Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

BaarmoederhalskankerCijfers & ContextOorzaken en gevolgen

Cijfers & Context

229 sterfgevallen in 2020

Regionaal & Internationaal

Incidentie en sterfte laag in Nederland

Kosten

Zorguitgaven 134 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

1.720 ziekenhuisopnamen voor baarmoederhalskanker

Oorzaken baarmoederhalskanker

Sleutelrol humaan papillomavirus bij ontstaan baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker is meestal het gevolg van een besmetting met het humaan papillomavirus (HPV). HPV is een seksueel overdraagbaar virus. Er bestaan meer dan 100 varianten van het HPV virus (zur Hausen, 2002), deze HPV-typen worden onderscheiden in laag- en hoogrisico-varianten. De laagrisico-typen (zoals typen 6 en 11) kunnen goedaardige veranderingen van de weefselbekleding van de baarmoedermond veroorzaken, maar ook genitale wratten. De hoogrisico-typen (hrHPV) zijn kankerverwekkend. De belangrijkste hoogrisico-typen zijn de typen 16 en 18. Zij spelen een doorslaggevende rol bij vrijwel alle gevallen van baarmoederhalskanker. Een hrHPV is makkelijk over te dragen waardoor 80% van de mensen die seksueel actief zijn, eens in zijn leven besmet raakt met dit virus. Het virus wordt echter bij acht van de tien mensen binnen twee jaar door het lichaam opgeruimd. Als een besmetting met hrHPV lang aanhoudt, zal het minstens vijftien jaar duren voordat baarmoederhalskanker zich ontwikkelt (van Haaren, 2016). 

Baarmoederhalskanker is zeldzame complicatie van HPV-infectie

Een infectie met hrHPV is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van baarmoederhalskanker, maar dit is niet voldoende om het te laten ontstaan. Een aantal factoren is namelijk van invloed op het aanhouden van de hrHPV besmetting:

 • Afweerstoornissen (bijvoorbeeld als gevolg van een hiv-infectie) zorgen ervoor dat het immuunsysteem het virus minder snel kan opruimen (Sharafadee Okunade, 2019).
 • Roken heeft een negatieve invloed op het afweersysteem waardoor de hrHPV infectie langer in het lichaam aanwezig blijft (Sharafadee Okunade, 2019). Uit onderzoek is gebleken dat het risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker twee tot vier keer hoger is bij vrouwen die meer dan vijftien sigaretten roken per dag dan bij vrouwen die niet roken (Lukac et al., 2018).
 • Het is nog onduidelijk of het gebruik van orale anticonceptie een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. Vrouwen die de pil gebruiken, maken echter vaak geen gebruik van een condoom aangezien zij al beschermd zijn tegen zwangerschap, waardoor zij wel een grotere kans hebben op het verkrijgen van een hrHPV infectie (KWF Kankerbestrijding, 2017).

HPV-vaccinatie kan baarmoederhalskanker voorkomen

Sinds 2009 wordt aan alle twaalfjarige meisjes de mogelijkheid aangeboden om te vaccineren tegen de hrHPV-typen 16 en 18. Deze twee typen hrHPV veroorzaken samen 70% van de baarmoederhalskanker. De effectiviteit van het in Nederland gebruikte bivalente vaccin tegen premaligne afwijkingen bedraagt voor CIN 2, CIN 3 en cervixcarcinoom 94,9% en voor CIN 3 en cervixcarcinoom 91% (van Haaren, 2016). Tot op heden is het nog onbekend of de vaccinatie levenslange bescherming biedt of dat er herhalingsvaccinaties noodzakelijk zullen zijn. In 2023 worden de eerste vrouwen die gevaccineerd zijn met het bivalente vaccin 30 jaar. Zij worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek waarbij de effecten en consequenties van de vaccinaties in kaart worden gebracht.

Meer informatie

Datum publicatie

19-02-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. zur Hausen H. Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application. Nat Rev Cancer. 2002;2(5):342-50. Pubmed | DOI
 2. van Haaren KMA. NHG-Praktijkhandleiding Baarmoederhalskanker; Bevolkingsonderzoek en diagnostiek.; 2016. Bron
 3. Sharafadee Okunade K. Human papillomavirus and cervical cancer. J Obstet Gynaecol. 2019:1-7. Pubmed | DOI
 4. Lukac A, Sulovic N, Smiljic S, Ilic AN, Saban O. The Prevalence of the Most Important Risk Factors Associated with Cervical Cancer. Mater Sociomed. 2018;30(2):131-135. Pubmed | DOI
 5. KWF Kankerbestrijding. Risicofactoren van baarmoederhalskanker.; 2017. Bron

Gevolgen baarmoederhalskanker

Mogelijke gevolgen voor vruchtbaarheid en beleving seksualiteit

Kanker en de behandeling ervan hebben voor veel mensen blijvende gevolgen die van invloed zijn op het sociaal en maatschappelijk functioneren. Gevolgen waar veel mensen met kanker mee te maken krijgen zijn vermoeidheidsklachten, concentratie- en geheugenproblemen, neuropathie (zenuwschade), pijn en psychische problemen, zoals angst (voor terugkeer van de ziekte) en somberheid (Vonk et al., 2016).
Daarnaast kan baarmoederhalskanker en de behandeling daarvan specifieke gevolgen hebben, zoals veranderingen in de beleving van seksualiteit en verminderde vruchtbaarheid (Jo’s Cervical Cancer Trust, 2017).

