Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

ADHDCijfers & ContextHuidige situatie

Cijfers & Context

Prevalentie ADHD 2,9% in kindertijd

Regionaal & Internationaal

Noord-NL en Brabant meer gebruik ADHD-middelen

Kosten

Zorguitgaven voor ADHD 267 miljoen

Preventie & Zorg

Prevalentie van ADHD in bevolkingsonderzoek

Geen gegevens uit epidemiologisch onderzoek bij kinderen

Na 1993 is geen epidemiologisch onderzoek meer uitgevoerd waarbij door middel van bevraging bij jongeren zelf of hun ouders, met behulp van gestandaardiseerde meetinstrumenten, de aanwezigheid van ADHD is vastgesteld (Verhulst et al., 1997). Wel zijn er cijfers beschikbaar uit epidemiologisch onderzoek waarbij een schatting van de prevalentie is gemaakt door volwassenen te vragen naar het voorkomen van symptomen in de kindertijd. 

Prevalentie van ADHD bij kinderen 2,9%

De prevalentie van ADHD in de kindertijd (beneden de 18 jaar) wordt in Nederland op basis van het epidemiologisch bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 (uitgevoerd in de periode 2007-2009) geschat op 2,9%. Van de personen met ADHD in de kindertijd is 75% man en 25% vrouw. Het voorkomen van ADHD is niet gemeten bij kinderen zelf, maar is retrospectief vastgesteld, door volwassenen van 18-44 jaar te vragen naar het voorkomen van symptomen in de kindertijd (Tuithof et al., 2010). Hierbij kunnen herinneringseffecten een rol hebben gespeeld, leidend tot zowel over- als onderrapportage. NEMESIS-2 is het meest recente Nederlandse bevolkingsonderzoek dat op dit moment beschikbaar is. Prevalentiecijfers kunnen intussen veranderd zijn door verschillen in risico's en door de bevolkingssamenstelling, maar ook omdat intussen het classificatiesysteem van psychische stoornissen gewijzigd is. 

Prevalentie van ADHD bij volwassenen 2,1%

De prevalentie van ADHD onder volwassenen van 18-44 jaar wordt in Nederland op basis van het NEMESIS-2 onderzoek geschat op 2,1% (Tuithof et al., 2010). ADHD komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen; 72% van de volwassenen van 18-44 jaar met ADHD is man en 28% vrouw. ADHD komt vaker voor bij jongvolwassenen (18-24 jaar) dan bij personen van 35-44 jaar.

Verandering van criteria heeft effect op prevalentie

In de NEMESIS-2 studie is gebruik gemaakt van de DSM-IV-criteria. Voor ADHD zijn de criteria veranderd met de overgang van de DSM-IV naar de DSM-5, waaronder eisen over de leeftijd waarop de symptomen voor het eerst aanwezig waren (van ‘voor het 7e levensjaar’ naar ‘voor het 12e levensjaar’) en aantal vereiste symptomen voor volwassenen (van 6 naar 5). Volgens de DSM-5 criteria zou de prevalentie van ADHD daarom waarschijnlijk wat hoger zijn geweest.

72% van de kinderen met ADHD heeft ook als volwassene ADHD

Bij 72% van de volwassenen met ADHD die in de kindertijd ADHD hadden volgens het NEMESIS-2 onderzoek, was ADHD nog steeds aanwezig (Tuithof et al., 2010). Bij volwassenen wordt de diagnose ADHD gesteld als de persoon als kind al aan ADHD leed, en dat sindsdien heeft gedaan.

Prevalentie van ADHD bij ouderen 2,8%

De prevalentie van ADHD onder personen van 60-94 jaar is 2,8%. Dat blijkt uit de LASA-studie, uitgevoerd in 2008-2009 (zie Michielsen et al., 2012). 

