Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

BevolkingRegionaal & InternationaalInternationaal

Cijfers & Context

2017: toename van 99.577 personen

Regionaal & Internationaal

Den Haag 6.289 inwoners per km2

Kosten

Preventie & Zorg

Internationale vergelijking bevolkingsomvang

Internationale vergelijking bevolkingsomvang 2017

LandMannenVrouwenTotaal
Duitsland40,7041,8282,52
Frankrijk32,4434,5566,99
Verenigd Koninkrijk32,4733,3465,81
Italië29,4531,1460,59
Spanje22,8323,6946,53
Polen18,3819,6037,97
Roemenië9,6010,0419,64
NEDERLAND8,488,6117,08
België5,595,7611,35
Griekenland5,225,5510,77
Tsjechië5,205,3810,58
Portugal4,885,4310,31
Zweden5,014,9810,00
Hongarije4,685,129,80
Oostenrijk4,314,468,77
Zwitserland4,174,258,42
Bulgarije3,453,657,10
Denemarken2,862,895,75
Finland2,712,795,50
Slowakije2,652,785,44
Noorwegen2,652,615,26
Ierland2,372,424,78
Kroatië2,012,154,15
Litouwen1,311,542,85
Slovenië1,031,042,07
Letland0,901,051,95
Estland0,620,701,32
Cyprus0,420,440,85
Luxemburg0,300,290,59
Malta0,230,230,46

Bron: Eurostat, 2018

Nederland op achtste plaats met bevolkingsomvang

Binnen de Europese Unie staat Nederland op de achtste plaats wat betreft het aantal inwoners. Duitsland heeft het hoogste inwoneraantal.

Nederland een van de dichtstbevolkte landen van de EU

Na Malta is Nederland het meest dichtbevolkte land van de EU, met bijna 500 personen per km2. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in de EU28 is 118 inwoners per km2 (meetjaar 2016; Eurostat, 2018).

Percentage 65-plussers onder het EU-gemiddelde

Het percentage 65-plussers in de Nederlandse bevolking ligt onder het EU-gemiddelde. In Nederland is dit 18,5% en in de EU28 is dit 19,4% (meetjaar 2017; Eurostat, 2018). Italië, Duitsland, Griekenland en Portugal hebben in verhouding de meeste inwoners van 65 jaar en ouder. Ierland, Cyprus en Luxemburg de minste.

In Nederland bijna evenveel vrouwen als mannen

In bijna alle landen is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het voordeel van de vrouwen. In Nederland is het verschil tussen aantal mannen en aantal vrouwen relatief klein; per 100 mannen zijn er 101,5 vrouwen. In de EU is dit gemiddeld 104,6 (Eurostat, 2018). In de Baltische landen Letland, Litouwen en Estland is de man-vrouw-verdeling veel schever. Daar zijn 114 of meer vrouwen per 100 mannen.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

13-12-2018

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Eurostat, De statistische database van de Europese Unie. zorggegevens.nl

Internationale vergelijking bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei in EU-landen 2017

MigratiesaldoSaldo natuurlijke aanwasGroei of krimp
Malta31,31,632,9
Luxemburg15,83,219,0
Zweden10,12,312,4
Ierland4,66,611,2
Cyprus7,23,811,0
Verenigd Koninkrijk4,32,26,5
NEDERLAND4,71,15,8
Denemarken4,21,45,6
Oostenrijk5,10,55,6
België4,50,95,4
Duitsland5,8-1,84,0
Frankrijk1,02,53,5
Tsjechië2,70,32,9
Spanje3,5-0,72,8
Estland4,0-1,32,7
Finland2,4-0,61,8
Slowakije0,70,71,4
Slovenië0,6-0,10,5
Polen0,10,00,1
Italië1,4-3,2-1,7
Portugal0,5-2,3-1,8
Hongarije1,8-3,8-2,0
Griekenland0,6-3,3-2,7
Roemenië-2,5-3,6-6,2
Bulgarije-0,8-6,5-7,3
Letland-4,0-4,1-8,1
Kroatië-7,7-4,1-11,8
Litouwen-9,7-4,0-13,8

Bron: Eurostat, 2018, via CBS, 2018

De totale groei of krimp is weergegeven in de tabeloptie van de grafiek.

Bevolkingsgroei in Nederland voornamelijk door migratie

Nederland is één van de 19 lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de bevolking groeit (CBS, 2018). Terwijl migratie tussen 2000 en 2015 een relatief kleine rol speelde, groeit de bevolking nu vooral door migratie (CBS, 2016CBS, 2018). Dat is ook het geval bij de meeste andere landen waarvan de bevolking toeneemt. Over het algemeen groeide de bevolking van West-Europese landen, terwijl de bevolking van de oostelijke lidstaten minder groeide dan het EU-gemiddelde of zelfs kromp. Nederland groeide in 2017 met 5,8 per duizend inwoners en stond daarmee in de EU op plaats 7. Op Malta groeide de bevolking naar verhouding het meest, met 32,9 per duizend inwoners.

In de meeste landen met bevolkingsgroei is migratie de oorzaak

In 16 van de 19 EU-landen waar de bevolking groeit, draagt migratie hier het meest aan bij. Het aantal inwoners van veel Oost-Europese EU-landen krimpt juist, met name doordat er meer mensen overleden dan er geboren werden. In Litouwen en Kroatië komt de krimp echter doordat er meer inwoners uit deze landen emigreerden dan er binnenkwamen. Arbeidsmigratie is een belangrijke oorzaak van deze krimp (CBS, 2018).

