Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ArbeidsongeschiktheidCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Eind 2013 bijna 818.000 mensen arbeidsongeschikt

Regionaal & Internationaal

Veel arbeidsongeschikten in Zuid-Limburg en oosten

Preventie & Zorg

Incidentie arbeidsongeschiktheid naar leeftijd en geslacht

In- en uitstroom arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 2013

Percentages naar leeftijd en geslacht
 

Instroompercentage

Uitstroompercentage

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

15-24

1,9

1,5

2,2

1,1

25-34

0,4

0,5

3,0

2,4

35-44

0,4

0,5

2,9

2,3

45-54

0,6

0,7

2,5

2,0

55+

1,0

1,1

14,1

11,2

Gemiddelde

0,7

0,7

7,4

5,3

Totaal aantal

30.293

26.099

33.145

22.656

Bron: UWV; gegevens bewerkt door het RIVM

Ruim 56.000 nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2013

Als iemand langer dan 104 weken ziek is en hierdoor niet of alleen gedeeltelijk kan werken, wordt hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard en komt dan in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Jongeren en jongvolwassenen met gezondheidsproblemen en zonder arbeidsverleden kunnen vanaf 18 jaar tot het 27e levensjaar de Wajong instromen. Mensen die in het verleden een WAO/WAZ arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden en opnieuw ziek worden kunnen mogelijk opnieuw instromen in de WAO/WAZ op basis van het eerdere recht daar op. In 2013 zijn bijna 56.400 zieke mensen ingestroomd in één van de arbeidsongeschiktheidswetten. Mannen en vrouwen hadden met 0,7% een even grote kans om in 2013 in te stromen. Voor het 25e levensjaar stroomden meer mannen dan vrouwen in. In 2013 hadden vrouwen gemiddeld minder kans om uit de arbeidsongeschiktheid te stromen dan mannen; 5,3% voor vrouwen tegen 7,4% voor mannen. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door een andere leeftijdsverdeling bij vrouwen en deels door een lagere uitstroomkans in alle leeftijdsklassen (UWV, 2015).

Hoogste instroompercentage voor 15- tot 25-jarigen

Het instroompercentage is zowel voor mannen (1,9%) als voor vrouwen (1,5%) het hoogst in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar. Dit komt met name doordat jongeren die ziek zijn of beperkingen hebben na hun opleiding vaak direct instromen in de Wajong. In de jaren daarna is het instroompercentage redelijk laag, maar stijgt voor zowel mannen als vrouwen in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar (respectievelijk 1,0% en 1,1%). Het uitstroompercentage is het hoogst in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar. Hiervan stroomt 64% uit vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd (UWV, 2015).

Meer informatie

Experts en redactie

Prevalentie arbeidsongeschiktheid naar geslacht

Prevalentie arbeidsongeschiktheid naar geslacht, eind 2013

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

WAO

182.217

190.885

373.102

WIA

91.459

94.993

186.452

WAZ

13.005

6.576

19.581

Wajong

133.407

105.301

238.708

Waarvan gedeeltelijk arbeidsongeschikt

23%

20%

22%

Totaal aantal lopende uitkeringen eind 2013

420.088

397.755

817.843

Bron: UWV

Bijna 818.000 arbeidsongeschikten eind 2013

Eind 2013 ontvingen 817.843 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 49% van de uitkeringen ging naar vrouwen en 51% naar mannen. Het aantal van 817.843 is gelijk aan 7,4% van alle 15- tot 65-jarigen in Nederland (UWV, 2015).

Twee derde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op basis WAO of WIA

Eind 2013 werd de ruime meerderheid (69%) van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgekeerd op basis van de WAO of WIA. Ruim een kwart (29%) werd uitgekeerd aan meerderjarigen zonder arbeidsverleden (op basis van de Wajong) en de overige 2% aan beroepsbeoefenaren zonder werkgever (op basis van de WAZ). Van alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werd 22% uitgekeerd aan mensen die gedeeltelijk nog wel kunnen werken (UWV, 2015).