Meer informatie

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. NEMESIS-2, Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2. zorggegevens.nl

Literatuur

 1. Verhulst FC, van der Ende J, Ferdinand RF, Kasius MC. The prevalence of DSM-III-R diagnoses in a national sample of Dutch adolescents. Arch Gen Psychiatry. 1997;54(4):329-36. Pubmed
 2. Tuithof M, ten Have M, van Dorsselaer S, de Graaf R. ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Vóórkomen en gevolgen in de algemene bevolking: resultaten van NEMESIS-2. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010. Bron
 3. Michielsen M, Semeijn E, Comijs HC, van de Ven P, Beekman ATF, Deeg DJH, et al. Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in older adults in The Netherlands. Br J Psychiatry. 2012;201(4):298-305. Pubmed | DOI

Prevalentie van ADHD-achtige symptomen bij kinderen

2,8% van de 2-11-jarigen heeft ADHD-achtige symptomen

Bij 2,8% van de kinderen van 2-11 jaar rapporteerden de ouders dat er sprake was van ADHD-achtige symptomen.  De prevalentie bij jongens (3,6%) was beduidend hoger dan bij meisjes (1,9%). De prevalentie neemt toe met de leeftijd, al lijkt deze bij meisjes van 10-11 jaar lager dan bij meisjes van 4-9 jaar. Deze gegevens zijn afkomstig van de CBS-Gezondheidsenquête, waarbij aan ouders vragen over het gedrag van hun kind zijn voorgelegd.

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. CBS-Gezondheidsenquête, CBS-GE. zorggegevens.nl

Prevalentie van ADHD-achtige symptomen bij scholieren

Een kwart van de leerlingen rapporteert ADHD-achtige symptomen

Van de kinderen op de basisschool (gemiddeld 11,5 jaar oud) rapporteert 24,0% ADHD-achtige symptomen. Voor jongeren in het voortgezet onderwijs (12-16 jaar) ligt dat percentage iets hoger (27,3%). Deze gegevens zijn afkomstig van het HBSC-onderzoek, waarbij de leerlingen klassikaal een vragenlijst over emoties en gedrag hebben ingevuld. In het HBSC-onderzoek wordt gewerkt met afkappunten die erop gericht zijn dat ongeveer 15% van de onderzoeksgroep boven het afkappunt van het hebben van psychische problemen scoort. Dat betekent dat de  prevalentiecijfers afkomstig uit dit onderzoek overschattingen zijn van de werkelijke prevalentiecijfers.

Jongens rapporteren even vaak ADHD-achtige symptomen als meisjes

Uit het HBSC-onderzoek blijkt dat de prevalentie van ADHD-achtige symptomen bij jongens en meisjes niet significant verschilt, zowel op de basisschool als op het voortgezet onderwijs. Autochtone leerlingen rapporteren vaker ADHD-achtige symptomen dan allochtone leerlingen, zowel op de basisschool als op het voorgezet onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs komen ADHD-achtige symptomen vaker voor bij VMBO-leerlingen dan bij havo- of vwo-leerlingen (ongeveer 32% versus 22%). Verder blijkt dat kinderen op het voorgezet onderwijs uit onvolledige gezinnen vaker ADHD-achtige symptomen hebben dan kinderen uit volledige gezinnen (34% versus 25%). 

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. HBSC, Health Behaviour in School-Aged Children. zorggegevens.nl

Literatuur

 1. de Looze M, van Dorsselaer S, de Roos S, Verdurmen JEE, Stevens G, Gommans R. HBSC 2013 Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2014. Bron

Prevalentie ADHD-achtige symptomen in huisartsenpraktijk

Ruim 250.000 personen met ADHD-achtige symptomen bij huisarts

In 2019 waren er naar schatting 251.500 mensen met ADHD-achtige symptomen bekend bij de huisarts (jaarprevalentie). Het ging om 159.500 mannen en 92.000 vrouwen (18,5 per 1.000 mannen en 10,5 per 1.000 vrouwen). ADHD-achtige symptomen komen het meest voor onder 10- t/m 14-jarigen. In alle leeftijdsgroepen is de prevalentie bij mannen hoger dan bij vrouwen. ADHD-achtige symptomen worden geregistreerd onder twee verschillende codes: geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen (ICPC-code P20) en overactief kind/hyperkinetisch syndroom (ICPC-code P21). Deze laatste diagnose wordt vaker geregistreerd dan geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen, respectievelijk in 86% en 14% van alle gevallen.