In Nederland is natuurlijke aanwas nog net positief

In Nederland was het aantal geboorten per duizend inwoners ruim 1 hoger dan het aantal sterfgevallen. Daarmee is het saldo natuurlijke aanwas nog net positief. In de helft van de EU-lidstaten was in 2017 het aantal sterfgevallen juist hoger dan het aantal geboorten. Ook in Duitsland was de natuurlijke aanwas negatief, met bijna 2 per duizend inwoners. Maar omdat meer mensen immigreerden dan er emigreerden, groeide de bevolking van Duitsland toch (CBS, 2018).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

14-12-2018

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Eurostat, De statistische database van de Europese Unie. zorggegevens.nl

Literatuur

 1. CBS. Nederland groeide sinds 2000 weinig door migratie. Vol 2016.; 2016. Bron

Internationale vergelijking kindertal

Kindertal internationaal 2016

Gemiddeld kindertal per vrouw
Land2016
Frankrijk1,92
Zweden1,85
Ierland1,81
Denemarken1,79
Verenigd Koninkrijk1,79
Letland1,74
Noorwegen1,71
Litouwen1,69
België1,68
NEDERLAND1,66
Roemenië1,64
Tsjechië1,63
EU281,60
Duitsland1,60
Estland1,60
Slovenië1,58
Finland1,57
Bulgarije1,54
Zwitserland1,54
Hongarije1,53
Oostenrijk1,53
Slowakije1,48
Kroatië1,42
Luxemburg1,41
Polen1,39
Griekenland1,38
Cyprus1,37
Malta1,37
Portugal1,36
Spanje1,34
Italië1,34

Bron: Eurostat, 2018

Gemiddeld kindertal Nederland boven EU-gemiddelde

In Nederland ligt het gemiddelde kindertal per vrouw (vruchtbaarheid) boven het gemiddelde in de Europese Unie (EU). De Europese vruchtbaarheid ligt sinds het midden van de jaren zeventig beneden het zogenoemde vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw dat nodig is om de huidige generaties mannen en vrouwen volledig te vervangen. Dit heeft vergrijzing en op termijn een daling van de bevolkingsomvang tot gevolg.

Vruchtbaarheid in EU vanaf 2000 licht gestegen, en sinds 2010 gedaald  

Vanaf 2000 is de gemiddelde vruchtbaarheid in de EU licht gestegen, maar de laatste jaren (2010-2013) lijkt deze weer iets af te nemen. Mogelijk is dit een gevolg van de economische crisis (Lanzieri, 2013). Ook tussen 1960 en 1985 daalde de vruchtbaarheid in de EU. Rond 1985 is ze in de Scandinavische en West-Europese landen weer gaan stijgen of stabiel gebleven. Dat is mede een gevolg van het uitstelgedrag bij jongere vrouwen dat in deze landen rond 1985 op zijn einde liep. In landen waar nog een flinke verschuiving van de leeftijd bij eerste moederschap optreedt, is de vruchtbaarheid nog relatief laag. Opvallend is een piek in Zweden in 1990, gevolgd door een dieptepunt in 1999. Deze piek valt samen met een beleidsmaatregel op het gebied van ouderschapsverlof die na een paar jaar is teruggedraaid toen hij te duur werd (Beets, 2008).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

30-04-2018

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Lanzieri G. Towards a ‘baby recession’ in Europe? Differential fertility trends during the economic crisis.; 2013. Bron
 2. Beets G. Nu een hoger kindertal kan evenwichtige leeftijdsopbouw verstoren. DEMOS. 2008;24(3). GoogleScholar

Verantwoording

Methoden
 • Regionaal: middenjaarsschatting migratie

  De migratiecijfers zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Alle immigranten in deze jaren zijn bij elkaar opgeteld en daar zijn alle emigranten van afgetrokken. Dit saldo is vervolgens gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Regionaal: middenjaarsschatting geboorte en sterfte

  De cijfers over geboorte en sterfte zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Voor de geboortecijfers geldt dat eerst alle levendgeborenen in deze periode (per gemeente) zijn opgeteld. Voor het sterftecijfer geldt dat alle sterfgevallen in deze periode (per gemeente) zijn opgeteld. deze saldi zijn gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Regionaal: middenjaarsschatting bevolkingsgroei

  De cijfers over bevolkingsgroei per gemeente zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Alle levendgeborenen en vestigers in deze periode zijn (per gemeente) bij elkaar opgeteld en daar zijn alle sterfgevallen en vertrekkers vanaf getrokken. Dit saldo is vervolgens gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Algemeen

  • Bij alle migratieberekeningen zijn saldo-administratieve correcties toegepast. Dit is een maat voor niet-gemelde emigratie. Het betekent dat de cijfers gecorrigeerd zijn voor mensen die volgens de gemeenteregistratie geëmigreerd zijn, maar volgens henzelf nooit uit Nederland zijn weggeweest. Deze correctie wordt berekend via de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.
  • De meeste landen hebben geen (precieze) gegevens van het migratiesaldo. Voor die landen wordt het migratiesaldo berekend als het verschil tussen de bevolkingsgroei en de natuurlijke groei (geboorte minus sterfte) van het betreffende jaar. Dit wordt in Eurostat saldo migratie inclusief correcties genoemd.