relatief oudere populaties er wellicht een grotere behoefte is aan zorg.

 • Gebruik eerstelijnszorg in VenZinfo

  Voor het beschrijven van het gebruik van eerstelijnszorg gebruiken we cijfers afkomstig uit de CBS Gezondheidsenquête.We gebruiken de cijfers zoals gepresenteerd op CBS Statline. Voor de huisartsenzorg presenteren we daarnaast ook de cijfers afkomstig uit beschikbare huisartsregistratie LINH.

  Het zorggebruik wordt door het CBS uitgedrukt in verschillende maten:
  •    percentage van de bevolking met ten minste één contact met een zorgverlener in een jaar
  •    aantal contacten per inwoner (of per 100 inwoners) per jaar
  •    aantal contacten per patiënt/cliënt (persoon met ten minste één eenheid binnen een jaar)
  We presenteren het relatieve zorggebruik voor de hele bevolking en, voor zover mogelijk, naar geslacht. De trends in gebruik van eerstelijnszorg laten we zien aan de hand van het percentage van de bevolking met ten minste één contact met de eerstelijnszorg in een jaar.Zie voor een beschrijving van de methode zoals gehanteerd door het CBS.

 • Kwaliteit en toegankelijkheid eerstelijnszorg

  We gebruiken de cijfers zoals gepresenteerd in de Zorgbalans 2014. Voor de gehanteerde methode zie (van den Berg et al., 2014).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. van den Berg MJ, de Boer D, Gijsen R, Heijink R, Limburg LCM, Zwakhals L. Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; 2014. Bron
 • Regionale verschillen in vraag en aanbod van de huisartsenzorg

  Voor de berekening van de afstemming is de totale vraag van de gemeente in contactminuten gedeeld door het aantal fte huisartsen in die gemeente. Dit geeft een indicatie van het aantal contactminuten dat één fte huisarts per jaar moet werken om aan de vraag te voldoen. Om te berekenen of een gemeente meer of minder dan gemiddeld aan huisartsen heeft wordt het totaal aantal contact minuten met de huisartsen in een gemeente gedeeld door het landelijk gemiddeld aantal contactminuten per fte huisarts. Dit resultaat is vervolgens afgetrokken van het aanbod fte huisartsen in een gemeente. Via deze berekening wordt bepaald of een gemeente meer of minder fte huisartsen heeft ten opzichte van het verwacht aantal huisartsen op basis van de vraag. Deze afstemming is berekend met het instrument dat bekend staat als de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM). De VAAM wordt gepresenteerd in de vorm van een internetapplicatie.

 • Regionale verschillen in reistijd naar dichtstbijzijnde zorgvoorziening

  Voor het bepalen van de reistijden per vierpositiepostcode gebied is gebruik gemaakt van de Drive Time Matrix (DTM) van Geodan. Deze matrix tabel bevat de reistijden en -afstanden over de weg tussen postcodes in Nederland op vierpositiepostcodeniveau. Hierbij is uitgegaan van de snelste route met de personenauto. 

 • Dataverzameling Gezondheidsenquête 2020

  In 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel met tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.
  De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk invloed gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020.