Meer informatie

 

Nieuwe gevallen ADHD-achtige symptomen in huisartsenpraktijk

ADHD-achtige symptomen naar type in 2019

  Mannen Vrouwen
Per 1.000 personen
Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornis (P20) 1,2 1,0
Overactief kind/hyperkinetisch syndroom (P21) 6,9 3,9
Absolute aantallen
Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornis (P20) 10.200 8.400
Overactief kind/hyperkinetisch syndroom (P21) 59.400 34.300
 • ICPC-codes: P20 (tot 45 jaar) en P21

Ongeveer 112.300 nieuwe gevallen van ADHD-achtige symptomen in 2019

In 2019 zijn er naar schatting 112.300 nieuwe gevallen van ADHD-achtige symptomen bij de huisarts geregistreerd. Het ging om 69.600 mannen en 42.700 vrouwen. Hier kunnen dubbeltellingen in zitten, wat mogelijk een overschatting veroorzaakt. ADHD-achtige symptomen worden onder twee verschillende codes geregistreerd: geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen (ICPC-code P20) en overactief kind/hyperkinetisch syndroom (ICPC-code P21). Van de mensen bij wie ADHD-achtige symptomen werden vastgesteld, was er bij 18.600 mensen sprake van een geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornis. Bij de andere 93.700 mensen was sprake van een overactief kind/hyperkinetisch syndroom.

Meer informatie

Verantwoording

Definities
 • ADHD

  ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) staat voor aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis. ADHD behoort tot de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, die meestal vroeg in de ontwikkeling van het kind beginnen, vaak nog voor het kind naar de basisschool gaat, en beperkingen veroorzaken in het persoonlijke, sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren. ADHD wordt gedefinieerd door beperkende verstoringen in de aandacht, desorganisatie en/of hyperactiviteit-impulsiviteit (American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force., 2014). De symptomen komen voor in een mate die niet past bij de leeftijd of het ontwikkelingsniveau.

  In Nederland vindt de classificatie van psychische stoornissen plaats met behulp van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 (DSM-5; APA, 2014). Deze stelt dat er sprake is van ADHD wanneer aan alle van de volgende criteria (A t/m E) is voldaan:

  Criteria ter classificatie van ADHD

  A Een persisterend patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat interfereert met het functioneren of de ontwikkeling, zoals gekenmerkt door (1) en/of (2):
   

  (1) Onoplettendheid: minstens 6 van de volgende symptomen zijn gedurende minstens 6 maanden aanwezig: 

  a. Geeft onvoldoende aandacht aan details of maakt achteloze fouten
  b. Moeite de aandacht bij taken of spelactiviteiten te houden

  c. Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct wordt aangesproken

  d. Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in om taken af te maken

  e. Heeft moeite met het organiseren van taken en activiteiten

  f. Vermijdt, heeft een afkeer van, of is onwillig zich bezig te houden met taken die langdurige geestelijke inspanning vereisen

  g. Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten

  h. Wordt makkelijk afgeleid door prikkels

  i. Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

   

  (2) Hyperactiviteit en impulsiviteit: minstens 6 van de volgende symptomen zijn gedurende minstens 6 maanden aanwezig (behalve voor mensen vanaf 17 jaar; zij moeten aan minstens 5 symptomen voldoen):

  a. Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn of haar stoel

  b. Staat vaak op in situaties waarin verwacht wordt dat je op je plaats blijft zitten

  c. Rent vaak rond of klimt overal in op ongepaste momenten (volwassenen: gevoel van rusteloosheid)

  d. Kan moeilijk rustig zijn of zich bezighouden met ontspannende activiteiten

  e. Is vaak ‘in de weer’ of ‘draaft maar door’

  f. Praat vaak excessief veel

  g. Gooit het antwoord er vaak al uit voordat een vraag afgemaakt is

  h. Heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten

  i. Stoort vaak anderen of dringt zich op

  B Meerdere symptomen van onoplettendheid of hyperactiviteit-impulsiviteit waren voor het 12e levensjaar aanwezig
  C Meerdere symptomen van onoplettendheid of hyperactiviteit-impulsiviteit zijn aanwezig op 2 of meer terreinen (bijvoorbeeld op school/werk en met gezinsleden)
  D De symptomen verstoren het functioneren
  E De symptomen kunnen niet beter worden verklaard door een andere psychische stoornis 


  Naast de genoemde criteria dient te worden aangegeven of er sprake is van de volgende specificaties: 