Meer informatie

Experts en redactie

Prevalentie arbeidsongeschiktheid naar leeftijd en geslacht

Aantal WAO/WIA-, Wajong- en WAZ-uitkeringen, eind 2013

Naar leeftijd en geslacht
 

WAO/WIA

Wajong

WAZ

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

15-24

440

583

40.629

29.262

2

3

25-34

8.743

15.104

39.084

32.447

16

19

35-44

32.360

48.698

21.934

17.900

497

329

45-54

77.291

88.700

18.676

15.911

2.884

1.442

55-64

153.041

131.590

13.001

9.709

9.442

4.715

65+

1.801

1.203

83

72

164

68

Bron: UWV

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt toe met leeftijd

In de oudere leeftijdscategorieën worden meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgekeerd dan in de jongere leeftijdscategorieën en het aantal neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor de WAO/WIA en de WAZ. Dit komt omdat mensen in de oudere leeftijdsklassen vaak meer gezondheidsproblemen hebben. Het aantal Wajong-uitkeringen neemt juist af met de leeftijd. Jongeren en jongvolwassenen met gezondheidsproblemen kunnen tot het 27e levensjaar in de Wajong instromen. Mensen in de oudere leeftijdscategorieën met een Wajong-uitkering ontvangen deze omdat ze tussen hun 18e en 27e jaar zijn ingestroomd en de Wajong-uitkering (soms met tussenpozen) jaren door kan lopen. Sinds het verhogen van de pensioenleeftijd kunnen ook mensen boven het 65e levensjaar nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen (UWV, 2015).

Meer informatie

 

Experts en redactie

Verantwoording

Definities
 • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

  Er is sprake van ziekteverzuim als een persoon een aantoonbare ziekte of gebrek heeft én daardoor ongeschikt is voor de uitvoering van het werk. Het ziekteverzuim in Nederland omvat zowel werkgebonden ziekteverzuim (bijvoorbeeld rugklachten door het tillen van zware lasten op het werk) als niet-werkgebonden ziekteverzuim (bijvoorbeeld door sportletsels). Het verzuim start op de dag dat de werknemer zich ziek meldt en duurt voort tot de dag van volledig herstel of tot 104 weken na de ziekmelding. Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee als ziekteverzuim.

  Als iemand langer dan 104 weken ziek is en hierdoor niet of alleen gedeeltelijk kan werken, wordt hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Iemand die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan namelijk als gevolg van ziekte of gebreken met gangbare arbeid niet meer hetzelfde verdienen als gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring. Er zijn verschillende wetten/voorzieningen van kracht waarop een arbeidsongeschikte werknemer een beroep kan doen (UWV, 2012).

  Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn indicatoren van tijdelijke en meer langdurige functionele beperkingen in de arbeidssituatie. In die zin worden ze beschouwd als indicatoren voor de gezondheidstoestand van een populatie. De mate waarin ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vóórkomen in een populatie wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals maatregelen van de overheid en de macro-economische situatie (UWV, 2012).

 • Arbeidsongeschiktheidswetten

  Indien iemand niet of alleen gedeeltelijk kan werken wegens gezondheidsredenen gelden er verschillende wetten. De wetten zijn zo opgesteld dat iedereen beroep kan doen op één van de wetten. 

  Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ) + Wet Verlening Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ)

  Als een werknemer ziek is, dan is de werkgever verplicht (krachtens de WULBZ en VLZ) om gedurende ten hoogste 104 weken minimaal 70% van het loon door te betalen, waarbij de eerste 52 weken ten minste het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon moet worden betaald. Werknemer en werkgever moeten zich daarbij redelijkerwijs inspannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen (re-integratie). Werknemers die geen vaste werkgever hebben (zoals thuiswerkers, uitzendkrachten, flexwerkers en zieke werklozen) en werknemers die hun werk verliezen tijdens ziekte (door reorganisatie of tijdelijk contract), krijgen bij ziekte een uitkering vanuit de Ziektewet (ZW) door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor loondoorbetaling tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) van kracht, zodat zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meetelt als ziekteverzuim (UWV, 2012).

