Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ArtroseKostenKosten

Cijfers & Context

Bijna 1,4 miljoen mensen met artrose

Regionaal & Internationaal

Meeste mensen met artrose in West-Nederland

Kosten

Kosten van zorg voor artrose 1,3 miljard euro

Preventie & Zorg

Vrouwen vaker opgenomen in ziekenhuis dan mannen

Kosten van zorg naar vorm van artrose

Kosten van zorg naar vorm van artrose

In miljoen euro
  Mannen Vrouwen Totaal
Heupartrose 133,3 344,9 478,2
Knieartrose 158,5 365,5 524,0
Overig artrose 82,9 246,5 329,4
Totaal artrose 374,7 956,9 1331,6
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Heupartrose ICD-10-code M16
 • Knie-artrose IC-10-code M17
 • Overig artrose ICD-10-code M15, M18-M19

Kosten van zorg voor artrose 1,3 miljard euro in 2015

In 2015 waren de kosten van de zorg voor artrose 1,3 miljard euro. Dat komt overeen met 21,1% van de totale zorgkosten die gemaakt werden voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 1,6% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Bij zowel mannen als vrouwen zijn de kosten van knieartrose hoger dan die van heupartrose. 

Meer informatie

 

Datum publicatie

14-03-2018

Kosten van zorg voor artrose

Kosten van zorg voor artrose naar sector in 2015

ZorgsectorMannenVrouwen
Ziekenhuiszorg216,7418,5
Ouderenzorg86,3405,2
Eerstelijnszorg25,150,7
Overige zorgaanbieders26,833,0
Beheer12,629,6
Overig7,219,9
 • Cijfers zijn voorlopig
 • ICD-10-code M15-M19 (totaal van heupartrose ICD-10-code M16, knie-artrose IC-10-code M17 en overig artrose ICD-10-code M15, M18-M19)

Grootste deel kosten voor artrose gemaakt in ziekenhuis

Van de kosten voor artrose werd het grootste deel (48%) besteed aan ziekenhuiszorg. Daarnaast ging 37% naar ouderenzorg en 5,7% naar eerstelijnszorg. Van de kosten voor eerstelijnszorg komt een klein deel voor rekening van knie- en heupartrosen en het grootste deel (86%) voor rekening van de overige artrosen.

Meer informatie

Datum publicatie

14-03-2018

Kosten van zorg voor artrose naar leeftijd en geslacht

Kosten van zorg voor artrose naar leeftijd in 2015

LeeftijdMannenVrouwen
000
1-apr00
5-sep00
okt-1400
15-190,40,7
20-241,11,3
25-291,61,3
30-342,11,7
35-3933,1
40-446,77,5
45-4912,415,2
50-5422,931
55-5933,649
60-644974
65-6959110
70-7454,4119,6
75-7946,7131,9
80-8437,4150,1
85-8926,7142,7
90-9412,791,1
95+4,526,6
 • Cijfers zijn voorlopig
 • ICD-10-code M15-M19 (totaal van heupartrose ICD-10-code M16, knie-artrose IC-10-code M17 en overig artrose ICD-10-code M15, M18-M19)

Ruim 70% van de kosten naar vrouwen

Het aandeel in de kosten voor artrose in 2015 was veel groter voor vrouwen (72%) dan voor mannen (28%). Artrose komt dan ook meer bij vrouwen voor dan bij mannen. Vooral onder ouderen is het verschil in kosten tussen mannen en vrouwen groot. De kosten van de zorg voor artrose nemen toe met de leeftijd. Voor personen jonger dan 40 jaar worden er relatief weinig kosten gemaakt voor artrose.

Meer informatie

Datum publicatie

14-03-2018

Verantwoording

Definities
 • Wat is artrose?

  Artrose of gewrichtsslijtage (ICD-10-code M15-M19) is een van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen van het bewegingsapparaat en komt vooral voor bij ouderen. De belangrijkste objectief waarneembare kenmerken zijn structuurverandering en verlies van kraakbeen en reactieve botwoekeringen (osteofyten) in het gewricht. Dit leidt tot verlies van de normale verhoudingen in het gewricht, met als gevolg (pijn)klachten, ochtend- en startstijfheid en beperkingen in het bewegen.

  Indeling naar locatie en aantal aangedane gewrichten

  Artrose wordt ingedeeld naar het gewricht dat is aangedaan (knie, heup, overig) en het aantal gewrichten dat is aangedaan. Hier wordt alleen perifere artrose (artrose in gewrichten van ledematen: heup, knie, handen, voeten) besproken. Dit is conform de ICD-indeling. Artrose van de nek en rug worden in de ICD-10 onder code M47-48 (spondylose en verwante aandoeningen) geclassificeerd. Informatie hierover staat bij Nek- en rugklachten.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over artrose

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

  Gezondheidsenquête

  Research Network Family Medicine Maastricht, voorheen RNH-Limburg

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  RNH-Limburg

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor artrose

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met artrose als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

Methoden
 • Methode regionale verschillen: Gegevensverzameling gezondheidsenquête

  De doelpopulatie van de Gezondheidsenquête is de in Nederland woonachtige bevolking van 0 jaar of ouder in particuliere huishoudens (voor sommige onderwerpen bestaat een aparte leeftijdsgrens). De Gezondheidsenquête is gebaseerd op een personensteekproef uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Alleen personen die wonen buiten instellingen en tehuizen in Nederland worden daadwerkelijk benaderd voor deelname aan het onderzoek.

  Op jaarbasis is de netto steekproefomvang circa 15.000 personen. De jaarlijkse respons bedraagt 60-65 procent. De non-respons kan selectief zijn. Daarom wordt een wegingsfactor berekent die corrigeert voor eventuele verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de doelpopulatie. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproef zijn ze onderhevig aan toevalsfluctuaties en is er sprake van marges.

  Veranderde waarnemingsmethode

  Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. Deze andere waarnemingsmethode vanaf 2010 kan voor sommige uitkomsten leiden tot trendbreuken, zie het pdf-bestand over de methodebreuk op de website van het CBS voor meer informatie.

  Standaardfout

  Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarges bij een bepaalde waarde (zoals een gemiddelde of percentage) kan worden berekend door middel van een standaardfout (se).

  De standaardfout is afhankelijk van het aantal waarnemingen en de grootte van een effect. Toetsing kan dan globaal plaatsvinden met de t-toets voor het verschil van 2 gemiddelden volgens de formule T=(p1-p2)/√(se1²+se2²). Een waarde groter of kleiner dan 2 duidt dan op een significant verschil op 95 procents niveau.

  Meer informatie:

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS-Gezondheidsenquête, CBS-GE. zorggegevens.nl