Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Coronaire hartziektenCijfers & ContextOorzaken en gevolgen

Cijfers & Context

Sterfte neemt af

Regionaal & Internationaal

Meeste sterfgevallen in Groningen en Zuid-Limburg

Kosten

Zorguitgaven coronaire hartziekten 2,3 miljard

Preventie & Zorg

84.000 ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekte

Risicofactoren voor coronaire hartziekten

Risicofactoren voor nieuwe gevallen van coronaire hartziekten

Mate waarin de risicofactor bijdraagt in PAR
Risicofactoren Populatie Attributief Risico (%)
Verhoogde bloeddruk 32
Roken 30
Verhoogd totaal serumcholesterolgehalte 20
Lichamelijke inactiviteit 16
Lage groente- en fruitconsumptie 9
Hoge inname van verzadigd vet 5
Ernstig overgewicht (obesitas) 4

Leefstijlfactoren spelen belangrijke rol

Leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van coronaire hartziekten, vooral roken, voeding en bewegen. Vaak beïnvloeden leefstijlfactoren allerlei biologische risicofactoren, zoals een ongunstig cholesterolgehalte, verhoogde bloeddruk, overgewicht, diabetes mellitus en bloedstolling (hemostase). Door deze interacties kunnen coronaire hartziekten ontstaan. Buiten deze risicofactoren zijn hoge leeftijd en mannelijk geslacht de belangrijkste oorzaken voor het optreden van coronaire hartziekten.

Nieuwe gevallen door verhoogde bloeddruk en roken

Op grond van berekeningen van het Populatie Attributief Risico (PAR) blijken verhoogde bloeddruk en roken een belangrijke bijdrage te leveren aan het aantal nieuwe gevallen van coronaire hartziekten, gevolgd door verhoogd cholesterol en lichamelijke inactiviteit.
 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Nederlandse Hartstichting(NHS). Hart- en vaatziekten in Nederland 2006. Cijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting; 2006. GoogleScholar

Genetische factoren en coronaire hartziekten

Bijdrage genetische factoren varieert

Schattingen van de totale bijdrage van genetische factoren aan coronaire hartziekten zijn sterk variabel. Genetische factoren kunnen het risico op coronaire hartziekten beïnvloeden via onder andere het lipidenmetabolisme, bloeddrukregulatie, bloedsuikerregulatie, bloedstolling en ontwikkeling van overgewicht (Watkins & Farrall, 2006; Libby et al., 2009; Arora & Newton-Cheh, 2010; Smith et al., 2010).

Hoger risico bij mutaties in genen van cholesterol- en lipidenmetabolisme

De zogenaamde monogene aandoeningen, veroorzaakt door afwijkingen in één gen, hebben een directe en sterke relatie met coronaire hartziekten. Dit wordt vooral veroorzaakt door genmutaties betrokken bij het cholesterol- en het lipidenmetabolisme. Een voorbeeld is Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Bij deze aandoening hebben personen uit bepaalde families een veel hoger cholesterolgehalte in het bloed dan andere mensen. FH wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door mutaties in de LDL-receptor en andere genen, zoals het PCSK9-gen en het ABCA1-gen (Watkins & Farrall, 2006).
 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Watkins H, Farrall M. Genetic susceptibility to coronary artery disease: from promise to progress. Nat Rev Genet. 2006;7(3):163-73. Pubmed | DOI
 2. Libby P, Ridker PM, Hansson GK. Inflammation in atherosclerosis: from pathophysiology to practice. J Am Coll Cardiol. 2009;54(23):2129-38. Pubmed | DOI
 3. Arora P, Newton-Cheh C. Blood pressure and human genetic variation in the general population. Curr Opin Cardiol. 2010;25(3):229-37. Pubmed | DOI
 4. Smith NL, Chen M-H, Dehghan A, Strachan DP, Basu S, Soranzo N, et al. Novel associations of multiple genetic loci with plasma levels of factor VII, factor VIII, and von Willebrand factor: The CHARGE (Cohorts for Heart and Aging Research in Genome Epidemiology) Consortium. Circulation. 2010;121(12):1382-92. Pubmed | DOI

