Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

BevolkingCijfers & ContextHuishoudens

Cijfers & Context

2019: toename 125.422 personen

Regionaal & Internationaal

Den Haag 6.620 inwoners per km2

Kosten

Preventie & Zorg

Huishoudsamenstelling

Huishoudenstypen 2020

Aantal
Eenpersoonshuishoudens3079778
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen2302921
Meerpersoonshuishoudens met kinderen2615101
Huishoudens met kinderen
Gehuwd paar met kinderen1577842
Niet-gehuwd paar met kinderen447284
Eenouder gezinnen589975

Bron: CBS Statline

In 2020 gemiddelde huishoudensgrootte 2,1 personen

Op 1 januari 2020 telde Nederland 8 miljoen huishoudens. Het gaat hier om zogenoemde particuliere huishoudens. Deze huishoudens worden gevormd door personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien. Niet iedereen maakt deel uit van een particulier huishouden. In 2020 woonden 258.863 personen in een institutioneel huishouden, zoals een verpleeghuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een penitentiaire inrichting of een gezinsvervangend tehuis (CBS StatLine). 

Ruim een derde van alle huishoudens bestaat uit één persoon

Particuliere huishoudens zijn onder te verdelen in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Ruim 38% (3,0 miljoen) van alle 8 miljoen huishoudens bestaat uit één persoon. Het eenpersoonshuishouden is het meest voorkomende type huishouden. In 2,6 miljoen van de in totaal 8,0 miljoen huishoudens in Nederland wonen een of meer kinderen. Dat zijn meestal gezinnen van twee gehuwde ouders, maar ook met één ouder of twee ouders die niet getrouwd zijn (CBS,2021).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

26-03-2021

Verantwoording

Bronverantwoording
 • Regionale prognosecijfers

  De prognosecijfers zijn afkomstig uit de Regionale prognose 2020-2050, een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend. Merk op dat, zeker op het schaalniveau van gemeenten en voor verder weg gelegen jaren, de onzekerheden groot kunnen zijn. 

Methoden
 • Regionaal: middenjaarsschatting migratie

  De migratiecijfers zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Alle immigranten in deze jaren zijn bij elkaar opgeteld en daar zijn alle emigranten van afgetrokken. Dit saldo is vervolgens gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Regionaal: middenjaarsschatting geboorte en sterfte

  De cijfers over geboorte en sterfte zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Voor de geboortecijfers geldt dat eerst alle levendgeborenen in deze periode (per gemeente) zijn opgeteld. Voor het sterftecijfer geldt dat alle sterfgevallen in deze periode (per gemeente) zijn opgeteld. deze saldi zijn gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Regionaal: middenjaarsschatting bevolkingsgroei

  De cijfers over bevolkingsgroei per gemeente zijn een gemiddelde over de periode 2009 tot en met 2013. Alle levendgeborenen en vestigers in deze periode zijn (per gemeente) bij elkaar opgeteld en daar zijn alle sterfgevallen en vertrekkers vanaf getrokken. Dit saldo is vervolgens gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. De middenjaarschattingen per gemeente zijn berekend door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

 • Algemeen

  • Bij alle migratieberekeningen zijn saldo-administratieve correcties toegepast. Dit is een maat voor niet-gemelde emigratie. Het betekent dat de cijfers gecorrigeerd zijn voor mensen die volgens de gemeenteregistratie geëmigreerd zijn, maar volgens henzelf nooit uit Nederland zijn weggeweest. Deze correctie wordt berekend via de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.
  • De meeste landen hebben geen (precieze) gegevens van het migratiesaldo. Voor die landen wordt het migratiesaldo berekend als het verschil tussen de bevolkingsgroei en de natuurlijke groei (geboorte minus sterfte) van het betreffende jaar. Dit wordt in Eurostat saldo migratie inclusief correcties genoemd.