Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ArtroseCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Bijna 1,5 miljoen mensen met artrose

Regionaal & Internationaal

Meeste mensen met artrose in het zuiden

Kosten

Zorguitgaven artrose 1,2 miljard euro in 2017

Preventie & Zorg

Vrouwen vaker opgenomen in ziekenhuis dan mannen

Prevalentie en aantal nieuwe gevallen van artrose in huisartsenpraktijk

Artrose naar type in 2019

 

Nieuwe gevallen

Jaarprevalentie

 

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Per 1.000 personen

       

Heupartrose (L89)

1,3

2,1

19,6

33,4

Knieartrose (L90)

2,2

3,4

30,1

51,0

Overige perifere artrose (L91)

1,7

3,8

21,3

49,7

Totaal a

   

62,1

109,6

Absolute aantallen

       

Heupartrose (L89)

11.300

18.000

168.400

292.000

Knieartrose (L90)

18.900

29.800

258.900

445.700

Overige perifere artrose (L91)

14.500

32.800

183.300

433.600

Totaal a

   

535.300

957.200

a) De totale jaarprevalentie van artrose komt overeen met het aantal mensen dat in 2019 ten minste één vorm van artrose had. Mensen met meerdere vormen van artrose tellen dus maar één keer mee in het totaal.

Bijna 1,5 miljoen mensen met artrose

In 2019 waren er naar schatting 1.492.500 mensen met artrose (gewrichtsslijtage) bekend bij de huisarts: 535.300 mannen en 957.200 vrouwen (jaarprevalentie). De meeste mensen zijn gediagnosticeerd met knieartrose (704.600).
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2019 bekend waren bij de huisarts met een vorm van artrose. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2019 contact te hebben gehad met de huisarts voor artrose. Ongeveer 27% van de mensen die in 2019 bekend waren bij de huisarts met artrose, heeft hiervoor in dat jaar ook contact gehad met de huisarts.

48.700 nieuwe gevallen van knieartrose in 2019

In 2019 kregen naar schatting 48.700 mensen de diagnose knieartrose van de huisarts: 18.900 mannen en 29.800 vrouwen. Knieartrose is daarmee de meest voorkomende artrose. In hetzelfde jaar werd de diagnose van artrose aan overige ledematen (overige perifere artrose) 47.300 keer gesteld. Bij vrouwen (32.800) ruim twee keer zo vaak als bij mannen (14.500). De diagnose heupartrose werd in totaal 29.300 keer gesteld.

Meer informatie

Prevalentie artrose in huisartsenpraktijk naar leeftijd en geslacht

Bijna 1,5 miljoen mensen met artrose

In 2019 waren er naar schatting 1.492.500 mensen met artrose (gewrichtsslijtage) bekend bij de huisarts: 535.300 mannen en 957.200 vrouwen (jaarprevalentie). Dat komt overeen met 62,1 artrosepatiënten per 1.000 mannen en 109,6 per 1.000 vrouwen. Vrouwen hebben vaker artrose dan mannen. Mensen met meerdere vormen van artrose zijn in dit totaalcijfer maar één keer meegenomen.
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2019 bekend waren bij de huisarts voor artrose. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2019 contact te hebben gehad met de huisarts voor artrose. Ongeveer 27% van de mensen die in 2019 bekend waren bij de huisarts met artrose, heeft hiervoor in dat jaar ook contact gehad met de huisarts.

Meer informatie

Prevalentie artrose in huisartsenpraktijk naar opleiding

Jaarprevalentie artrose naar opleiding 2018

25 tot en met 54 jaar
LaagMiddelbaarHoog
Toaal32,31912,5
Mannen20,214,310,9
Vrouwen44,823,913,9
25-343,52,92,8
35-4415,6116,5
45-5467,648,730,2
 • ICPC-codes L89-L91
 • Laag opleidingsniveau = basisonderwijs, vmbo, eerste 3 leerjaren van havo/ vwo of de assistentenopleiding (mbo-1)
 • Middelbaar opleidingsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog opleidingsniveau = hbo of wo

Verschillen artrose naar opleiding grootst bij vrouwen

De grafiek geeft over 2018 de jaarprevalentie van artrose naar opleiding in de registratie van huisartsen weer. In deze registratie zijn de verschillen naar opleiding het grootst bij vrouwen en ze nemen toe met de leeftijd. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2018 bekend waren bij de huisarts met artrose. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2018 contact te hebben gehad met de huisarts voor artrose. 