  • Gecombineerd beeld: er is zowel sprake van onoplettendheid als van hyperactiviteit-impulsiviteit 
  • Overwegend onoplettend beeld: onoplettendheid, maar geen hyperactiviteit-impulsiviteit
  • Overwegend hyperactief-impulsief beeld: hyperactiviteit-impulsiviteit, maar geen onoplettendheid 
  • Gedeeltelijk in remissie: als de symptomen verminderen, maar nog wel beperkingen in het functioneren veroorzaken
  • Ernst: licht, matig of ernstig

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition (DSM-5). Amsterdam: Uitgeverij Boom; 2014. Bron
 • Verandering in classificatiesysteem voor psychische stoornissen

  In 2013 is het vernieuwde handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) uitgegeven en is een overgang in gang gezet naar het werken met dit classificatiesysteem. Vanaf januari 2017 is de DSM-5 in gebruik genomen en is deze versie het nieuwe uitgangspunt bij de beoordeling of er sprake is van een psychische stoornis. Vóór de uitgave van de DSM-5 werd gebruik gemaakt van de oudere versie, de DSM-IV. Om deze reden is veel onderzoek naar psychische stoornissen nog gebaseerd op DSM-IV. Dit geldt ook voor ADHD. In VZinfo zijn de diagnoses van ADHD in de meeste gevallen nog gesteld op basis van de criteria van de DSM-IV. 

  Er zijn een aantal verschillen tussen de criteria van ADHD in de DSM-5 en die in de DSM-IV. Een belangrijke wijziging is dat de criteria nu voorzien zijn van voorbeelden, waardoor de criteria niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen goed toepasbaar zijn. Een andere verandering is dat verscheidene ADHD-symptomen voor het 12e levensjaar, in plaats van voor het 7e jaar aanwezig dienen te zijn. Ook zijn de de verschillende subtypen van ADHD verdwenen en vervangen door specificaties met dezelfde inhoud als de eerdere subtypen. Het stellen van diagnoses volgens de DSM-5 heeft mogelijk gevolgen voor nieuwe cijfers over het vóórkomen van ADHD in Nederland.

   

Bronverantwoording
 • De gebruikte methode om ADHD te schatten bepaalt uitkomsten

  De gevonden prevalentiecijfers voor ADHD , voor zowel kinderen als volwassenen, zijn sterk afhankelijk van de onderzoekspopulatie en gebruikte onderzoeksmethode. Factoren die van invloed kunnen zijn, zijn (Skounti et al., 2006):

  • selectie van de onderzoekspopulatie (bijvoorbeeld leeftijd, etnische achtergrond en sociaaleconomische status van de onderzochte personen)
  • de gebruikte bron van informatie (ouder, leraar of persoon zelf)
  • aantal vereiste terreinen waarop afwijkend gedrag aanwezig is (bijvoorbeeld thuis en/of op school)
  • gehanteerde diagnostische criteria (volgens ICD-10, DSM-III-R, DSM-IV of DSM-5)
  • gebruikte meetinstrumenten

  Bovendien is er verschil tussen het meten van de prevalentie in bevolkingsonderzoek en psychiatrische diagnostiek. In psychiatrisch onderzoek wordt vaak op meerdere momenten met de patiënt, verzorger(s) en zo mogelijk familie, schoolleiders  en partner gesprekken gevoerd, worden testen afgenomen en kan observatie thuis of op het onderzoekscentrum plaatsvinden. In een epidemiologisch onderzoek wordt eenmalig bij de respondent een gestandaardiseerd interview afgenomen (al dan niet door een clinicus).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Skounti M, Philalithis A, Galanakis E. Variations in prevalence of attention deficit hyperactivity disorder worldwide. European Journal of Pediatrics. 2006;166(2):117-123. Bron | DOI
 • ADHD in bevolkingsonderzoek NEMESIS

  Op bevolkingsniveau zijn gegevens over het voorkomen van ADHD beschikbaar uit het NEMESIS-2-onderzoek onder 18- 44-jarigen (Tuithof et al., 2010; Tuithof et al., 2014). NEMESIS-2 is gebaseerd op een landelijke steekproef onder 6.646 personen van 18-64 jaar bij wie tussen 2007 en 2009 een psychiatrisch interview is afgenomen met behulp van de CIDI 3.0. Dezelfde respondenten zijn tussen 2010 en 2012 nogmaals benaderd voor follow-updeelname (de Graaf et al., 2010). De cijfers over het voorkomen van ADHD zijn afkomstig uit de eerste meting. De prevalentie van ADHD is alleen bij 18-44-jarigen vastgesteld (3.309 personen), omdat bij oudere respondenten de kans groter is op herinneringsfouten.