Datum publicatie

19-02-2020

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Vonk R, Korevaar J, van Saase L, Schoemaker C. Een samenhangend beeld van kanker: ziekte, zorg, mens en maatschappij: Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Bilthoven: RIVM; 2016. Bron
 2. Jo’s Cervical Cancer Trust. Long term consequences of cervical cancer and its treatment.; 2017. Bron

Verantwoording

Definities
 • Wat is baarmoederhalskanker?

  Baarmoederhalskanker is een kwaadaardige (maligne of invasieve) groei van het oppervlakteweefsel op de grens van de baarmoederhals en de baarmoedermond. 

 • Wat is de betekenis van CIN?

  CIN staat voor cervicale intra-epitheliale neoplasie. Een CIN-uitslag geeft aan dat er een voorstadium van baarmoederhalskanker is gevonden. De cellen wijken af, maar er is geen sprake van kanker. De term 'dysplasie' verwijst naar abnormale veranderingen in cellen die eerst normaal waren. Er zijn drie typen dysplasie van de baarmoederhals:

  • CIN I: lichte dysplasie; ongeveer een derde van de cellen in de baarmoederhals is afwijkend. Meestal verdwijnen de afwijkingen zonder behandeling.
  • CIN II: matige dysplasie; ongeveer twee derde van de cellen in de baarmoederhals zijn afwijkend.
  • CIN III: ernstige dysplasie: bijna alle cellen zijn afwijkend of in sommige situaties zelfs pre-kankercellen.
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over baarmoederhalskanker

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Aantal nieuwe gevallen, tienjaarsprevalentie Nederlandse bevolking (vrouwen) IKNLNKR
  Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Overleving (percentage) Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker IKNLNKR
  Landelijke Medische Registratie (LMR) Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur, dagopnamen met baarmoederhalskanker als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking (vrouwen) LMR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen Nederlandse bevolking (vrouwen) CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor baarmoederhalskanker Nederlandse bevolking (vrouwen)
   
  Kosten van Ziekten database
  Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Deelname bevolkingsonderzoek, percentage gevonden afwijkingen in bevolingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar

  Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Regionale screeningsorganisaties Deelname bevolkingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar Midden-West; Noord; Zuid-West; Zuid; Oost
  European Cancer Information System (ECIS) Aantal nieuwe gevallen Europese bevolking (vrouwen) ECIS
  Eurostat Aantal sterfgevallen Europese bevolking (vrouwen) Eurostat
  OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECD; Allemani et al., 2018

   

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet. 2018;391(10125):1023-1075. Pubmed | DOI
 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
Methoden
 • Regionale vergelijkingen Nederlandse Kankerregistratie

  De regionale cijfers van verschillende types kanker zijn gebaseerd op data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Voor deze analyse is uit de NKR het aantal registraties per tumorsoort geselecteerd in de periode 2016-2019, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en GGD-regio van de patiënt. De NKR houdt internationaal geaccordeerde indelingen aan, waarbij een combinatie van lokalisatie en morfologisch type kanker wordt toegepast. Ten behoeve van de standaardisatie van de regio's naar leeftijd en geslacht, hebben we als standaard populatie de middenjaarsschatting 2016-2019 van de bevolking gebruikt. Deze bevolkingscijfers zijn afkomstig van CBS. In zowel de NKR als de CBS-data is de leeftijd onderverdeeld in 18 leeftijdsklassen (0-4, 5-9, 10-14 .... 75-79, 80-84, 85+).

  Berekenen gestandaardiseerde registratie-aantallen

  Door verschillen tussen bevolkingsopbouw in regio's zijn de ruwe gegevens moeilijk te vergelijken. Daarom is een (directe) standaardisatie uitgevoerd door alle in de regio’s geregistreerde aantallen per leeftijd en geslacht te wegen met het aandeel van deze leeftijd en geslachtscategorie in de totale Nederlandse bevolking. Bij geslachtsspecifieke aandoeningen (borst- en prostaatkanker) is gerekend met de totale bevolking van het betreffende geslacht.

  Kaarten

  De NKR-gegevens zijn gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht en worden per GGD-regio in kaart gebracht:

  Aantal registraties per 10.000 inwoners
  De kaart toont het jaarlijks gestandaardiseerd aantal registraties per 10.000 inwoners, gemiddeld over de periode 2016-2019. Zowel onder als boven het Nederlands gemiddelde gebruiken we een indeling in twee gelijke klassen.

  Berekening van significantie van de afwijking van het Nederlands gemiddelde
  Voor iedere regio is een standaardafwijking berekend. Hiermee wordt vervolgens een betrouwbaarheidsinterval berekend dat vergeleken wordt met het Nederlands gemiddelde. Als het Nederlands gemiddelde buiten dit interval valt is er sprake van een significante afwijking van het gemiddelde. Er is gerekend met 95% respectievelijk 99% betrouwbaarheidsintervallen.

  Kanttekeningen

  Het patroon in de kaart is een indicatie van de verdeling van een ziekte over Nederland. Behalve verschillen in het optreden van een ziekte, kunnen verschillen in andere factoren van invloed zijn op dit patroon. Zo kunnen verschillen in zorgniveau en de mate van gebruik van diagnostische tests tussen regio's een rol spelen. Verschillen in de wijze van coderen hebben waarschijnlijk geen rol gespeeld omdat landelijk dezelfde codeerafspraken gelden.

 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.