Verschillen in risicofactoren tussen mannen en vrouwen

Vrouwen hebben ander risicoprofiel dan mannen

 • Na de overgang wordt het cardiovasculaire risicoprofiel van vrouwen ongunstiger: hogere bloeddruk en/of hoger cholesterolgehalte en/of ontstaan van diabetes mellitus en/of ongunstigere vetverdeling. Hierdoor neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen toe.
 • Obstetrische anamnese (zwangerschapshypertensie of diabetes) en menopauzale status zijn van belang voor juiste risico-inschatting bij vrouwen.
 • Bij vrouwen is vaker dan bij mannen sprake van auto-immuunziekten. Deze aandoeningen, waaronder reumatoïde artritis, zijn relatief nieuwe risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Ziektebeeld en beloop is anders vrouwen dan bij mannen

 • Vrouwen wachten langer voordat zij een arts raadplegen bij klachten (patient-delay). Ook blijkt dat artsen het lastiger vinden om de klachten op juiste wijze te interpreteren, zodat de behandeling later wordt ingezet (doctors-delay) (Coventry et al., 2011).
 • Vrouwen met een hartinfarct hebben meer en vaak andere symptomen waardoor er minder snel aan een hartinfarct wordt gedacht dan bij mannen (Coventry et al., 2011).
 • Vrouwen ervaren vaker angineuze klachten (zoals pijn op de borst) terwijl zij minder obstructief coronairlijden (vernauwing van de kransslagaders door slagaderverkalking) hebben (Gulati et al., 2009).
 • Vrouwen krijgen gemiddeld 7-10 jaar later hart- en vaatziekten dan mannen (Jneid et al., 2008).

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Coventry LL, Finn J, Bremner AP. Sex differences in symptom presentation in acute myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis. Heart Lung. 2011;40(6):477-91. Pubmed | DOI
 2. Gulati M, Cooper-de Hoff RM, McClure C, B Johnson D, Shaw LJ, Handberg EM, et al. Adverse cardiovascular outcomes in women with nonobstructive coronary artery disease: a report from the Women's Ischemia Syndrome Evaluation Study and the St James Women Take Heart Project. Arch Intern Med. 2009;169(9):843-50. Pubmed | DOI
 3. Jneid H, Fonarow GC, Cannon CP, Hernandez AF, Palacios IF, Maree AO, et al. Sex differences in medical care and early death after acute myocardial infarction. Circulation. 2008;118(25):2803-10. Pubmed | DOI

Verantwoording

Definities
 • Coronaire hartziekten

  Coronaire hartziekten, of ischemische hartziekten, zijn ziekten van het hart die het gevolg zijn van slagaderverkalking (atherosclerose) of afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën). Door de vernauwing of blokkade van het bloedvat die daarvan het gevolg is ontstaat zuurstoftekort (ischemie) in de hartspier.

  Acute en chronische vormen

  Coronaire hartziekten worden onderverdeeld in acute (hartinfarct of myocardinfarct) en chronische (angina pectoris) hartziekten/vormen. Bij een hartinfarct is er sprake van plotselinge, hevige pijn in de borst die lang aanhoudt. Bij angina pectoris is ook sprake van pijn op de borst, maar zijn de klachten over het algemeen veel minder hevig en belangrijk korter durend. Andere uitingen van coronaire hartziekten kunnen zijn: verminderde hartfunctie (hartfalen) en ritmestoornissen.

 • Hartinfarct

  Een hartinfarct of hartaanval ontstaat wanneer een bloedstolsel of een stuk atherosclerotische plaque een kransslagader plotseling afsluit. Door die afsluiting krijgt het bijbehorende gedeelte van de hartspier geen zuurstof en overige nutriënten meer en sterft af. De afsluiting van de kransslagader gaat gepaard met een plotselinge, hevige en lang aanhoudende pijn in de borststreek, vaak uitstralend (naar de hals, armen, kaken of mond). Misselijkheid en zweten treden ook dikwijls op. Deze symptomen kunnen ook minder uitgesproken zijn. De pijn gaat niet over in rust en reageert onvoldoende op medicijnen.