  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

  Na twee jaar ziekteverzuim kan de werknemer een beroep doen op de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er wordt dan door het UWV onderzoek gedaan naar de resterende verdiencapaciteit, oftewel wat iemand nog zou kunnen verdienen, en daarmee wordt ook de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. De WIA is voor iedereen die arbeidsongeschikt geworden is vanaf 1 januari 2004. Iedereen die voor die tijd arbeidsongeschikt geworden is, valt onder de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO). De bepaling voor de mate van arbeidsongeschiktheid is vergelijkbaar met de WIA, maar er wordt niet naar de duurzaamheid gekeken. Ook is er bij de WAO al een uitkering mogelijk vanaf 15% arbeidsongeschiktheid (UWV, 2012).

  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

  Indien een werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, komt hij of zij in aanmerking voor een uitkering op basis van de regeling 'Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten' (IVA). Deze uitkering valt binnen de WIA. De kans op herstel is bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid minimaal en de werknemer kan hooguit 20% van het oude loon verdienen (UWV, 2012).

  Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

  Indien de werknemer ten minste 35% arbeidsongeschikt is of volledig arbeidsongeschikt is met kans op herstel komt de werknemer in aanmerking voor een uitkering ‘Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ (WGA), deze uitkering valt ook binnen de WIA (UWV, 2012).

  Werkloosheidswet (WW)

  Wanneer de werknemer een arbeidsbeperking heeft, maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is en dus 65% verdiencapaciteit heeft, wordt de werkgever geacht de werknemer in dienst te houden en aangepaste arbeid aan te bieden. Als dat niet mogelijk is, dan kan de werknemer een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW). Er is dan geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (UWV, 2012).

  Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ)

  Beroepsbeoefenaren zonder werkgever, zoals zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten, moeten zelf maatregelen nemen om de financiële gevolgen af te dekken van arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid die is ontstaan vóór 1 augustus 2004 kunnen beroepsbeoefenaren zonder werkgever nog een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). De minimale arbeidsongeschiktheid dient dan 25% te zijn (UWV, 2012).

  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

  Daarnaast bestaat een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor meerderjarigen zonder arbeidsverleden (Wajong). Dit zijn personen bij wie de arbeidsongeschiktheid is ontstaan voordat de persoon zich op de arbeidsmarkt kon begeven, voor het 17e jaar of tijdens de studie tot en met het 27e jaar. De minimale arbeidsongeschiktheid dient 25% te zijn.

  Sinds 2010 is de Wajong vernieuwd. Iedereen die vanaf dat moment een aanvraag Wajong doet en recht heeft op Wajong, kan in drie verschillende regelingen terecht komen. De uitkeringsregeling voor iedereen die blijvend geen arbeidsmogelijkheden heeft, de studieregeling voor degenen die ook recht hebben op een vorm van studiefinanciering en de werkregeling voor iedereen die nog enige arbeidsmogelijkheid heeft of van wie het in de toekomst nog te verwachten is (UWV, 2012).

 • Arbeidsongeschiktheidsklassen

  Overzicht van arbeidsongeschiktheidsklassen, overeenkomstige resterende verdiencapaciteit, de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen waar men een beroep op kan doen (+) of waarvoor men juist niet in aanmerking komt (-) en de minimale omvang van de bijbehorende uitkering.

  Arbeidsongeschiktheids-klassen

  Resterende verdiencapaciteit

  WIA-IVAa

  WIA-WGAa

  WAOb

  WAZc

   