Meer informatie

Datum publicatie

16-11-2020

Verantwoording

Definities
 • Wat is artrose?

  Artrose of gewrichtsslijtage (ICD-10-code M15-M19) is een van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen van het bewegingsapparaat en komt vooral voor bij ouderen. De belangrijkste objectief waarneembare kenmerken zijn structuurverandering en verlies van kraakbeen en reactieve botwoekeringen (osteofyten) in het gewricht. Dit leidt tot verlies van de normale verhoudingen in het gewricht, met als gevolg (pijn)klachten, ochtend- en startstijfheid en beperkingen in het bewegen.

  Indeling naar locatie en aantal aangedane gewrichten

  Artrose wordt ingedeeld naar het gewricht dat is aangedaan (knie, heup, overig) en het aantal gewrichten dat is aangedaan. Hier wordt alleen perifere artrose (artrose in gewrichten van ledematen: heup, knie, handen, voeten) besproken. Dit is conform de ICD-indeling. Artrose van de nek en rug worden in de ICD-10 onder code M47-48 (spondylose en verwante aandoeningen) geclassificeerd. Informatie hierover staat bij Nek- en rugklachten.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over artrose

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 

  Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

  Nederlandse bevolking

  NZR

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Aantal sterfgevallen

  Nederlandse bevolking 

  CBS Doodsoorzakenstatistiek

  Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

  Prevalentie (zelfgerapporteerd)

  Nederlandse bevolking vanaf 12 jaar

  Gezondheidsenquête

  Kosten van Ziektenstudie

  Kosten van zorg voor artrose

  Nederlandse bevolking

  Kosten van Ziekten

  Landelijke Medische Registratie (LMR)

  Klinische opnamedagen, klinische opnamen, gemiddelde opnameduur met artrose als hoofdontslagdiagnose

  Nederlandse bevolking

  LMR

Methoden
 • Methode regionale verschillen: Gegevensverzameling gezondheidsenquête

  De doelpopulatie van de Gezondheidsenquête is de in Nederland woonachtige bevolking van 0 jaar of ouder in particuliere huishoudens (voor sommige onderwerpen bestaat een aparte leeftijdsgrens). De Gezondheidsenquête is gebaseerd op een personensteekproef uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Alleen personen die wonen buiten instellingen en tehuizen in Nederland worden daadwerkelijk benaderd voor deelname aan het onderzoek.

  Op jaarbasis is de netto steekproefomvang circa 15.000 personen. De jaarlijkse respons bedraagt 60-65 procent. De non-respons kan selectief zijn. Daarom wordt een wegingsfactor berekent die corrigeert voor eventuele verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de doelpopulatie. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproef zijn ze onderhevig aan toevalsfluctuaties en is er sprake van marges.

  Veranderde waarnemingsmethode

  Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. Deze andere waarnemingsmethode vanaf 2010 kan voor sommige uitkomsten leiden tot trendbreuken, zie het pdf-bestand over de methodebreuk op de website van het CBS voor meer informatie.

  Standaardfout

  Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. De betrouwbaarheidsmarges bij een bepaalde waarde (zoals een gemiddelde of percentage) kan worden berekend door middel van een standaardfout (se).

  De standaardfout is afhankelijk van het aantal waarnemingen en de grootte van een effect. Toetsing kan dan globaal plaatsvinden met de t-toets voor het verschil van 2 gemiddelden volgens de formule T=(p1-p2)/√(se1²+se2²). Een waarde groter of kleiner dan 2 duidt dan op een significant verschil op 95 procents niveau.

  Meer informatie:

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS-Gezondheidsenquête, CBS-GE. zorggegevens.nl
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.