  Verlies van hartspierweefsel

  Het hart ontwikkelt op de plaats van het infarct een litteken (bindweefsel). Dat deel van de hartspier werkt dan niet meer. Als gevolg van het hartinfarct treedt verlies van hartspierweefsel op. Ook kan de elektrische geleiding beïnvloed worden, waardoor de kans op hartritmestoornissen toeneemt. De ernst van een hartinfarct hangt af van de grootte en de plaats van de beschadiging van het hart. Bij grote schade werkt de hartspier en/of de hartkleppen onvoldoende en treedt hartfalen op. Een hartinfarct is een gevaarlijke aandoening die met ernstige ritmestoornissen gepaard kan gaan en kan leiden tot de dood.

  ECG

  Het elektrocardiogram (ECG) geeft belangrijke informatie over de plaats en de ernst van de vaatafsluiting bij patiënten met een acuut hartinfarct. Op grond hiervan kan ook bepaald worden of het gaat om een hartinfarct met ST-segment elevatie (doorgaans een groot infarct) of een hartinfarct zonder ST-segment elevatie (meestal een wat kleiner infarct). Deze indeling is van belang, omdat het consequenties heeft voor de behandeling.

 • Angina pectoris

  Angina pectoris, letterlijk 'pijn op de borst', wordt veroorzaakt door een tijdelijk tekort in de bloedtoevoer van het hart. Dit komt vrijwel altijd door een (of meer) vernauwing(en) in een van de kransslagaders, waardoor een deel van de hartspier te weinig zuurstof krijgt. Meestal ontstaat dit gebrek aan zuurstof bij lichamelijke inspanning of emotie, dus als het hart harder moet werken en de hartspier meer zuurstof nodig heeft dan het vernauwde bloedvat kan aanvoeren. In tegenstelling tot bij een hartinfarct verdwijnen de symptomen bij angina pectoris direct nadat de inspanning is beëindigd of de emotionele prikkel is weggenomen. Angina pectoris geeft een typische beklemmende, drukkende pijn achter het borstbeen die kort (minuten) aanhoudt.

Bronverantwoording
 • Huisartsenregistratie van coronaire hartziekten

  Voor bepaling van de prevalentie en aantal nieuwe gevallen  in de huisartsenpraktijk zijn de gegevens gebruikt van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Hiermee wordt geschat hoeveel mensen bij de huisarts bekend zijn in het betreffende jaar (jaarprevalentie) en hoeveel nieuwe patiënten er in dat jaar bij zijn gekomen. Voor de beschrijving van de trend in prevalentie en aantal nieuwe gevallen  is gebruik gemaakt van twee andere huisartsenregistraties: FaMe-net en RNFM, voorheen RNH-Limburg-Limburg. Deze twee registraties registreren al meer dan twintig jaar het voorkomen van ziekten in de huisartsenpraktijk. Omdat NIVEL Zorgregistraties eerste lijn over een kortere periode gegevens heeft, is er voor gekozen om deze niet te gebruiken voor de beschrijving van de trends.

  Gebruikte ICPC-codes: K75 voor acuut hartinfarct, K74 voor angina pectoris en K76 voor andere/chronische ischemische hartziekten. Voor het berekenen van de prevalentie en het aantal nieuwe gevallen van coronaire hartziekten is in de NIVEL Zorgregistratie eerste lijn, FaMe-net en RNH-Limburg een cluster gemaakt van K74 en/of K75 en/of K76. Hierbij is ontdubbeld: als mensen twee of drie aandoeningen hebben, tellen ze maar een keer mee.

   

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl
  2. FaMe-net, Family Medicine Network. zorggegevens.nl
  3. RNFM, voorheen RNH-Limburg, Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht voorheen: Registratienet Huisartspraktijken Limburg. zorggegevens.nl
 • Coronaire hartziekte: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

  Een deel van de personen die een coronaire hartziekte krijgen, wordt opgenomen in een ziekenhuis. Met name opnamecijfers (LBZ) voor hartinfarct geven een indicatie van de incidentie, omdat patiënten na een hartinfarct meestal worden opgenomen in een ziekenhuis (tenzij ze direct overlijden). Opnamen voor een chronische vorm van coronaire hartziekten hebben vooral te maken met de diagnostiek en behandeling van angina pectoris (NHS, 1995).

