Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

AstmaRegionaal & InternationaalRegionaal

Cijfers & Context

525.400 mensen met astma

Regionaal & Internationaal

Meeste inwoners met astma in Rotterdam-Rijnmond

Kosten

Ruim 427 miljoen euro voor zorg astma

Preventie & Zorg

7.390 ziekenhuisopnamen voor astma in 2019

Astma klachten per GGD-regio

Astma 2017-2019

Per GGD-regio, totale bevolking
Astma 2017-2019
GGD-regioPercentageSignificantiePercentage (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdSignificantie (gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd
GGD Amsterdam6,6Wijkt niet significant af6,7Wijkt niet significant af
GGD Brabant-Zuidoost4,9Wijkt niet significant af4,8Wijkt niet significant af
GGD Drenthe6,4Wijkt niet significant af6,5Wijkt niet significant af
GGD Flevoland6,5Wijkt niet significant af6,7Wijkt niet significant af
GGD Fryslân6,3Wijkt niet significant af6,3Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Midden5,1Wijkt niet significant af5,3Wijkt niet significant af
GGD Gelderland-Zuid4,8Wijkt niet significant af4,8Wijkt niet significant af
GGD Gooi en Vechtstreek5,5Wijkt niet significant af5,7Wijkt niet significant af
GGD Groningen6,9Wijkt niet significant af7,1Wijkt niet significant af
GGD Haaglanden6,7Wijkt niet significant af6,6Wijkt niet significant af
GGD Hart voor Brabant4,8Onder (95% zeker)4,8Onder (95% zeker)
GGD Hollands Midden6,3Wijkt niet significant af6Wijkt niet significant af
GGD Hollands Noorden4,7Onder (95% zeker)4,9Wijkt niet significant af
GGD IJsselland4,7Wijkt niet significant af4,9Wijkt niet significant af
GGD Kennemerland5,4Wijkt niet significant af5,4Wijkt niet significant af
GGD Limburg-Noord5,7Wijkt niet significant af5,8Wijkt niet significant af
GGD Noord- en Oost-Gelderland5,1Wijkt niet significant af5,1Wijkt niet significant af
GGD regio Utrecht5,5Wijkt niet significant af5,6Wijkt niet significant af
GGD Rotterdam-Rijnmond7,9Boven (99% zeker)7,9Boven (99% zeker)
GGD Twente4,8Wijkt niet significant af4,8Wijkt niet significant af
GGD West-Brabant5,4Wijkt niet significant af5,3Wijkt niet significant af
GGD Zaanstreek-Waterland6,8Wijkt niet significant af6,8Wijkt niet significant af
GGD Zeeland5,7Wijkt niet significant af5,8Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Holland Zuid5,9Wijkt niet significant af6,2Wijkt niet significant af
GGD Zuid-Limburg6,9Wijkt niet significant af7Wijkt niet significant af
Nederland5,9Wijkt niet significant af5,9Wijkt niet significant af
View all detail data

Meeste inwoners met astma in Rotterdam-Rijnmond

Het hoogste percentage inwoners met astma (zelfgerapporteerd) is te vinden in de GGD-regio Rotterdam-Rijnmond (7,9%), dit is ook de enige regio die significant boven het landelijk gemiddelde (5,9%) scoort. De regio's Hollands Noorden (4,7%) en Hart voor Brabant (4,8%) zijn de enige regio's die significant onder het landelijk gemiddelde scoren.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

