Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ArtroseKostenZorguitgaven

Cijfers & Context

Ruim 1,5 miljoen mensen met artrose

Regionaal & Internationaal

Meeste mensen met artrose in het zuiden

Kosten

Zorguitgaven artrose 1,2 miljard euro in 2017

Preventie & Zorg

Vrouwen vaker opgenomen in ziekenhuis dan mannen

Zorguitgaven artrose

Zorguitgaven artrose naar type 2017

In miljoen euro
  Mannen Vrouwen Totaal
Heupartrose 127,0 306,4 433,4
Knieartrose 157,2 330,9 488,2
Overig artrose 76,4 207,5 283,9
Totaal artrose 306,6 844,8 1205,5
 • Geraamde cijfers
 • Heupartrose ICD-10-code: M16
 • Knie-artrose ICD-10-code: M17
 • Overig artrose ICD-10-codes: M15, M18-M19

Uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro in 2017

In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro. Dat komt overeen met 18,3% van de totale zorgkosten die gemaakt werden voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 1,4% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Bij zowel mannen als vrouwen zijn de kosten van knieartrose hoger dan die van heupartrose. 

Meer informatie

 

Datum publicatie

28-10-2019

Zorguitgaven artrose naar sector

Grootste deel zorguitgaven voor artrose gaat naar ziekenhuizen

Van de uitgaven aan zorg voor artrose werd het grootste deel (52,2%) besteed aan ziekenhuiszorg. Daarnaast ging 28,8% naar ouderenzorg en 6% naar eerstelijnszorg. Van de zorguitgaven voor eerstelijnszorg komt een klein deel voor rekening van knie- en heupartrosen en het grootste deel (85,7%) voor rekening van de overige artrosen. In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro.

Meer informatie

Datum publicatie

28-10-2019

Zorguitgaven artrose naar leeftijd en geslacht

Zorguitgaven artrose 2017

LeeftijdMannenVrouwen
00,00,0
1-40,00,0
5-90,00,0
10-140,00,0
15-190,40,7
20-241,11,3
25-291,61,4
30-342,21,8
35-393,03,4
40-446,37,0
45-4912,315,0
50-5422,931,2
55-5933,949,5
60-6448,874,0
65-6953,498,6
70-7457,4120,8
75-7943,7112,9
80-8434,2119,1
85-8923,3113,8
90-9411,671,6
95+4,622,9
 • Geraamde cijfers
 • ICD-10-codes: M15-M19 (ICD-10-code M16: heupartrose; ICD-10-code M17: knie-artrose; ICD-10-code M15, M18-M19: overig artrose)

Ruim 70% zorguitgaven artrose naar vrouwen

Het aandeel in de totale zorguitgaven voor artrose in 2017 was veel groter voor vrouwen (70%) dan voor mannen (30%). Artrose komt dan ook meer bij vrouwen voor dan bij mannen. Vooral onder ouderen is het verschil in zorguitgaven tussen mannen en vrouwen groot. De uitgaven aan zorg voor artrose nemen toe met de leeftijd. Voor personen jonger dan 40 jaar zijn de zorguitgaven voor artrose laag. In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro.

Meer informatie

Datum publicatie

28-10-2019

Verantwoording

Definities
 • Wat is artrose?

  Artrose of gewrichtsslijtage (ICD-10-code M15-M19) is een van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen van het bewegingsapparaat en komt vooral voor bij ouderen. De belangrijkste objectief waarneembare kenmerken zijn structuurverandering en verlies van kraakbeen en reactieve botwoekeringen (osteofyten) in het gewricht. Dit leidt tot verlies van de normale verhoudingen in het gewricht, met als gevolg (pijn)klachten, ochtend- en startstijfheid en beperkingen in het bewegen.

  Indeling naar locatie en aantal aangedane gewrichten

  Artrose wordt ingedeeld naar het gewricht dat is aangedaan (knie, heup, overig) en het aantal gewrichten dat is aangedaan. Hier wordt alleen perifere artrose (artrose in gewrichten van ledematen: heup, knie, handen, voeten) besproken. Dit is conform de ICD-indeling. Artrose van de nek en rug worden in de ICD-10 onder code M47-48 (spondylose en verwante aandoeningen) geclassificeerd. Informatie hierover staat bij Nek- en rugklachten.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over artrose

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 12 jaar

  Gezondheidsenquête

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor artrose

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met artrose als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

Methoden
 • Methode regionale verschillen: Gegevensverzameling gezondheidsenquête

  De doelpopulatie van de Gezondheidsenquête is de in Nederland woonachtige bevolking van 0 jaar of ouder in particuliere huishoudens (voor sommige onderwerpen bestaat een aparte leeftijdsgrens). De Gezondheidsenquête is gebaseerd op een personensteekproef uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Alleen personen die wonen buiten instellingen en tehuizen in Nederland worden daadwerkelijk benaderd voor deelname aan het onderzoek.

  Op jaarbasis is de netto steekproefomvang circa 15.000 personen. De jaarlijkse respons bedraagt 60-65 procent. De non-respons kan selectief zijn. Daarom wordt een wegingsfactor berekent die corrigeert voor eventuele verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de doelpopulatie. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproef zijn ze onderhevig aan toevalsfluctuaties en is er sprake van marges.

  Veranderde waarnemingsmethode

  Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. Deze andere waarnemingsmethode vanaf 2010 kan voor sommige uitkomsten leiden tot trendbreuken, zie het pdf-bestand over de methodebreuk op de website van het CBS voor meer informatie.

  Standaardfout

  Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarges bij een bepaalde waarde (zoals een gemiddelde of percentage) kan worden berekend door middel van een standaardfout (se).

  De standaardfout is afhankelijk van het aantal waarnemingen en de grootte van een effect. Toetsing kan dan globaal plaatsvinden met de t-toets voor het verschil van 2 gemiddelden volgens de formule T=(p1-p2)/√(se1²+se2²). Een waarde groter of kleiner dan 2 duidt dan op een significant verschil op 95 procents niveau.

  Meer informatie:

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS-Gezondheidsenquête, CBS-GE. zorggegevens.nl
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.