  Gebruikte ICD-9-codes: 410-414

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. LBZ, Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg . zorggegevens.nl
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
 • Indeling volgens ICD en ICPC

  ICD-9 ICD-10 ICPC
  Acuut myocard infarct (410)  Acuut myocardinfarct (I21) en recidief myocardinfarct (I22) Acuut hartinfarct (K75)
  Overige acute en subacute vormen van ischemische hartziekten (411) en angina pectoris (413) Angina pectoris (I20) en overige acute ischemische hartziekten (I24)  Angina pectoris (K74)
  Oud myocard hartinfarct (412) en overige vormen van ischemische hartaandoeningen (414) Bepaalde actuele complicaties na acuut myocardinfarct (I23) en chronische ischemische hartziekte (I25) Andere/chronische ischemische hartziekten ((K76)
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over coronaire hartziekten

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking NZR
  FaMe-net

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking FaMe-net 
  RNH-Limburg  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen Nederlandse bevolking RNH-Limburg
  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen
  met coronaire hartziekten als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking LMR
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor coronaire hartziekten Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
  Eurostat Aantal sterfgevallen Europese bevolking Eurostat
Methoden
 • Coronaire hartziekten: incidentie internationaal

  Het is aannemelijk dat de positie die Nederland in internationaal perspectief inneemt ten aanzien van sterfte, ook geldt voor de incidentie van coronaire hartziekten. Vanwege methodologische verschillen zijn de incidentiecijfers uit verschillende landen niet goed vergelijkbaar. Volgens de pilot-studie van de 'Joint Action for ECHIM' behoort Nederland met iets meer dan 200 gevallen per 100.000 inwoners tot de landen met een redelijk laag aantal gevallen van een acuut myocardinfarct (ICD-10 I21, I22). Van de dertien landen die meededen met de pilot, rapporteerden alleen Spanje, Italië en Litouwen een lager aantal acute hartinfarcten (Thelen et al., 2012). Het gaat hierbij om het aantal gevallen en niet om het aantal personen met een acuut hartinfarct. Omdat één persoon meerdere infarcten kan hebben is het niet hetzelfde als incidentie.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Thelen J, Kirsch NH, Finger J, von der Lippe E, Ryl L. ECHIM Pilot Data Collection, Analyses and Dissemination. Berlin: Robert Koch Institute; 2012. Bron
 • PAR

  Een PAR wordt berekend om een indruk te krijgen hoeveel procent van het aantal nieuwe gevallen van coronaire hartziekten is toe te schrijven aan een bepaalde leefstijl- of risicofactor. De PAR geeft een indicatie van de theoretisch te behalen gezondheidswinst. In werkelijkheid kan een risicofactor nooit helemaal uitgeschakeld worden (NHS, 2006).

 • Regionale verschillen: totale sterfte en de sterfte naar doodsoorzaak

  Voor de berekening van de sterftecijfers is gebruik gemaakt van de CBS Doodsoorzakenstatistiek. In deze statistiek zijn alle overleden inwoners van Nederland opgenomen, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en doodsoorzaak. De bevolking is vervolgens ingedeeld in tien leeftijdsklassen (0-jarigen, 1-24, 25-44, 45-54, 55-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-85-jarigen en 85-plussers), zowel voor mannen en vrouwen afzonderlijk als voor mannen en vrouwen samen. De doodsoorzaken zijn gecodeerd volgens de ICD-10 coderingsmethodiek. Deze indeling kent 17 hoofdgroepen (zie tabel) met daaronder diverse subgroepen.

  De analyse is gebaseerd op de gegevens van vier achtereenvolgende jaren (2009 tot en met 2012). Op het niveau van gemeenten (408 gemeenten, situatie 2013) zijn in de Atlas drie kaarten opgenomen (totale sterfte, sterfte aan hart- en vaatziekten en sterfte aan kanker). De meeste kaarten zijn op GGD-regio niveau (25 regio's, situatie 2014).

 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

Andere websites over Coronaire hartziekten