  Het voorkomen van ADHD in de kindertijd is in NEMESIS niet gemeten bij kinderen zelf, maar is retrospectief vastgesteld, door volwassenen van 18-44 jaar te vragen naar het voorkomen van symptomen in de kindertijd. Kindertijd is verder niet gespecificeerd. Hierbij kunnen herinneringseffecten een rol hebben gespeeld, leidend tot zowel over- als onderrapportage. Er is bij de meting niet gebruik gemaakt van informatie van ouders of leerkrachten.

  De non-respons in het onderzoek kan hebben geleid tot een onderschatting van de prevalentie (Tuithof et al., 2010). Onder de non-responders (de mensen die wel gevraagd zijn om mee te doen aan het onderzoek maar die niet meegedaan hebben) kwam namelijk significant vaker minstens één lifetime symptoom van aandachtstekort- en gedragsstoornissen voor dan onder responders (de Graaf et al., 2010). Bij het non-responsonderzoek werden na afloop van het veldwerk de non-respondenten telefonisch benaderd, en werd gevraagd naar het voorkomen van drie symptomen van aandachtstekort- en gedragsstoornissen. Daarnaast bleken de moeilijkst te bereiken of te overreden respondenten vaker aandachts- en gedragsstoornissen te hebben (de Graaf et al., 2010).

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. NEMESIS-2, Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2. zorggegevens.nl

  Literatuur

  1. Tuithof M, ten Have M, van Dorsselaer S, de Graaf R. ADHD, gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Vóórkomen en gevolgen in de algemene bevolking: resultaten van NEMESIS-2. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010. Bron
  2. Tuithof M, ten Have M, van Dorsselaer S, de Graaf R. Prevalence, persistency and consequences of ADHD in the Dutch adult population. Tijdschr Psychiatr. 2014;56(1):10-9. Bron | Pubmed
  3. de Graaf R, ten Have MM, van Dorsselaer S. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010. Bron
 • ADHD in bevolkingsonderzoek LASA

  In het bevolkingsonderzoek Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) is in 2008-2009 onder personen van 60-94 jaar het voorkomen van ADHD onderzocht (Michielsen et al., 2012). Hiertoe werden 1.494 personen gescreend met een ADHD-vragenlijst, afgenomen door een verpleegkundige. Vervolgens werd bij alle personen die een verhoogd risico hadden volgens het screeningsinstrument, een gestructureerd diagnostisch interview afgenomen. Daarnaast werd dit afgenomen bij een steekproef van personen met een matig en laag risico. In totaal werd het diagnostisch instrument afgenomen bij 231 personen. Het instrument Diagnostisch Interview Voor ADHD bij volwassenen (DIVA 2.0) is gebaseerd op de criteria van de DSM-IV-TR (American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force., 2014). De prevalentiecijfers werden gewogen naar de kans om in de  steekproef terecht te komen, en teruggewogen naar de Nederlandse bevolkingsopbouw- en samenstelling qua leeftijd en geslacht.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. LASA, Longitudinal Aging Study Amsterdam. zorggegevens.nl

  Literatuur

  1. Michielsen M, Semeijn E, Comijs HC, van de Ven P, Beekman ATF, Deeg DJH, et al. Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in older adults in The Netherlands. Br J Psychiatry. 2012;201(4):298-305. Pubmed | DOI
  2. American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition (DSM-5). Amsterdam: Uitgeverij Boom; 2014. Bron
 • ADHD-achtige symptomen in de CBS-gezondheidsenquête

  De CBS-gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn, is een enquête-onderzoek onder de bevolking van Nederland, woonachtig in particuliere huishoudens. In de periode 2001-2013 is aan ouders of verzorgers gevraagd naar symptomen van ADHD bij hun kinderen van 2-11 jaar oud. De vragen die gesteld werden, luidden:

  Kunt u aangeven in welke mate de volgende uitspraken van toepassing zijn op uw kind?