Gebruikers astma- en COPD-middelen per zorgkantoorregio

Gebruikers astma- en COPD-middelen 2019

Per zorgkantoorregio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Gebruikers astma- en COPD-middelen 2019
Zorgkantoorregio2019
Groningen97,1
Friesland85,3
Drenthe93,3
Zwolle81,3
Twente90,8
Apeldoorn/Zutphen89,1
Arnhem85,2
Nijmegen89,1
Utrecht86,0
Flevoland97,8
't Gooi87,1
Noord Holland Noord73,6
Kennemerland76,7
Zaanstreek/Waterland88,4
Amsterdam80,5
Amstelland en De Meerlanden75,2
Zuid Holland Noord83,9
Haaglanden100,9
Delft/Westland/Oostland85,8
Midden-Holland90,8
Rotterdam103,6
Nieuwe Waterweg NoordNA
Zuid Hollandse Eilanden97,4
Waardenland93,7
Zeeland91,2
West Brabant94,8
Midden-Brabant91,4
Noord-Oost Brabant80,8
Zuid Oost Brabant75,9
Noord- en Midden Limburg88,3
Zuid-Limburg95,0
Midden-IJssel90,4

Bron: Zorginstituut Nederland / www.gipdatabank.nl

* DDD betreft het aantal per dag. Op GIP databank wordt het aantal DDD’s per jaar gepresenteerd. * NA = Niet Aanwezig. * Vanaf 2016 is de regio Nieuwe Waterweg Noord samengevoegd bij de regio Delft/Westland/Oostland. 

View all detail data

Regio's Rotterdam en Haaglanden meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

De regio's met het aantal gebruikers dat ruim boven het Nederlands gemiddelde ligt zijn de regio's Rotterdam en Haaglanden. In de regio's Noord-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.

Landelijk 88 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 88 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 1,5 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD, Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2020

Verantwoording

Definities
 • Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen

  Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Dit resulteert bij patiënten in kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten (met name 's nachts en 's ochtends). Bij kinderen zijn de klachten voornamelijk piepen en hoesten, bij kinderen jonger dan één jaar ’volzitten’ en ’zagen’. De klachten treden op in aanvallen, die van korte of langere duur kunnen zijn. De aanvallen en perioden met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije perioden.

 • Aanvallen door allergische reacties of aspecifieke hyperreactiviteit

  De aanvallen van kortademigheid en hoesten bij astma zijn het gevolg van een allergische reactie en/of een aspecifieke hyperreactiviteit. Bij een allergie reageert het lichaam op prikkels (allergenen) waarvan niet-allergische personen geen last hebben. Zulke prikkels of allergenen zijn bijvoorbeeld graspollen, huisstof(mijt), kattenharen, schimmelsporen. Bij een aspecifieke hyperreactiviteit bestaat een gevoeligheid van de luchtwegen voor allerlei (niet-allergene) prikkelende stoffen en/of fysische prikkels die de luchtwegen binnendringen zoals koude lucht, mist, rook, baklucht en parfum. Niet iedereen heeft last van alle mogelijke prikkels en ook niet iedereen heeft evenveel last. Het verschilt per persoon hoe en wanneer iemand reageert op een bepaalde prikkel. De ene dag wordt iemand sneller benauwd dan de andere dag en ook per seizoen verschillen de klachten vaak.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over astma

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Zorgprevalentie; Aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking NZR
  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking Gezondheidsenquête
  Piama Prevalentie Nederlandse kinderen en jongeren Piama; website Piama-onderzoek
  Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en COPD Kwaliteit van leven Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder Nivel
  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ)

  Klinische opnamedagen; Klinische opnamen; Gemiddelde opnameduur
  met astma als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking LBZ
  Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor astma Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
  GIP-databank Gebruikers astma- en COPD-middelen Nederlandse verzekerden volgens de Zorgverzekringswet GIP-databank
Methoden
 • Regionaal versus landelijk gemiddelde

  Bij een onderwerp is het mogelijk dat het gemiddelde bij het hoofdstuk 'Cijfers & Context' verschilt van gemiddelde bij het hoofdstuk 'Regionaal & Internationaal'. Dit kan te maken hebben met: 

  • het niveau waarop de informatie geaggregeerd is (van wijkniveau tot landelijk niveau);

  • het presenteren van cijfers uit verschillende jaren;

  • het al dan niet combineren van cijfers van verschillende jaren (bijvoorbeeld een gemiddelde van drie jaren);
  • het kiezen van een verschillende standaard bij het presenteren van gestandaardiseerde gegevens.
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.

Andere websites over Astma