  Wajong

  Omvang van de uitkering

  minder dan 15% arbeidsongeschikt

  meer dan 84%

  -

  -

  -

  -

  -

  Geen recht op uitkering

  van 15% tot 25% arbeidsongeschikt

  van 75% tot 85%

  -

  -

  +

  -

  -

  14% van de grondslag d

  van 25% tot 35% arbeidsongeschikt

  van 65% tot 75%

  -

  -

  +

  +

  +

  21% van de grondslag

  van 35% tot 45% arbeidsongeschikt

  van 55% tot 65%

  -

  +

  +

  +

  +

  28% van de grondslag

  van 45% tot 55% arbeidsongeschikt

  van 45% tot 55%

  -

  +

  +

  +

  +

  35% van de grondslag

  van 55% tot 65% arbeidsongeschikt

  van 35% tot 45%

  -

  +

  +

  +

  +

  42% van de grondslag

  van 65% tot 80% arbeidsongeschikt

  van 20% tot 35%

  -

  +

  +

  +

  +

  50% van de grondslag

  meer dan 80% arbeidsongeschikt

  minder dan 21%

  +

  +

  +

  +

  +

  75% van de grondslag (70% bij WGA)

   

  a. Geldt voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan vanaf 1 januari 2004 (de eerst mogelijke ingangsdatum na wachttijd van 104 weken is 29-12-2005.
  b. Geldt voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan vóór 1 januari 2004.
  c. Geldt voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan vóór 1 augustus 2004.
  d. De grondslag is gebaseerd op het genoten inkomen vóór de arbeidsongeschiktheid of op het minimumloon, bijvoorbeeld in het geval van jongeren zonder arbeidsverleden.

 • Maten om arbeidsongeschiktheid te meten

  Instroom

  Het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in een bepaalde periode.

  Uitstroom

  Het aantal beëindigingen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in een bepaalde periode.

  Lopende uitkeringen

  Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op een bepaald moment.

  Instroompercentage

  Het aantal nieuwe uitkeringen in een jaar als percentage van de omvang van de beroepsbevolking een jaar eerder. Dit kan opgevat worden als de kans om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen.

  Uitstroompercentage

  Het aantal beëindigde uitkeringen in een jaar als percentage van het aantal uitkeringen dat in dat jaar werd verstrekt. Dit kan opgevat worden als de kans op beëindiging van de uitkering in dat jaar.

  Arbeidsongeschiktheidspercentage

  Het aantal arbeidsongeschikten als percentage van de beroepsbevolking vermeerderd met het aantal arbeidsongeschikten, waarbij een arbeidsongeschikt persoon meetelt naar rato van arbeidsongeschiktheid. Dit percentage geeft dus niet het percentage personen met een uitkering.

 • Maten om ziekteverzuim te meten

  Ziekteverzuimpercentage

  De belangrijkste maat om ziekteverzuim te meten is het verzuimpercentage. Om dit te berekenen wordt het aantal verzuimdagen per jaar gemeten en vervolgens gedeeld ofwel door het aantal werkdagen per jaar ofwel door het aantal kalenderdagen per jaar. Een minder gebruikte manier om het verzuimpercentage te meten is het aantal kalenderdagen vanaf de dag van de ziekmelding tot aan de dag van herstel per 100 kalenderdagen op jaarbasis te berekenen.

  Percentage werknemers dat verzuimt

  Een andere manier om ziekteverzuim te kwantificeren is het meten van het percentage van de beroepsbevolking dat minstens één keer per jaar verzuimt. Deze maat wordt o.a. gebruikt voor internationale vergelijkingen.

  Meldings- of verzuimfrequentie

  De meldings- of verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld in een jaar ziek melden. De verzuimfrequentie wordt berekend door het aantal ziekmeldingen in een jaar te delen door het totaal aantal werknemers in een bepaalde populatie (bijvoorbeeld binnen Nederland of binnen een bedrijf).

  Verzuimduur

  Het aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over arbeidsongeschiktheid

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  UWV

  Aantal uitkeringen WAO, WIA, WAZ en Wajong

  Nederlandse bevolking

  PIAVAtlas-SV, UWV

Methoden
 • In- en uitstroompercentage

  Het instroompercentage wordt berekend door het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2017 te delen door de omvang van de beroepsbevolking in 2015 (i.v.m. de twee jaar die tussen het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid zit).

  Het uitstroompercentage wordt berekend door het aantal beëindigde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2017 te delen door het totaal aantal verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2017.