  • Mijn kind vertoont rusteloos gedrag, kan bijna nooit stil zitten
  • Mijn kind zit voortdurend te friemelen en te draaien
  • Mijn kind kan zich slechts kort op een bepaalde bezigheid richten

  De antwoordcategorieën luidden: niet van toepassing, enigszins of soms van toepassing, dat is duidelijk van toepassing. Als op alle drie vragen steeds met de categorie 'duidelijk van toepassing' werd geantwoord, wordt gesteld dat het kind ADHD-achtige symptomen heeft. Er is niet gevraagd naar disfunctioneren. Vanaf 2014 zijn de vragen over ADHD-achtige symptomen niet meer gesteld in de CBS-Gezondheidsenquête.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. CBS-Gezondheidsenquête, CBS-GE. zorggegevens.nl
 • ADHD-achtige symptomen in het HBSC-onderzoek

  Het Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)-onderzoek is een internationaal onderzoek naar de gezondheidsbeleving, psychische gezondheid, mate van sociale integratie en risicogedrag onder jongeren van 11-16 jaar. Sinds 2001 wordt dit onderzoek in Nederland elke vier jaar uitgevoerd. De laatste meting dateert van 2013 (de Looze et al., 2014). Leerlingen vullen klassikaal een vragenlijst in, en krijgen een vragenlijst mee voor hun ouders. Sinds 2005 maakt de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) deel uit van de vragenlijst. Hiermee kunnen emotionele problemen en probleemgedrag van jongeren worden vastgesteld, waaronder aan aandachtsstoornissen verwante symptomen. De vragenlijst bevat daarover vijf uitspraken (items): rusteloosheid, wiebelen en friemelen, snel afgeleid zijn, impulsiviteit en gebrek aan concentratie. Een voorbeelditem is: ‘Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stilzitten’. Hiervan kunnen zij aangeven of dit de afgelopen zes maanden ‘niet waar’, ‘een beetje waar’ of ‘zeker waar’ was. De mate waarin jongeren beperkt worden in hun functioneren, is niet meegewogen.

  Bij de presentatie van de resultaten van de SDQ is gewerkt met afkappunten. Het afkappunt is zo vastgesteld dat ongeveer 15 procent van de jeugdigen uit het HBSC-onderzoek van 2005 een score boven dit afkappunt vertoonde. Het gebruik van een dergelijk afkappunt kan leiden tot relatief hoge prevalentiecijfers. Daarom is niet zozeer de absolute waarde van de prevalentie interessant, maar veeleer de verschillen tussen bepaalde groepen jeugdigen of veranderingen in de tijd.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. HBSC, Health Behaviour in School-Aged Children. zorggegevens.nl

  Literatuur

  1. de Looze M, van Dorsselaer S, de Roos S, Verdurmen JEE, Stevens G, Gommans R. HBSC 2013 Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2014. Bron
 • ADHD-achtige symptomen in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  Op basis van gegevens van Nivel Zorgregistraties eerste lijn is geschat hoeveel mensen bij de huisarts bekend zijn met ADHD (prevalentie) en hoeveel personen met ADHD er per jaar bijkomen. Voor ADHD is in het huisartsgeneeskundig classificatiesysteem ICPC-1 geen diagnosecode opgenomen, maar wel twee symptoomcodes. Dat zijn:

  • P21, overactief kind/hyperkinetisch syndroom
  • P20, geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen

  Uit de registratie blijkt dat ook volwassenen de symptoomcode P20 of P21 kunnen krijgen. Omdat P20 ook wordt gebruikt bij ouderen met geheugenproblemen, worden in VZinfo voor deze code alleen gegevens tot 45 jaar gebruikt voor de schatting van het aantal mensen met ADHD-achtige symptomen. De trends in de jaarprevalentie en het aantal nieuwe diagnoses van ADHD-achtige symptomen zijn uitsluitend gebaseerd op de symptoomcode P21.

  Het is belangrijk om te benadrukken dat de cijfers niet direct verwijzen naar personen met een diagnose die voldoet aan de DSM-5 criteria, maar dat het gaat om indicatieve cijfers. Daarom wordt gesproken van het aantal personen met ADHD-achtige symptomen op basis van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

  Meer informatie over het schatten van morbiditeit op basis van gegevens uit huisartsenregistraties is te vinden in Gebruik van huisartsenregistraties voor schattingen morbiditeit

Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.