Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ContacteczeemCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Ruim 900.000 mensen met contacteczeem

Regionaal & Internationaal

Internationaal vergelijkbare cijfers ontbreken

Kosten

Kosten van zorg voor contacteczeem 111 miljoen

Preventie & Zorg

Relatief weinig klinische opnamen

Prevalentie contacteczeem in de huisartsenpraktijk

Jaarprevalentie van contacteczeem 2017

LeeftijdMannenVrouwen
0-444,943,5
5-930,836,5
10-1429,136,0
15-1927,654,1
20-2434,062,9
25-2933,864,3
30-3438,064,0
35-3938,564,4
40-4440,362,4
45-4940,563,3
50-5446,066,7
55-5949,067,8
60-6456,569,1
65-6961,370,8
70-7468,271,4
75-7980,079,8
80-8490,786,8
85+104,495,5

928.100 mensen met contacteczeem

In 2017 waren er naar schatting 928.100 mensen bij de huisarts bekend met de diagnose contacteczeem: 385.200 mannen en 542.900 vrouwen. Dit komt overeen met 45,3 per 1.000 mannen en 62,9 per 1.000 vrouwen. Het aantal personen met contacteczeem per 1.000 personen neemt toe met de leeftijd (Nivel Zorgregistraties eerste lijn). De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2017 bekend waren bij de huisarts met contacteczeem. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2017 contact te hebben gehad met de huisarts voor contacteczeem.

Meer informatie

Datum publicatie

22-10-2018

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl

Aantal nieuwe gevallen van contacteczeem in huisartsenpraktijk

Aantal nieuwe gevallen van contacteczeem 2017

LeeftijdMannenVrouwen
0-430,328,1
5-919,322,4
10-1418,623,1
15-1917,234,2
20-2420,638,2
25-2919,838,1
30-3422,638,0
35-3922,738,1
40-4423,636,2
45-4923,537,3
50-5426,637,8
55-5928,237,8
60-6431,238,8
65-6935,038,3
70-7437,439,7
75-7940,341,0
80-8443,645,4
85+47,742,5

Circa 540.000 nieuwe patiënten met eczeem in 2015

In 2015 zijn naar schatting 538.700 nieuwe patiënten met contacteczeem gediagnosticeerd door de huisarts: 223.300 mannen en 315.400 vrouwen. Dit komt overeen met 26,6 per 1.000 mannen en 36,9 per 1.000 vrouwen. Het aantal nieuwe gevallen van contacteczeem is in bijna alle leeftijdscategorieën hoger voor vrouwen dan voor mannen (Nivel Zorgregistraties eerste lijn).

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl

Interpretatie van cijfers

Eczemen lastig te classificeren

Contacteczeem is een ontsteking van de huid, die ontstaat wanneer de huid in aanraking komt met bepaalde stoffen. De klachten kunnen af en toe de kop opsteken, maar kunnen ook continu aanwezig zijn. Eczemen zijn lastig te classificeren. Het is vooral lastig voor de huisarts, die niet altijd de juiste kennis en diagnostische mogelijkheden heeft. Ook zijn bepaalde vormen van eczeem moeilijk van elkaar of van andere dermatologische aandoeningen te onderscheiden. Met deze omstandigheden moet rekening worden gehouden bij de interpretatie van de cijfers.

Onderschatting cijfers contacteczeem

Waarschijnlijk liggen de cijfers in werkelijkheid hoger dan op grond van huisartsenregistraties wordt geschat. Huisartsenregistraties bevatten slechts de relatief ernstige patiënten en niet alle mensen met contacteczeem schakelen medische hulp in. Voor mensen met beroepsgebonden contacteczeem is het bijvoorbeeld voorstelbaar dat zij denken dat het eczeem ‘nu eenmaal bij het werk hoort’.

Verantwoording

Definities
 • Contacteczeem is ontsteking van de huid door bepaalde stoffen

  Contacteczeem (ICD-9-code 692; ICD-10-code L23-L25) is een ontsteking van de huid, die ontstaat wanneer de huid in aanraking komt met bepaalde stoffen. De klachten kunnen af en toe de kop opsteken, maar kunnen ook continu aanwezig zijn. Soms heeft iemand langere tijd slechts lichte klachten, waarna de klachten weer verergeren. Contacteczeem komt vooral voor op handen, voeten of in het gezicht.

  Er worden twee vormen van contacteczeem onderscheiden:

  1. Irritatie (ortho-ergisch) contacteczeem: hierbij overtreft de (duur van de) aanraking met irriterende stoffen de belastbaarheid en het herstelvermogen van de huid. Zo kan bijvoorbeeld langdurig contact met water, zeep, oplosmiddelen en zuren eczeem veroorzaken bij bijvoorbeeld kapsters, metaalbewerkers, verpleegkundigen en huisvrouwen.
  2. Allergisch contacteczeem: hierbij is de huid overgevoelig geworden voor een bepaalde stof of groep van structureel verwante stoffen (sensibilisatie) door voorafgaande blootstelling. Bij mensen met een dergelijke overgevoeligheid zal kortdurend contact met deze specifieke stof al voldoende zijn voor het optreden of instandhouden van het eczeem op de contactplaats. Het eczeem kan lange tijd blijven bestaan. Allergisch contacteczeem is soms moeilijk te onderscheiden van constitutioneel eczeem.

  Symptomen bij acuut en chronisch contacteczeem verschillen

  Contacteczeem kan in een acute vorm of in een chronische vorm voorkomen. Deze indeling heeft te maken met het klinische beeld en niet met het type eczeem (irritatie of allergisch contacteczeem). Bij acuut contacteczeem treden sterk jeukende, met vocht gevulde blaasjes met een diffuse, rode en vurige zwelling (oedeem) op. De blaasjes barsten op den duur open, waardoor er vochtige plekken op de huid ontstaan. Deze plekken kunnen door bacteriële besmetting gaan ontsteken (secundaire infectie). Een kenmerk van chronisch contacteczeem is extreem droge huid, rood en schilferig. Verder is de huid verdikt en stug (lichenificatie), wat soms samengaat met kloofjes. Chronisch eczeem komt meestal aan de handen voor. Iemand met chronisch eczeem heeft vaak meer last van kloofjes en pijn dan van jeuk.

  Contacteczeem komt vaak weer terug

  Bij veel patiënten keert het contacteczeem over een periode van enkele jaren regelmatig terug. Omdat de huid vaak is blootgesteld aan huidirriterende stoffen, zoals zeep en water, of incidentele contacten met alom tegenwoordige allergenen, komen contacteczemen frequent terug. Dit geldt vooral voor contacteczeem aan de handen, deze eczemen komen bij 60-80% van de patiënten regelmatig terug (Hogan et al., 1990).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Hogan DJ, Dannaker CJ, Maibach HI. The prognosis of contact dermatitis. J Am Acad Dermatol. 1990;23(2 Pt 1):300-7. Pubmed
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over contacteczeem

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

  Aantal meldingen beroepsziekten

  Nederlandse beroepsbevolking

  NCvB, 2018

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met contacteczeem als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

  Registratienet Huisartspraktijken Limburg (RNH-Limburg)

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor contacteczeem

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. NCvB. Beroepsziekten in Cijfers 2018. Amsterdam: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten; 2018. Bron
Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.